Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
<
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
2 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
3 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
4 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
5 Aegile   105 Bard 1130.00 575.00 -1.00 554.00 06/30/17
6 Yoscorio   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 06/04/11
7 Epitheton   110 Bard 41.00 0.00 0.00 41.00 06/02/18
8 Taurato   110 Bard 36.00 0.00 -25.00 11.00 10/11/18
9 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
10 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
11 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
12 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
13 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
14 Songfin   95 Bard 25.00 25.00 0.00 0.00 06/21/12
15 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
16 Placedo   77 Bard 31.00 20.00 0.00 11.00 10/10/09
17 Bumfoot   110 Bard 390.00 575.00 -8.00 -193.00 12/07/18
18 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
19 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
20 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
21 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
22 Scorneternity   110 Bard 74.00 0.00 0.00 74.00 07/28/18
23 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
24 Dyanu   110 Bard 559.00 560.00 0.00 -1.00 12/01/18
25 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
26 Soylent   110 Bard 481.00 0.00 -11.00 470.00 08/24/18
27 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
28 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
29 Kraxus   100 Bard 1294.00 675.00 -569.00 50.00 12/18/14
30 Coronae   105 Bard 2398.00 1869.00 -91.00 438.00 04/09/16
31 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
32 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
33 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
34 Niente   109 Bard 30.00 0.00 0.00 30.00 10/27/18
35 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
36 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
37 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
38 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
39 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
40 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
41 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
42 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
43 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
44 Juukeboxx   110 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 08/16/18
45 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
46 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
47 Pulzatrain   107 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/18
48 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
49 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
50 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
51 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
52 Zendikar   105 Bard 554.00 990.00 0.00 -436.00 11/23/18
53 Niell   105 Bard 570.00 1135.00 -125.00 -690.00 06/17/17
54 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
55 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
56 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
57 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
58 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
59 Omaggio   110 Bard 148.00 150.00 0.00 -2.00 08/02/18
60 Tibb   110 Bard 129.00 0.00 0.00 129.00 12/06/18
61 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
62 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
63 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
64 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
65 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
66 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
67 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
68 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
69 Kulitta   105 Bard 518.00 546.00 0.00 -28.00 05/10/18
70 Vesagran   105 Bard 111.00 0.00 -28.00 83.00 01/28/16
71 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
72 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
73 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
74 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
75 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
76 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
77 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
78 Presiss   105 Bard 49.00 0.00 0.00 49.00 09/30/17
79 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
80 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
81 Primax   110 Bard 22.00 50.00 0.00 -28.00 09/01/18
82 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
83 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
84 Vaniddar   110 Bard 64.00 25.00 0.00 39.00 08/03/18
85 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
86 Djeggz   105 Bard 199.00 1425.00 -21.00 -1247.00 10/27/17
87 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
88 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
89 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
90 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
91 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
92 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
93 Isabo   106 Bard 58.00 0.00 0.00 58.00 01/13/18
94 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
95 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
96 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
97 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
98 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
99 Fishlicks   110 Bard 36.00 0.00 0.00 36.00 10/19/18
100 Zested   105 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 07/12/18
101 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
102 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
103 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
104 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
105 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
106 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
107 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
108 Wenry   105 Bard 295.00 150.00 0.00 145.00 03/31/18
109 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
110 Devdog   105 Bard 749.00 185.00 -46.00 518.00 06/02/16
111 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
112 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
113 Tradewinds   95 Bard 188.00 125.00 0.00 63.00 05/11/12
114 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
115 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
116 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
117 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
118 Stratt   110 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 10/13/18
119 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
120 Reyek   105 Bard 13960.00 12748.00 -156.00 1056.00 12/07/18
121 Chancho   109 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/07/18
122 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
123 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
124 Hawrlee   105 Bard 1340.00 1840.00 -132.00 -632.00 12/06/18
125 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
126 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
127 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
128 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
129 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
130 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
131 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
132 Kleffnote   109 Bard 53.00 105.00 0.00 -52.00 05/05/18
133 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
134 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
135 Tsoquo   110 Beastlord 16.00 75.00 0.00 -59.00 06/01/18
136 Zokais   105 Beastlord 42.00 50.00 0.00 -8.00 05/19/18
137 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
138 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
139 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
140 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
141 Devlynsyde   105 Beastlord 492.00 325.00 -27.00 140.00 06/03/17
142 Teranis   105 Beastlord 96.00 125.00 0.00 -29.00 07/13/17
143 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
144 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
145 Brehm   110 Beastlord 30.00 10.00 0.00 20.00 04/06/18
146 Krezan   105 Beastlord 191.00 0.00 -46.00 145.00 05/12/18
147 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
148 Iribabh   110 Beastlord 367.00 500.00 -13.00 -146.00 10/27/18
149 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
150 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
151 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
152 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
153 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
154 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
155 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
156 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
157 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
158 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
159 Poddo   105 Beastlord 17682.00 16824.00 -105.00 753.00 12/06/18
160 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
161 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
162 Stingray   110 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 05/31/18
163 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
164 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
165 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
166 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
167 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
168 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
169 Clawfin   105 Beastlord 55.00 100.00 0.00 -45.00 06/30/17
170 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
171 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
