Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
2 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
3 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
4 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
5 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
6 Kleffnote   109 Bard 53.00 105.00 0.00 -52.00 05/05/18
7 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
8 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
9 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
10 Aegile   105 Bard 1130.00 575.00 -1.00 554.00 06/30/17
11 Yoscorio   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 06/04/11
12 Epitheton   110 Bard 41.00 0.00 0.00 41.00 06/02/18
13 Taurato   110 Bard 36.00 0.00 -25.00 11.00 10/11/18
14 Placedo   77 Bard 31.00 20.00 0.00 11.00 10/10/09
15 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
16 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
17 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
18 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
19 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
20 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
21 Bumfoot   110 Bard 427.00 575.00 -8.00 -156.00 02/01/19
22 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
23 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
24 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
25 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
26 Songfin   95 Bard 25.00 25.00 0.00 0.00 06/21/12
27 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
28 Scorneternity   110 Bard 74.00 0.00 0.00 74.00 07/28/18
29 Kraxus   100 Bard 1294.00 675.00 -569.00 50.00 12/18/14
30 Dyanu   110 Bard 559.00 560.00 0.00 -1.00 12/01/18
31 Soylent   110 Bard 481.00 0.00 -11.00 470.00 08/24/18
32 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
33 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
34 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
35 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
36 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
37 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
38 Coronae   105 Bard 2398.00 1869.00 -91.00 438.00 04/09/16
39 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
40 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
41 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
42 Niente   109 Bard 30.00 0.00 0.00 30.00 10/27/18
43 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
44 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
45 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
46 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
47 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
48 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
49 Juukeboxx   110 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 08/16/18
50 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
51 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
52 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
53 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
54 Pulzatrain   107 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/18
55 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
56 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
57 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
58 Zendikar   105 Bard 593.00 990.00 0.00 -397.00 02/16/19
59 Niell   105 Bard 570.00 1135.00 -125.00 -690.00 06/17/17
60 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
61 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
62 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
63 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
64 Omaggio   110 Bard 148.00 150.00 0.00 -2.00 08/02/18
65 Tibb   110 Bard 129.00 0.00 0.00 129.00 12/06/18
66 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
67 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
68 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
69 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
70 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
71 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
72 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
73 Vesagran   105 Bard 111.00 0.00 -28.00 83.00 01/28/16
74 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
75 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
76 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
77 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
78 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
79 Kulitta   105 Bard 518.00 546.00 0.00 -28.00 05/10/18
80 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
81 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
82 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
83 Presiss   105 Bard 49.00 0.00 0.00 49.00 09/30/17
84 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
85 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
86 Primax   110 Bard 40.00 150.00 0.00 -110.00 02/16/19
87 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
88 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
89 Vaniddar   110 Bard 64.00 25.00 0.00 39.00 08/03/18
90 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
91 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
92 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
93 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
94 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
95 Djeggz   105 Bard 199.00 1425.00 -21.00 -1247.00 10/27/17
96 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
97 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
98 Isabo   106 Bard 58.00 0.00 0.00 58.00 01/13/18
99 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
100 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
101 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
102 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
103 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
104 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
105 Fishlicks   110 Bard 36.00 0.00 0.00 36.00 10/19/18
106 Zested   105 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 07/12/18
107 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
108 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
109 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
110 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
111 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
112 Wenry   105 Bard 295.00 150.00 0.00 145.00 03/31/18
113 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
114 Devdog   105 Bard 749.00 185.00 -46.00 518.00 06/02/16
115 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
116 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
117 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
118 Tradewinds   95 Bard 188.00 125.00 0.00 63.00 05/11/12
119 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
120 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
121 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
122 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
123 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
124 Reyek   105 Bard 14395.00 13218.00 -156.00 1021.00 02/16/19
125 Chancho   109 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/07/18
126 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
127 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
128 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
129 Stratt   110 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 10/13/18
130 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
131 Hawrlee   105 Bard 1354.00 1840.00 -132.00 -618.00 02/14/19
132 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
133 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
134 Roadwarriorr   105 Beastlord 6.00 0.00 -6.00 0.00 06/21/18
135 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
136 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
137 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
138 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
139 Tsoquo   110 Beastlord 16.00 75.00 0.00 -59.00 06/01/18
140 Zokais   105 Beastlord 42.00 50.00 0.00 -8.00 05/19/18
141 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
142 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
143 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
144 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
145 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
146 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
147 Devlynsyde   105 Beastlord 492.00 325.00 -27.00 140.00 06/03/17
148 Teranis   105 Beastlord 96.00 125.00 0.00 -29.00 07/13/17
149 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
150 Zahavi   109 Beastlord 370.00 425.00 0.00 -55.00 02/15/19
151 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
152 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
153 Brehm   110 Beastlord 30.00 10.00 0.00 20.00 04/06/18
154 Krezan   105 Beastlord 191.00 0.00 -46.00 145.00 05/12/18
155 Iribabh   110 Beastlord 367.00 500.00 -13.00 -146.00 10/27/18
156 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
157 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
158 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
159 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
160 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
161 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
162 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
163 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
164 Poddo   105 Beastlord 17974.00 16974.00 -105.00 895.00 02/16/19
165 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
166 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
167 Stingray   110 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 05/31/18
168 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
169 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
170 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
171 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
172 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
