Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
2 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
3 Tradewinds   95 Bard 188.00 125.00 0.00 63.00 05/11/12
4 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
5 Chancho   109 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/07/18
6 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
7 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
8 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
9 Stratt   110 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 10/13/18
10 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
11 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
12 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
13 Reyek   105 Bard 14355.00 13218.00 -156.00 981.00 02/15/19
14 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
15 Hawrlee   105 Bard 1354.00 1840.00 -132.00 -618.00 02/14/19
16 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
17 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
18 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
19 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
20 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
21 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
22 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
23 Kleffnote   109 Bard 53.00 105.00 0.00 -52.00 05/05/18
24 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
25 Kraxus   100 Bard 1294.00 675.00 -569.00 50.00 12/18/14
26 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
27 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
28 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
29 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
30 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
31 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
32 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
33 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
34 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
35 Taurato   110 Bard 36.00 0.00 -25.00 11.00 10/11/18
36 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
37 Aegile   105 Bard 1130.00 575.00 -1.00 554.00 06/30/17
38 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
39 Epitheton   110 Bard 41.00 0.00 0.00 41.00 06/02/18
40 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
41 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
42 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
43 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
44 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
45 Songfin   95 Bard 25.00 25.00 0.00 0.00 06/21/12
46 Bumfoot   110 Bard 427.00 575.00 -8.00 -156.00 02/01/19
47 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
48 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
49 Scorneternity   110 Bard 74.00 0.00 0.00 74.00 07/28/18
50 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
51 Soylent   110 Bard 481.00 0.00 -11.00 470.00 08/24/18
52 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
53 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
54 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
55 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
56 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
57 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
58 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
59 Niente   109 Bard 30.00 0.00 0.00 30.00 10/27/18
60 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
61 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
62 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
63 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
64 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
65 Juukeboxx   110 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 08/16/18
66 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
67 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
68 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
69 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
70 Pulzatrain   107 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/18
71 Zendikar   105 Bard 554.00 990.00 0.00 -436.00 11/23/18
72 Niell   105 Bard 570.00 1135.00 -125.00 -690.00 06/17/17
73 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
74 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
75 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
76 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
77 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
78 Omaggio   110 Bard 148.00 150.00 0.00 -2.00 08/02/18
79 Tibb   110 Bard 129.00 0.00 0.00 129.00 12/06/18
80 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
81 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
82 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
83 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
84 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
85 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
86 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
87 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
88 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
89 Kulitta   105 Bard 518.00 546.00 0.00 -28.00 05/10/18
90 Vesagran   105 Bard 111.00 0.00 -28.00 83.00 01/28/16
91 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
92 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
93 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
94 Presiss   105 Bard 49.00 0.00 0.00 49.00 09/30/17
95 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
96 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
97 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
98 Vaniddar   110 Bard 64.00 25.00 0.00 39.00 08/03/18
99 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
100 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
101 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
102 Primax   110 Bard 22.00 50.00 0.00 -28.00 09/01/18
103 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
104 Placedo   77 Bard 31.00 20.00 0.00 11.00 10/10/09
105 Djeggz   105 Bard 199.00 1425.00 -21.00 -1247.00 10/27/17
106 Yoscorio   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 06/04/11
107 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
108 Isabo   106 Bard 58.00 0.00 0.00 58.00 01/13/18
109 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
110 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
111 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
112 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
113 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
114 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
115 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
116 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
117 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
118 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
119 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
120 Dyanu   110 Bard 559.00 560.00 0.00 -1.00 12/01/18
121 Fishlicks   110 Bard 36.00 0.00 0.00 36.00 10/19/18
122 Zested   105 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 07/12/18
123 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
124 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
125 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
126 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
127 Wenry   105 Bard 295.00 150.00 0.00 145.00 03/31/18
128 Devdog   105 Bard 749.00 185.00 -46.00 518.00 06/02/16
129 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
130 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
131 Coronae   105 Bard 2398.00 1869.00 -91.00 438.00 04/09/16
132 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
133 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
134 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
135 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
136 Fuzzbuster   105 Beastlord 141.00 110.00 -28.00 3.00 07/06/18
137 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
138 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
139 Animist   110 Beastlord 101.00 50.00 0.00 51.00 11/23/18
140 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
141 Poddo   105 Beastlord 17924.00 16924.00 -105.00 895.00 02/15/19
142 Pimax   110 Beastlord 577.00 450.00 -10.00 117.00 12/08/18
143 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
144 Jolsh   110 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/18/18
145 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
146 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
147 Exbeast   105 Beastlord 4147.00 3410.00 -26.00 711.00 10/18/18
148 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
149 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
150 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
151 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
152 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
153 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
154 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
155 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
156 Roadwarriorr   105 Beastlord 6.00 0.00 -6.00 0.00 06/21/18
157 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
158 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
159 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
160 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
161 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
162 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
163 Tsoquo   110 Beastlord 16.00 75.00 0.00 -59.00 06/01/18
164 Zokais   105 Beastlord 42.00 50.00 0.00 -8.00 05/19/18
165 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
166 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
167 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
168 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
169 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
170 Teranis   105 Beastlord 96.00 125.00 0.00 -29.00 07/13/17
171 Zahavi   109 Beastlord 370.00 425.00 0.00 -55.00 02/15/19
172 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