172 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
173 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
174 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
175 Alcapwn   110 Beastlord 157.00 0.00 -9.00 148.00 04/06/18
176 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
177 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
178 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
179 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
180 Bumkus   105 Beastlord 9311.00 7545.00 -80.00 1686.00 12/08/18
181 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
182 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
183 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
184 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
185 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
186 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
187 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
188 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
189 Palmy   110 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
190 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
191 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
192 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
193 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
194 Dulcy   105 Beastlord 8831.00 6895.00 -1.00 1935.00 12/08/18
195 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
196 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
197 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
198 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
199 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
200 Darkweber   110 Beastlord 404.00 270.00 0.00 134.00 12/08/18
201 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
202 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
203 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
204 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
205 Rootdigger   105 Beastlord 848.00 1325.00 -78.00 -555.00 10/26/17
206 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
207 Paruaa   105 Beastlord 5366.00 4772.00 -39.00 555.00 11/30/18
208 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
209 Airakka   110 Beastlord 155.00 220.00 -17.00 -82.00 12/06/18
210 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
211 Fuzzbuster   105 Beastlord 141.00 110.00 -28.00 3.00 07/06/18
212 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
213 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
214 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
215 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
216 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
217 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
218 Animist   110 Beastlord 101.00 50.00 0.00 51.00 11/23/18
219 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
220 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
221 Pimax   110 Beastlord 577.00 450.00 -10.00 117.00 12/08/18
222 Exbeast   105 Beastlord 4147.00 3410.00 -26.00 711.00 10/18/18
223 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
224 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
225 Jolsh   110 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/18/18
226 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
227 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
228 Roadwarriorr   105 Beastlord 6.00 0.00 -6.00 0.00 06/21/18
229 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
230 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
231 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
232 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
233 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
234 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
235 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
236 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
237 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
238 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
239 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
240 Krayzee   110 Berserker 105.00 200.00 0.00 -95.00 11/16/18
241 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
242 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
243 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
244 Dawgon   110 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
245 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
246 Gnomemasher   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
247 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
248 Ungato   105 Berserker 183.00 150.00 -127.00 -94.00 07/15/16
249 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
250 Panthro   105 Berserker 481.00 340.00 -17.00 124.00 03/25/17
251 Krinni   105 Berserker 4198.00 3407.00 -41.00 750.00 12/07/18
252 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
253 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
254 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
255 Fyrocious   110 Berserker 61.00 0.00 0.00 61.00 10/06/18
256 Exzerker   110 Berserker 1374.00 1107.00 -28.00 239.00 12/08/18
257 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
258 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
259 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
260 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
261 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
262 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
263 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
264 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
265 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
266 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
267 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
268 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
269 Rinamor   105 Berserker 4525.00 3660.00 -88.00 777.00 09/06/18
270 Slasherz   109 Berserker 170.00 325.00 0.00 -155.00 02/03/18
271 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
272 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
273 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
274 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
275 Tantrom   105 Berserker 320.00 350.00 0.00 -30.00 08/18/17
276 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
277 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
278 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
279 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
280 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
281 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
282 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
283 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
284 Rokgri   110 Berserker 8.00 0.00 -6.00 2.00 09/15/18
285 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
286 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
287 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
288 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
289 Jozerk   105 Berserker 73.00 0.00 0.00 73.00 01/20/18
290 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
291 Tinyzerk   105 Berserker 2838.00 2721.00 -7.00 110.00 08/23/18
292 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
293 Psychomantis   105 Berserker 277.00 0.00 -29.00 248.00 06/09/17
294 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
295 Healxp   105 Berserker 519.00 475.00 0.00 44.00 03/24/18
296 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
297 Basilizk   105 Berserker 991.00 325.00 -25.00 641.00 10/13/18
298 Vorpalx   105 Berserker 6516.00 4015.00 -2504.00 -3.00 12/03/15
299 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
300 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
301 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
302 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
303 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
304 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
305 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
306 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
307 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
308 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
309 Absolutt   110 Berserker 220.00 325.00 0.00 -105.00 06/15/18
310 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
311 Kazmin   105 Berserker 5217.00 4781.00 -59.00 377.00 07/06/18
312 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
313 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
314 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
315 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
316 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
317 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
318 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
319 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
320 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
321 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
322 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
323 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
324 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
325 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
326 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
327 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
328 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
329 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
330 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
331 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
332 Culoo   110 Berserker 19.00 0.00 0.00 19.00 07/27/18
333 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
334 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
335 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
336 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
337 Riccoo   105 Cleric 444.00 50.00 -171.00 223.00 12/08/18
338 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
339 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