173 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
174 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
175 Clawfin   105 Beastlord 55.00 100.00 0.00 -45.00 06/30/17
176 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
177 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
178 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
179 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
180 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
181 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
182 Bumkus   105 Beastlord 9643.00 7795.00 -80.00 1768.00 02/16/19
183 Alcapwn   110 Beastlord 157.00 0.00 -9.00 148.00 04/06/18
184 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
185 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
186 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
187 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
188 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
189 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
190 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
191 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
192 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
193 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
194 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
195 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
196 Palmy   110 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
197 Dulcy   105 Beastlord 8866.00 6895.00 -1.00 1970.00 01/03/19
198 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
199 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
200 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
201 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
202 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
203 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
204 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
205 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
206 Darkweber   110 Beastlord 535.00 410.00 0.00 125.00 02/16/19
207 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
208 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
209 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
210 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
211 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
212 Rootdigger   105 Beastlord 848.00 1325.00 -78.00 -555.00 10/26/17
213 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
214 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
215 Airakka   110 Beastlord 155.00 220.00 -17.00 -82.00 12/06/18
216 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
217 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
218 Paruaa   105 Beastlord 5398.00 4772.00 -39.00 587.00 02/15/19
219 Fuzzbuster   105 Beastlord 141.00 110.00 -28.00 3.00 07/06/18
220 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
221 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
222 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
223 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
224 Animist   110 Beastlord 101.00 50.00 0.00 51.00 11/23/18
225 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
226 Pimax   110 Beastlord 577.00 450.00 -10.00 117.00 12/08/18
227 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
228 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
229 Jolsh   110 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/18/18
230 Exbeast   105 Beastlord 4147.00 3410.00 -26.00 711.00 10/18/18
231 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
232 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
233 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
234 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
235 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
236 Culoo   110 Berserker 19.00 0.00 0.00 19.00 07/27/18
237 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
238 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
239 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
240 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
241 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
242 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
243 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
244 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
245 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
246 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
247 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
248 Krayzee   110 Berserker 105.00 200.00 0.00 -95.00 11/16/18
249 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
250 Dawgon   110 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
251 Krinni   105 Berserker 4231.00 3407.00 -41.00 783.00 02/08/19
252 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
253 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
254 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
255 Ungato   105 Berserker 183.00 150.00 -127.00 -94.00 07/15/16
256 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
257 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
258 Panthro   105 Berserker 481.00 340.00 -17.00 124.00 03/25/17
259 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
260 Gnomemasher   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
261 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
262 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
263 Fyrocious   110 Berserker 61.00 0.00 0.00 61.00 10/06/18
264 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
265 Exzerker   110 Berserker 1483.00 1157.00 -28.00 298.00 02/16/19
266 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
267 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
268 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
269 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
270 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
271 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
272 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
273 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
274 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
275 Rinamor   105 Berserker 4525.00 3660.00 -88.00 777.00 09/06/18
276 Slasherz   109 Berserker 173.00 325.00 0.00 -152.00 02/01/19
277 Tantrom   105 Berserker 320.00 350.00 0.00 -30.00 08/18/17
278 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
279 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
280 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
281 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
282 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
283 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
284 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
285 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
286 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
287 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
288 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
289 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
290 Rokgri   110 Berserker 8.00 0.00 -6.00 2.00 09/15/18
291 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
292 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
293 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
294 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
295 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
296 Jozerk   105 Berserker 73.00 0.00 0.00 73.00 01/20/18
297 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
298 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
299 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
300 Psychomantis   105 Berserker 277.00 0.00 -29.00 248.00 06/09/17
301 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
302 Healxp   105 Berserker 519.00 475.00 0.00 44.00 03/24/18
303 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
304 Tinyzerk   105 Berserker 2838.00 2721.00 -7.00 110.00 08/23/18
305 Vorpalx   105 Berserker 6516.00 4015.00 -2504.00 -3.00 12/03/15
306 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
307 Basilizk   105 Berserker 991.00 325.00 -25.00 641.00 10/13/18
308 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
309 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
310 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
311 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
312 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
313 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
314 Absolutt   110 Berserker 220.00 325.00 0.00 -105.00 06/15/18
315 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
316 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
317 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
318 Kazmin   105 Berserker 5217.00 4781.00 -59.00 377.00 07/06/18
319 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
320 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
321 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
322 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
323 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
324 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
325 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
326 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
327 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
328 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
329 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
330 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
331 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
332 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
333 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
334 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
335 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
336 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
337 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
338 Alorra   105 Cleric 3773.00 3542.00 0.00 231.00 03/03/18
339 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
340 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
341 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