173 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
174 Devlynsyde   105 Beastlord 492.00 325.00 -27.00 140.00 06/03/17
175 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
176 Dulcy   105 Beastlord 8866.00 6895.00 -1.00 1970.00 01/03/19
177 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
178 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
179 Brehm   110 Beastlord 30.00 10.00 0.00 20.00 04/06/18
180 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
181 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
182 Iribabh   110 Beastlord 367.00 500.00 -13.00 -146.00 10/27/18
183 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
184 Krezan   105 Beastlord 191.00 0.00 -46.00 145.00 05/12/18
185 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
186 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
187 Bumkus   105 Beastlord 9603.00 7795.00 -80.00 1728.00 02/14/19
188 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
189 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
190 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
191 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
192 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
193 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
194 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
195 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
196 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
197 Stingray   110 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 05/31/18
198 Clawfin   105 Beastlord 55.00 100.00 0.00 -45.00 06/30/17
199 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
200 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
201 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
202 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
203 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
204 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
205 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
206 Alcapwn   110 Beastlord 157.00 0.00 -9.00 148.00 04/06/18
207 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
208 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
209 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
210 Darkweber   110 Beastlord 495.00 410.00 0.00 85.00 02/15/19
211 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
212 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
213 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
214 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
215 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
216 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
217 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
218 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
219 Palmy   110 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
220 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
221 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
222 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
223 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
224 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
225 Rootdigger   105 Beastlord 848.00 1325.00 -78.00 -555.00 10/26/17
226 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
227 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
228 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
229 Paruaa   105 Beastlord 5398.00 4772.00 -39.00 587.00 02/15/19
230 Airakka   110 Beastlord 155.00 220.00 -17.00 -82.00 12/06/18
231 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
232 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
233 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
234 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
235 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
236 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
237 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
238 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
239 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
240 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
241 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
242 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
243 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
244 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
245 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
246 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
247 Culoo   110 Berserker 19.00 0.00 0.00 19.00 07/27/18
248 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
249 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
250 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
251 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
252 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
253 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
254 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
255 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
256 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
257 Krayzee   110 Berserker 105.00 200.00 0.00 -95.00 11/16/18
258 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
259 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
260 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
261 Dawgon   110 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
262 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
263 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
264 Ungato   105 Berserker 183.00 150.00 -127.00 -94.00 07/15/16
265 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
266 Tantrom   105 Berserker 320.00 350.00 0.00 -30.00 08/18/17
267 Panthro   105 Berserker 481.00 340.00 -17.00 124.00 03/25/17
268 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
269 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
270 Fyrocious   110 Berserker 61.00 0.00 0.00 61.00 10/06/18
271 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
272 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
273 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
274 Exzerker   110 Berserker 1434.00 1107.00 -28.00 299.00 02/15/19
275 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
276 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
277 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
278 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
279 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
280 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
281 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
282 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
283 Slasherz   109 Berserker 173.00 325.00 0.00 -152.00 02/01/19
284 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
285 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
286 Rinamor   105 Berserker 4525.00 3660.00 -88.00 777.00 09/06/18
287 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
288 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
289 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
290 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
291 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
292 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
293 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
294 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
295 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
296 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
297 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
298 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
299 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
300 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
301 Rokgri   110 Berserker 8.00 0.00 -6.00 2.00 09/15/18
302 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
303 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
304 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
305 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
306 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
307 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
308 Jozerk   105 Berserker 73.00 0.00 0.00 73.00 01/20/18
309 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
310 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
311 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
312 Healxp   105 Berserker 519.00 475.00 0.00 44.00 03/24/18
313 Tinyzerk   105 Berserker 2838.00 2721.00 -7.00 110.00 08/23/18
314 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
315 Psychomantis   105 Berserker 277.00 0.00 -29.00 248.00 06/09/17
316 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
317 Basilizk   105 Berserker 991.00 325.00 -25.00 641.00 10/13/18
318 Vorpalx   105 Berserker 6516.00 4015.00 -2504.00 -3.00 12/03/15
319 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
320 Krinni   105 Berserker 4231.00 3407.00 -41.00 783.00 02/08/19
321 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
322 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
323 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
324 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
325 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
326 Gnomemasher   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
327 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
328 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
329 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
330 Absolutt   110 Berserker 220.00 325.00 0.00 -105.00 06/15/18
331 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
332 Kazmin   105 Berserker 5217.00 4781.00 -59.00 377.00 07/06/18
333 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
334 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
335 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
336 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
337 Thraxxia   105 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 07/06/18
338 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
339 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
340 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