340 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
341 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
342 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
343 Azaria   110 Cleric 292.00 25.00 0.00 267.00 07/21/18
344 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
345 Buddley   105 Cleric 177.00 0.00 0.00 177.00 02/14/15
346 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
347 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
348 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
349 Exilesbane   105 Cleric 63.00 75.00 0.00 -12.00 08/11/18
350 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
351 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
352 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
353 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
354 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
355 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
356 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
357 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
358 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
359 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
360 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
361 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
362 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
363 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
364 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
365 Jumvapace   110 Cleric 29.00 0.00 0.00 29.00 10/20/18
366 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
367 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
368 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
369 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
370 Zenniexx   110 Cleric 226.00 75.00 0.00 151.00 10/19/18
371 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
372 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
373 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
374 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
375 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
376 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
377 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
378 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
379 Harmoniey   110 Cleric 156.00 0.00 0.00 156.00 11/24/18
380 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
381 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
382 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
383 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
384 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
385 Farzi   110 Cleric 11.00 0.00 -11.00 0.00 06/08/18
386 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
387 Furro   105 Cleric 36584.00 15341.00 0.00 21243.00 12/08/18
388 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
389 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
390 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
391 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
392 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
393 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
394 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
395 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
396 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
397 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
398 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
399 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
400 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
401 Dokhopper   105 Cleric 4757.00 4513.00 -3.00 241.00 12/08/18
402 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
403 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
404 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
405 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
406 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
407 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
408 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
409 Faithanna   109 Cleric 215.00 0.00 0.00 215.00 11/24/18
410 Scornlife   105 Cleric 153.00 5.00 0.00 148.00 03/30/18
411 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
412 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
413 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
414 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
415 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
416 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
417 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
418 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
419 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
420 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
421 Ladydianna   105 Cleric 1212.00 1089.00 -8.00 115.00 12/08/18
422 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
423 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
424 Winari   110 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 08/30/18
425 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
426 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
427 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
428 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
429 Sweetni   79 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 08/01/09
430 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
431 Higheels   100 Cleric 3861.00 3359.00 -32.00 470.00 12/18/14
432 Trolbiterr   105 Cleric 12278.00 6054.00 -5175.00 1049.00 09/08/18
433 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
434 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
435 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
436 Dimerall   105 Cleric 14912.00 14087.00 -33.00 792.00 11/30/18
437 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
438 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
439 Dynara   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 09/01/18
440 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
441 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
442 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
443 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
444 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
445 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
446 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
447 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
448 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
449 Windreaper   105 Cleric 18841.00 15019.00 -79.00 3743.00 12/08/18
450 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
451 Scorndeath   105 Cleric 119.00 15.00 0.00 104.00 03/22/18
452 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
453 Mildaria   105 Cleric 12119.00 9233.00 -335.00 2551.00 09/29/18
454 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
455 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
456 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
457 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
458 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
459 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
460 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
461 Aeudarx   110 Cleric 59.00 50.00 0.00 9.00 06/07/18
462 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
463 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
464 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
465 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
466 Freakster   105 Cleric 107.00 0.00 0.00 107.00 03/22/18
467 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
468 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
469 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
470 Drogbless   105 Cleric 2864.00 1352.00 -146.00 1366.00 07/27/18
471 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
472 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
473 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
474 Boujee   110 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 07/06/18
475 Wendere   85 Cleric 29.00 10.00 0.00 19.00 06/26/10
476 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
477 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
478 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
479 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
480 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
481 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
482 Darkdino   100 Cleric 44.00 0.00 0.00 44.00 08/31/13
483 Menteiri   110 Cleric 513.00 381.00 -1.00 131.00 12/08/18
484 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
485 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
486 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
487 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
488 Thraxxia   105 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 07/06/18
489 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
490 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
491 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
492 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
493 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
494 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
495 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
496 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
497 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
498 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
499 Aiyven   109 Cleric 66.00 100.00 0.00 -34.00 06/14/18
500 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
501 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
502 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
503 Alorra   105 Cleric 3773.00 3542.00 0.00 231.00 03/03/18
504 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
505 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
506 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
507 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
508 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
509 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
