Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
2 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
3 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
4 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
5 Kleffnote   109 Bard 53.00 105.00 0.00 -52.00 05/05/18
6 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
7 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
8 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
9 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
10 Taurato   110 Bard 36.00 0.00 -25.00 11.00 10/11/18
11 Placedo   77 Bard 31.00 20.00 0.00 11.00 10/10/09
12 Aegile   105 Bard 1130.00 575.00 -1.00 554.00 06/30/17
13 Yoscorio   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 06/04/11
14 Epitheton   110 Bard 41.00 0.00 0.00 41.00 06/02/18
15 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
16 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
17 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
18 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
19 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
20 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
21 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
22 Songfin   95 Bard 25.00 25.00 0.00 0.00 06/21/12
23 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
24 Bumfoot   110 Bard 427.00 575.00 -8.00 -156.00 02/01/19
25 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
26 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
27 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
28 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
29 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
30 Dyanu   110 Bard 559.00 560.00 0.00 -1.00 12/01/18
31 Scorneternity   110 Bard 161.00 0.00 0.00 161.00 05/30/19
32 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
33 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
34 Soylent   110 Bard 481.00 0.00 -11.00 470.00 08/24/18
35 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
36 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
37 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
38 Coronae   105 Bard 2400.00 1869.00 -91.00 440.00 04/11/19
39 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
40 Niente   109 Bard 30.00 0.00 0.00 30.00 10/27/18
41 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
42 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
43 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
44 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
45 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
46 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
47 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
48 Juukeboxx   110 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 08/16/18
49 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
50 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
51 Pulzatrain   107 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/18
52 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
53 Niell   105 Bard 570.00 1135.00 -125.00 -690.00 06/17/17
54 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
55 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
56 Zendikar   105 Bard 635.00 990.00 0.00 -355.00 05/02/19
57 Tefra   110 Bard 57.00 50.00 0.00 7.00 06/14/19
58 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
59 Kraxus   100 Bard 1294.00 675.00 -569.00 50.00 12/18/14
60 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
61 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
62 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
63 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
64 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
65 Omaggio   110 Bard 148.00 150.00 0.00 -2.00 08/02/18
66 Tibb   110 Bard 129.00 0.00 0.00 129.00 12/06/18
67 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
68 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
69 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
70 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
71 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
72 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
73 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
74 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
75 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
76 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
77 Kulitta   105 Bard 518.00 546.00 0.00 -28.00 05/10/18
78 Vesagran   105 Bard 111.00 0.00 -28.00 83.00 01/28/16
79 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
80 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
81 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
82 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
83 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
84 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
85 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
86 Presiss   105 Bard 49.00 0.00 0.00 49.00 09/30/17
87 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
88 Primax   110 Bard 40.00 150.00 0.00 -110.00 02/16/19
89 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
90 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
91 Vaniddar   110 Bard 64.00 25.00 0.00 39.00 08/03/18
92 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
93 Djeggz   105 Bard 216.00 1475.00 -21.00 -1280.00 04/19/19
94 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
95 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
96 Isabo   106 Bard 363.00 0.00 0.00 363.00 06/15/19
97 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
98 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
99 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
100 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
101 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
102 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
103 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
104 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
105 Fishlicks   110 Bard 36.00 0.00 0.00 36.00 10/19/18
106 Zested   105 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 07/12/18
107 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
108 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
109 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
110 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
111 Kirbanex   110 Bard 18.00 0.00 0.00 18.00 03/28/19
112 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
113 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
114 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
115 Devdog   105 Bard 749.00 185.00 -46.00 518.00 06/02/16
116 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
117 Wenry   105 Bard 312.00 150.00 0.00 162.00 05/09/19
118 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
119 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
120 Tradewinds   95 Bard 188.00 125.00 0.00 63.00 05/11/12
121 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
122 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
123 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
124 Helane   110 Bard 17.00 0.00 0.00 17.00 05/10/19
125 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
126 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
127 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
128 Stratt   110 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 10/13/18
129 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
130 Yulia   109 Bard 585.00 218.00 0.00 367.00 06/15/19
131 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
132 Reyek   105 Bard 14825.00 13318.00 -156.00 1351.00 06/15/19
133 Chancho   109 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/07/18
134 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
135 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
136 Hawrlee   105 Bard 1372.00 1840.00 -132.00 -600.00 06/01/19
137 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
138 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
139 Darkweber   110 Beastlord 701.00 485.00 0.00 216.00 06/15/19
140 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
141 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
142 Roadwarriorr   105 Beastlord 6.00 0.00 -6.00 0.00 06/21/18
143 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
144 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
145 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
146 Stuthe   110 Beastlord 39.00 50.00 0.00 -11.00 06/15/19
147 Tsoquo   110 Beastlord 16.00 75.00 0.00 -59.00 06/01/18
148 Zokais   105 Beastlord 42.00 50.00 0.00 -8.00 05/19/18
149 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
150 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
151 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
152 Zahavi   109 Beastlord 370.00 425.00 0.00 -55.00 02/15/19
153 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
154 Devlynsyde   105 Beastlord 607.00 661.00 -27.00 -81.00 03/23/19
155 Teranis   105 Beastlord 96.00 125.00 0.00 -29.00 07/13/17
156 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
157 Brehm   110 Beastlord 30.00 10.00 0.00 20.00 04/06/18
158 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
159 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
160 Krezan   105 Beastlord 191.00 0.00 -46.00 145.00 05/12/18
161 Iribabh   110 Beastlord 384.00 550.00 -13.00 -179.00 06/13/19
162 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
163 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
164 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
165 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
166 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
167 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
168 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
169 Poddo   105 Beastlord 18410.00 17434.00 -105.00 871.00 06/08/19
170 Bosshog   110 Beastlord 18.00 50.00 0.00 -32.00 05/10/19
171 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
172 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