341 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
342 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
343 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
344 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
345 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
346 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
347 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
348 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
349 Aiyven   109 Cleric 66.00 100.00 0.00 -34.00 06/14/18
350 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
351 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
352 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
353 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
354 Alorra   105 Cleric 3773.00 3542.00 0.00 231.00 03/03/18
355 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
356 Crupp   105 Cleric 907.00 782.00 -85.00 40.00 03/01/18
357 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
358 Kelssie   105 Cleric 937.00 575.00 0.00 362.00 03/15/18
359 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
360 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
361 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
362 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
363 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
364 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
365 Riccoo   105 Cleric 475.00 50.00 -171.00 254.00 02/07/19
366 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
367 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
368 Azaria   110 Cleric 292.00 25.00 0.00 267.00 07/21/18
369 Buddley   105 Cleric 177.00 0.00 0.00 177.00 02/14/15
370 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
371 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
372 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
373 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
374 Higheels   100 Cleric 3861.00 3359.00 -32.00 470.00 12/18/14
375 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
376 Exilesbane   105 Cleric 63.00 75.00 0.00 -12.00 08/11/18
377 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
378 Furro   105 Cleric 37037.00 15341.00 0.00 21696.00 02/15/19
379 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
380 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
381 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
382 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
383 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
384 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
385 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
386 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
387 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
388 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
389 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
390 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
391 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
392 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
393 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
394 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
395 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
396 Jumvapace   110 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 02/02/19
397 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
398 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
399 Zenniexx   110 Cleric 226.00 75.00 0.00 151.00 10/19/18
400 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
401 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
402 Harmoniey   110 Cleric 156.00 0.00 0.00 156.00 11/24/18
403 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
404 Wendere   85 Cleric 29.00 10.00 0.00 19.00 06/26/10
405 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
406 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
407 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
408 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
409 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
410 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
411 Sweetni   79 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 08/01/09
412 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
413 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
414 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
415 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
416 Trolbiterr   105 Cleric 12278.00 6054.00 -5175.00 1049.00 09/08/18
417 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
418 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
419 Farzi   110 Cleric 11.00 0.00 -11.00 0.00 06/08/18
420 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
421 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
422 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
423 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
424 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
425 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
426 Dokhopper   105 Cleric 5088.00 4813.00 -3.00 272.00 02/15/19
427 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
428 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
429 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
430 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
431 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
432 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
433 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
434 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
435 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
436 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
437 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
438 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
439 Faithanna   109 Cleric 215.00 0.00 0.00 215.00 11/24/18
440 Scornlife   105 Cleric 196.00 5.00 0.00 191.00 02/14/19
441 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
442 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
443 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
444 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
445 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
446 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
447 Ladydianna   105 Cleric 1420.00 1294.00 -8.00 118.00 02/15/19
448 Winari   110 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 08/30/18
449 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
450 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
451 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
452 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
453 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
454 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
455 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
456 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
457 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
458 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
459 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
460 Darkdino   100 Cleric 44.00 0.00 0.00 44.00 08/31/13
461 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
462 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
463 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
464 Dimerall   105 Cleric 15145.00 14087.00 -33.00 1025.00 02/15/19
465 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
466 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
467 Dynara   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 09/01/18
468 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
469 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
470 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
471 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
472 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
473 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
474 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
475 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
476 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
477 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
478 Scorndeath   105 Cleric 119.00 15.00 0.00 104.00 03/22/18
479 Mildaria   105 Cleric 12123.00 9233.00 -335.00 2555.00 02/02/19
480 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
481 Windreaper   105 Cleric 19118.00 15219.00 -79.00 3820.00 02/14/19
482 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
483 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
484 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
485 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
486 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
487 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
488 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
489 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
490 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
491 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
492 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
493 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
494 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
495 Aeudarx   110 Cleric 59.00 50.00 0.00 9.00 06/07/18
496 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
497 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
498 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
499 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
500 Drogbless   105 Cleric 2864.00 1352.00 -146.00 1366.00 07/27/18
501 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
502 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
503 Freakster   105 Cleric 107.00 0.00 0.00 107.00 03/22/18
504 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
505 Boujee   110 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 07/06/18
506 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
507 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
508 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
509 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