510 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
511 Crupp   105 Cleric 907.00 782.00 -85.00 40.00 03/01/18
512 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
513 Kelssie   105 Cleric 937.00 575.00 0.00 362.00 03/15/18
514 Kianara   105 Druid 9199.00 8652.00 -177.00 370.00 12/08/18
515 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
516 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
517 Ghanda   105 Druid 8252.00 7659.00 -9.00 584.00 10/19/18
518 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
519 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
520 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
521 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
522 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
523 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
524 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
525 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
526 Goet   105 Druid 2160.00 1826.00 0.00 334.00 04/14/17
527 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
528 Drugas   110 Druid 815.00 610.00 -1.00 204.00 09/29/18
529 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
530 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
531 Jimech   105 Druid 523.00 300.00 0.00 223.00 12/08/18
532 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
533 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
534 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
535 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
536 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
537 Nellixx   105 Druid 7343.00 2769.00 -3104.00 1470.00 09/17/16
538 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
539 Nuttann   105 Druid 17620.00 6714.00 -43.00 10863.00 09/29/18
540 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
541 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
542 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
543 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
544 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
545 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
546 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
547 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
548 Nulan   108 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 11/16/18
549 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
550 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
551 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
552 Zeare   110 Druid 124.00 50.00 0.00 74.00 11/03/18
553 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
554 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
555 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
556 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
557 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
558 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
559 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
560 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
561 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
562 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
563 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
564 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
565 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
566 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
567 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
568 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
569 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
570 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
571 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
572 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
573 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
574 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
575 Neckross   110 Druid 204.00 175.00 -1.00 28.00 12/08/18
576 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
577 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
578 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
579 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
580 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
581 Drmeow   105 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 07/28/18
582 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
583 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
584 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
585 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
586 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
587 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
588 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
589 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
590 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
591 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
592 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
593 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
594 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
595 Aeaan   110 Druid 99.00 20.00 0.00 79.00 07/21/18
596 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
597 Swen   105 Druid 4116.00 2858.00 -66.00 1192.00 10/27/18
598 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
599 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
600 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
601 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
602 Ladidah   80 Druid 6.00 20.00 0.00 -14.00 05/02/09
603 Quazzi   108 Druid 159.00 100.00 -9.00 50.00 05/26/18
604 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
605 Karric   105 Druid 829.00 550.00 -13.00 266.00 02/16/17
606 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
607 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
608 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
609 Gullivaer   105 Druid 1201.00 2236.00 -22.00 -1057.00 11/10/17
610 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
611 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
612 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
613 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
614 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
615 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
616 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
617 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
618 Dimbly   105 Druid 30747.00 23823.00 -61.00 6863.00 12/08/18
619 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
620 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
621 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
622 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
623 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
624 Alannaa   110 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/18
625 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
626 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
627 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
628 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
629 Nogshale   110 Enchanter 454.00 275.00 -1.00 178.00 05/24/18
630 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
631 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
632 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
633 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
634 Cymrilx   110 Enchanter 252.00 0.00 0.00 252.00 06/15/18
635 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
636 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
637 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
638 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
639 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
640 Skythefox   109 Enchanter 679.00 585.00 -1.00 93.00 12/08/18
641 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
642 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
643 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
644 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
645 Gruesula   105 Enchanter 12876.00 9877.00 -380.00 2619.00 12/06/18
646 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
647 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
648 Kraniyum   105 Enchanter 84.00 225.00 0.00 -141.00 10/05/18
649 Bundi   105 Enchanter 3035.00 1697.00 -1370.00 -32.00 12/06/18
650 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
651 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
652 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
653 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
654 Chamus   105 Enchanter 120.00 435.00 0.00 -315.00 08/13/16
655 Succuba   90 Enchanter 6.00 0.00 0.00 6.00 09/29/11
656 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
657 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
658 Eyegora   105 Enchanter 7140.00 4674.00 -2051.00 415.00 02/02/18
659 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
660 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
661 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
662 Brellontis   105 Enchanter 231.00 440.00 0.00 -209.00 09/23/17
663 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
664 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
665 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
666 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
667 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
668 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
669 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
670 Maym   110 Enchanter 250.00 150.00 0.00 100.00 03/22/18
671 Sylphan   105 Enchanter 5995.00 4128.00 -110.00 1757.00 05/03/18
672 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
673 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
674 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
675 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
676 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
677 Aladenya   85 Enchanter 47.00 10.00 0.00 37.00 05/01/10
678 Lonye   110 Enchanter 16.00 110.00 0.00 -94.00 06/01/18
679 Izaeldore   85 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 10/10/09