173 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
174 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
175 Stingray   110 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 05/31/18
176 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
177 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
178 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
179 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
180 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
181 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
182 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
183 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
184 Clawfin   105 Beastlord 55.00 100.00 0.00 -45.00 06/30/17
185 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
186 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
187 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
188 Alcapwn   110 Beastlord 157.00 0.00 -9.00 148.00 04/06/18
189 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
190 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
191 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
192 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
193 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
194 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
195 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
196 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
197 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
198 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
199 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
200 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
201 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
202 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
203 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
204 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
205 Palmy   110 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
206 Dulcy   105 Beastlord 8878.00 6895.00 -1.00 1982.00 04/27/19
207 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
208 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
209 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
210 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
211 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
212 Bumkus   105 Beastlord 10204.00 8185.00 -80.00 1939.00 06/14/19
213 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
214 Rootdigger   105 Beastlord 904.00 1435.00 -78.00 -609.00 06/07/19
215 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
216 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
217 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
218 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
219 Paruaa   105 Beastlord 5705.00 4772.00 -40.00 893.00 06/01/19
220 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
221 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
222 Airakka   110 Beastlord 155.00 220.00 -17.00 -82.00 12/06/18
223 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
224 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
225 Fuzzbuster   105 Beastlord 141.00 110.00 -28.00 3.00 07/06/18
226 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
227 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
228 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
229 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
230 Animist   110 Beastlord 101.00 50.00 0.00 51.00 11/23/18
231 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
232 Pimax   110 Beastlord 577.00 450.00 -10.00 117.00 12/08/18
233 Exbeast   105 Beastlord 4557.00 3485.00 -26.00 1046.00 05/04/19
234 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
235 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
236 Jolsh   110 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/18/18
237 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
238 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
239 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
240 Yuichiro   109 Berserker 100.00 50.00 0.00 50.00 03/08/19
241 Culoo   110 Berserker 19.00 0.00 0.00 19.00 07/27/18
242 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
243 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
244 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
245 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
246 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
247 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
248 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
249 Ivxl   110 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/07/19
250 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
251 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
252 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
253 Krayzee   110 Berserker 105.00 200.00 0.00 -95.00 11/16/18
254 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
255 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
256 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
257 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
258 Dawgon   110 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
259 Krinni   105 Berserker 4640.00 3407.00 -41.00 1192.00 06/14/19
260 Panthro   105 Berserker 481.00 340.00 -17.00 124.00 03/25/17
261 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
262 Gnomemasher   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
263 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
264 Ungato   105 Berserker 183.00 150.00 -127.00 -94.00 07/15/16
265 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
266 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
267 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
268 Fyrocious   110 Berserker 61.00 0.00 0.00 61.00 10/06/18
269 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
270 Exzerker   110 Berserker 1763.00 1207.00 -28.00 528.00 06/14/19
271 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
272 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
273 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
274 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
275 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
276 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
277 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
278 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
279 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
280 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
281 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
282 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
283 Slasherz   109 Berserker 259.00 585.00 0.00 -326.00 06/08/19
284 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
285 Rinamor   105 Berserker 4531.00 3660.00 -88.00 783.00 02/21/19
286 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
287 Klassic   110 Berserker 207.00 50.00 0.00 157.00 06/01/19
288 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
289 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
290 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
291 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
292 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
293 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
294 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
295 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
296 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
297 Rokgri   110 Berserker 8.00 0.00 -6.00 2.00 09/15/18
298 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
299 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
300 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
301 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
302 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
303 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
304 Jozerk   105 Berserker 75.00 0.00 0.00 75.00 04/19/19
305 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
306 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
307 Tantrom   105 Berserker 320.00 350.00 0.00 -30.00 08/18/17
308 Healxp   105 Berserker 519.00 475.00 0.00 44.00 03/24/18
309 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
310 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
311 Tinyzerk   105 Berserker 2838.00 2721.00 -7.00 110.00 08/23/18
312 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
313 Psychomantis   105 Berserker 277.00 0.00 -29.00 248.00 06/09/17
314 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
315 Basilizk   105 Berserker 1007.00 325.00 -25.00 657.00 05/09/19
316 Vorpalx   105 Berserker 6516.00 4015.00 -2504.00 -3.00 12/03/15
317 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
318 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
319 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
320 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
321 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
322 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
323 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
324 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
325 Absolutt   110 Berserker 220.00 325.00 0.00 -105.00 06/15/18
326 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
327 Kazmin   105 Berserker 5217.00 4781.00 -59.00 377.00 07/06/18
328 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
329 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
330 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
331 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
332 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
333 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
334 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
335 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
336 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
337 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
338 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
339 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
340 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
