Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Taurato   110 Bard 36.00 0.00 -25.00 11.00 10/11/18
2 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
3 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
4 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
5 Aegile   105 Bard 1130.00 575.00 -1.00 554.00 06/30/17
6 Epitheton   110 Bard 41.00 0.00 0.00 41.00 06/02/18
7 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
8 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
9 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
10 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
11 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
12 Bumfoot   110 Bard 410.00 575.00 -8.00 -173.00 01/12/19
13 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
14 Scorneternity   110 Bard 74.00 0.00 0.00 74.00 07/28/18
15 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
16 Zendikar   105 Bard 554.00 990.00 0.00 -436.00 11/23/18
17 Niell   105 Bard 570.00 1135.00 -125.00 -690.00 06/17/17
18 Soylent   110 Bard 481.00 0.00 -11.00 470.00 08/24/18
19 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
20 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
21 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
22 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
23 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
24 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
25 Tibb   110 Bard 129.00 0.00 0.00 129.00 12/06/18
26 Niente   109 Bard 30.00 0.00 0.00 30.00 10/27/18
27 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
28 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
29 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
30 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
31 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
32 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
33 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
34 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
35 Juukeboxx   110 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 08/16/18
36 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
37 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
38 Placedo   77 Bard 31.00 20.00 0.00 11.00 10/10/09
39 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
40 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
41 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
42 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
43 Vesagran   105 Bard 111.00 0.00 -28.00 83.00 01/28/16
44 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
45 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
46 Dyanu   110 Bard 559.00 560.00 0.00 -1.00 12/01/18
47 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
48 Pulzatrain   107 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/18
49 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
50 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
51 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
52 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
53 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
54 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
55 Coronae   105 Bard 2398.00 1869.00 -91.00 438.00 04/09/16
56 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
57 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
58 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
59 Djeggz   105 Bard 199.00 1425.00 -21.00 -1247.00 10/27/17
60 Omaggio   110 Bard 148.00 150.00 0.00 -2.00 08/02/18
61 Isabo   106 Bard 58.00 0.00 0.00 58.00 01/13/18
62 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
63 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
64 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
65 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
66 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
67 Kulitta   105 Bard 518.00 546.00 0.00 -28.00 05/10/18
68 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
69 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
70 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
71 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
72 Presiss   105 Bard 49.00 0.00 0.00 49.00 09/30/17
73 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
74 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
75 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
76 Devdog   105 Bard 749.00 185.00 -46.00 518.00 06/02/16
77 Primax   110 Bard 22.00 50.00 0.00 -28.00 09/01/18
78 Kraxus   100 Bard 1294.00 675.00 -569.00 50.00 12/18/14
79 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
80 Vaniddar   110 Bard 64.00 25.00 0.00 39.00 08/03/18
81 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
82 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
83 Tradewinds   95 Bard 188.00 125.00 0.00 63.00 05/11/12
84 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
85 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
86 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
87 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
88 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
89 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
90 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
91 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
92 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
93 Reyek   105 Bard 14070.00 12748.00 -156.00 1166.00 01/12/19
94 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
95 Fishlicks   110 Bard 36.00 0.00 0.00 36.00 10/19/18
96 Zested   105 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 07/12/18
97 Hawrlee   105 Bard 1348.00 1840.00 -132.00 -624.00 01/03/19
98 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
99 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
100 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
101 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
102 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
103 Wenry   105 Bard 295.00 150.00 0.00 145.00 03/31/18
104 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
105 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
106 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
107 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
108 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
109 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
110 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
111 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
112 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
113 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
114 Stratt   110 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 10/13/18
115 Chancho   109 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/07/18
116 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
117 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
118 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
119 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
120 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
121 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
122 Yoscorio   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 06/04/11
123 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
124 Songfin   95 Bard 25.00 25.00 0.00 0.00 06/21/12
125 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
126 Kleffnote   109 Bard 53.00 105.00 0.00 -52.00 05/05/18
127 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
128 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
129 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
130 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
131 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
132 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
133 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
134 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
135 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
136 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
137 Darkweber   110 Beastlord 410.00 270.00 0.00 140.00 01/04/19
138 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
139 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
140 Zahavi   109 Beastlord 113.00 300.00 0.00 -187.00 01/12/19
141 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
142 Devlynsyde   105 Beastlord 492.00 325.00 -27.00 140.00 06/03/17
143 Teranis   105 Beastlord 96.00 125.00 0.00 -29.00 07/13/17
144 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
145 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
146 Krezan   105 Beastlord 191.00 0.00 -46.00 145.00 05/12/18
147 Iribabh   110 Beastlord 367.00 500.00 -13.00 -146.00 10/27/18
148 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
149 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
150 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
151 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
152 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
153 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
154 Stingray   110 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 05/31/18
155 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
156 Clawfin   105 Beastlord 55.00 100.00 0.00 -45.00 06/30/17
157 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
158 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
159 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
160 Alcapwn   110 Beastlord 157.00 0.00 -9.00 148.00 04/06/18
161 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
162 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
163 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