680 Savack   105 Enchanter 11459.00 10589.00 -410.00 460.00 04/05/18
681 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
682 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
683 Jamazing   105 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 08/05/17
684 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7913.00 6788.00 -262.00 863.00 12/08/18
685 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
686 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
687 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
688 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
689 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
690 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
691 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
692 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
693 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
694 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
695 Faldyarr   109 Enchanter 1406.00 1323.00 -1.00 82.00 12/08/18
696 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
697 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
698 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
699 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
700 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
701 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
702 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
703 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
704 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
705 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
706 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
707 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
708 Vandaydar   85 Enchanter 46.00 0.00 0.00 46.00 06/24/10
709 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
710 Larg   105 Enchanter 383.00 0.00 -14.00 369.00 06/01/18
711 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
712 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
713 Landaru   105 Enchanter 16554.00 15079.00 -147.00 1328.00 12/01/18
714 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
715 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
716 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
717 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
718 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
719 Yeomsa   110 Enchanter 185.00 50.00 0.00 135.00 04/21/18
720 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
721 Avio   110 Enchanter 8.00 0.00 -2.00 6.00 09/15/18
722 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
723 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
724 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
725 Fizzlekings   105 Magician 298.00 175.00 -35.00 88.00 09/07/18
726 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
727 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
728 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
729 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
730 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
731 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
732 Lanadar   105 Magician 4708.00 3402.00 -39.00 1267.00 12/06/18
733 Cortina   105 Magician 295.00 0.00 -47.00 248.00 02/24/17
734 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
735 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
736 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
737 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
738 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
739 Hakosem   110 Magician 22.00 0.00 0.00 22.00 08/31/18
740 Minisent   110 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 12/01/18
741 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
742 Ttroubble   110 Magician 48.00 50.00 -1.00 -3.00 11/10/18
743 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
744 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
745 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
746 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
747 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
748 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
749 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
750 Ryino   110 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 03/24/18
751 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
752 Zisti   105 Magician 331.00 75.00 -99.00 157.00 12/07/18
753 Cargagin   95 Magician 123.00 40.00 0.00 83.00 10/04/12
754 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
755 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
756 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
757 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
758 Gemmedsoul   105 Magician 80.00 0.00 -65.00 15.00 02/04/16
759 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
760 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
761 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
762 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
763 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
764 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
765 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
766 Eplis   106 Magician 46.00 0.00 0.00 46.00 10/19/18
767 Goddes   105 Magician 114.00 225.00 0.00 -111.00 02/24/18
768 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
769 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
770 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
771 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
772 Idaran   105 Magician 6249.00 5705.00 -210.00 334.00 08/30/18
773 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
774 Finblast   107 Magician 42.00 50.00 0.00 -8.00 04/20/18
775 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
776 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
777 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
778 Tinkz   110 Magician 954.00 321.00 -8.00 625.00 08/03/18
779 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
780 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
781 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
782 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
783 Eeline   105 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 08/17/18
784 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
785 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
786 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
787 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
788 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
789 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
790 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
791 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
792 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
793 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
794 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
795 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
796 Kineely   105 Magician 776.00 1325.00 0.00 -549.00 12/07/18
797 Drokaten   106 Magician 171.00 600.00 -5.00 -434.00 11/03/18
798 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
799 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
800 Giggi   109 Magician 211.00 350.00 0.00 -139.00 10/19/18
801 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
802 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
803 Remslaren   105 Magician 2148.00 1885.00 -16.00 247.00 12/08/18
804 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
805 Veliz   109 Magician 212.00 85.00 0.00 127.00 11/24/18
806 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
807 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
808 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
809 Johjoh   105 Magician 914.00 854.00 0.00 60.00 11/04/16
810 Hrothgarr   84 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 08/22/09
811 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
812 Saiadan   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 12/11/10
813 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
814 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
815 Squiles   105 Magician 5579.00 3171.00 -2254.00 154.00 06/28/18
816 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
817 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
818 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
819 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
820 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
821 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
822 Sostenes   105 Magician 40.00 0.00 -1.00 39.00 12/10/16
823 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
824 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
825 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
826 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
827 Elrodx   100 Magician 346.00 315.00 -50.00 -19.00 01/11/14
828 Kraker   90 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/11
829 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
830 Taeryn   105 Magician 224.00 25.00 0.00 199.00 07/23/15
831 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
832 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
833 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
834 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
835 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
836 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
837 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
838 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
839 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
840 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
841 Marquele   110 Magician 49.00 0.00 0.00 49.00 06/22/18
842 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
843 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
844 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
845 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
846 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