342 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
343 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
344 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
345 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
346 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
347 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
348 Crupp   105 Cleric 907.00 782.00 -85.00 40.00 03/01/18
349 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
350 Kelssie   105 Cleric 937.00 575.00 0.00 362.00 03/15/18
351 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
352 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
353 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
354 Riccoo   105 Cleric 475.00 50.00 -171.00 254.00 02/07/19
355 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
356 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
357 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
358 Azaria   110 Cleric 292.00 25.00 0.00 267.00 07/21/18
359 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
360 Buddley   105 Cleric 177.00 0.00 0.00 177.00 02/14/15
361 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
362 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
363 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
364 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
365 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
366 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
367 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
368 Exilesbane   105 Cleric 63.00 75.00 0.00 -12.00 08/11/18
369 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
370 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
371 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
372 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
373 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
374 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
375 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
376 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
377 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
378 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
379 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
380 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
381 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
382 Jumvapace   110 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 02/02/19
383 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
384 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
385 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
386 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
387 Zenniexx   110 Cleric 226.00 75.00 0.00 151.00 10/19/18
388 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
389 Furro   105 Cleric 37087.00 15341.00 0.00 21746.00 02/16/19
390 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
391 Harmoniey   110 Cleric 156.00 0.00 0.00 156.00 11/24/18
392 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
393 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
394 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
395 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
396 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
397 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
398 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
399 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
400 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
401 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
402 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
403 Farzi   110 Cleric 11.00 0.00 -11.00 0.00 06/08/18
404 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
405 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
406 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
407 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
408 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
409 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
410 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
411 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
412 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
413 Dokhopper   105 Cleric 5137.00 4913.00 -3.00 221.00 02/16/19
414 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
415 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
416 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
417 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
418 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
419 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
420 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
421 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
422 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
423 Faithanna   109 Cleric 215.00 0.00 0.00 215.00 11/24/18
424 Scornlife   105 Cleric 214.00 5.00 0.00 209.00 02/16/19
425 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
426 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
427 Sweetni   79 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 08/01/09
428 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
429 Higheels   100 Cleric 3861.00 3359.00 -32.00 470.00 12/18/14
430 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
431 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
432 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
433 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
434 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
435 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
436 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
437 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
438 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
439 Ladydianna   105 Cleric 1449.00 1344.00 -8.00 97.00 02/16/19
440 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
441 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
442 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
443 Winari   110 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 08/30/18
444 Trolbiterr   105 Cleric 12278.00 6054.00 -5175.00 1049.00 09/08/18
445 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
446 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
447 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
448 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
449 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
450 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
451 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
452 Dimerall   105 Cleric 15195.00 14177.00 -33.00 985.00 02/16/19
453 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
454 Dynara   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 09/01/18
455 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
456 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
457 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
458 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
459 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
460 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
461 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
462 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
463 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
464 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
465 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
466 Scorndeath   105 Cleric 119.00 15.00 0.00 104.00 03/22/18
467 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
468 Mildaria   105 Cleric 12123.00 9233.00 -335.00 2555.00 02/02/19
469 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
470 Windreaper   105 Cleric 19168.00 15419.00 -79.00 3670.00 02/16/19
471 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
472 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
473 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
474 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
475 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
476 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
477 Wendere   85 Cleric 29.00 10.00 0.00 19.00 06/26/10
478 Aeudarx   110 Cleric 59.00 50.00 0.00 9.00 06/07/18
479 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
480 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
481 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
482 Freakster   105 Cleric 107.00 0.00 0.00 107.00 03/22/18
483 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
484 Darkdino   100 Cleric 44.00 0.00 0.00 44.00 08/31/13
485 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
486 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
487 Drogbless   105 Cleric 2864.00 1352.00 -146.00 1366.00 07/27/18
488 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
489 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
490 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
491 Boujee   110 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 07/06/18
492 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
493 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
494 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
495 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
496 Menteiri   110 Cleric 513.00 381.00 -1.00 131.00 12/08/18
497 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
498 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
499 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
500 Thraxxia   105 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 07/06/18
501 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
502 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
503 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
504 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
505 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
506 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
507 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
508 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
509 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
510 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