510 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
511 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
512 Menteiri   110 Cleric 513.00 381.00 -1.00 131.00 12/08/18
513 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
514 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
515 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
516 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
517 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
518 Swen   105 Druid 4120.00 2858.00 -66.00 1196.00 02/09/19
519 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
520 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
521 Quazzi   108 Druid 159.00 100.00 -9.00 50.00 05/26/18
522 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
523 Karric   105 Druid 829.00 550.00 -13.00 266.00 02/16/17
524 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
525 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
526 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
527 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
528 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
529 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
530 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
531 Kianara   105 Druid 9534.00 9102.00 -177.00 255.00 02/15/19
532 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
533 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
534 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
535 Ghanda   105 Druid 8252.00 7659.00 -9.00 584.00 10/19/18
536 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
537 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
538 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
539 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
540 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
541 Drugas   110 Druid 815.00 610.00 -1.00 204.00 09/29/18
542 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
543 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
544 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
545 Jimech   105 Druid 526.00 300.00 0.00 226.00 01/04/19
546 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
547 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
548 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
549 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
550 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
551 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
552 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
553 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
554 Nellixx   105 Druid 7343.00 2769.00 -3104.00 1470.00 09/17/16
555 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
556 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
557 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
558 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
559 Nuttann   105 Druid 17620.00 6714.00 -43.00 10863.00 09/29/18
560 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
561 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
562 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
563 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
564 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
565 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
566 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
567 Aeaan   110 Druid 99.00 20.00 0.00 79.00 07/21/18
568 Nulan   108 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 02/14/19
569 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
570 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
571 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
572 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
573 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
574 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
575 Zeare   110 Druid 124.00 50.00 0.00 74.00 11/03/18
576 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
577 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
578 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
579 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
580 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
581 Gullivaer   105 Druid 1201.00 2236.00 -22.00 -1057.00 11/10/17
582 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
583 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
584 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
585 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
586 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
587 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
588 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
589 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
590 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
591 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
592 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
593 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
594 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
595 Ladidah   80 Druid 6.00 20.00 0.00 -14.00 05/02/09
596 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
597 Neckross   110 Druid 271.00 175.00 -1.00 95.00 02/08/19
598 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
599 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
600 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
601 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
602 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
603 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
604 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
605 Goet   105 Druid 2160.00 1826.00 0.00 334.00 04/14/17
606 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
607 Drmeow   105 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 07/28/18
608 Weovian   110 Druid 17.00 0.00 0.00 17.00 02/08/19
609 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
610 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
611 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
612 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
613 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
614 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
615 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
616 Dimbly   105 Druid 31182.00 24433.00 -61.00 6688.00 02/15/19
617 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
618 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
619 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
620 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
621 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
622 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
623 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
624 Landaru   105 Enchanter 16770.00 15354.00 -147.00 1269.00 02/15/19
625 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
626 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
627 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
628 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
629 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
630 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
631 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
632 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
633 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
634 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
635 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
636 Avio   110 Enchanter 8.00 0.00 -2.00 6.00 09/15/18
637 Bundi   105 Enchanter 3035.00 1697.00 -1370.00 -32.00 12/06/18
638 Meechie   108 Enchanter 194.00 150.00 -1.00 43.00 02/09/19
639 Yeomsa   110 Enchanter 319.00 100.00 0.00 219.00 02/01/19
640 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
641 Aladenya   85 Enchanter 47.00 10.00 0.00 37.00 05/01/10
642 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
643 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
644 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
645 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
646 Eyegora   105 Enchanter 7140.00 4674.00 -2051.00 415.00 02/02/18
647 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
648 Brellontis   105 Enchanter 231.00 440.00 0.00 -209.00 09/23/17
649 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
650 Alannaa   110 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/18
651 Savack   105 Enchanter 11459.00 10589.00 -410.00 460.00 04/05/18
652 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
653 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
654 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
655 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
656 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
657 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
658 Nogshale   110 Enchanter 454.00 275.00 -1.00 178.00 05/24/18
659 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
660 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
661 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
662 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
663 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
664 Cymrilx   110 Enchanter 252.00 0.00 0.00 252.00 06/15/18
665 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
666 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
667 Skythefox   109 Enchanter 679.00 585.00 -1.00 93.00 12/08/18
668 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
669 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
670 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
671 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
672 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
673 Kraniyum   105 Enchanter 84.00 225.00 0.00 -141.00 10/05/18
674 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
675 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
676 Gruesula   105 Enchanter 13109.00 10247.00 -380.00 2482.00 02/15/19
677 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
678 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
679 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