847 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
848 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
849 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
850 Romen   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
851 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
852 Vendess   110 Magician 38.00 0.00 0.00 38.00 06/02/18
853 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
854 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
855 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
856 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
857 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
858 Jonasin   110 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 05/31/18
859 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
860 Pyritex   105 Magician 100.00 150.00 0.00 -50.00 10/19/18
861 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
862 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
863 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
864 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
865 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
866 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
867 Syco   105 Magician 4109.00 3649.00 -165.00 295.00 10/25/18
868 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
869 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
870 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
871 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
872 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
873 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
874 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
875 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
876 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
877 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
878 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
879 Itybitty   105 Magician 14.00 0.00 -13.00 1.00 02/26/16
880 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
881 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
882 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
883 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
884 Yeze   110 Magician 1140.00 627.00 -19.00 494.00 09/22/18
885 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
886 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
887 Marsmage   105 Magician 7356.00 6997.00 -132.00 227.00 07/06/18
888 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
889 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
890 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
891 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
892 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
893 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
894 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
895 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
896 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
897 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
898 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
899 Telemacus   110 Magician 80.00 275.00 0.00 -195.00 12/06/18
900 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
901 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
902 Ehlana   105 Magician 7574.00 6965.00 -127.00 482.00 07/28/18
903 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
904 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
905 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
906 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
907 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
908 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
909 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
910 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
911 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
912 Canneto   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/18/10
913 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
914 Wenlain   105 Magician 432.00 430.00 -223.00 -221.00 06/17/17
915 Sareaeg   100 Monk 30.00 25.00 0.00 5.00 04/11/14
916 Mushuu   105 Monk 60.00 275.00 0.00 -215.00 08/10/17
917 Whopu   90 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
918 Whistlefists   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
919 Khaosclaw   105 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 06/30/16
920 Modrieth   76 Monk 6.00 10.00 0.00 -4.00 05/02/09
921 Velociraptor   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 03/12/10
922 Gutcha   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
923 Arrigato   85 Monk 27.00 10.00 0.00 17.00 03/19/10
924 Monksar   100 Monk 56.00 100.00 -9.00 -53.00 12/05/14
925 Xotox   105 Monk 167.00 275.00 0.00 -108.00 06/29/17
926 Lkorsis   100 Monk 274.00 50.00 0.00 224.00 02/28/13
927 Meelad   80 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 07/30/09
928 Jube   95 Monk 568.00 485.00 0.00 83.00 07/26/12
929 Ghesus   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/11/09
930 Befour   84 Monk 45.00 40.00 0.00 5.00 08/29/09
931 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
932 Lubstopull   90 Monk 379.00 348.00 0.00 31.00 12/02/10
933 Lisard   105 Monk 7704.00 7551.00 -46.00 107.00 06/16/18
934 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
935 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
936 Casansisu   85 Monk 73.00 10.00 0.00 63.00 09/18/10
937 Rydah   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/26/10
938 Ihurt   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
939 Froakmaster   105 Monk 87.00 200.00 0.00 -113.00 01/05/17
940 Manual   85 Monk 1183.00 915.00 0.00 268.00 08/08/10
941 Kikkyu   86 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 04/12/11
942 Zazzoo   105 Monk 647.00 510.00 -45.00 92.00 11/11/16
943 Serakk   100 Monk 221.00 125.00 -10.00 86.00 10/25/14
944 Falling   105 Monk 1296.00 1578.00 -29.00 -311.00 09/01/18
945 Rohsham   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/09
946 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
947 Lanjin   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
948 Buddamonk   91 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
949 Torak   105 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 07/15/17
950 Remiel   82 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 06/26/10
951 Kongfushis   105 Monk 390.00 350.00 0.00 40.00 09/27/18
952 Muayx   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 01/29/11
953 Fleeterx   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
954 Psymon   90 Monk 38.00 0.00 0.00 38.00 09/22/11
955 Ascherr   105 Monk 55.00 0.00 0.00 55.00 04/15/17
956 Sidmoneyb   85 Monk 239.00 165.00 0.00 74.00 06/18/10
957 Valik   105 Monk 1408.00 1255.00 -35.00 118.00 10/15/16
958 Szarlok   75 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/05/09
959 Kikster   86 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/10/11
960 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
961 Vengax   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 08/14/10
962 Isengarx   90 Monk 242.00 170.00 0.00 72.00 06/05/11
963 Prolific   95 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 05/05/12
964 Gorereaperx   85 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
965 Tarpon   90 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 04/05/11
966 Punches   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 06/26/10
967 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
968 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
969 Corolee   105 Monk 51.00 25.00 -12.00 14.00 03/24/16
970 Ccup   90 Monk 17.00 10.00 0.00 7.00 04/02/11
971 Wongfeihun   85 Monk 12.00 10.00 0.00 2.00 08/15/09
972 Grassee   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
973 Adobo   105 Monk 502.00 170.00 -14.00 318.00 01/16/15
974 Madpullz   85 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/09/10
975 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
976 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
977 Baider   105 Monk 32.00 0.00 -30.00 2.00 01/16/15
978 Daltonn   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
979 Szrarzs   100 Monk 1619.00 1448.00 -91.00 80.00 07/11/14
980 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
981 Moufette   90 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/11
982 Zebthil   108 Monk 44.00 0.00 0.00 44.00 07/28/18
983 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
984 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
985 Ripnrun   105 Monk 617.00 1090.00 -1.00 -474.00 06/07/18
986 Carramrodz   110 Monk 40.00 0.00 0.00 40.00 04/26/18
987 Tanick   100 Monk 263.00 205.00 0.00 58.00 03/01/13
988 Chowleeex   105 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/30/16
989 Sztiz   79 Monk 46.00 10.00 0.00 36.00 10/01/09
990 Tyranosawr   105 Monk 9726.00 9670.00 -19.00 37.00 12/07/18
991 Dondogo   82 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
992 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
993 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
994 Gotter   95 Monk 60.00 20.00 0.00 40.00 06/27/12
995 Charkoraz   82 Monk 44.00 29.00 0.00 15.00 09/03/09
996 Husalah   81 Monk 14.00 10.00 0.00 4.00 09/27/09
997 Maken   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 03/28/09
998 Mten   105 Monk 13838.00 12936.00 -719.00 183.00 12/06/18
999 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
1000 Omonn   95 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 02/18/12
1001 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
1002 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
1003 Klar   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/08/10
1004 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
1005 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
1006 Zangoose   93 Monk 29.00 20.00 0.00 9.00 06/13/12
1007 Crighton   110 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 07/28/18
1008 Shorin   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 04/08/11