164 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
165 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
166 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
167 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
168 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
169 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
170 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
171 Poddo   105 Beastlord 17700.00 16824.00 -105.00 771.00 01/12/19
172 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
173 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
174 Rootdigger   105 Beastlord 848.00 1325.00 -78.00 -555.00 10/26/17
175 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
176 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
177 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
178 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
179 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
180 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
181 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
182 Palmy   110 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
183 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
184 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
185 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
186 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
187 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
188 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
189 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
190 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
191 Exbeast   105 Beastlord 4147.00 3410.00 -26.00 711.00 10/18/18
192 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
193 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
194 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
195 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
196 Paruaa   105 Beastlord 5366.00 4772.00 -39.00 555.00 11/30/18
197 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
198 Airakka   110 Beastlord 155.00 220.00 -17.00 -82.00 12/06/18
199 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
200 Fuzzbuster   105 Beastlord 141.00 110.00 -28.00 3.00 07/06/18
201 Animist   110 Beastlord 101.00 50.00 0.00 51.00 11/23/18
202 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
203 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
204 Dulcy   105 Beastlord 8866.00 6895.00 -1.00 1970.00 01/03/19
205 Pimax   110 Beastlord 577.00 450.00 -10.00 117.00 12/08/18
206 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
207 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
208 Bumkus   105 Beastlord 9408.00 7545.00 -80.00 1783.00 01/11/19
209 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
210 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
211 Jolsh   110 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/18/18
212 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
213 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
214 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
215 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
216 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
217 Roadwarriorr   105 Beastlord 6.00 0.00 -6.00 0.00 06/21/18
218 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
219 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
220 Brehm   110 Beastlord 30.00 10.00 0.00 20.00 04/06/18
221 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
222 Tsoquo   110 Beastlord 16.00 75.00 0.00 -59.00 06/01/18
223 Zokais   105 Beastlord 42.00 50.00 0.00 -8.00 05/19/18
224 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
225 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
226 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
227 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
228 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
229 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
230 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
231 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
232 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
233 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
234 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
235 Krayzee   110 Berserker 105.00 200.00 0.00 -95.00 11/16/18
236 Dawgon   110 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
237 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
238 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
239 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
240 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
241 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
242 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
243 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
244 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
245 Rinamor   105 Berserker 4525.00 3660.00 -88.00 777.00 09/06/18
246 Fyrocious   110 Berserker 61.00 0.00 0.00 61.00 10/06/18
247 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
248 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
249 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
250 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
251 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
252 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
253 Exzerker   110 Berserker 1392.00 1107.00 -28.00 257.00 01/04/19
254 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
255 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
256 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
257 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
258 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
259 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
260 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
261 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
262 Slasherz   109 Berserker 170.00 325.00 0.00 -155.00 02/03/18
263 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
264 Krinni   105 Berserker 4213.00 3407.00 -41.00 765.00 01/04/19
265 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
266 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
267 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
268 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
269 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
270 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
271 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
272 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
273 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
274 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
275 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
276 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
277 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
278 Vorpalx   105 Berserker 6516.00 4015.00 -2504.00 -3.00 12/03/15
279 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
280 Rokgri   110 Berserker 8.00 0.00 -6.00 2.00 09/15/18
281 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
282 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
283 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
284 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
285 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
286 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
287 Jozerk   105 Berserker 73.00 0.00 0.00 73.00 01/20/18
288 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
289 Healxp   105 Berserker 519.00 475.00 0.00 44.00 03/24/18
290 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
291 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
292 Tinyzerk   105 Berserker 2838.00 2721.00 -7.00 110.00 08/23/18
293 Psychomantis   105 Berserker 277.00 0.00 -29.00 248.00 06/09/17
294 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
295 Basilizk   105 Berserker 991.00 325.00 -25.00 641.00 10/13/18
296 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
297 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
298 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
299 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
300 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
301 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
302 Absolutt   110 Berserker 220.00 325.00 0.00 -105.00 06/15/18
303 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
304 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
305 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
306 Kazmin   105 Berserker 5217.00 4781.00 -59.00 377.00 07/06/18
307 Tantrom   105 Berserker 320.00 350.00 0.00 -30.00 08/18/17
308 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
309 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
310 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
311 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
312 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
313 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
314 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
315 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
316 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
317 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
318 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
319 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
320 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
321 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
322 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
323 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
324 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