680 Izaeldore   85 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 10/10/09
681 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
682 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
683 Succuba   90 Enchanter 6.00 0.00 0.00 6.00 09/29/11
684 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
685 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
686 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
687 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
688 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
689 Vandaydar   85 Enchanter 46.00 0.00 0.00 46.00 06/24/10
690 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
691 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
692 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
693 Maym   110 Enchanter 250.00 150.00 0.00 100.00 03/22/18
694 Sylphan   105 Enchanter 5995.00 4128.00 -110.00 1757.00 05/03/18
695 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
696 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
697 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
698 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
699 Jamazing   105 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 08/05/17
700 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
701 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
702 Lonye   110 Enchanter 16.00 110.00 0.00 -94.00 06/01/18
703 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
704 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
705 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7913.00 6788.00 -262.00 863.00 12/08/18
706 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
707 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
708 Faldyarr   109 Enchanter 1849.00 1687.00 -1.00 161.00 02/15/19
709 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
710 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
711 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
712 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
713 Dazzell   110 Enchanter 121.00 50.00 0.00 71.00 02/08/19
714 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
715 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
716 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
717 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
718 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
719 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
720 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
721 Larg   105 Enchanter 383.00 0.00 -14.00 369.00 06/01/18
722 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
723 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
724 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
725 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
726 Chamus   105 Enchanter 120.00 435.00 0.00 -315.00 08/13/16
727 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
728 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
729 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
730 Yeze   110 Magician 1140.00 627.00 -19.00 494.00 09/22/18
731 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
732 Marsmage   105 Magician 7356.00 6997.00 -132.00 227.00 07/06/18
733 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
734 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
735 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
736 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
737 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
738 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
739 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
740 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
741 Hrothgarr   84 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 08/22/09
742 Telemacus   110 Magician 80.00 275.00 0.00 -195.00 12/06/18
743 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
744 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
745 Ehlana   105 Magician 7574.00 6965.00 -127.00 482.00 07/28/18
746 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
747 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
748 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
749 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
750 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
751 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
752 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
753 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
754 Fizzlekings   105 Magician 298.00 175.00 -35.00 88.00 09/07/18
755 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
756 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
757 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
758 Lanadar   105 Magician 4961.00 3512.00 -39.00 1410.00 02/09/19
759 Saiadan   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 12/11/10
760 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
761 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
762 Hakosem   110 Magician 22.00 0.00 0.00 22.00 08/31/18
763 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
764 Minisent   110 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 12/01/18
765 Cortina   105 Magician 295.00 0.00 -47.00 248.00 02/24/17
766 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
767 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
768 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
769 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
770 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
771 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
772 Kraker   90 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/11
773 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
774 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
775 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
776 Ryino   110 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 03/24/18
777 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
778 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
779 Zisti   105 Magician 331.00 75.00 -99.00 157.00 12/07/18
780 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
781 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
782 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
783 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
784 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
785 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
786 Remslaren   105 Magician 2169.00 1885.00 -16.00 268.00 01/04/19
787 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
788 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
789 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
790 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
791 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
792 Romen   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
793 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
794 Gemmedsoul   105 Magician 80.00 0.00 -65.00 15.00 02/04/16
795 Eplis   106 Magician 46.00 0.00 0.00 46.00 10/19/18
796 Goddes   105 Magician 114.00 225.00 0.00 -111.00 02/24/18
797 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
798 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
799 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
800 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
801 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
802 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
803 Idaran   105 Magician 6249.00 5705.00 -210.00 334.00 08/30/18
804 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
805 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
806 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
807 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
808 Finblast   107 Magician 42.00 50.00 0.00 -8.00 04/20/18
809 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
810 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
811 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
812 Tinkz   110 Magician 954.00 321.00 -8.00 625.00 08/03/18
813 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
814 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
815 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
816 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
817 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
818 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
819 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
820 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
821 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
822 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
823 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
824 Kineely   105 Magician 777.00 1325.00 0.00 -548.00 02/15/19
825 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
826 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
827 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
828 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
829 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
830 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
831 Giggi   109 Magician 211.00 350.00 0.00 -139.00 10/19/18
832 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
833 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
834 Drokaten   106 Magician 171.00 600.00 -5.00 -434.00 11/03/18
835 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
836 Johjoh   105 Magician 983.00 854.00 0.00 129.00 02/14/19
837 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
838 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
839 Veliz   109 Magician 212.00 85.00 0.00 127.00 11/24/18
840 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
841 Squiles   105 Magician 5579.00 3171.00 -2254.00 154.00 06/28/18
842 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
843 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
844 Sostenes   105 Magician 40.00 0.00 -1.00 39.00 12/10/16
845 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
846 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