1009 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
1010 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1011 Oruatyrim   105 Monk 15774.00 14374.00 -202.00 1198.00 08/31/18
1012 Vulvana   105 Monk 9464.00 8598.00 -22.00 844.00 12/08/18
1013 Majox   85 Monk 333.00 30.00 0.00 303.00 10/08/10
1014 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
1015 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
1016 Tszu   90 Monk 304.00 15.00 0.00 289.00 09/30/11
1017 Dragkin   85 Monk 30.00 0.00 0.00 30.00 10/09/10
1018 Terri   85 Monk 9.00 10.00 0.00 -1.00 09/11/10
1019 Billius   90 Monk 487.00 265.00 0.00 222.00 09/29/11
1020 Skunks   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 04/04/09
1021 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
1022 Sibrav   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
1023 Sukari   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/25/11
1024 Anji   106 Monk 90.00 0.00 -1.00 89.00 04/07/18
1025 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
1026 Sokon   100 Monk 283.00 233.00 0.00 50.00 08/08/13
1027 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
1028 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
1029 Sire   100 Monk 1512.00 1534.00 -9.00 -31.00 02/13/14
1030 Danain   90 Monk 1749.00 1316.00 0.00 433.00 09/09/11
1031 Khorriz   105 Monk 4360.00 3451.00 -157.00 752.00 10/11/18
1032 Gibakor   86 Monk 7.00 10.00 0.00 -3.00 01/27/11
1033 Xarlass   105 Monk 1641.00 1150.00 -2.00 489.00 05/14/15
1034 Xamis   85 Monk 66.00 0.00 0.00 66.00 04/22/10
1035 Ssarik   79 Monk 95.00 96.00 0.00 -1.00 12/12/09
1036 Gunz   100 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 10/10/13
1037 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
1038 Gwenni   105 Monk 107.00 175.00 0.00 -68.00 02/16/17
1039 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
1040 Snakein   105 Monk 15398.00 9670.00 -2886.00 2842.00 12/08/18
1041 Ggrimm   95 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 09/12/12
1042 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
1043 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
1044 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
1045 Glower   90 Monk 573.00 515.00 0.00 58.00 02/11/11
1046 Quicktail   105 Monk 541.00 420.00 -10.00 111.00 07/21/18
1047 Wrekka   100 Monk 580.00 250.00 -17.00 313.00 11/15/14
1048 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
1049 Grimlaken   100 Monk 242.00 400.00 0.00 -158.00 04/12/14
1050 Kaio   75 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/31/09
1051 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
1052 Rasrn   85 Monk 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
1053 Talick   100 Monk 4029.00 3311.00 -45.00 673.00 06/07/14
1054 Riazo   105 Monk 497.00 350.00 -12.00 135.00 01/29/16
1055 Redraynex   105 Monk 3074.00 2369.00 -122.00 583.00 06/06/15
1056 Tokey   105 Monk 244.00 225.00 -19.00 0.00 08/07/15
1057 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
1058 Sotosan   85 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 05/08/10
1059 Zensoril   78 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 04/04/09
1060 Ownlei   110 Monk 1056.00 870.00 0.00 186.00 12/01/18
1061 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
1062 Viga   105 Monk 184.00 650.00 -21.00 -487.00 01/28/17
1063 Inri   105 Necromancer 26.00 125.00 0.00 -99.00 02/22/18
1064 Cyaafter   87 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 04/07/11
1065 Causttic   110 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 07/19/18
1066 Guccio   85 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 05/29/10
1067 Bohndan   85 Necromancer 11.00 20.00 0.00 -9.00 05/01/10
1068 Gonetosee   105 Necromancer 211.00 35.00 -48.00 128.00 05/27/17
1069 Drist   81 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
1070 Eumrien   100 Necromancer 1950.00 1948.00 -10.00 -8.00 07/05/14
1071 Albitor   105 Necromancer 736.00 625.00 0.00 111.00 08/22/15
1072 Ormil   78 Necromancer 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/20/09
1073 Bdellium   82 Necromancer 14.00 0.00 0.00 14.00 10/01/09
1074 Adversary   105 Necromancer 68.00 100.00 0.00 -32.00 11/18/17
1075 Alisster   85 Necromancer 53.00 20.00 0.00 33.00 07/29/10
1076 Uelno   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/07/11
1077 Baconrider   100 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/12/14
1078 Choked   110 Necromancer 37.00 0.00 0.00 37.00 06/02/18
1079 Ldarkk   86 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 10/29/11
1080 Nosferatuu   85 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1081 Scoville   105 Necromancer 1430.00 605.00 -562.00 263.00 10/08/15
1082 Cattz   90 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 04/21/11
1083 Azorin   90 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1084 Deastrocdor   105 Necromancer 41.00 275.00 0.00 -234.00 09/08/18
1085 Jukenn   87 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 04/05/11
1086 Ultulus   85 Necromancer 22.00 0.00 0.00 22.00 05/29/09
1087 Tate   90 Necromancer 318.00 145.00 0.00 173.00 08/06/11
1088 Whitestripe   110 Necromancer 1530.00 1295.00 -5.00 230.00 12/08/18
1089 Taein   105 Necromancer 35.00 0.00 0.00 35.00 03/16/18
1090 Flabern   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
1091 Souldrainer   90 Necromancer 37.00 10.00 0.00 27.00 11/12/10
1092 Lizardboness   84 Necromancer 3.00 10.00 0.00 -7.00 04/12/09
1093 Loophur   90 Necromancer 201.00 65.00 0.00 136.00 04/09/11
1094 Axziritha   95 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/29/12
1095 Evilbeauty   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
1096 Ellipsis   85 Necromancer 47.00 20.00 0.00 27.00 07/30/10
1097 Nten   105 Necromancer 2047.00 2125.00 -681.00 -759.00 10/20/16
1098 Axany   105 Necromancer 73.00 350.00 0.00 -277.00 12/30/16
1099 Deija   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 08/26/10
1100 Twitcher   95 Necromancer 123.00 0.00 0.00 123.00 08/19/12
1101 Arikron   85 Necromancer 39.00 0.00 0.00 39.00 07/24/10
1102 Venym   100 Necromancer 191.00 50.00 -4.00 137.00 08/28/14
1103 Reccoo   105 Necromancer 3637.00 1560.00 -720.00 1357.00 12/06/18
1104 Murkwaters   1 Necromancer 43.00 30.00 0.00 13.00 06/19/09
1105 Gaibraik   105 Necromancer 29.00 0.00 0.00 29.00 05/06/17
1106 Rosemarys   107 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 10/13/18
1107 Zeflmax   100 Necromancer 15.00 20.00 0.00 -5.00 10/03/13
1108 Lilithreborn   78 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
1109 Veri   95 Necromancer 1052.00 937.00 0.00 115.00 05/26/12
1110 Iten   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1111 Zinum   105 Necromancer 1486.00 790.00 -919.00 -223.00 11/04/17
1112 Afrenzyin   89 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 03/18/11
1113 Sorceror   85 Necromancer 28.00 0.00 0.00 28.00 09/05/09
1114 Dathedi   95 Necromancer 122.00 25.00 0.00 97.00 04/26/12
1115 Manofwarrx   105 Necromancer 709.00 675.00 -33.00 1.00 08/25/17
1116 Elpachuco   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 04/10/09
1117 Shabadu   90 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/25/11
1118 Belogru   1 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 02/03/11
1119 Frassz   100 Necromancer 652.00 486.00 0.00 166.00 07/13/13
1120 Contalgari   105 Necromancer 124.00 150.00 0.00 -26.00 12/08/18
1121 Taxles   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1122 Bhigba   110 Necromancer 160.00 0.00 0.00 160.00 11/17/18
1123 Xansdotti   90 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
1124 Aaabnon   75 Necromancer 31.00 0.00 0.00 31.00 08/29/09
1125 Tinkkerbel   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1126 Semirage   98 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 12/28/12
1127 Ocsee   95 Necromancer 899.00 675.00 0.00 224.00 07/13/12
1128 Ioncuru   110 Necromancer 333.00 0.00 0.00 333.00 12/01/18
1129 Viggen   105 Necromancer 103.00 0.00 0.00 103.00 08/17/17
1130 Sarann   105 Necromancer 566.00 590.00 -89.00 -113.00 10/28/17
1131 Evileen   105 Necromancer 1090.00 435.00 -92.00 563.00 06/07/18
1132 Plasmoo   108 Necromancer 82.00 100.00 0.00 -18.00 04/06/18
1133 Vindiin   85 Necromancer 37.00 30.00 0.00 7.00 04/10/09
1134 Honnabull   105 Necromancer 63.00 0.00 -4.00 59.00 02/05/16
1135 Darkenya   80 Necromancer 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1136 Glaydfrawg   105 Necromancer 3421.00 2925.00 -274.00 222.00 05/26/17
1137 Krosar   95 Necromancer 27.00 10.00 0.00 17.00 05/10/12
1138 Ibiuzen   85 Necromancer 15.00 0.00 0.00 15.00 06/13/09
1139 Datsda   105 Necromancer 465.00 190.00 0.00 275.00 08/14/15
1140 Origomali   85 Necromancer 24.00 0.00 0.00 24.00 03/28/10
1141 Karkiss   105 Necromancer 35.00 175.00 -5.00 -145.00 11/18/17
1142 Vanlor   90 Necromancer 439.00 330.00 0.00 109.00 03/18/11
1143 Cruelia   105 Necromancer 121.00 125.00 -6.00 -10.00 04/15/17
1144 Chiron   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/23/10
1145 Deadiam   105 Necromancer 175.00 525.00 -81.00 -431.00 08/18/17
1146 Sinnayr   105 Necromancer 12166.00 11809.00 -19.00 338.00 05/11/17
1147 Pree   110 Necromancer 825.00 571.00 0.00 254.00 11/24/18
1148 Vapula   105 Necromancer 15.00 0.00 -2.00 13.00 02/14/15
1149 Jonarer   105 Necromancer 228.00 60.00 -58.00 110.00 09/24/16
1150 Mcdeadly   95 Necromancer 298.00 10.00 0.00 288.00 09/27/12
1151 Halleighs   100 Necromancer 3.00 0.00 -3.00 0.00 05/09/14
1152 Scornfire   105 Necromancer 3659.00 2925.00 -91.00 643.00 10/20/18
1153 Atelzeni   105 Necromancer 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
1154 Demignome   105 Necromancer 112.00 0.00 -13.00 99.00 11/12/15
1155 Toxigenic   90 Necromancer 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/02/11
1156 Shaminex   90 Necromancer 20.00 0.00 0.00 20.00 03/18/11
1157 Sinc   105 Necromancer 4075.00 2911.00 -127.00 1037.00 03/05/16
1158 Chilmane   85 Necromancer 106.00 60.00 0.00 46.00 10/03/10