341 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
342 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
343 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
344 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
345 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
346 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
347 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
348 Alorra   105 Cleric 3878.00 3592.00 0.00 286.00 04/27/19
349 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
350 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
351 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
352 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
353 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
354 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
355 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
356 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
357 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
358 Darkdino   100 Cleric 44.00 0.00 0.00 44.00 08/31/13
359 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
360 Crupp   105 Cleric 915.00 782.00 -85.00 48.00 04/20/19
361 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
362 Kelssie   105 Cleric 1044.00 575.00 0.00 469.00 05/24/19
363 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
364 Riccoo   105 Cleric 587.00 50.00 -171.00 366.00 05/31/19
365 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
366 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
367 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
368 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
369 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
370 Azaria   110 Cleric 292.00 25.00 0.00 267.00 07/21/18
371 Buddley   105 Cleric 177.00 0.00 0.00 177.00 02/14/15
372 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
373 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
374 Exilesbane   105 Cleric 63.00 75.00 0.00 -12.00 08/11/18
375 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
376 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
377 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
378 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
379 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
380 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
381 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
382 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
383 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
384 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
385 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
386 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
387 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
388 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
389 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
390 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
391 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
392 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
393 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
394 Jumvapace   110 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 02/02/19
395 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
396 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
397 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
398 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
399 Zenniexx   110 Cleric 231.00 75.00 0.00 156.00 03/01/19
400 Harmoniey   110 Cleric 156.00 0.00 0.00 156.00 11/24/18
401 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
402 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
403 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
404 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
405 Amantius   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 05/09/19
406 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
407 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
408 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
409 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
410 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
411 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
412 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
413 Farzi   110 Cleric 11.00 0.00 -11.00 0.00 06/08/18
414 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
415 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
416 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
417 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
418 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
419 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
420 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
421 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
422 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
423 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
424 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
425 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
426 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
427 Dokhopper   105 Cleric 5735.00 5363.00 -3.00 369.00 06/14/19
428 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
429 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
430 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
431 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
432 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
433 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
434 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
435 Faithanna   109 Cleric 215.00 0.00 0.00 215.00 11/24/18
436 Scornlife   105 Cleric 327.00 55.00 0.00 272.00 04/25/19
437 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
438 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
439 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
440 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
441 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
442 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
443 Higheels   100 Cleric 3861.00 3359.00 -32.00 470.00 12/18/14
444 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
445 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
446 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
447 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
448 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
449 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
450 Furro   105 Cleric 37996.00 15341.00 0.00 22655.00 06/15/19
451 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
452 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
453 Ladydianna   105 Cleric 1572.00 1444.00 -8.00 120.00 05/25/19
454 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
455 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
456 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
457 Winari   110 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 08/30/18
458 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
459 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
460 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
461 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
462 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
463 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
464 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
465 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
466 Dimerall   105 Cleric 15592.00 14597.00 -33.00 962.00 06/15/19
467 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
468 Dynara   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 09/01/18
469 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
470 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
471 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
472 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
473 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
474 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
475 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
476 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
477 Mildaria   105 Cleric 12123.00 9233.00 -335.00 2555.00 02/02/19
478 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
479 Windreaper   105 Cleric 19670.00 16169.00 -79.00 3422.00 06/15/19
480 Zyrina   109 Cleric 96.00 0.00 0.00 96.00 06/07/19
481 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
482 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
483 Scorndeath   105 Cleric 135.00 15.00 0.00 120.00 05/16/19
484 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
485 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
486 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
487 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
488 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
489 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
490 Wendere   85 Cleric 29.00 10.00 0.00 19.00 06/26/10
491 Aeudarx   110 Cleric 59.00 50.00 0.00 9.00 06/07/18
492 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
493 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
494 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
495 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
496 Sweetni   79 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 08/01/09
497 Freakster   105 Cleric 107.00 0.00 0.00 107.00 03/22/18
498 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
499 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
500 Drogbless   105 Cleric 2864.00 1352.00 -146.00 1366.00 07/27/18
501 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
502 Trolbiterr   105 Cleric 12278.00 6054.00 -5175.00 1049.00 09/08/18
503 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
504 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
505 Boujee   110 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 07/06/18
506 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
507 Menteiri   110 Cleric 513.00 381.00 -1.00 131.00 12/08/18
508 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