847 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
848 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
849 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
850 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
851 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
852 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
853 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
854 Taeryn   105 Magician 224.00 25.00 0.00 199.00 07/23/15
855 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
856 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
857 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
858 Elrodx   100 Magician 346.00 315.00 -50.00 -19.00 01/11/14
859 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
860 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
861 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
862 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
863 Wenlain   105 Magician 432.00 430.00 -223.00 -221.00 06/17/17
864 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
865 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
866 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
867 Canneto   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/18/10
868 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
869 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
870 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
871 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
872 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
873 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
874 Marquele   110 Magician 49.00 0.00 0.00 49.00 06/22/18
875 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
876 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
877 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
878 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
879 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
880 Cargagin   95 Magician 123.00 40.00 0.00 83.00 10/04/12
881 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
882 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
883 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
884 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
885 Vendess   110 Magician 38.00 0.00 0.00 38.00 06/02/18
886 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
887 Pyritex   105 Magician 100.00 150.00 0.00 -50.00 10/19/18
888 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
889 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
890 Ttroubble   110 Magician 139.00 325.00 -1.00 -187.00 02/15/19
891 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
892 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
893 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
894 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
895 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
896 Jonasin   110 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 05/31/18
897 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
898 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
899 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
900 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
901 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
902 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
903 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
904 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
905 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
906 Syco   105 Magician 4109.00 3649.00 -165.00 295.00 10/25/18
907 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
908 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
909 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
910 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
911 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
912 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
913 Itybitty   105 Magician 14.00 0.00 -13.00 1.00 02/26/16
914 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
915 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
916 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
917 Eeline   105 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 08/17/18
918 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
919 Muayx   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 01/29/11
920 Fleeterx   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
921 Isengarx   90 Monk 242.00 170.00 0.00 72.00 06/05/11
922 Gunz   100 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 10/10/13
923 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
924 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
925 Meelad   80 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 07/30/09
926 Gwenni   105 Monk 107.00 175.00 0.00 -68.00 02/16/17
927 Kikster   86 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/10/11
928 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
929 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
930 Prolific   95 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 05/05/12
931 Befour   84 Monk 45.00 40.00 0.00 5.00 08/29/09
932 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
933 Lisard   105 Monk 7704.00 7551.00 -46.00 107.00 06/16/18
934 Vengax   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 08/14/10
935 Ggrimm   95 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 09/12/12
936 Ihurt   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
937 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
938 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
939 Gorereaperx   85 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
940 Tarpon   90 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 04/05/11
941 Wrekka   100 Monk 580.00 250.00 -17.00 313.00 11/15/14
942 Grassee   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
943 Talick   100 Monk 4029.00 3311.00 -45.00 673.00 06/07/14
944 Riazo   105 Monk 497.00 350.00 -12.00 135.00 01/29/16
945 Redraynex   105 Monk 3074.00 2369.00 -122.00 583.00 06/06/15
946 Grimlaken   100 Monk 242.00 400.00 0.00 -158.00 04/12/14
947 Ccup   90 Monk 17.00 10.00 0.00 7.00 04/02/11
948 Rohsham   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/09
949 Ownlei   110 Monk 1056.00 870.00 0.00 186.00 12/01/18
950 Viga   105 Monk 184.00 650.00 -21.00 -487.00 01/28/17
951 Adobo   105 Monk 502.00 170.00 -14.00 318.00 01/16/15
952 Madpullz   85 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/09/10
953 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
954 Szrarzs   100 Monk 1619.00 1448.00 -91.00 80.00 07/11/14
955 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
956 Mushuu   105 Monk 60.00 275.00 0.00 -215.00 08/10/17
957 Sareaeg   100 Monk 30.00 25.00 0.00 5.00 04/11/14
958 Daltonn   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
959 Khaosclaw   105 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 06/30/16
960 Szarlok   75 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/05/09
961 Moufette   90 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/11
962 Sztiz   79 Monk 46.00 10.00 0.00 36.00 10/01/09
963 Monksar   100 Monk 56.00 100.00 -9.00 -53.00 12/05/14
964 Mten   105 Monk 13838.00 12936.00 -719.00 183.00 12/06/18
965 Punches   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 06/26/10
966 Jube   95 Monk 568.00 485.00 0.00 83.00 07/26/12
967 Xotox   105 Monk 167.00 275.00 0.00 -108.00 06/29/17
968 Charkoraz   82 Monk 44.00 29.00 0.00 15.00 09/03/09
969 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
970 Klar   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/08/10
971 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
972 Wongfeihun   85 Monk 12.00 10.00 0.00 2.00 08/15/09
973 Omonn   95 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 02/18/12
974 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
975 Zazzoo   105 Monk 647.00 510.00 -45.00 92.00 11/11/16
976 Froakmaster   105 Monk 87.00 200.00 0.00 -113.00 01/05/17
977 Majox   85 Monk 333.00 30.00 0.00 303.00 10/08/10
978 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
979 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
980 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
981 Serakk   100 Monk 221.00 125.00 -10.00 86.00 10/25/14
982 Falling   105 Monk 1296.00 1578.00 -29.00 -311.00 09/01/18
983 Buddamonk   91 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
984 Torak   105 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 07/15/17
985 Kongfushis   105 Monk 390.00 350.00 0.00 40.00 09/27/18
986 Shorin   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 04/08/11
987 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
988 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
989 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
990 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
991 Tszu   90 Monk 304.00 15.00 0.00 289.00 09/30/11
992 Valik   105 Monk 1408.00 1255.00 -35.00 118.00 10/15/16
993 Terri   85 Monk 9.00 10.00 0.00 -1.00 09/11/10
994 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
995 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
996 Psymon   90 Monk 38.00 0.00 0.00 38.00 09/22/11
997 Ascherr   105 Monk 55.00 0.00 0.00 55.00 04/15/17
998 Sibrav   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
999 Sukari   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/25/11
1000 Billius   90 Monk 487.00 265.00 0.00 222.00 09/29/11
1001 Gibakor   86 Monk 7.00 10.00 0.00 -3.00 01/27/11
1002 Tyranosawr   105 Monk 9905.00 9845.00 -19.00 41.00 02/14/19
1003 Ssarik   79 Monk 95.00 96.00 0.00 -1.00 12/12/09
1004 Dondogo   82 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
1005 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
1006 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
1007 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
1008 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
1009 Husalah   81 Monk 14.00 10.00 0.00 4.00 09/27/09
1010 Maken   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 03/28/09