511 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
512 Aiyven   109 Cleric 66.00 100.00 0.00 -34.00 06/14/18
513 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
514 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
515 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
516 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
517 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
518 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
519 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
520 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
521 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
522 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
523 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
524 Kianara   105 Druid 9573.00 9127.00 -177.00 269.00 02/16/19
525 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
526 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
527 Ghanda   105 Druid 8252.00 7659.00 -9.00 584.00 10/19/18
528 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
529 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
530 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
531 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
532 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
533 Goet   105 Druid 2160.00 1826.00 0.00 334.00 04/14/17
534 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
535 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
536 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
537 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
538 Drugas   110 Druid 815.00 610.00 -1.00 204.00 09/29/18
539 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
540 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
541 Jimech   105 Druid 526.00 300.00 0.00 226.00 01/04/19
542 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
543 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
544 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
545 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
546 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
547 Nellixx   105 Druid 7343.00 2769.00 -3104.00 1470.00 09/17/16
548 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
549 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
550 Nuttann   105 Druid 17620.00 6714.00 -43.00 10863.00 09/29/18
551 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
552 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
553 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
554 Nulan   108 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 02/14/19
555 Wenolas   109 Druid 11.00 125.00 0.00 -114.00 02/16/19
556 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
557 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
558 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
559 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
560 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
561 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
562 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
563 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
564 Zeare   110 Druid 124.00 50.00 0.00 74.00 11/03/18
565 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
566 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
567 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
568 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
569 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
570 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
571 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
572 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
573 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
574 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
575 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
576 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
577 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
578 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
579 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
580 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
581 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
582 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
583 Neckross   110 Druid 282.00 175.00 -1.00 106.00 02/16/19
584 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
585 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
586 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
587 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
588 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
589 Drmeow   105 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 07/28/18
590 Weovian   110 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 02/16/19
591 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
592 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
593 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
594 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
595 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
596 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
597 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
598 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
599 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
600 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
601 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
602 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
603 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
604 Aeaan   110 Druid 99.00 20.00 0.00 79.00 07/21/18
605 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
606 Ladidah   80 Druid 6.00 20.00 0.00 -14.00 05/02/09
607 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
608 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
609 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
610 Swen   105 Druid 4120.00 2858.00 -66.00 1196.00 02/09/19
611 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
612 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
613 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
614 Quazzi   108 Druid 159.00 100.00 -9.00 50.00 05/26/18
615 Karric   105 Druid 829.00 550.00 -13.00 266.00 02/16/17
616 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
617 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
618 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
619 Dimbly   105 Druid 31232.00 24483.00 -61.00 6688.00 02/16/19
620 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
621 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
622 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
623 Gullivaer   105 Druid 1201.00 2236.00 -22.00 -1057.00 11/10/17
624 Yeomsa   110 Enchanter 368.00 100.00 0.00 268.00 02/16/19
625 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
626 Avio   110 Enchanter 8.00 0.00 -2.00 6.00 09/15/18
627 Meechie   108 Enchanter 194.00 150.00 -1.00 43.00 02/09/19
628 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
629 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
630 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
631 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
632 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
633 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
634 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
635 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
636 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
637 Alannaa   110 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/18
638 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
639 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
640 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
641 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
642 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
643 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
644 Nogshale   110 Enchanter 454.00 275.00 -1.00 178.00 05/24/18
645 Cymrilx   110 Enchanter 252.00 0.00 0.00 252.00 06/15/18
646 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
647 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
648 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
649 Bundi   105 Enchanter 3035.00 1697.00 -1370.00 -32.00 12/06/18
650 Skythefox   109 Enchanter 679.00 585.00 -1.00 93.00 12/08/18
651 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
652 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
653 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
654 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
655 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
656 Eyegora   105 Enchanter 7140.00 4674.00 -2051.00 415.00 02/02/18
657 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
658 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
659 Kraniyum   105 Enchanter 84.00 225.00 0.00 -141.00 10/05/18
660 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
661 Gruesula   105 Enchanter 13149.00 10247.00 -380.00 2522.00 02/16/19
662 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
663 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
664 Chamus   105 Enchanter 120.00 435.00 0.00 -315.00 08/13/16
665 Succuba   90 Enchanter 6.00 0.00 0.00 6.00 09/29/11
666 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
667 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
668 Brellontis   105 Enchanter 231.00 440.00 0.00 -209.00 09/23/17
669 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
670 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
671 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
672 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
673 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
674 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
675 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
676 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
677 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
678 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
679 Maym   110 Enchanter 250.00 150.00 0.00 100.00 03/22/18
680 Sylphan   105 Enchanter 5995.00 4128.00 -110.00 1757.00 05/03/18