509 Durak   110 Cleric 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/19
510 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
511 Anglesy   110 Cleric 50.00 100.00 0.00 -50.00 05/25/19
512 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
513 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
514 Thraxxia   105 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 07/06/18
515 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
516 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
517 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
518 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
519 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
520 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
521 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
522 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
523 Seresina   110 Cleric 62.00 0.00 0.00 62.00 06/14/19
524 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
525 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
526 Vageeta   110 Cleric 37.00 160.00 0.00 -123.00 06/13/19
527 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
528 Aiyven   109 Cleric 66.00 100.00 0.00 -34.00 06/14/18
529 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
530 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
531 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
532 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
533 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
534 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
535 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
536 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
537 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
538 Kianara   105 Druid 10134.00 9282.00 -177.00 675.00 06/15/19
539 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
540 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
541 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
542 Ladidah   80 Druid 6.00 20.00 0.00 -14.00 05/02/09
543 Ghanda   105 Druid 8252.00 7659.00 -9.00 584.00 10/19/18
544 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
545 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
546 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
547 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
548 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
549 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
550 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
551 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
552 Goet   105 Druid 2179.00 1826.00 0.00 353.00 03/30/19
553 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
554 Drugas   110 Druid 815.00 610.00 -1.00 204.00 09/29/18
555 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
556 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
557 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
558 Dimbly   105 Druid 32121.00 25878.00 -61.00 6182.00 06/15/19
559 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
560 Jimech   105 Druid 871.00 350.00 0.00 521.00 06/01/19
561 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
562 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
563 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
564 Nellixx   105 Druid 7343.00 2769.00 -3104.00 1470.00 09/17/16
565 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
566 Nuttann   105 Druid 17620.00 6714.00 -43.00 10863.00 09/29/18
567 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
568 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
569 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
570 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
571 Nulan   108 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 02/14/19
572 Wenolas   109 Druid 11.00 125.00 0.00 -114.00 02/16/19
573 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
574 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
575 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
576 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
577 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
578 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
579 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
580 Zeare   110 Druid 124.00 50.00 0.00 74.00 11/03/18
581 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
582 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
583 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
584 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
585 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
586 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
587 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
588 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
589 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
590 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
591 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
592 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
593 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
594 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
595 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
596 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
597 Neckross   110 Druid 563.00 250.00 -1.00 312.00 06/15/19
598 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
599 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
600 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
601 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
602 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
603 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
604 Drmeow   105 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 07/28/18
605 Weovian   110 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 02/16/19
606 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
607 Dereli   110 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 05/17/19
608 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
609 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
610 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
611 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
612 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
613 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
614 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
615 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
616 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
617 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
618 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
619 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
620 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
621 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
622 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
623 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
624 Aeaan   110 Druid 99.00 20.00 0.00 79.00 07/21/18
625 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
626 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
627 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
628 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
629 Angeline   110 Druid 59.00 50.00 0.00 9.00 06/15/19
630 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
631 Swen   105 Druid 4163.00 2858.00 -66.00 1239.00 04/11/19
632 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
633 Quazzi   108 Druid 159.00 100.00 -9.00 50.00 05/26/18
634 Karric   105 Druid 829.00 550.00 -13.00 266.00 02/16/17
635 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
636 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
637 Gullivaer   105 Druid 1201.00 2236.00 -22.00 -1057.00 11/10/17
638 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
639 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
640 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
641 Avio   110 Enchanter 8.00 0.00 -2.00 6.00 09/15/18
642 Meechie   108 Enchanter 321.00 275.00 -2.00 44.00 03/28/19
643 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
644 Yeomsa   110 Enchanter 394.00 100.00 0.00 294.00 05/02/19
645 Amaryah   110 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 06/15/19
646 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
647 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
648 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
649 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
650 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
651 Alannaa   110 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/18
652 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
653 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
654 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
655 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
656 Nogshale   110 Enchanter 454.00 275.00 -1.00 178.00 05/24/18
657 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
658 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
659 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
660 Cymrilx   110 Enchanter 252.00 0.00 0.00 252.00 06/15/18
661 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
662 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
663 Skythefox   109 Enchanter 679.00 585.00 -1.00 93.00 12/08/18
664 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
665 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
666 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
667 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
668 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
669 Gruesula   105 Enchanter 13752.00 10372.00 -380.00 3000.00 06/13/19
670 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
671 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
672 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
673 Kraniyum   105 Enchanter 84.00 225.00 0.00 -141.00 10/05/18
674 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
675 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
676 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
677 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