1011 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
1012 Xarlass   105 Monk 1641.00 1150.00 -2.00 489.00 05/14/15
1013 Xamis   85 Monk 66.00 0.00 0.00 66.00 04/22/10
1014 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
1015 Corolee   105 Monk 51.00 25.00 -12.00 14.00 03/24/16
1016 Quicktail   105 Monk 541.00 420.00 -10.00 111.00 07/21/18
1017 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
1018 Kaio   75 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/31/09
1019 Baider   105 Monk 32.00 0.00 -30.00 2.00 01/16/15
1020 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
1021 Dragkin   85 Monk 30.00 0.00 0.00 30.00 10/09/10
1022 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
1023 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1024 Zebthil   108 Monk 44.00 0.00 0.00 44.00 07/28/18
1025 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
1026 Skunks   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 04/04/09
1027 Ripnrun   105 Monk 617.00 1090.00 -1.00 -474.00 06/07/18
1028 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
1029 Rasrn   85 Monk 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
1030 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
1031 Tanick   100 Monk 263.00 205.00 0.00 58.00 03/01/13
1032 Chowleeex   105 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/30/16
1033 Tokey   105 Monk 244.00 225.00 -19.00 0.00 08/07/15
1034 Carramrodz   110 Monk 40.00 0.00 0.00 40.00 04/26/18
1035 Danain   90 Monk 1749.00 1316.00 0.00 433.00 09/09/11
1036 Arrigato   85 Monk 27.00 10.00 0.00 17.00 03/19/10
1037 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
1038 Gotter   95 Monk 60.00 20.00 0.00 40.00 06/27/12
1039 Whopu   90 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
1040 Snakein   105 Monk 15697.00 10092.00 -2886.00 2719.00 02/15/19
1041 Whistlefists   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1042 Ghesus   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/11/09
1043 Lubstopull   90 Monk 379.00 348.00 0.00 31.00 12/02/10
1044 Velociraptor   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 03/12/10
1045 Gutcha   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
1046 Glower   90 Monk 573.00 515.00 0.00 58.00 02/11/11
1047 Manual   85 Monk 1183.00 915.00 0.00 268.00 08/08/10
1048 Oruatyrim   105 Monk 15774.00 14374.00 -202.00 1198.00 08/31/18
1049 Vulvana   105 Monk 9892.00 8801.00 -22.00 1069.00 02/15/19
1050 Lkorsis   100 Monk 274.00 50.00 0.00 224.00 02/28/13
1051 Zangoose   93 Monk 29.00 20.00 0.00 9.00 06/13/12
1052 Crighton   110 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 07/28/18
1053 Casansisu   85 Monk 73.00 10.00 0.00 63.00 09/18/10
1054 Rydah   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/26/10
1055 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
1056 Sotosan   85 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 05/08/10
1057 Kikkyu   86 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 04/12/11
1058 Zensoril   78 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 04/04/09
1059 Sokon   100 Monk 283.00 233.00 0.00 50.00 08/08/13
1060 Sidmoneyb   85 Monk 239.00 165.00 0.00 74.00 06/18/10
1061 Sire   100 Monk 1512.00 1534.00 -9.00 -31.00 02/13/14
1062 Anji   106 Monk 90.00 0.00 -1.00 89.00 04/07/18
1063 Lanjin   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1064 Khorriz   105 Monk 4360.00 3451.00 -157.00 752.00 10/11/18
1065 Modrieth   76 Monk 6.00 10.00 0.00 -4.00 05/02/09
1066 Remiel   82 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 06/26/10
1067 Ellipsis   85 Necromancer 47.00 20.00 0.00 27.00 07/30/10
1068 Sinc   105 Necromancer 4075.00 2911.00 -127.00 1037.00 03/05/16
1069 Tayker   110 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 01/12/19
1070 Atelzeni   105 Necromancer 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
1071 Demignome   105 Necromancer 112.00 0.00 -13.00 99.00 11/12/15
1072 Evilbeauty   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
1073 Nintap   105 Necromancer 11355.00 10101.00 -153.00 1101.00 06/28/18
1074 Deija   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 08/26/10
1075 Alisster   85 Necromancer 53.00 20.00 0.00 33.00 07/29/10
1076 Sinfear   100 Necromancer 49.00 0.00 0.00 49.00 07/26/13
1077 Arikron   85 Necromancer 39.00 0.00 0.00 39.00 07/24/10
1078 Daangger   90 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/13/11
1079 Veri   95 Necromancer 1052.00 937.00 0.00 115.00 05/26/12
1080 Cedium   105 Necromancer 543.00 590.00 -200.00 -247.00 07/30/16
1081 Cambonz   91 Necromancer 23.00 10.00 0.00 13.00 01/07/12
1082 Plaguebone   95 Necromancer 16.00 0.00 0.00 16.00 11/10/12
1083 Afrenzyin   89 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 03/18/11
1084 Quickburn   105 Necromancer 5812.00 5216.00 -405.00 191.00 03/10/17
1085 Ultulus   85 Necromancer 22.00 0.00 0.00 22.00 05/29/09
1086 Draxx   105 Necromancer 954.00 570.00 -19.00 365.00 02/01/19
1087 Iten   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1088 Tasli   95 Necromancer 18.00 0.00 0.00 18.00 09/14/12
1089 Zinum   105 Necromancer 1486.00 790.00 -919.00 -223.00 11/04/17
1090 Shabadu   90 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/25/11
1091 Lizardboness   84 Necromancer 3.00 10.00 0.00 -7.00 04/12/09
1092 Aaabnon   75 Necromancer 31.00 0.00 0.00 31.00 08/29/09
1093 Causttic   110 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 07/19/18
1094 Inri   105 Necromancer 26.00 125.00 0.00 -99.00 02/22/18
1095 Belogru   1 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 02/03/11
1096 Eumrien   100 Necromancer 1950.00 1948.00 -10.00 -8.00 07/05/14
1097 Xansdotti   90 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
1098 Albitor   105 Necromancer 736.00 625.00 0.00 111.00 08/22/15
1099 Adversary   105 Necromancer 68.00 100.00 0.00 -32.00 11/18/17
1100 Tinkkerbel   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1101 Murkwaters   1 Necromancer 43.00 30.00 0.00 13.00 06/19/09
1102 Forneus   106 Necromancer 157.00 125.00 0.00 32.00 02/08/19
1103 Ocsee   95 Necromancer 899.00 675.00 0.00 224.00 07/13/12
1104 Scoville   105 Necromancer 1430.00 605.00 -562.00 263.00 10/08/15
1105 Sorceror   85 Necromancer 28.00 0.00 0.00 28.00 09/05/09
1106 Baconrider   100 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/12/14
1107 Lilithreborn   78 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
1108 Choked   110 Necromancer 37.00 0.00 0.00 37.00 06/02/18
1109 Ldarkk   86 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 10/29/11
1110 Deastrocdor   105 Necromancer 41.00 275.00 0.00 -234.00 09/08/18
1111 Krosar   95 Necromancer 27.00 10.00 0.00 17.00 05/10/12
1112 Elpachuco   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 04/10/09
1113 Taein   105 Necromancer 35.00 0.00 0.00 35.00 03/16/18
1114 Vanlor   90 Necromancer 439.00 330.00 0.00 109.00 03/18/11
1115 Taxles   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1116 Axziritha   95 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/29/12
1117 Twitcher   95 Necromancer 123.00 0.00 0.00 123.00 08/19/12
1118 Axany   105 Necromancer 73.00 350.00 0.00 -277.00 12/30/16
1119 Chiron   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/23/10
1120 Venym   100 Necromancer 191.00 50.00 -4.00 137.00 08/28/14
1121 Rosemarys   107 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 10/13/18
1122 Zeflmax   100 Necromancer 15.00 20.00 0.00 -5.00 10/03/13
1123 Reccoo   105 Necromancer 3670.00 1560.00 -720.00 1390.00 02/08/19
1124 Vindiin   85 Necromancer 37.00 30.00 0.00 7.00 04/10/09
1125 Gaibraik   105 Necromancer 29.00 0.00 0.00 29.00 05/06/17
1126 Chilmane   85 Necromancer 106.00 60.00 0.00 46.00 10/03/10
1127 Kotsukai   100 Necromancer 10037.00 8338.00 -59.00 1640.00 07/05/14
1128 Darkenya   80 Necromancer 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1129 Dathedi   95 Necromancer 122.00 25.00 0.00 97.00 04/26/12
1130 Toxigenic   90 Necromancer 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/02/11
1131 Shaminex   90 Necromancer 20.00 0.00 0.00 20.00 03/18/11
1132 Yagu   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/02/11
1133 Alaaraaf   85 Necromancer 77.00 20.00 0.00 57.00 06/25/10
1134 Manofwarrx   105 Necromancer 709.00 675.00 -33.00 1.00 08/25/17
1135 Dembonez   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/31/09
1136 Ibiuzen   85 Necromancer 15.00 0.00 0.00 15.00 06/13/09
1137 Frassz   100 Necromancer 652.00 486.00 0.00 166.00 07/13/13
1138 Contalgari   105 Necromancer 124.00 150.00 0.00 -26.00 12/08/18
1139 Kabel   95 Necromancer 1037.00 554.00 0.00 483.00 09/28/12
1140 Origomali   85 Necromancer 24.00 0.00 0.00 24.00 03/28/10
1141 Cajunbeans   95 Necromancer 793.00 600.00 0.00 193.00 02/04/12
1142 Apollyoin   110 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 01/19/19
1143 Bhigba   110 Necromancer 160.00 0.00 0.00 160.00 11/17/18
1144 Sinnayr   105 Necromancer 12166.00 11809.00 -19.00 338.00 05/11/17
1145 Guccio   85 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 05/29/10
1146 Semirage   98 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 12/28/12
1147 Ioncuru   110 Necromancer 333.00 0.00 0.00 333.00 12/01/18
1148 Viggen   105 Necromancer 103.00 0.00 0.00 103.00 08/17/17
1149 Cyaafter   87 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 04/07/11
1150 Sarann   105 Necromancer 566.00 590.00 -89.00 -113.00 10/28/17
1151 Ormil   78 Necromancer 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/20/09
1152 Evileen   105 Necromancer 1090.00 435.00 -92.00 563.00 06/07/18
1153 Bdellium   82 Necromancer 14.00 0.00 0.00 14.00 10/01/09
1154 Gonetosee   105 Necromancer 211.00 35.00 -48.00 128.00 05/27/17
1155 Plasmoo   108 Necromancer 82.00 100.00 0.00 -18.00 04/06/18
1156 Drist   81 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
1157 Flytrap   76 Necromancer 15.00 30.00 0.00 -15.00 04/25/09
1158 Glaydfrawg   105 Necromancer 3421.00 2925.00 -274.00 222.00 05/26/17
1159 Deadwidow   80 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/06/09