681 Izaeldore   85 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 10/10/09
682 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
683 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
684 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
685 Aladenya   85 Enchanter 47.00 10.00 0.00 37.00 05/01/10
686 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
687 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
688 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
689 Lonye   110 Enchanter 16.00 110.00 0.00 -94.00 06/01/18
690 Savack   105 Enchanter 11459.00 10589.00 -410.00 460.00 04/05/18
691 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
692 Jamazing   105 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 08/05/17
693 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
694 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
695 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7913.00 6788.00 -262.00 863.00 12/08/18
696 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
697 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
698 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
699 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
700 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
701 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
702 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
703 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
704 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
705 Faldyarr   109 Enchanter 1899.00 1687.00 -1.00 211.00 02/16/19
706 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
707 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
708 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
709 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
710 Dazzell   110 Enchanter 121.00 50.00 0.00 71.00 02/08/19
711 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
712 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
713 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
714 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
715 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
716 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
717 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
718 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
719 Vandaydar   85 Enchanter 46.00 0.00 0.00 46.00 06/24/10
720 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
721 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
722 Larg   105 Enchanter 383.00 0.00 -14.00 369.00 06/01/18
723 Landaru   105 Enchanter 16820.00 15354.00 -147.00 1319.00 02/16/19
724 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
725 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
726 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
727 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
728 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
729 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
730 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
731 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
732 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
733 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
734 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
735 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
736 Canneto   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/18/10
737 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
738 Wenlain   105 Magician 453.00 480.00 -223.00 -250.00 02/16/19
739 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
740 Fizzlekings   105 Magician 298.00 175.00 -35.00 88.00 09/07/18
741 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
742 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
743 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
744 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
745 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
746 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
747 Lanadar   105 Magician 4982.00 3537.00 -39.00 1406.00 02/16/19
748 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
749 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
750 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
751 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
752 Hakosem   110 Magician 22.00 0.00 0.00 22.00 08/31/18
753 Minisent   110 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 12/01/18
754 Cortina   105 Magician 295.00 0.00 -47.00 248.00 02/24/17
755 Cargagin   95 Magician 123.00 40.00 0.00 83.00 10/04/12
756 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
757 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
758 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
759 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
760 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
761 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
762 Ttroubble   110 Magician 139.00 325.00 -1.00 -187.00 02/15/19
763 Zisti   105 Magician 331.00 75.00 -99.00 157.00 12/07/18
764 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
765 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
766 Ryino   110 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 03/24/18
767 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
768 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
769 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
770 Gemmedsoul   105 Magician 80.00 0.00 -65.00 15.00 02/04/16
771 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
772 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
773 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
774 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
775 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
776 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
777 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
778 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
779 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
780 Eplis   106 Magician 46.00 0.00 0.00 46.00 10/19/18
781 Goddes   105 Magician 114.00 225.00 0.00 -111.00 02/24/18
782 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
783 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
784 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
785 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
786 Eeline   105 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 08/17/18
787 Idaran   105 Magician 6249.00 5705.00 -210.00 334.00 08/30/18
788 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
789 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
790 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
791 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
792 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
793 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
794 Finblast   107 Magician 42.00 50.00 0.00 -8.00 04/20/18
795 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
796 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
797 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
798 Tinkz   110 Magician 954.00 321.00 -8.00 625.00 08/03/18
799 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
800 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
801 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
802 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
803 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
804 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
805 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
806 Hrothgarr   84 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 08/22/09
807 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
808 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
809 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
810 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
811 Remslaren   105 Magician 2169.00 1885.00 -16.00 268.00 01/04/19
812 Kineely   105 Magician 777.00 1325.00 0.00 -548.00 02/15/19
813 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
814 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
815 Drokaten   106 Magician 171.00 600.00 -5.00 -434.00 11/03/18
816 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
817 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
818 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
819 Giggi   109 Magician 211.00 350.00 0.00 -139.00 10/19/18
820 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
821 Veliz   109 Magician 212.00 85.00 0.00 127.00 11/24/18
822 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
823 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
824 Johjoh   105 Magician 1033.00 854.00 0.00 179.00 02/16/19
825 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
826 Saiadan   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 12/11/10
827 Squiles   105 Magician 5579.00 3171.00 -2254.00 154.00 06/28/18
828 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
829 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
830 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
831 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
832 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
833 Sostenes   105 Magician 40.00 0.00 -1.00 39.00 12/10/16
834 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
835 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
836 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
837 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
838 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
839 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
840 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
841 Kraker   90 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/11
842 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
843 Taeryn   105 Magician 224.00 25.00 0.00 199.00 07/23/15
844 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
845 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
846 Elrodx   100 Magician 346.00 315.00 -50.00 -19.00 01/11/14