678 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
679 Chamus   105 Enchanter 120.00 435.00 0.00 -315.00 08/13/16
680 Succuba   90 Enchanter 6.00 0.00 0.00 6.00 09/29/11
681 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
682 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
683 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
684 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
685 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
686 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
687 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
688 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
689 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
690 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
691 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
692 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
693 Maym   110 Enchanter 250.00 150.00 0.00 100.00 03/22/18
694 Sylphan   105 Enchanter 5995.00 4128.00 -110.00 1757.00 05/03/18
695 Bundi   105 Enchanter 3210.00 2047.00 -1370.00 -207.00 06/14/19
696 Cailen   110 Enchanter 22.00 0.00 0.00 22.00 05/11/19
697 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
698 Aladenya   85 Enchanter 47.00 10.00 0.00 37.00 05/01/10
699 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
700 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
701 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
702 Eyegora   105 Enchanter 7140.00 4674.00 -2051.00 415.00 02/02/18
703 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
704 Brellontis   105 Enchanter 253.00 440.00 -1.00 -188.00 06/15/19
705 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
706 Lonye   110 Enchanter 16.00 110.00 0.00 -94.00 06/01/18
707 Savack   105 Enchanter 11459.00 10589.00 -410.00 460.00 04/05/18
708 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
709 Jamazing   105 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 08/05/17
710 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
711 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7934.00 6788.00 -262.00 884.00 03/28/19
712 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
713 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
714 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
715 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
716 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
717 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
718 Dolaorn   110 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 03/08/19
719 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
720 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
721 Faldyarr   109 Enchanter 2750.00 2222.00 -1.00 527.00 06/15/19
722 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
723 Elrondh   110 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 06/15/19
724 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
725 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
726 Dazzell   110 Enchanter 218.00 50.00 0.00 168.00 06/14/19
727 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
728 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
729 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
730 Izaeldore   85 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 10/10/09
731 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
732 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
733 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
734 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
735 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
736 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
737 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
738 Vandaydar   85 Enchanter 46.00 0.00 0.00 46.00 06/24/10
739 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
740 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
741 Larg   105 Enchanter 383.00 0.00 -14.00 369.00 06/01/18
742 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
743 Landaru   105 Enchanter 17355.00 15504.00 -147.00 1704.00 06/15/19
744 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
745 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
746 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
747 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
748 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
749 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
750 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
751 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
752 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
753 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
754 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
755 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
756 Wenlain   105 Magician 453.00 480.00 -223.00 -250.00 02/16/19
757 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
758 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
759 Pleassure   110 Magician 17.00 100.00 0.00 -83.00 05/23/19
760 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
761 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
762 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
763 Canneto   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/18/10
764 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
765 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
766 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
767 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
768 Lanadar   105 Magician 5239.00 3762.00 -39.00 1438.00 06/07/19
769 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
770 Fizzlekings   105 Magician 298.00 175.00 -35.00 88.00 09/07/18
771 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
772 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
773 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
774 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
775 Minisent   110 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 12/01/18
776 Cortina   105 Magician 295.00 0.00 -47.00 248.00 02/24/17
777 Cargagin   95 Magician 123.00 40.00 0.00 83.00 10/04/12
778 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
779 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
780 Painne   110 Magician 20.00 50.00 0.00 -30.00 05/25/19
781 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
782 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
783 Hakosem   110 Magician 22.00 0.00 0.00 22.00 08/31/18
784 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
785 Ttroubble   110 Magician 203.00 475.00 -1.00 -273.00 06/08/19
786 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
787 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
788 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
789 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
790 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
791 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
792 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
793 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
794 Ryino   110 Magician 35.00 0.00 0.00 35.00 05/16/19
795 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
796 Zisti   105 Magician 331.00 75.00 -99.00 157.00 12/07/18
797 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
798 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
799 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
800 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
801 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
802 Gemmedsoul   105 Magician 80.00 0.00 -65.00 15.00 02/04/16
803 Kometo   110 Magician 15.00 50.00 0.00 -35.00 05/30/19
804 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
805 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
806 Eplis   106 Magician 46.00 0.00 0.00 46.00 10/19/18
807 Goddes   105 Magician 254.00 575.00 0.00 -321.00 06/15/19
808 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
809 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
810 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
811 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
812 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
813 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
814 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
815 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
816 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
817 Eeline   105 Magician 51.00 0.00 0.00 51.00 04/13/19
818 Idaran   105 Magician 6249.00 5705.00 -210.00 334.00 08/30/18
819 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
820 Finblast   107 Magician 42.00 50.00 0.00 -8.00 04/20/18
821 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
822 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
823 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
824 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
825 Tinkz   110 Magician 954.00 321.00 -8.00 625.00 08/03/18
826 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
827 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
828 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
829 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
830 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
831 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
832 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
833 Kineely   105 Magician 803.00 1325.00 0.00 -522.00 06/01/19
834 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
835 Hrothgarr   84 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 08/22/09
836 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
837 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
838 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
839 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
840 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
841 Drokaten   106 Magician 195.00 800.00 -5.00 -610.00 03/21/19
842 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
843 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
844 Giggi   109 Magician 211.00 350.00 0.00 -139.00 10/19/18