325 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
326 Ungato   105 Berserker 183.00 150.00 -127.00 -94.00 07/15/16
327 Panthro   105 Berserker 481.00 340.00 -17.00 124.00 03/25/17
328 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
329 Culoo   110 Berserker 19.00 0.00 0.00 19.00 07/27/18
330 Gnomemasher   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
331 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
332 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
333 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
334 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
335 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
336 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
337 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
338 Harmoniey   110 Cleric 156.00 0.00 0.00 156.00 11/24/18
339 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
340 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
341 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
342 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
343 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
344 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
345 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
346 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
347 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
348 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
349 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
350 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
351 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
352 Darkdino   100 Cleric 44.00 0.00 0.00 44.00 08/31/13
353 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
354 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
355 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
356 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
357 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
358 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
359 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
360 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
361 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
362 Zenniexx   110 Cleric 226.00 75.00 0.00 151.00 10/19/18
363 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
364 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
365 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
366 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
367 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
368 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
369 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
370 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
371 Scornlife   105 Cleric 153.00 5.00 0.00 148.00 03/30/18
372 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
373 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
374 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
375 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
376 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
377 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
378 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
379 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
380 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
381 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
382 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
383 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
384 Farzi   110 Cleric 11.00 0.00 -11.00 0.00 06/08/18
385 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
386 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
387 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
388 Dimerall   105 Cleric 14978.00 14087.00 -33.00 858.00 01/11/19
389 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
390 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
391 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
392 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
393 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
394 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
395 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
396 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
397 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
398 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
399 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
400 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
401 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
402 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
403 Dokhopper   105 Cleric 4870.00 4563.00 -3.00 304.00 01/11/19
404 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
405 Faithanna   109 Cleric 215.00 0.00 0.00 215.00 11/24/18
406 Scorndeath   105 Cleric 119.00 15.00 0.00 104.00 03/22/18
407 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
408 Mildaria   105 Cleric 12119.00 9233.00 -335.00 2551.00 09/29/18
409 Windreaper   105 Cleric 18943.00 15019.00 -79.00 3845.00 01/12/19
410 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
411 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
412 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
413 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
414 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
415 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
416 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
417 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
418 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
419 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
420 Winari   110 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 08/30/18
421 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
422 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
423 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
424 Ladydianna   105 Cleric 1272.00 1089.00 -8.00 175.00 01/12/19
425 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
426 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
427 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
428 Drogbless   105 Cleric 2864.00 1352.00 -146.00 1366.00 07/27/18
429 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
430 Dynara   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 09/01/18
431 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
432 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
433 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
434 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
435 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
436 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
437 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
438 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
439 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
440 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
441 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
442 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
443 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
444 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
445 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
446 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
447 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
448 Furro   105 Cleric 36708.00 15341.00 0.00 21367.00 01/12/19
449 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
450 Aeudarx   110 Cleric 59.00 50.00 0.00 9.00 06/07/18
451 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
452 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
453 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
454 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
455 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
456 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
457 Freakster   105 Cleric 107.00 0.00 0.00 107.00 03/22/18
458 Higheels   100 Cleric 3861.00 3359.00 -32.00 470.00 12/18/14
459 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
460 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
461 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
462 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
463 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
464 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
465 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
466 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
467 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
468 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
469 Boujee   110 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 07/06/18
470 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
471 Crupp   105 Cleric 907.00 782.00 -85.00 40.00 03/01/18
472 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
473 Menteiri   110 Cleric 513.00 381.00 -1.00 131.00 12/08/18
474 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
475 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
476 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
477 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
478 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
479 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
480 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
481 Riccoo   105 Cleric 444.00 50.00 -171.00 223.00 12/08/18
482 Thraxxia   105 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 07/06/18
483 Buddley   105 Cleric 177.00 0.00 0.00 177.00 02/14/15
484 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
485 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
486 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