847 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
848 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
849 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
850 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
851 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
852 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
853 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
854 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
855 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
856 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
857 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
858 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
859 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
860 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
861 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
862 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
863 Marquele   110 Magician 49.00 0.00 0.00 49.00 06/22/18
864 Vendess   110 Magician 38.00 0.00 0.00 38.00 06/02/18
865 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
866 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
867 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
868 Romen   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
869 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
870 Jonasin   110 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 05/31/18
871 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
872 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
873 Pyritex   105 Magician 100.00 150.00 0.00 -50.00 10/19/18
874 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
875 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
876 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
877 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
878 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
879 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
880 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
881 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
882 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
883 Syco   105 Magician 4109.00 3649.00 -165.00 295.00 10/25/18
884 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
885 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
886 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
887 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
888 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
889 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
890 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
891 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
892 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
893 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
894 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
895 Itybitty   105 Magician 14.00 0.00 -13.00 1.00 02/26/16
896 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
897 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
898 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
899 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
900 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
901 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
902 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
903 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
904 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
905 Yeze   110 Magician 1140.00 627.00 -19.00 494.00 09/22/18
906 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
907 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
908 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
909 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
910 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
911 Marsmage   105 Magician 7356.00 6997.00 -132.00 227.00 07/06/18
912 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
913 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
914 Ehlana   105 Magician 7574.00 6965.00 -127.00 482.00 07/28/18
915 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
916 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
917 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
918 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
919 Telemacus   110 Magician 80.00 275.00 0.00 -195.00 12/06/18
920 Rasrn   85 Monk 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
921 Talick   100 Monk 4029.00 3311.00 -45.00 673.00 06/07/14
922 Riazo   105 Monk 497.00 350.00 -12.00 135.00 01/29/16
923 Redraynex   105 Monk 3074.00 2369.00 -122.00 583.00 06/06/15
924 Grimlaken   100 Monk 242.00 400.00 0.00 -158.00 04/12/14
925 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
926 Modrieth   76 Monk 6.00 10.00 0.00 -4.00 05/02/09
927 Ownlei   110 Monk 1094.00 870.00 0.00 224.00 02/16/19
928 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
929 Viga   105 Monk 184.00 650.00 -21.00 -487.00 01/28/17
930 Tokey   105 Monk 244.00 225.00 -19.00 0.00 08/07/15
931 Mushuu   105 Monk 60.00 275.00 0.00 -215.00 08/10/17
932 Arrigato   85 Monk 27.00 10.00 0.00 17.00 03/19/10
933 Sareaeg   100 Monk 30.00 25.00 0.00 5.00 04/11/14
934 Meelad   80 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 07/30/09
935 Whistlefists   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
936 Khaosclaw   105 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 06/30/16
937 Ghesus   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/11/09
938 Whopu   90 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
939 Velociraptor   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 03/12/10
940 Lisard   105 Monk 7704.00 7551.00 -46.00 107.00 06/16/18
941 Gutcha   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
942 Monksar   100 Monk 56.00 100.00 -9.00 -53.00 12/05/14
943 Ihurt   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
944 Befour   84 Monk 45.00 40.00 0.00 5.00 08/29/09
945 Lubstopull   90 Monk 379.00 348.00 0.00 31.00 12/02/10
946 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
947 Lkorsis   100 Monk 274.00 50.00 0.00 224.00 02/28/13
948 Manual   85 Monk 1183.00 915.00 0.00 268.00 08/08/10
949 Jube   95 Monk 568.00 485.00 0.00 83.00 07/26/12
950 Xotox   105 Monk 167.00 275.00 0.00 -108.00 06/29/17
951 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
952 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
953 Rohsham   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/09
954 Casansisu   85 Monk 73.00 10.00 0.00 63.00 09/18/10
955 Rydah   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/26/10
956 Kikkyu   86 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 04/12/11
957 Zazzoo   105 Monk 647.00 510.00 -45.00 92.00 11/11/16
958 Froakmaster   105 Monk 87.00 200.00 0.00 -113.00 01/05/17
959 Falling   105 Monk 1296.00 1578.00 -29.00 -311.00 09/01/18
960 Serakk   100 Monk 221.00 125.00 -10.00 86.00 10/25/14
961 Sidmoneyb   85 Monk 239.00 165.00 0.00 74.00 06/18/10
962 Lanjin   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
963 Buddamonk   91 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
964 Torak   105 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 07/15/17
965 Remiel   82 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 06/26/10
966 Kongfushis   105 Monk 390.00 350.00 0.00 40.00 09/27/18
967 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
968 Szarlok   75 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/05/09
969 Ascherr   105 Monk 55.00 0.00 0.00 55.00 04/15/17
970 Valik   105 Monk 1408.00 1255.00 -35.00 118.00 10/15/16
971 Muayx   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 01/29/11
972 Fleeterx   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
973 Psymon   90 Monk 38.00 0.00 0.00 38.00 09/22/11
974 Isengarx   90 Monk 242.00 170.00 0.00 72.00 06/05/11
975 Punches   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 06/26/10
976 Kikster   86 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/10/11
977 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
978 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
979 Vengax   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 08/14/10
980 Wongfeihun   85 Monk 12.00 10.00 0.00 2.00 08/15/09
981 Prolific   95 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 05/05/12
982 Tarpon   90 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 04/05/11
983 Gorereaperx   85 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
984 Corolee   105 Monk 51.00 25.00 -12.00 14.00 03/24/16
985 Ccup   90 Monk 17.00 10.00 0.00 7.00 04/02/11
986 Grassee   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
987 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
988 Madpullz   85 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/09/10
989 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
990 Adobo   105 Monk 502.00 170.00 -14.00 318.00 01/16/15
991 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
992 Baider   105 Monk 32.00 0.00 -30.00 2.00 01/16/15
993 Daltonn   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
994 Szrarzs   100 Monk 1619.00 1448.00 -91.00 80.00 07/11/14
995 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
996 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
997 Moufette   90 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/11
998 Sztiz   79 Monk 46.00 10.00 0.00 36.00 10/01/09
999 Zebthil   108 Monk 44.00 0.00 0.00 44.00 07/28/18
1000 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
1001 Dondogo   82 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
1002 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
1003 Ripnrun   105 Monk 617.00 1090.00 -1.00 -474.00 06/07/18
1004 Tyranosawr   105 Monk 9955.00 9845.00 -19.00 91.00 02/16/19
1005 Carramrodz   110 Monk 40.00 0.00 0.00 40.00 04/26/18
1006 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
1007 Tanick   100 Monk 263.00 205.00 0.00 58.00 03/01/13
1008 Chowleeex   105 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/30/16
1009 Charkoraz   82 Monk 44.00 29.00 0.00 15.00 09/03/09
1010 Husalah   81 Monk 14.00 10.00 0.00 4.00 09/27/09