845 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
846 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
847 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
848 Veliz   109 Magician 212.00 85.00 0.00 127.00 11/24/18
849 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
850 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
851 Johjoh   105 Magician 1426.00 1029.00 0.00 397.00 06/08/19
852 Squiles   105 Magician 5579.00 3171.00 -2254.00 154.00 06/28/18
853 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
854 Saiadan   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 12/11/10
855 Aazien   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/17/19
856 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
857 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
858 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
859 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
860 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
861 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
862 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
863 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
864 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
865 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
866 Sostenes   105 Magician 40.00 0.00 -1.00 39.00 12/10/16
867 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
868 Taeryn   105 Magician 224.00 25.00 0.00 199.00 07/23/15
869 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
870 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
871 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
872 Elrodx   100 Magician 346.00 315.00 -50.00 -19.00 01/11/14
873 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
874 Kraker   90 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/11
875 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
876 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
877 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
878 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
879 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
880 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
881 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
882 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
883 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
884 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
885 Marquele   110 Magician 49.00 0.00 0.00 49.00 06/22/18
886 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
887 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
888 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
889 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
890 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
891 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
892 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
893 Romen   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
894 Vendess   110 Magician 38.00 0.00 0.00 38.00 06/02/18
895 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
896 Remslaren   105 Magician 2655.00 2295.00 -16.00 344.00 06/14/19
897 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
898 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
899 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
900 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
901 Jonasin   110 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 05/31/18
902 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
903 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
904 Pyritex   105 Magician 122.00 200.00 0.00 -78.00 04/11/19
905 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
906 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
907 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
908 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
909 Darkhollow   110 Magician 71.00 100.00 0.00 -29.00 06/15/19
910 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
911 Syco   105 Magician 4109.00 3649.00 -165.00 295.00 10/25/18
912 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
913 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
914 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
915 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
916 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
917 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
918 Itybitty   105 Magician 41.00 0.00 -13.00 28.00 03/15/19
919 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
920 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
921 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
922 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
923 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
924 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
925 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
926 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
927 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
928 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
929 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
930 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
931 Yeze   110 Magician 1140.00 627.00 -19.00 494.00 09/22/18
932 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
933 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
934 Marsmage   105 Magician 7356.00 6997.00 -132.00 227.00 07/06/18
935 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
936 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
937 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
938 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
939 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
940 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
941 Telemacus   110 Magician 84.00 275.00 0.00 -191.00 04/06/19
942 Ehlana   105 Magician 7574.00 6965.00 -127.00 482.00 07/28/18
943 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
944 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
945 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
946 Riazo   105 Monk 497.00 350.00 -12.00 135.00 01/29/16
947 Redraynex   105 Monk 3074.00 2369.00 -122.00 583.00 06/06/15
948 Grimlaken   100 Monk 242.00 400.00 0.00 -158.00 04/12/14
949 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
950 Rasrn   85 Monk 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
951 Talick   100 Monk 4029.00 3311.00 -45.00 673.00 06/07/14
952 Viga   105 Monk 184.00 650.00 -21.00 -487.00 01/28/17
953 Tokey   105 Monk 244.00 225.00 -19.00 0.00 08/07/15
954 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
955 Danain   90 Monk 1749.00 1316.00 0.00 433.00 09/09/11
956 Ownlei   110 Monk 1095.00 870.00 0.00 225.00 06/13/19
957 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
958 Arrigato   85 Monk 27.00 10.00 0.00 17.00 03/19/10
959 Sareaeg   100 Monk 30.00 25.00 0.00 5.00 04/11/14
960 Mushuu   105 Monk 60.00 275.00 0.00 -215.00 08/10/17
961 Whopu   90 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
962 Snakein   105 Monk 15974.00 10476.00 -2886.00 2612.00 06/08/19
963 Whistlefists   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
964 Khaosclaw   105 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 06/30/16
965 Ghesus   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/11/09
966 Lubstopull   90 Monk 379.00 348.00 0.00 31.00 12/02/10
967 Onkz   107 Monk 212.00 100.00 -26.00 86.00 06/15/19
968 Velociraptor   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 03/12/10
969 Gutcha   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
970 Monksar   100 Monk 56.00 100.00 -9.00 -53.00 12/05/14
971 Glower   90 Monk 573.00 515.00 0.00 58.00 02/11/11
972 Manual   85 Monk 1183.00 915.00 0.00 268.00 08/08/10
973 Jube   95 Monk 568.00 485.00 0.00 83.00 07/26/12
974 Xotox   105 Monk 167.00 275.00 0.00 -108.00 06/29/17
975 Rotun   110 Monk 59.00 50.00 -1.00 8.00 03/30/19
976 Lkorsis   100 Monk 274.00 50.00 0.00 224.00 02/28/13
977 Rydah   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/26/10
978 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
979 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
980 Casansisu   85 Monk 73.00 10.00 0.00 63.00 09/18/10
981 Froakmaster   105 Monk 87.00 200.00 0.00 -113.00 01/05/17
982 Sotosan   85 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 05/08/10
983 Kikkyu   86 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 04/12/11
984 Zensoril   78 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 04/04/09
985 Zazzoo   105 Monk 647.00 510.00 -45.00 92.00 11/11/16
986 Serakk   100 Monk 221.00 125.00 -10.00 86.00 10/25/14
987 Sidmoneyb   85 Monk 239.00 165.00 0.00 74.00 06/18/10
988 Falling   105 Monk 1296.00 1578.00 -29.00 -311.00 09/01/18
989 Kongfushis   105 Monk 390.00 350.00 0.00 40.00 09/27/18
990 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
991 Lanjin   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
992 Modrieth   76 Monk 6.00 10.00 0.00 -4.00 05/02/09
993 Buddamonk   91 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
994 Torak   105 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 07/15/17
995 Remiel   82 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 06/26/10
996 Muayx   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 01/29/11
997 Fleeterx   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
998 Psymon   90 Monk 38.00 0.00 0.00 38.00 09/22/11
999 Isengarx   90 Monk 242.00 170.00 0.00 72.00 06/05/11
1000 Ascherr   105 Monk 57.00 0.00 0.00 57.00 02/23/19
1001 Valik   105 Monk 1408.00 1255.00 -35.00 118.00 10/15/16
1002 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
1003 Khartiz   110 Monk 15.00 50.00 0.00 -35.00 06/06/19
1004 Meelad   80 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 07/30/09
1005 Kikster   86 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/10/11
1006 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
1007 Prolific   95 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 05/05/12
1008 Befour   84 Monk 45.00 40.00 0.00 5.00 08/29/09