487 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
488 Exilesbane   105 Cleric 63.00 75.00 0.00 -12.00 08/11/18
489 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
490 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
491 Sweetni   79 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 08/01/09
492 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
493 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
494 Aiyven   109 Cleric 66.00 100.00 0.00 -34.00 06/14/18
495 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
496 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
497 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
498 Wendere   85 Cleric 29.00 10.00 0.00 19.00 06/26/10
499 Alorra   105 Cleric 3773.00 3542.00 0.00 231.00 03/03/18
500 Trolbiterr   105 Cleric 12278.00 6054.00 -5175.00 1049.00 09/08/18
501 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
502 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
503 Kelssie   105 Cleric 937.00 575.00 0.00 362.00 03/15/18
504 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
505 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
506 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
507 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
508 Jumvapace   110 Cleric 29.00 0.00 0.00 29.00 10/20/18
509 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
510 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
511 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
512 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
513 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
514 Azaria   110 Cleric 292.00 25.00 0.00 267.00 07/21/18
515 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
516 Nuttann   105 Druid 17620.00 6714.00 -43.00 10863.00 09/29/18
517 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
518 Gullivaer   105 Druid 1201.00 2236.00 -22.00 -1057.00 11/10/17
519 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
520 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
521 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
522 Drugas   110 Druid 815.00 610.00 -1.00 204.00 09/29/18
523 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
524 Jimech   105 Druid 526.00 300.00 0.00 226.00 01/04/19
525 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
526 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
527 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
528 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
529 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
530 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
531 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
532 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
533 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
534 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
535 Ladidah   80 Druid 6.00 20.00 0.00 -14.00 05/02/09
536 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
537 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
538 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
539 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
540 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
541 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
542 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
543 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
544 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
545 Nulan   108 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 11/16/18
546 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
547 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
548 Dimbly   105 Druid 30871.00 24253.00 -61.00 6557.00 01/12/19
549 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
550 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
551 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
552 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
553 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
554 Zeare   110 Druid 124.00 50.00 0.00 74.00 11/03/18
555 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
556 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
557 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
558 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
559 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
560 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
561 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
562 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
563 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
564 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
565 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
566 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
567 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
568 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
569 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
570 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
571 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
572 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
573 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
574 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
575 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
576 Neckross   110 Druid 205.00 175.00 -1.00 29.00 01/04/19
577 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
578 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
579 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
580 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
581 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
582 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
583 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
584 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
585 Swen   105 Druid 4116.00 2858.00 -66.00 1192.00 10/27/18
586 Drmeow   105 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 07/28/18
587 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
588 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
589 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
590 Karric   105 Druid 829.00 550.00 -13.00 266.00 02/16/17
591 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
592 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
593 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
594 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
595 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
596 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
597 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
598 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
599 Kianara   105 Druid 9288.00 8702.00 -177.00 409.00 01/11/19
600 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
601 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
602 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
603 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
604 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
605 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
606 Quazzi   108 Druid 159.00 100.00 -9.00 50.00 05/26/18
607 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
608 Ghanda   105 Druid 8252.00 7659.00 -9.00 584.00 10/19/18
609 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
610 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
611 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
612 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
613 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
614 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
615 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
616 Goet   105 Druid 2160.00 1826.00 0.00 334.00 04/14/17
617 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
618 Aeaan   110 Druid 99.00 20.00 0.00 79.00 07/21/18
619 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
620 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
621 Nellixx   105 Druid 7343.00 2769.00 -3104.00 1470.00 09/17/16
622 Nogshale   110 Enchanter 454.00 275.00 -1.00 178.00 05/24/18
623 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
624 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
625 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
626 Cymrilx   110 Enchanter 252.00 0.00 0.00 252.00 06/15/18
627 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
628 Skythefox   109 Enchanter 679.00 585.00 -1.00 93.00 12/08/18
629 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
630 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
631 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
632 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
633 Kraniyum   105 Enchanter 84.00 225.00 0.00 -141.00 10/05/18
634 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
635 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
636 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
637 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7913.00 6788.00 -262.00 863.00 12/08/18
638 Savack   105 Enchanter 11459.00 10589.00 -410.00 460.00 04/05/18
639 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
640 Maym   110 Enchanter 250.00 150.00 0.00 100.00 03/22/18
641 Sylphan   105 Enchanter 5995.00 4128.00 -110.00 1757.00 05/03/18
642 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
643 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
644 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
645 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
646 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
647 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
648 Chamus   105 Enchanter 120.00 435.00 0.00 -315.00 08/13/16