1011 Mten   105 Monk 13838.00 12936.00 -719.00 183.00 12/06/18
1012 Maken   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 03/28/09
1013 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
1014 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
1015 Gotter   95 Monk 60.00 20.00 0.00 40.00 06/27/12
1016 Klar   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/08/10
1017 Majox   85 Monk 333.00 30.00 0.00 303.00 10/08/10
1018 Omonn   95 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 02/18/12
1019 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
1020 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
1021 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
1022 Dragkin   85 Monk 30.00 0.00 0.00 30.00 10/09/10
1023 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
1024 Crighton   110 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 07/28/18
1025 Skunks   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 04/04/09
1026 Shorin   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 04/08/11
1027 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
1028 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
1029 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1030 Oruatyrim   105 Monk 15774.00 14374.00 -202.00 1198.00 08/31/18
1031 Vulvana   105 Monk 9942.00 8801.00 -22.00 1119.00 02/16/19
1032 Zangoose   93 Monk 29.00 20.00 0.00 9.00 06/13/12
1033 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
1034 Tszu   90 Monk 304.00 15.00 0.00 289.00 09/30/11
1035 Terri   85 Monk 9.00 10.00 0.00 -1.00 09/11/10
1036 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
1037 Gibakor   86 Monk 7.00 10.00 0.00 -3.00 01/27/11
1038 Danain   90 Monk 1749.00 1316.00 0.00 433.00 09/09/11
1039 Sibrav   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
1040 Sukari   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/25/11
1041 Billius   90 Monk 487.00 265.00 0.00 222.00 09/29/11
1042 Ssarik   79 Monk 95.00 96.00 0.00 -1.00 12/12/09
1043 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
1044 Sokon   100 Monk 283.00 233.00 0.00 50.00 08/08/13
1045 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
1046 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
1047 Sire   100 Monk 1512.00 1534.00 -9.00 -31.00 02/13/14
1048 Anji   106 Monk 90.00 0.00 -1.00 89.00 04/07/18
1049 Snakein   105 Monk 15726.00 10092.00 -2886.00 2748.00 02/16/19
1050 Khorriz   105 Monk 4360.00 3451.00 -157.00 752.00 10/11/18
1051 Glower   90 Monk 573.00 515.00 0.00 58.00 02/11/11
1052 Gunz   100 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 10/10/13
1053 Xarlass   105 Monk 1641.00 1150.00 -2.00 489.00 05/14/15
1054 Xamis   85 Monk 66.00 0.00 0.00 66.00 04/22/10
1055 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
1056 Quicktail   105 Monk 541.00 420.00 -10.00 111.00 07/21/18
1057 Gwenni   105 Monk 107.00 175.00 0.00 -68.00 02/16/17
1058 Ggrimm   95 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 09/12/12
1059 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
1060 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
1061 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
1062 Kaio   75 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/31/09
1063 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
1064 Zensoril   78 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 04/04/09
1065 Wrekka   100 Monk 580.00 250.00 -17.00 313.00 11/15/14
1066 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
1067 Sotosan   85 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 05/08/10
1068 Tasli   95 Necromancer 18.00 0.00 0.00 18.00 09/14/12
1069 Guccio   85 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 05/29/10
1070 Quickburn   105 Necromancer 5812.00 5216.00 -405.00 191.00 03/10/17
1071 Draxx   105 Necromancer 1004.00 570.00 -19.00 415.00 02/16/19
1072 Bohndan   85 Necromancer 11.00 20.00 0.00 -9.00 05/01/10
1073 Cyaafter   87 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 04/07/11
1074 Ormil   78 Necromancer 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/20/09
1075 Bdellium   82 Necromancer 14.00 0.00 0.00 14.00 10/01/09
1076 Causttic   110 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 07/19/18
1077 Inri   105 Necromancer 26.00 125.00 0.00 -99.00 02/22/18
1078 Drist   81 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
1079 Alisster   85 Necromancer 53.00 20.00 0.00 33.00 07/29/10
1080 Eumrien   100 Necromancer 1950.00 1948.00 -10.00 -8.00 07/05/14
1081 Gonetosee   105 Necromancer 211.00 35.00 -48.00 128.00 05/27/17
1082 Albitor   105 Necromancer 736.00 625.00 0.00 111.00 08/22/15
1083 Adversary   105 Necromancer 68.00 100.00 0.00 -32.00 11/18/17
1084 Forneus   106 Necromancer 157.00 125.00 0.00 32.00 02/08/19
1085 Uelno   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/07/11
1086 Baconrider   100 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/12/14
1087 Choked   110 Necromancer 37.00 0.00 0.00 37.00 06/02/18
1088 Ldarkk   86 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 10/29/11
1089 Nosferatuu   85 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1090 Scoville   105 Necromancer 1430.00 605.00 -562.00 263.00 10/08/15
1091 Cattz   90 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 04/21/11
1092 Ultulus   85 Necromancer 22.00 0.00 0.00 22.00 05/29/09
1093 Azorin   90 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1094 Lizardboness   84 Necromancer 3.00 10.00 0.00 -7.00 04/12/09
1095 Deastrocdor   105 Necromancer 41.00 275.00 0.00 -234.00 09/08/18
1096 Tate   90 Necromancer 318.00 145.00 0.00 173.00 08/06/11
1097 Whitestripe   110 Necromancer 1589.00 1345.00 -5.00 239.00 02/16/19
1098 Taein   105 Necromancer 35.00 0.00 0.00 35.00 03/16/18
1099 Nten   105 Necromancer 2047.00 2125.00 -681.00 -759.00 10/20/16
1100 Flabern   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
1101 Loophur   90 Necromancer 201.00 65.00 0.00 136.00 04/09/11
1102 Jukenn   87 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 04/05/11
1103 Souldrainer   90 Necromancer 37.00 10.00 0.00 27.00 11/12/10
1104 Axziritha   95 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/29/12
1105 Evilbeauty   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
1106 Ellipsis   85 Necromancer 47.00 20.00 0.00 27.00 07/30/10
1107 Deija   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 08/26/10
1108 Twitcher   95 Necromancer 123.00 0.00 0.00 123.00 08/19/12
1109 Murkwaters   1 Necromancer 43.00 30.00 0.00 13.00 06/19/09
1110 Axany   105 Necromancer 73.00 350.00 0.00 -277.00 12/30/16
1111 Arikron   85 Necromancer 39.00 0.00 0.00 39.00 07/24/10
1112 Venym   100 Necromancer 191.00 50.00 -4.00 137.00 08/28/14
1113 Sorceror   85 Necromancer 28.00 0.00 0.00 28.00 09/05/09
1114 Veri   95 Necromancer 1052.00 937.00 0.00 115.00 05/26/12
1115 Lilithreborn   78 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
1116 Elpachuco   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 04/10/09
1117 Gaibraik   105 Necromancer 29.00 0.00 0.00 29.00 05/06/17
1118 Rosemarys   107 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 10/13/18
1119 Zeflmax   100 Necromancer 15.00 20.00 0.00 -5.00 10/03/13
1120 Reccoo   105 Necromancer 3720.00 1560.00 -720.00 1440.00 02/16/19
1121 Iten   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1122 Zinum   105 Necromancer 1486.00 790.00 -919.00 -223.00 11/04/17
1123 Afrenzyin   89 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 03/18/11
1124 Dathedi   95 Necromancer 122.00 25.00 0.00 97.00 04/26/12
1125 Manofwarrx   105 Necromancer 758.00 675.00 -33.00 50.00 02/16/19
1126 Taxles   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1127 Shabadu   90 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/25/11
1128 Belogru   1 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 02/03/11
1129 Frassz   100 Necromancer 652.00 486.00 0.00 166.00 07/13/13
1130 Aaabnon   75 Necromancer 31.00 0.00 0.00 31.00 08/29/09
1131 Contalgari   105 Necromancer 124.00 150.00 0.00 -26.00 12/08/18
1132 Bhigba   110 Necromancer 160.00 0.00 0.00 160.00 11/17/18
1133 Xansdotti   90 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
1134 Apollyoin   110 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 01/19/19
1135 Tinkkerbel   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1136 Semirage   98 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 12/28/12
1137 Ocsee   95 Necromancer 899.00 675.00 0.00 224.00 07/13/12
1138 Ioncuru   110 Necromancer 333.00 0.00 0.00 333.00 12/01/18
1139 Viggen   105 Necromancer 103.00 0.00 0.00 103.00 08/17/17
1140 Vindiin   85 Necromancer 37.00 30.00 0.00 7.00 04/10/09
1141 Sarann   105 Necromancer 566.00 590.00 -89.00 -113.00 10/28/17
1142 Darkenya   80 Necromancer 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1143 Evileen   105 Necromancer 1090.00 435.00 -92.00 563.00 06/07/18
1144 Krosar   95 Necromancer 27.00 10.00 0.00 17.00 05/10/12
1145 Plasmoo   108 Necromancer 82.00 100.00 0.00 -18.00 04/06/18
1146 Honnabull   105 Necromancer 63.00 0.00 -4.00 59.00 02/05/16
1147 Origomali   85 Necromancer 24.00 0.00 0.00 24.00 03/28/10
1148 Vanlor   90 Necromancer 439.00 330.00 0.00 109.00 03/18/11
1149 Glaydfrawg   105 Necromancer 3421.00 2925.00 -274.00 222.00 05/26/17
1150 Ibiuzen   85 Necromancer 15.00 0.00 0.00 15.00 06/13/09
1151 Sinnayr   105 Necromancer 12166.00 11809.00 -19.00 338.00 05/11/17
1152 Datsda   105 Necromancer 465.00 190.00 0.00 275.00 08/14/15
1153 Karkiss   105 Necromancer 35.00 175.00 -5.00 -145.00 11/18/17
1154 Formal   109 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 01/04/19
1155 Chiron   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/23/10
1156 Deadiam   105 Necromancer 175.00 525.00 -81.00 -431.00 08/18/17
1157 Cruelia   105 Necromancer 121.00 125.00 -6.00 -10.00 04/15/17
1158 Pree   110 Necromancer 845.00 571.00 0.00 274.00 02/16/19
1159 Vapula   105 Necromancer 15.00 0.00 -2.00 13.00 02/14/15
1160 Jonarer   105 Necromancer 228.00 60.00 -58.00 110.00 09/24/16