1009 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
1010 Lisard   105 Monk 7731.00 7551.00 -46.00 134.00 05/30/19
1011 Vengax   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 08/14/10
1012 Ihurt   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
1013 Gorereaperx   85 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
1014 Tarpon   90 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 04/05/11
1015 Grassee   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
1016 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
1017 Corolee   105 Monk 51.00 25.00 -12.00 14.00 03/24/16
1018 Ccup   90 Monk 17.00 10.00 0.00 7.00 04/02/11
1019 Rohsham   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/09
1020 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
1021 Adobo   105 Monk 502.00 170.00 -14.00 318.00 01/16/15
1022 Madpullz   85 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/09/10
1023 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
1024 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1025 Baider   105 Monk 32.00 0.00 -30.00 2.00 01/16/15
1026 Daltonn   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
1027 Szrarzs   100 Monk 1619.00 1448.00 -91.00 80.00 07/11/14
1028 Szarlok   75 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/05/09
1029 Moufette   90 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/11
1030 Sztiz   79 Monk 46.00 10.00 0.00 36.00 10/01/09
1031 Zebthil   108 Monk 44.00 0.00 0.00 44.00 07/28/18
1032 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
1033 Ripnrun   105 Monk 617.00 1090.00 -1.00 -474.00 06/07/18
1034 Mten   105 Monk 13838.00 12936.00 -719.00 183.00 12/06/18
1035 Punches   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 06/26/10
1036 Carramrodz   110 Monk 40.00 0.00 0.00 40.00 04/26/18
1037 Tanick   100 Monk 263.00 205.00 0.00 58.00 03/01/13
1038 Chowleeex   105 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/30/16
1039 Charkoraz   82 Monk 44.00 29.00 0.00 15.00 09/03/09
1040 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
1041 Gotter   95 Monk 60.00 20.00 0.00 40.00 06/27/12
1042 Klar   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/08/10
1043 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
1044 Wongfeihun   85 Monk 12.00 10.00 0.00 2.00 08/15/09
1045 Omonn   95 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 02/18/12
1046 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
1047 Majox   85 Monk 333.00 30.00 0.00 303.00 10/08/10
1048 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
1049 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
1050 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
1051 Zangoose   93 Monk 29.00 20.00 0.00 9.00 06/13/12
1052 Crighton   110 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 07/28/18
1053 Shorin   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 04/08/11
1054 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
1055 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
1056 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1057 Oruatyrim   105 Monk 15774.00 14374.00 -202.00 1198.00 08/31/18
1058 Vulvana   105 Monk 10632.00 8811.00 -22.00 1799.00 06/15/19
1059 Tszu   90 Monk 304.00 15.00 0.00 289.00 09/30/11
1060 Terri   85 Monk 9.00 10.00 0.00 -1.00 09/11/10
1061 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
1062 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
1063 Sukari   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/25/11
1064 Billius   90 Monk 487.00 265.00 0.00 222.00 09/29/11
1065 Gibakor   86 Monk 7.00 10.00 0.00 -3.00 01/27/11
1066 Sibrav   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
1067 Sire   100 Monk 1512.00 1534.00 -9.00 -31.00 02/13/14
1068 Tyranosawr   105 Monk 10338.00 10140.00 -20.00 178.00 06/15/19
1069 Anji   106 Monk 90.00 0.00 -1.00 89.00 04/07/18
1070 Ssarik   79 Monk 95.00 96.00 0.00 -1.00 12/12/09
1071 Dondogo   82 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
1072 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
1073 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
1074 Sokon   100 Monk 283.00 233.00 0.00 50.00 08/08/13
1075 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
1076 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
1077 Husalah   81 Monk 14.00 10.00 0.00 4.00 09/27/09
1078 Maken   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 03/28/09
1079 Khorriz   105 Monk 4398.00 3476.00 -157.00 765.00 04/18/19
1080 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
1081 Gunz   100 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 10/10/13
1082 Xarlass   105 Monk 1641.00 1150.00 -2.00 489.00 05/14/15
1083 Xamis   85 Monk 66.00 0.00 0.00 66.00 04/22/10
1084 Gwenni   105 Monk 107.00 175.00 0.00 -68.00 02/16/17
1085 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
1086 Quicktail   105 Monk 541.00 420.00 -10.00 111.00 07/21/18
1087 Kaio   75 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/31/09
1088 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
1089 Ggrimm   95 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 09/12/12
1090 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
1091 Dragkin   85 Monk 30.00 0.00 0.00 30.00 10/09/10
1092 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
1093 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
1094 Skunks   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 04/04/09
1095 Wrekka   100 Monk 580.00 250.00 -17.00 313.00 11/15/14
1096 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
1097 Draxx   105 Necromancer 1309.00 870.00 -19.00 420.00 06/14/19
1098 Tasli   95 Necromancer 18.00 0.00 0.00 18.00 09/14/12
1099 Guccio   85 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 05/29/10
1100 Quickburn   105 Necromancer 5812.00 5216.00 -405.00 191.00 03/10/17
1101 Inri   105 Necromancer 26.00 125.00 0.00 -99.00 02/22/18
1102 Cyaafter   87 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 04/07/11
1103 Ormil   78 Necromancer 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/20/09
1104 Bdellium   82 Necromancer 14.00 0.00 0.00 14.00 10/01/09
1105 Causttic   110 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 07/19/18
1106 Eumrien   100 Necromancer 1950.00 1948.00 -10.00 -8.00 07/05/14
1107 Gonetosee   105 Necromancer 211.00 35.00 -48.00 128.00 05/27/17
1108 Drist   81 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
1109 Flytrap   76 Necromancer 15.00 30.00 0.00 -15.00 04/25/09
1110 Adversary   105 Necromancer 98.00 200.00 0.00 -102.00 06/15/19
1111 Deadwidow   80 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/06/09
1112 Albitor   105 Necromancer 736.00 625.00 0.00 111.00 08/22/15
1113 Forneus   106 Necromancer 157.00 125.00 0.00 32.00 02/08/19
1114 Danryk   109 Necromancer 93.00 50.00 0.00 43.00 06/07/19
1115 Cattz   90 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 04/21/11
1116 Uelno   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/07/11
1117 Baconrider   100 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/12/14
1118 Choked   110 Necromancer 37.00 0.00 0.00 37.00 06/02/18
1119 Ldarkk   86 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 10/29/11
1120 Nosferatuu   85 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1121 Scoville   105 Necromancer 1430.00 605.00 -562.00 263.00 10/08/15
1122 Ssilos   85 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 05/02/09
1123 Deastrocdor   105 Necromancer 41.00 275.00 0.00 -234.00 09/08/18
1124 Azorin   90 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1125 Flabern   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
1126 Loophur   90 Necromancer 201.00 65.00 0.00 136.00 04/09/11
1127 Jukenn   87 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 04/05/11
1128 Tate   90 Necromancer 318.00 145.00 0.00 173.00 08/06/11
1129 Whitestripe   110 Necromancer 1757.00 1395.00 -5.00 357.00 06/15/19
1130 Taein   105 Necromancer 35.00 0.00 0.00 35.00 03/16/18
1131 Nten   105 Necromancer 2047.00 2125.00 -681.00 -759.00 10/20/16
1132 Bohndan   85 Necromancer 11.00 20.00 0.00 -9.00 05/01/10
1133 Souldrainer   90 Necromancer 37.00 10.00 0.00 27.00 11/12/10
1134 Ellipsis   85 Necromancer 47.00 20.00 0.00 27.00 07/30/10
1135 Axziritha   95 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/29/12
1136 Evilbeauty   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
1137 Twitcher   95 Necromancer 123.00 0.00 0.00 123.00 08/19/12
1138 Axany   105 Necromancer 73.00 350.00 0.00 -277.00 12/30/16
1139 Deija   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 08/26/10
1140 Alisster   85 Necromancer 53.00 20.00 0.00 33.00 07/29/10
1141 Arikron   85 Necromancer 39.00 0.00 0.00 39.00 07/24/10
1142 Venym   100 Necromancer 191.00 50.00 -4.00 137.00 08/28/14
1143 Veri   95 Necromancer 1052.00 937.00 0.00 115.00 05/26/12
1144 Zeflmax   100 Necromancer 15.00 20.00 0.00 -5.00 10/03/13
1145 Reccoo   105 Necromancer 3818.00 1560.00 -720.00 1538.00 06/14/19
1146 Gaibraik   105 Necromancer 29.00 0.00 0.00 29.00 05/06/17
1147 Rosemarys   107 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 10/13/18
1148 Dathedi   95 Necromancer 122.00 25.00 0.00 97.00 04/26/12
1149 Ultulus   85 Necromancer 22.00 0.00 0.00 22.00 05/29/09
1150 Dremnal   110 Necromancer 12.00 0.00 0.00 12.00 02/23/19
1151 Iten   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1152 Zinum   105 Necromancer 1486.00 790.00 -919.00 -223.00 11/04/17
1153 Afrenzyin   89 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 03/18/11
1154 Shabadu   90 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/25/11
1155 Jenni   110 Necromancer 364.00 860.00 0.00 -496.00 06/14/19
1156 Manofwarrx   105 Necromancer 918.00 725.00 -33.00 160.00 04/18/19
1157 Lizardboness   84 Necromancer 3.00 10.00 0.00 -7.00 04/12/09
1158 Contalgari   105 Necromancer 124.00 150.00 0.00 -26.00 12/08/18
1159 Belogru   1 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 02/03/11
1160 Frassz   100 Necromancer 652.00 486.00 0.00 166.00 07/13/13