1160 Honnabull   105 Necromancer 63.00 0.00 -4.00 59.00 02/05/16
1161 Datsda   105 Necromancer 465.00 190.00 0.00 275.00 08/14/15
1162 Cattz   90 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 04/21/11
1163 Karkiss   105 Necromancer 35.00 175.00 -5.00 -145.00 11/18/17
1164 Formal   109 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 01/04/19
1165 Uelno   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/07/11
1166 Nosferatuu   85 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1167 Deadiam   105 Necromancer 175.00 525.00 -81.00 -431.00 08/18/17
1168 Ssilos   85 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 05/02/09
1169 Cruelia   105 Necromancer 121.00 125.00 -6.00 -10.00 04/15/17
1170 Azorin   90 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1171 Flabern   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
1172 Vapula   105 Necromancer 15.00 0.00 -2.00 13.00 02/14/15
1173 Jonarer   105 Necromancer 228.00 60.00 -58.00 110.00 09/24/16
1174 Loophur   90 Necromancer 201.00 65.00 0.00 136.00 04/09/11
1175 Jukenn   87 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 04/05/11
1176 Mcdeadly   95 Necromancer 298.00 10.00 0.00 288.00 09/27/12
1177 Tate   90 Necromancer 318.00 145.00 0.00 173.00 08/06/11
1178 Whitestripe   110 Necromancer 1550.00 1295.00 -5.00 250.00 02/01/19
1179 Nten   105 Necromancer 2047.00 2125.00 -681.00 -759.00 10/20/16
1180 Pree   110 Necromancer 825.00 571.00 0.00 254.00 11/24/18
1181 Bohndan   85 Necromancer 11.00 20.00 0.00 -9.00 05/01/10
1182 Scornfire   105 Necromancer 3659.00 2925.00 -91.00 643.00 10/20/18
1183 Souldrainer   90 Necromancer 37.00 10.00 0.00 27.00 11/12/10
1184 Halleighs   100 Necromancer 3.00 0.00 -3.00 0.00 05/09/14
1185 Steel   105 Paladin 8835.00 8606.00 -29.00 200.00 03/28/15
1186 Maxximo   95 Paladin 252.00 175.00 0.00 77.00 04/27/12
1187 Faldibus   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
1188 Fumyen   105 Paladin 222.00 650.00 0.00 -428.00 10/21/16
1189 Geoffeory   82 Paladin 24.00 0.00 0.00 24.00 11/14/09
1190 Golaliel   105 Paladin 195.00 155.00 0.00 40.00 06/14/18
1191 Shilhi   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
1192 Tempelton   95 Paladin 130.00 65.00 0.00 65.00 11/09/12
1193 Jacops   87 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1194 Maheloas   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 03/05/11
1195 Feroxide   105 Paladin 12513.00 11198.00 -448.00 867.00 04/28/17
1196 Ribbitting   105 Paladin 9250.00 8449.00 -41.00 760.00 11/13/15
1197 Thornbury   76 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 04/04/09
1198 Hindolmer   95 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 09/19/12
1199 Curator   85 Paladin 434.00 369.00 0.00 65.00 08/21/10
1200 Aarrg   80 Paladin 6.00 10.00 0.00 -4.00 06/26/10
1201 Patknight   105 Paladin 140.00 500.00 -4.00 -364.00 11/14/15
1202 Othen   105 Paladin 2514.00 1636.00 -345.00 533.00 11/16/18
1203 Mahku   90 Paladin 397.00 295.00 0.00 102.00 08/27/11
1204 Rinvarien   90 Paladin 505.00 350.00 0.00 155.00 04/07/11
1205 Denriel   105 Paladin 169.00 120.00 -6.00 43.00 01/24/19
1206 Cahnahan   85 Paladin 27.00 0.00 0.00 27.00 07/07/09
1207 Kaifeng   100 Paladin 3161.00 1812.00 -16.00 1333.00 05/23/14
1208 Ironwind   95 Paladin 836.00 505.00 0.00 331.00 10/13/12
1209 Vallanor   85 Paladin 345.00 295.00 0.00 50.00 10/09/10
1210 Llaine   90 Paladin 68.00 5.00 0.00 63.00 03/12/11
1211 Guiltyy   100 Paladin 178.00 50.00 0.00 128.00 10/11/14
1212 Olthor   105 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 05/28/16
1213 Remdayen   95 Paladin 293.00 207.00 0.00 86.00 03/17/12
1214 Treacherous   105 Paladin 65.00 0.00 -65.00 0.00 03/10/16
1215 Steave   85 Paladin 26.00 0.00 0.00 26.00 01/22/10
1216 Candara   82 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1217 Coreda   85 Paladin 178.00 95.00 0.00 83.00 01/22/10
1218 Doramurx   105 Paladin 19191.00 18943.00 -203.00 45.00 05/19/18
1219 Cylius   95 Paladin 325.00 85.00 0.00 240.00 11/03/12
1220 Josetta   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1221 Tyrinion   95 Paladin 536.00 515.00 0.00 21.00 10/17/12
1222 Beamian   75 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1223 Thren   90 Paladin 31.00 10.00 0.00 21.00 10/29/11
1224 Bamaden   108 Paladin 45.00 0.00 0.00 45.00 02/09/19
1225 Viric   100 Paladin 3190.00 2624.00 -20.00 546.00 02/14/14
1226 Denodirt   105 Paladin 17.00 175.00 0.00 -158.00 12/01/17
1227 Kracku   90 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 03/18/11
1228 Lalinla   86 Paladin 18.00 5.00 0.00 13.00 02/17/11
1229 Elcabongue   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
1230 Purexhale   105 Paladin 760.00 613.00 0.00 147.00 11/07/15
1231 Darkenvoid   100 Paladin 5890.00 4614.00 -587.00 689.00 05/31/14
1232 Pimm   105 Paladin 1455.00 1000.00 -27.00 428.00 12/07/18
1233 Holix   105 Paladin 18.00 0.00 0.00 18.00 06/11/15
1234 Helicoprion   95 Paladin 11.00 5.00 0.00 6.00 01/27/12
1235 Chekakoch   90 Paladin 236.00 10.00 0.00 226.00 06/25/11
1236 Cenidlgon   105 Paladin 22.00 25.00 -9.00 -12.00 07/16/16
1237 Cimderella   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1238 Beedlin   110 Paladin 778.00 552.00 -6.00 220.00 09/22/18
1239 Jorez   90 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 04/25/11
1240 Silvertip   80 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 05/10/09
1241 Crusades   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1242 Dieblo   90 Paladin 100.00 20.00 0.00 80.00 08/12/11
1243 Kokl   77 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 06/25/09
1244 Yellexin   94 Paladin 93.00 5.00 0.00 88.00 01/28/12
1245 Dekland   95 Paladin 312.00 240.00 0.00 72.00 02/03/12
1246 Taviion   85 Paladin 21.00 10.00 0.00 11.00 07/29/10
1247 Forakora   85 Paladin 46.00 0.00 0.00 46.00 09/26/09
1248 Splashed   105 Paladin 10.00 0.00 -1.00 9.00 10/07/16
1249 Brenny   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 12/11/10
1250 Lytebringer   105 Paladin 652.00 600.00 -4.00 48.00 11/09/18
1251 Kindaare   90 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 04/15/11
1252 Tico   100 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 08/16/13
1253 Warisgood   90 Paladin 176.00 101.00 0.00 75.00 05/20/11
1254 Rumardian   75 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1255 Olliee   100 Paladin 98.00 310.00 0.00 -212.00 04/18/14
1256 Maglor   105 Paladin 16288.00 14902.00 -520.00 866.00 07/09/16
1257 Vlendar   110 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 01/20/18
1258 Desmoire   85 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 07/07/11
1259 Magnesiium   105 Paladin 441.00 795.00 -4.00 -358.00 06/21/18
1260 Kreil   90 Paladin 513.00 397.00 0.00 116.00 11/05/11
1261 Sausagefingers   85 Paladin 5.00 0.00 0.00 5.00 06/13/09
1262 Jasson   105 Paladin 2899.00 2689.00 -74.00 136.00 02/15/19
1263 Falkor   84 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 08/29/09
1264 Macebus   105 Paladin 6122.00 5646.00 -123.00 353.00 11/17/18
1265 Rolynholy   93 Paladin 3166.00 2932.00 0.00 234.00 05/26/12
1266 Thessiuss   90 Paladin 35.00 0.00 0.00 35.00 07/28/11
1267 Slayinsin   105 Paladin 3365.00 2929.00 -265.00 171.00 09/06/18
1268 Pandrax   95 Paladin 303.00 248.00 0.00 55.00 08/24/12
1269 Gawain   87 Paladin 19.00 0.00 0.00 19.00 10/08/11
1270 Kiloon   85 Paladin 40.00 0.00 0.00 40.00 03/06/10
1271 Rolyn   95 Paladin 172.00 135.00 0.00 37.00 09/01/12
1272 Luthernhamner   105 Paladin 23958.00 22580.00 -458.00 920.00 02/15/19
1273 Drefaen   90 Paladin 626.00 585.00 0.00 41.00 03/23/12
1274 Aololron   90 Paladin 20.00 5.00 0.00 15.00 11/05/11
1275 Amigalander   105 Ranger 279.00 75.00 -124.00 80.00 03/02/18
1276 Dunkee   90 Ranger 13.00 0.00 0.00 13.00 04/05/11
1277 Caramare   88 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1278 Nisen   90 Ranger 85.00 26.00 0.00 59.00 07/02/11
1279 Mallorian   85 Ranger 10.00 10.00 0.00 0.00 05/09/09
1280 Shortey   89 Ranger 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
1281 Arrowmail   80 Ranger 12.00 0.00 0.00 12.00 08/01/09
1282 Braccaus   80 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 06/05/09
1283 Plastered   88 Ranger 16.00 0.00 0.00 16.00 04/23/11
1284 Darkiller   85 Ranger 40.00 0.00 0.00 40.00 02/06/10
1285 Joryn   95 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 10/06/12
1286 Drizzax   95 Ranger 58.00 0.00 0.00 58.00 10/10/12
1287 Tinyenea   100 Ranger 767.00 345.00 0.00 422.00 04/11/13
1288 Sheetaker   85 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 05/27/10
1289 Loadingg   85 Ranger 13.00 0.00 0.00 13.00 03/06/10
1290 Tinvaren   95 Ranger 46.00 10.00 0.00 36.00 04/19/12
1291 Galgean   82 Ranger 4.00 10.00 0.00 -6.00 04/11/09
1292 Tomsawyer   110 Ranger 40.00 0.00 0.00 40.00 05/19/18
1293 Rahldoenn   105 Ranger 155.00 425.00 -19.00 -289.00 12/12/14
1294 Findictive   110 Ranger 12.00 0.00 0.00 12.00 07/12/18
1295 Ratbo   105 Ranger 714.00 575.00 0.00 139.00 03/17/18
1296 Wythern   90 Ranger 64.00 25.00 0.00 39.00 09/09/11
1297 Ehladia   105 Ranger 119.00 350.00 -22.00 -253.00 08/06/16
1298 Coltyy   105 Ranger 248.00 490.00 0.00 -242.00 11/23/18
1299 Sabwen   90 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 07/21/11
1300 Archery   105 Ranger 1924.00 1814.00 -56.00 54.00 08/18/16
1301 Kamil   90 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 09/17/11
1302 Robyyn   105 Ranger 638.00 1995.00 0.00 -1357.00 02/09/19
1303 Dilgarx   85 Ranger 56.00 10.00 0.00 46.00 06/11/10
1304 Mundaukk   105 Ranger 64.00 50.00 -2.00 12.00 01/20/18
1305 Kkurt   90 Ranger 13.00 0.00 0.00 13.00 12/04/10
1306 Arkadius   100 Ranger 50.00 0.00 0.00 50.00 08/09/13
1307 Rainja   1 Ranger 14.00 0.00 0.00 14.00 03/28/09
1308 Assassianx   78 Ranger 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/07/09
1309 Sanlene   85 Ranger 18.00 0.00 0.00 18.00 02/12/10
1310 Dionyan   90 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 09/22/11
1311 Rangerboy   76 Ranger 30.00 21.00 0.00 9.00 07/31/09