1161 Mcdeadly   95 Necromancer 298.00 10.00 0.00 288.00 09/27/12
1162 Halleighs   100 Necromancer 3.00 0.00 -3.00 0.00 05/09/14
1163 Scornfire   105 Necromancer 3670.00 2925.00 -91.00 654.00 02/16/19
1164 Flytrap   76 Necromancer 15.00 30.00 0.00 -15.00 04/25/09
1165 Toxigenic   90 Necromancer 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/02/11
1166 Shaminex   90 Necromancer 20.00 0.00 0.00 20.00 03/18/11
1167 Sinc   105 Necromancer 4075.00 2911.00 -127.00 1037.00 03/05/16
1168 Chilmane   85 Necromancer 106.00 60.00 0.00 46.00 10/03/10
1169 Kotsukai   100 Necromancer 10037.00 8338.00 -59.00 1640.00 07/05/14
1170 Tayker   110 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 01/12/19
1171 Atelzeni   105 Necromancer 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
1172 Demignome   105 Necromancer 112.00 0.00 -13.00 99.00 11/12/15
1173 Deadwidow   80 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/06/09
1174 Nintap   105 Necromancer 11355.00 10101.00 -153.00 1101.00 06/28/18
1175 Dembonez   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/31/09
1176 Yagu   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/02/11
1177 Alaaraaf   85 Necromancer 77.00 20.00 0.00 57.00 06/25/10
1178 Kabel   95 Necromancer 1037.00 554.00 0.00 483.00 09/28/12
1179 Daangger   90 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/13/11
1180 Sinfear   100 Necromancer 49.00 0.00 0.00 49.00 07/26/13
1181 Plaguebone   95 Necromancer 16.00 0.00 0.00 16.00 11/10/12
1182 Cajunbeans   95 Necromancer 793.00 600.00 0.00 193.00 02/04/12
1183 Ssilos   85 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 05/02/09
1184 Cedium   105 Necromancer 543.00 590.00 -200.00 -247.00 07/30/16
1185 Cambonz   91 Necromancer 23.00 10.00 0.00 13.00 01/07/12
1186 Warisgood   90 Paladin 176.00 101.00 0.00 75.00 05/20/11
1187 Jacops   87 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1188 Luthernhamner   105 Paladin 24008.00 22705.00 -458.00 845.00 02/16/19
1189 Drefaen   90 Paladin 626.00 585.00 0.00 41.00 03/23/12
1190 Hindolmer   95 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 09/19/12
1191 Othen   105 Paladin 2514.00 1636.00 -345.00 533.00 11/16/18
1192 Patknight   105 Paladin 140.00 500.00 -4.00 -364.00 11/14/15
1193 Ironwind   95 Paladin 836.00 505.00 0.00 331.00 10/13/12
1194 Denriel   105 Paladin 169.00 120.00 -6.00 43.00 01/24/19
1195 Kaifeng   100 Paladin 3161.00 1812.00 -16.00 1333.00 05/23/14
1196 Sausagefingers   85 Paladin 5.00 0.00 0.00 5.00 06/13/09
1197 Guiltyy   100 Paladin 178.00 50.00 0.00 128.00 10/11/14
1198 Kreil   90 Paladin 513.00 397.00 0.00 116.00 11/05/11
1199 Treacherous   105 Paladin 65.00 0.00 -65.00 0.00 03/10/16
1200 Olthor   105 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 05/28/16
1201 Gawain   87 Paladin 19.00 0.00 0.00 19.00 10/08/11
1202 Tyrinion   95 Paladin 536.00 515.00 0.00 21.00 10/17/12
1203 Doramurx   105 Paladin 19191.00 18943.00 -203.00 45.00 05/19/18
1204 Curator   85 Paladin 434.00 369.00 0.00 65.00 08/21/10
1205 Cylius   95 Paladin 325.00 85.00 0.00 240.00 11/03/12
1206 Thornbury   76 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 04/04/09
1207 Cahnahan   85 Paladin 27.00 0.00 0.00 27.00 07/07/09
1208 Bamaden   108 Paladin 45.00 0.00 0.00 45.00 02/09/19
1209 Denodirt   105 Paladin 17.00 175.00 0.00 -158.00 12/01/17
1210 Faldibus   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
1211 Purexhale   105 Paladin 760.00 613.00 0.00 147.00 11/07/15
1212 Geoffeory   82 Paladin 24.00 0.00 0.00 24.00 11/14/09
1213 Pimm   105 Paladin 1455.00 1000.00 -27.00 428.00 12/07/18
1214 Holix   105 Paladin 18.00 0.00 0.00 18.00 06/11/15
1215 Steave   85 Paladin 26.00 0.00 0.00 26.00 01/22/10
1216 Coreda   85 Paladin 178.00 95.00 0.00 83.00 01/22/10
1217 Cenidlgon   105 Paladin 22.00 25.00 -9.00 -12.00 07/16/16
1218 Crusades   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1219 Beedlin   110 Paladin 778.00 552.00 -6.00 220.00 09/22/18
1220 Beamian   75 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1221 Shilhi   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
1222 Golaliel   105 Paladin 195.00 155.00 0.00 40.00 06/14/18
1223 Yellexin   94 Paladin 93.00 5.00 0.00 88.00 01/28/12
1224 Maheloas   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 03/05/11
1225 Feroxide   105 Paladin 12513.00 11198.00 -448.00 867.00 04/28/17
1226 Tempelton   95 Paladin 130.00 65.00 0.00 65.00 11/09/12
1227 Ribbitting   105 Paladin 9250.00 8449.00 -41.00 760.00 11/13/15
1228 Viric   100 Paladin 3190.00 2624.00 -20.00 546.00 02/14/14
1229 Mahku   90 Paladin 397.00 295.00 0.00 102.00 08/27/11
1230 Aarrg   80 Paladin 6.00 10.00 0.00 -4.00 06/26/10
1231 Splashed   105 Paladin 10.00 0.00 -1.00 9.00 10/07/16
1232 Lytebringer   105 Paladin 652.00 600.00 -4.00 48.00 11/09/18
1233 Chekakoch   90 Paladin 236.00 10.00 0.00 226.00 06/25/11
1234 Tico   100 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 08/16/13
1235 Rinvarien   90 Paladin 505.00 350.00 0.00 155.00 04/07/11
1236 Vallanor   85 Paladin 345.00 295.00 0.00 50.00 10/09/10
1237 Llaine   90 Paladin 68.00 5.00 0.00 63.00 03/12/11
1238 Olliee   100 Paladin 98.00 310.00 0.00 -212.00 04/18/14
1239 Silvertip   80 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 05/10/09
1240 Vlendar   110 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 01/20/18
1241 Remdayen   95 Paladin 293.00 207.00 0.00 86.00 03/17/12
1242 Dieblo   90 Paladin 100.00 20.00 0.00 80.00 08/12/11
1243 Candara   82 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1244 Josetta   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1245 Thren   90 Paladin 31.00 10.00 0.00 21.00 10/29/11
1246 Magnesiium   105 Paladin 441.00 795.00 -4.00 -358.00 06/21/18
1247 Forakora   85 Paladin 46.00 0.00 0.00 46.00 09/26/09
1248 Lalinla   86 Paladin 18.00 5.00 0.00 13.00 02/17/11
1249 Macebus   105 Paladin 6122.00 5646.00 -123.00 353.00 11/17/18
1250 Slayinsin   105 Paladin 3365.00 2929.00 -265.00 171.00 09/06/18
1251 Pandrax   95 Paladin 303.00 248.00 0.00 55.00 08/24/12
1252 Kracku   90 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 03/18/11
1253 Maglor   105 Paladin 16288.00 14902.00 -520.00 866.00 07/09/16
1254 Darkenvoid   100 Paladin 5890.00 4614.00 -587.00 689.00 05/31/14
1255 Elcabongue   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
1256 Rumardian   75 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1257 Helicoprion   95 Paladin 11.00 5.00 0.00 6.00 01/27/12
1258 Aololron   90 Paladin 20.00 5.00 0.00 15.00 11/05/11
1259 Cimderella   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1260 Jorez   90 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 04/25/11
1261 Desmoire   85 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 07/07/11
1262 Kokl   77 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 06/25/09
1263 Jasson   105 Paladin 2949.00 2749.00 -74.00 126.00 02/16/19
1264 Steel   105 Paladin 8835.00 8606.00 -29.00 200.00 03/28/15
1265 Maxximo   95 Paladin 252.00 175.00 0.00 77.00 04/27/12
1266 Thessiuss   90 Paladin 35.00 0.00 0.00 35.00 07/28/11
1267 Dekland   95 Paladin 312.00 240.00 0.00 72.00 02/03/12
1268 Falkor   84 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 08/29/09
1269 Fumyen   105 Paladin 222.00 650.00 0.00 -428.00 10/21/16
1270 Rolynholy   93 Paladin 3166.00 2932.00 0.00 234.00 05/26/12
1271 Taviion   85 Paladin 21.00 10.00 0.00 11.00 07/29/10
1272 Brenny   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 12/11/10
1273 Kiloon   85 Paladin 40.00 0.00 0.00 40.00 03/06/10
1274 Kindaare   90 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 04/15/11
1275 Rolyn   95 Paladin 172.00 135.00 0.00 37.00 09/01/12
1276 Kamil   90 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 09/17/11
1277 Vanadevi   80 Ranger 23.00 0.00 0.00 23.00 05/16/09
1278 Robyyn   105 Ranger 638.00 1995.00 0.00 -1357.00 02/09/19
1279 Rahldoenn   105 Ranger 155.00 425.00 -19.00 -289.00 12/12/14
1280 Findictive   110 Ranger 12.00 0.00 0.00 12.00 07/12/18
1281 Ratbo   105 Ranger 714.00 575.00 0.00 139.00 03/17/18
1282 Ehladia   105 Ranger 119.00 350.00 -22.00 -253.00 08/06/16
1283 Tigdar   90 Ranger 96.00 5.00 0.00 91.00 08/12/11
1284 Hhhuminda   81 Ranger 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1285 Coltyy   105 Ranger 248.00 490.00 0.00 -242.00 11/23/18
1286 Shayshay   85 Ranger 167.00 30.00 0.00 137.00 06/19/10
1287 Sabwen   90 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 07/21/11
1288 Kaladiann   90 Ranger 36.00 10.00 0.00 26.00 07/15/11
1289 Archery   105 Ranger 1924.00 1814.00 -56.00 54.00 08/18/16
1290 Vegajim   85 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 07/07/09
1291 Mundaukk   105 Ranger 82.00 100.00 -2.00 -20.00 02/16/19
1292 Drogg   82 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1293 Arkadius   100 Ranger 50.00 0.00 0.00 50.00 08/09/13
1294 Dionyan   90 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 09/22/11
1295 Toneknows   100 Ranger 81.00 150.00 -13.00 -82.00 06/28/14
1296 Willowflower   83 Ranger 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/09
1297 Mallorian   85 Ranger 10.00 10.00 0.00 0.00 05/09/09
1298 Fyrewulf   85 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 06/26/10
1299 Amigalander   105 Ranger 279.00 75.00 -124.00 80.00 03/02/18
1300 Ironboww   83 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
1301 Xtazz   100 Ranger 110.00 20.00 0.00 90.00 05/17/13
1302 Braccaus   80 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 06/05/09
1303 Rangerkoa   90 Ranger 12.00 5.00 0.00 7.00 10/28/11
1304 Arigorne   105 Ranger 18.00 0.00 -16.00 2.00 11/17/16
1305 Scill   90 Ranger 20.00 10.00 0.00 10.00 03/05/11
1306 Daredilly   105 Ranger 1278.00 890.00 0.00 388.00 03/23/18
1307 Kevsaiyan   105 Ranger 19748.00 18985.00 -288.00 475.00 02/16/19
1308 Wonnimeliga   90 Ranger 266.00 20.00 0.00 246.00 04/14/11
1309 Deadif   95 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
1310 Minisca   105 Ranger 22436.00 22245.00 -39.00 152.00 03/02/17
1311 Loofahh   105 Ranger 76.00 50.00 0.00 26.00 01/19/17