1161 Aaabnon   75 Necromancer 31.00 0.00 0.00 31.00 08/29/09
1162 Apollyoin   110 Necromancer 44.00 60.00 0.00 -16.00 04/19/19
1163 Bhigba   110 Necromancer 160.00 0.00 0.00 160.00 11/17/18
1164 Xansdotti   90 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
1165 Chevi   110 Necromancer 256.00 160.00 0.00 96.00 06/08/19
1166 Tinkkerbel   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1167 Semirage   98 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 12/28/12
1168 Murkwaters   1 Necromancer 43.00 30.00 0.00 13.00 06/19/09
1169 Ocsee   95 Necromancer 899.00 675.00 0.00 224.00 07/13/12
1170 Ioncuru   110 Necromancer 506.00 0.00 0.00 506.00 03/29/19
1171 Viggen   105 Necromancer 103.00 0.00 0.00 103.00 08/17/17
1172 Sarann   105 Necromancer 566.00 590.00 -89.00 -113.00 10/28/17
1173 Evileen   105 Necromancer 1090.00 435.00 -92.00 563.00 06/07/18
1174 Arkangyel   110 Necromancer 19.00 50.00 0.00 -31.00 05/25/19
1175 Sorceror   85 Necromancer 28.00 0.00 0.00 28.00 09/05/09
1176 Lilithreborn   78 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
1177 Plasmoo   108 Necromancer 82.00 100.00 0.00 -18.00 04/06/18
1178 Krosar   95 Necromancer 27.00 10.00 0.00 17.00 05/10/12
1179 Elpachuco   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 04/10/09
1180 Honnabull   105 Necromancer 63.00 0.00 -4.00 59.00 02/05/16
1181 Vanlor   90 Necromancer 439.00 330.00 0.00 109.00 03/18/11
1182 Glaydfrawg   105 Necromancer 3421.00 2925.00 -274.00 222.00 05/26/17
1183 Taxles   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1184 Karkiss   105 Necromancer 35.00 175.00 -5.00 -145.00 11/18/17
1185 Formal   109 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 01/04/19
1186 Datsda   105 Necromancer 465.00 190.00 0.00 275.00 08/14/15
1187 Cruelia   105 Necromancer 121.00 125.00 -6.00 -10.00 04/15/17
1188 Chiron   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/23/10
1189 Deadiam   105 Necromancer 175.00 525.00 -81.00 -431.00 08/18/17
1190 Mcdeadly   95 Necromancer 298.00 10.00 0.00 288.00 09/27/12
1191 Pree   110 Necromancer 845.00 571.00 0.00 274.00 02/16/19
1192 Tanglebones   110 Necromancer 82.00 150.00 -1.00 -69.00 06/14/19
1193 Vapula   105 Necromancer 15.00 0.00 -2.00 13.00 02/14/15
1194 Jonarer   105 Necromancer 228.00 60.00 -58.00 110.00 09/24/16
1195 Halleighs   100 Necromancer 3.00 0.00 -3.00 0.00 05/09/14
1196 Vindiin   85 Necromancer 37.00 30.00 0.00 7.00 04/10/09
1197 Scornfire   105 Necromancer 3768.00 2925.00 -92.00 751.00 05/16/19
1198 Chilmane   85 Necromancer 106.00 60.00 0.00 46.00 10/03/10
1199 Kotsukai   100 Necromancer 10037.00 8338.00 -59.00 1640.00 07/05/14
1200 Tayker   110 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 01/12/19
1201 Atelzeni   105 Necromancer 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
1202 Darkenya   80 Necromancer 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1203 Demignome   105 Necromancer 112.00 0.00 -13.00 99.00 11/12/15
1204 Toxigenic   90 Necromancer 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/02/11
1205 Shaminex   90 Necromancer 20.00 0.00 0.00 20.00 03/18/11
1206 Sinc   105 Necromancer 4075.00 2911.00 -127.00 1037.00 03/05/16
1207 Yagu   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/02/11
1208 Alaaraaf   85 Necromancer 77.00 20.00 0.00 57.00 06/25/10
1209 Nintap   105 Necromancer 11749.00 10691.00 -153.00 905.00 06/15/19
1210 Dembonez   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/31/09
1211 Ibiuzen   85 Necromancer 15.00 0.00 0.00 15.00 06/13/09
1212 Kabel   95 Necromancer 1037.00 554.00 0.00 483.00 09/28/12
1213 Origomali   85 Necromancer 24.00 0.00 0.00 24.00 03/28/10
1214 Daangger   90 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/13/11
1215 Sinfear   100 Necromancer 49.00 0.00 0.00 49.00 07/26/13
1216 Cajunbeans   95 Necromancer 793.00 600.00 0.00 193.00 02/04/12
1217 Cedium   105 Necromancer 543.00 590.00 -200.00 -247.00 07/30/16
1218 Arielynn   110 Necromancer 58.00 100.00 0.00 -42.00 04/05/19
1219 Cambonz   91 Necromancer 23.00 10.00 0.00 13.00 01/07/12
1220 Plaguebone   95 Necromancer 16.00 0.00 0.00 16.00 11/10/12
1221 Sinnayr   105 Necromancer 12166.00 11809.00 -19.00 338.00 05/11/17
1222 Warisgood   90 Paladin 176.00 101.00 0.00 75.00 05/20/11
1223 Rumardian   75 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1224 Jacops   87 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1225 Maglor   105 Paladin 16288.00 14902.00 -520.00 866.00 07/09/16
1226 Hindolmer   95 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 09/19/12
1227 Patknight   105 Paladin 140.00 500.00 -4.00 -364.00 11/14/15
1228 Othen   105 Paladin 2514.00 1636.00 -345.00 533.00 11/16/18
1229 Desmoire   85 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 07/07/11
1230 Kaifeng   100 Paladin 3161.00 1812.00 -16.00 1333.00 05/23/14
1231 Ironwind   95 Paladin 836.00 505.00 0.00 331.00 10/13/12
1232 Denriel   105 Paladin 169.00 120.00 -6.00 43.00 01/24/19
1233 Kreil   90 Paladin 513.00 397.00 0.00 116.00 11/05/11
1234 Sausagefingers   85 Paladin 5.00 0.00 0.00 5.00 06/13/09
1235 Guiltyy   100 Paladin 178.00 50.00 0.00 128.00 10/11/14
1236 Jasson   105 Paladin 3403.00 3134.00 -74.00 195.00 06/14/19
1237 Falkor   84 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 08/29/09
1238 Rolynholy   93 Paladin 3166.00 2932.00 0.00 234.00 05/26/12
1239 Thessiuss   90 Paladin 35.00 0.00 0.00 35.00 07/28/11
1240 Mikarx   110 Paladin 18.00 50.00 0.00 -32.00 05/03/19
1241 Treacherous   105 Paladin 65.00 0.00 -65.00 0.00 03/10/16
1242 Olthor   105 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 05/28/16
1243 Gawain   87 Paladin 19.00 0.00 0.00 19.00 10/08/11
1244 Kiloon   85 Paladin 40.00 0.00 0.00 40.00 03/06/10
1245 Rolyn   95 Paladin 172.00 135.00 0.00 37.00 09/01/12
1246 Cylius   95 Paladin 325.00 85.00 0.00 240.00 11/03/12
1247 Tyrinion   95 Paladin 536.00 515.00 0.00 21.00 10/17/12
1248 Doramurx   105 Paladin 19191.00 18943.00 -203.00 45.00 05/19/18
1249 Luthernhamner   105 Paladin 24633.00 23305.00 -458.00 870.00 06/15/19
1250 Drefaen   90 Paladin 626.00 585.00 0.00 41.00 03/23/12
1251 Denodirt   105 Paladin 17.00 175.00 0.00 -158.00 12/01/17
1252 Bamaden   108 Paladin 48.00 0.00 0.00 48.00 04/04/19
1253 Purexhale   105 Paladin 760.00 613.00 0.00 147.00 11/07/15
1254 Faldibus   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
1255 Holix   105 Paladin 18.00 0.00 0.00 18.00 06/11/15
1256 Geoffeory   82 Paladin 24.00 0.00 0.00 24.00 11/14/09
1257 Pimm   105 Paladin 1455.00 1000.00 -27.00 428.00 12/07/18
1258 Cenidlgon   105 Paladin 22.00 25.00 -9.00 -12.00 07/16/16
1259 Golaliel   105 Paladin 195.00 155.00 0.00 40.00 06/14/18
1260 Crusades   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1261 Beedlin   110 Paladin 778.00 552.00 -6.00 220.00 09/22/18
1262 Shilhi   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
1263 Yellexin   94 Paladin 93.00 5.00 0.00 88.00 01/28/12
1264 Maheloas   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 03/05/11
1265 Feroxide   105 Paladin 12513.00 11198.00 -448.00 867.00 04/28/17
1266 Tempelton   95 Paladin 130.00 65.00 0.00 65.00 11/09/12
1267 Ribbitting   105 Paladin 9250.00 8449.00 -41.00 760.00 11/13/15
1268 Thornbury   76 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 04/04/09
1269 Curator   85 Paladin 434.00 369.00 0.00 65.00 08/21/10
1270 Aarrg   80 Paladin 6.00 10.00 0.00 -4.00 06/26/10
1271 Splashed   105 Paladin 10.00 0.00 -1.00 9.00 10/07/16
1272 Lytebringer   105 Paladin 652.00 600.00 -4.00 48.00 11/09/18
1273 Mahku   90 Paladin 397.00 295.00 0.00 102.00 08/27/11
1274 Tico   100 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 08/16/13
1275 Rinvarien   90 Paladin 505.00 350.00 0.00 155.00 04/07/11
1276 Cahnahan   85 Paladin 27.00 0.00 0.00 27.00 07/07/09
1277 Olliee   100 Paladin 98.00 310.00 0.00 -212.00 04/18/14
1278 Vallanor   85 Paladin 345.00 295.00 0.00 50.00 10/09/10
1279 Llaine   90 Paladin 68.00 5.00 0.00 63.00 03/12/11
1280 Adrahil   110 Paladin 37.00 50.00 0.00 -13.00 06/14/19
1281 Vlendar   110 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 01/20/18
1282 Remdayen   95 Paladin 293.00 207.00 0.00 86.00 03/17/12
1283 Steave   85 Paladin 26.00 0.00 0.00 26.00 01/22/10
1284 Candara   82 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1285 Coreda   85 Paladin 178.00 95.00 0.00 83.00 01/22/10
1286 Josetta   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1287 Beamian   75 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1288 Thren   90 Paladin 31.00 10.00 0.00 21.00 10/29/11
1289 Magnesiium   105 Paladin 441.00 795.00 -4.00 -358.00 06/21/18
1290 Viric   100 Paladin 3190.00 2624.00 -20.00 546.00 02/14/14
1291 Slayinsin   105 Paladin 3365.00 2929.00 -265.00 171.00 09/06/18
1292 Pandrax   95 Paladin 303.00 248.00 0.00 55.00 08/24/12
1293 Kracku   90 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 03/18/11
1294 Lalinla   86 Paladin 18.00 5.00 0.00 13.00 02/17/11
1295 Macebus   105 Paladin 6122.00 5646.00 -123.00 353.00 11/17/18
1296 Elcabongue   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
1297 Darkenvoid   100 Paladin 5890.00 4614.00 -587.00 689.00 05/31/14
1298 Helicoprion   95 Paladin 11.00 5.00 0.00 6.00 01/27/12
1299 Chekakoch   90 Paladin 236.00 10.00 0.00 226.00 06/25/11
1300 Aololron   90 Paladin 20.00 5.00 0.00 15.00 11/05/11
1301 Cimderella   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1302 Jorez   90 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 04/25/11
1303 Silvertip   80 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 05/10/09
1304 Dieblo   90 Paladin 100.00 20.00 0.00 80.00 08/12/11
1305 Kokl   77 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 06/25/09
1306 Steel   105 Paladin 8835.00 8606.00 -29.00 200.00 03/28/15
1307 Maxximo   95 Paladin 252.00 175.00 0.00 77.00 04/27/12
1308 Fumyen   105 Paladin 222.00 650.00 0.00 -428.00 10/21/16
1309 Taviion   85 Paladin 21.00 10.00 0.00 11.00 07/29/10
1310 Dekland   95 Paladin 312.00 240.00 0.00 72.00 02/03/12
1311 Forakora   85 Paladin 46.00 0.00 0.00 46.00 09/26/09