1159 Kotsukai   100 Necromancer 10037.00 8338.00 -59.00 1640.00 07/05/14
1160 Flytrap   76 Necromancer 15.00 30.00 0.00 -15.00 04/25/09
1161 Nintap   105 Necromancer 11355.00 10101.00 -153.00 1101.00 06/28/18
1162 Yagu   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/02/11
1163 Daangger   90 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/13/11
1164 Deadwidow   80 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/06/09
1165 Sinfear   100 Necromancer 49.00 0.00 0.00 49.00 07/26/13
1166 Cedium   105 Necromancer 543.00 590.00 -200.00 -247.00 07/30/16
1167 Dembonez   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/31/09
1168 Cambonz   91 Necromancer 23.00 10.00 0.00 13.00 01/07/12
1169 Plaguebone   95 Necromancer 16.00 0.00 0.00 16.00 11/10/12
1170 Alaaraaf   85 Necromancer 77.00 20.00 0.00 57.00 06/25/10
1171 Cajunbeans   95 Necromancer 793.00 600.00 0.00 193.00 02/04/12
1172 Tasli   95 Necromancer 18.00 0.00 0.00 18.00 09/14/12
1173 Kabel   95 Necromancer 1037.00 554.00 0.00 483.00 09/28/12
1174 Quickburn   105 Necromancer 5812.00 5216.00 -405.00 191.00 03/10/17
1175 Draxx   105 Necromancer 911.00 570.00 -19.00 322.00 12/08/18
1176 Ssilos   85 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 05/02/09
1177 Hindolmer   95 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 09/19/12
1178 Warisgood   90 Paladin 176.00 101.00 0.00 75.00 05/20/11
1179 Patknight   105 Paladin 140.00 500.00 -4.00 -364.00 11/14/15
1180 Othen   105 Paladin 2514.00 1636.00 -345.00 533.00 11/16/18
1181 Luthernhamner   105 Paladin 23513.00 22180.00 -458.00 875.00 12/08/18
1182 Drefaen   90 Paladin 626.00 585.00 0.00 41.00 03/23/12
1183 Kaifeng   100 Paladin 3161.00 1812.00 -16.00 1333.00 05/23/14
1184 Ironwind   95 Paladin 836.00 505.00 0.00 331.00 10/13/12
1185 Denriel   105 Paladin 103.00 120.00 -6.00 -23.00 08/11/16
1186 Kreil   90 Paladin 513.00 397.00 0.00 116.00 11/05/11
1187 Guiltyy   100 Paladin 178.00 50.00 0.00 128.00 10/11/14
1188 Treacherous   105 Paladin 65.00 0.00 -65.00 0.00 03/10/16
1189 Olthor   105 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 05/28/16
1190 Sausagefingers   85 Paladin 5.00 0.00 0.00 5.00 06/13/09
1191 Gawain   87 Paladin 19.00 0.00 0.00 19.00 10/08/11
1192 Tyrinion   95 Paladin 536.00 515.00 0.00 21.00 10/17/12
1193 Doramurx   105 Paladin 19191.00 18943.00 -203.00 45.00 05/19/18
1194 Cylius   95 Paladin 325.00 85.00 0.00 240.00 11/03/12
1195 Thornbury   76 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 04/04/09
1196 Bamaden   108 Paladin 25.00 0.00 0.00 25.00 08/16/18
1197 Denodirt   105 Paladin 17.00 175.00 0.00 -158.00 12/01/17
1198 Curator   85 Paladin 434.00 369.00 0.00 65.00 08/21/10
1199 Faldibus   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
1200 Purexhale   105 Paladin 760.00 613.00 0.00 147.00 11/07/15
1201 Cahnahan   85 Paladin 27.00 0.00 0.00 27.00 07/07/09
1202 Pimm   105 Paladin 1455.00 1000.00 -27.00 428.00 12/07/18
1203 Holix   105 Paladin 18.00 0.00 0.00 18.00 06/11/15
1204 Cenidlgon   105 Paladin 22.00 25.00 -9.00 -12.00 07/16/16
1205 Crusades   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1206 Beedlin   110 Paladin 778.00 552.00 -6.00 220.00 09/22/18
1207 Geoffeory   82 Paladin 24.00 0.00 0.00 24.00 11/14/09
1208 Shilhi   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
1209 Yellexin   94 Paladin 93.00 5.00 0.00 88.00 01/28/12
1210 Maheloas   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 03/05/11
1211 Steave   85 Paladin 26.00 0.00 0.00 26.00 01/22/10
1212 Feroxide   105 Paladin 12513.00 11198.00 -448.00 867.00 04/28/17
1213 Tempelton   95 Paladin 130.00 65.00 0.00 65.00 11/09/12
1214 Coreda   85 Paladin 178.00 95.00 0.00 83.00 01/22/10
1215 Golaliel   105 Paladin 195.00 155.00 0.00 40.00 06/14/18
1216 Ribbitting   105 Paladin 9250.00 8449.00 -41.00 760.00 11/13/15
1217 Beamian   75 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1218 Lytebringer   105 Paladin 652.00 600.00 -4.00 48.00 11/09/18
1219 Mahku   90 Paladin 397.00 295.00 0.00 102.00 08/27/11
1220 Aarrg   80 Paladin 6.00 10.00 0.00 -4.00 06/26/10
1221 Splashed   105 Paladin 10.00 0.00 -1.00 9.00 10/07/16
1222 Viric   100 Paladin 3190.00 2624.00 -20.00 546.00 02/14/14
1223 Tico   100 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 08/16/13
1224 Rinvarien   90 Paladin 505.00 350.00 0.00 155.00 04/07/11
1225 Olliee   100 Paladin 98.00 310.00 0.00 -212.00 04/18/14
1226 Vallanor   85 Paladin 345.00 295.00 0.00 50.00 10/09/10
1227 Llaine   90 Paladin 68.00 5.00 0.00 63.00 03/12/11
1228 Chekakoch   90 Paladin 236.00 10.00 0.00 226.00 06/25/11
1229 Vlendar   110 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 01/20/18
1230 Silvertip   80 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 05/10/09
1231 Josetta   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1232 Remdayen   95 Paladin 293.00 207.00 0.00 86.00 03/17/12
1233 Thren   90 Paladin 31.00 10.00 0.00 21.00 10/29/11
1234 Dieblo   90 Paladin 100.00 20.00 0.00 80.00 08/12/11
1235 Magnesiium   105 Paladin 441.00 795.00 -4.00 -358.00 06/21/18
1236 Candara   82 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1237 Slayinsin   105 Paladin 3365.00 2929.00 -265.00 171.00 09/06/18
1238 Pandrax   95 Paladin 303.00 248.00 0.00 55.00 08/24/12
1239 Kracku   90 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 03/18/11
1240 Lalinla   86 Paladin 18.00 5.00 0.00 13.00 02/17/11
1241 Macebus   105 Paladin 6122.00 5646.00 -123.00 353.00 11/17/18
1242 Forakora   85 Paladin 46.00 0.00 0.00 46.00 09/26/09
1243 Darkenvoid   100 Paladin 5890.00 4614.00 -587.00 689.00 05/31/14
1244 Elcabongue   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
1245 Helicoprion   95 Paladin 11.00 5.00 0.00 6.00 01/27/12
1246 Rumardian   75 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1247 Aololron   90 Paladin 20.00 5.00 0.00 15.00 11/05/11
1248 Cimderella   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1249 Maglor   105 Paladin 16288.00 14902.00 -520.00 866.00 07/09/16
1250 Jorez   90 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 04/25/11
1251 Steel   105 Paladin 8835.00 8606.00 -29.00 200.00 03/28/15
1252 Maxximo   95 Paladin 252.00 175.00 0.00 77.00 04/27/12
1253 Taviion   85 Paladin 21.00 10.00 0.00 11.00 07/29/10
1254 Desmoire   85 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 07/07/11
1255 Dekland   95 Paladin 312.00 240.00 0.00 72.00 02/03/12
1256 Fumyen   105 Paladin 222.00 650.00 0.00 -428.00 10/21/16
1257 Brenny   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 12/11/10
1258 Kindaare   90 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 04/15/11
1259 Kokl   77 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 06/25/09
1260 Jasson   105 Paladin 2627.00 2439.00 -74.00 114.00 12/08/18
1261 Falkor   84 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 08/29/09
1262 Rolynholy   93 Paladin 3166.00 2932.00 0.00 234.00 05/26/12
1263 Thessiuss   90 Paladin 35.00 0.00 0.00 35.00 07/28/11
1264 Rolyn   95 Paladin 172.00 135.00 0.00 37.00 09/01/12
1265 Jacops   87 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1266 Kiloon   85 Paladin 40.00 0.00 0.00 40.00 03/06/10
1267 Tigdar   90 Ranger 96.00 5.00 0.00 91.00 08/12/11
1268 Hhhuminda   81 Ranger 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1269 Dionyan   90 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 09/22/11
1270 Kaladiann   90 Ranger 36.00 10.00 0.00 26.00 07/15/11
1271 Shayshay   85 Ranger 167.00 30.00 0.00 137.00 06/19/10
1272 Toneknows   100 Ranger 81.00 150.00 -13.00 -82.00 06/28/14
1273 Vanadevi   80 Ranger 23.00 0.00 0.00 23.00 05/16/09
1274 Fyrewulf   85 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 06/26/10
1275 Drogg   82 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1276 Vegajim   85 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 07/07/09
1277 Xtazz   100 Ranger 110.00 20.00 0.00 90.00 05/17/13
1278 Deadif   95 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
1279 Loofahh   105 Ranger 76.00 50.00 0.00 26.00 01/19/17
1280 Amigalander   105 Ranger 279.00 75.00 -124.00 80.00 03/02/18
1281 Rangerkoa   90 Ranger 12.00 5.00 0.00 7.00 10/28/11
1282 Arigorne   105 Ranger 18.00 0.00 -16.00 2.00 11/17/16
1283 Daredilly   105 Ranger 1278.00 890.00 0.00 388.00 03/23/18
1284 Kevsaiyan   105 Ranger 19246.00 18660.00 -288.00 298.00 12/08/18
1285 Willowflower   83 Ranger 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/09
1286 Mallorian   85 Ranger 10.00 10.00 0.00 0.00 05/09/09
1287 Honoikazuchi   100 Ranger 31.00 0.00 0.00 31.00 01/17/14
1288 Moonshaduw   100 Ranger 319.00 515.00 -28.00 -224.00 11/20/14
1289 Lilpugs   105 Ranger 465.00 100.00 -86.00 279.00 11/24/18
1290 Ripslice   105 Ranger 103.00 20.00 -24.00 59.00 03/04/16
1291 Braccaus   80 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 06/05/09
1292 Liel   85 Ranger 41.00 20.00 0.00 21.00 05/14/10
1293 Ironboww   83 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
1294 Glail   90 Ranger 49.00 0.00 0.00 49.00 08/19/11
1295 Porgaern   105 Ranger 32.00 0.00 0.00 32.00 07/04/15
1296 Grogers   110 Ranger 1415.00 400.00 -55.00 960.00 08/17/18
1297 Scill   90 Ranger 20.00 10.00 0.00 10.00 03/05/11
1298 Wonnimeliga   90 Ranger 266.00 20.00 0.00 246.00 04/14/11
1299 Jinnus   105 Ranger 30.00 25.00 0.00 5.00 03/31/17
1300 Minisca   105 Ranger 22436.00 22245.00 -39.00 152.00 03/02/17
1301 Vectors   105 Ranger 4604.00 4229.00 -133.00 242.00 12/03/15
1302 Citi   84 Ranger 71.00 20.00 0.00 51.00 04/02/10
1303 Zimm   95 Ranger 162.00 65.00 0.00 97.00 03/22/12
1304 Sheetaker   85 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 05/27/10
1305 Chompy   92 Ranger 0.00 0.00 0.00 0.00 01/07/12
1306 Galgean   82 Ranger 4.00 10.00 0.00 -6.00 04/11/09
1307 Puluvil   85 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 07/02/10
1308 Montreus   85 Ranger 184.00 79.00 0.00 105.00 09/05/10
1309 Jexx   105 Ranger 96.00 0.00 -1.00 95.00 12/06/14
1310 Cheevaa   90 Ranger 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
1311 Danik   90 Ranger 182.00 50.00 0.00 132.00 08/26/11
1312