649 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
650 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
651 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
652 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
653 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
654 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
655 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
656 Lonye   110 Enchanter 16.00 110.00 0.00 -94.00 06/01/18
657 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
658 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
659 Jamazing   105 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 08/05/17
660 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
661 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
662 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
663 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
664 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
665 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
666 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
667 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
668 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
669 Bundi   105 Enchanter 3035.00 1697.00 -1370.00 -32.00 12/06/18
670 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
671 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
672 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
673 Faldyarr   109 Enchanter 1520.00 1373.00 -1.00 146.00 01/12/19
674 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
675 Eyegora   105 Enchanter 7140.00 4674.00 -2051.00 415.00 02/02/18
676 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
677 Dazzell   110 Enchanter 44.00 50.00 0.00 -6.00 01/05/19
678 Landaru   105 Enchanter 16624.00 15079.00 -147.00 1398.00 01/12/19
679 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
680 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
681 Aladenya   85 Enchanter 47.00 10.00 0.00 37.00 05/01/10
682 Brellontis   105 Enchanter 231.00 440.00 0.00 -209.00 09/23/17
683 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
684 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
685 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
686 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
687 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
688 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
689 Larg   105 Enchanter 383.00 0.00 -14.00 369.00 06/01/18
690 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
691 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
692 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
693 Izaeldore   85 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 10/10/09
694 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
695 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
696 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
697 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
698 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
699 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
700 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
701 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
702 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
703 Vandaydar   85 Enchanter 46.00 0.00 0.00 46.00 06/24/10
704 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
705 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
706 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
707 Avio   110 Enchanter 8.00 0.00 -2.00 6.00 09/15/18
708 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
709 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
710 Yeomsa   110 Enchanter 185.00 50.00 0.00 135.00 04/21/18
711 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
712 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
713 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
714 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
715 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
716 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
717 Gruesula   105 Enchanter 12928.00 10177.00 -380.00 2371.00 01/04/19
718 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
719 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
720 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
721 Alannaa   110 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/18
722 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
723 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
724 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
725 Succuba   90 Enchanter 6.00 0.00 0.00 6.00 09/29/11
726 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
727 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
728 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
729 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
730 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
731 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
732 Ryino   110 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 03/24/18
733 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
734 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
735 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
736 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
737 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
738 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
739 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
740 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
741 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
742 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
743 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
744 Canneto   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/18/10
745 Wenlain   105 Magician 432.00 430.00 -223.00 -221.00 06/17/17
746 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
747 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
748 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
749 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
750 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
751 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
752 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
753 Eplis   106 Magician 46.00 0.00 0.00 46.00 10/19/18
754 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
755 Goddes   105 Magician 114.00 225.00 0.00 -111.00 02/24/18
756 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
757 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
758 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
759 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
760 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
761 Johjoh   105 Magician 914.00 854.00 0.00 60.00 11/04/16
762 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
763 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
764 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
765 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
766 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
767 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
768 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
769 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
770 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
771 Squiles   105 Magician 5579.00 3171.00 -2254.00 154.00 06/28/18
772 Finblast   107 Magician 42.00 50.00 0.00 -8.00 04/20/18
773 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
774 Sostenes   105 Magician 40.00 0.00 -1.00 39.00 12/10/16
775 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
776 Cargagin   95 Magician 123.00 40.00 0.00 83.00 10/04/12
777 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
778 Tinkz   110 Magician 954.00 321.00 -8.00 625.00 08/03/18
779 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
780 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
781 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
782 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
783 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
784 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
785 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
786 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
787 Taeryn   105 Magician 224.00 25.00 0.00 199.00 07/23/15
788 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
789 Saiadan   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 12/11/10
790 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
791 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
792 Elrodx   100 Magician 346.00 315.00 -50.00 -19.00 01/11/14
793 Kineely   105 Magician 776.00 1325.00 0.00 -549.00 12/07/18
794 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
795 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
796 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
797 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
798 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
799 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
800 Giggi   109 Magician 211.00 350.00 0.00 -139.00 10/19/18
801 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
802 Kraker   90 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/11
803 Drokaten   106 Magician 171.00 600.00 -5.00 -434.00 11/03/18
804 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
805 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
806 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
807 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
808 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
809 Veliz   109 Magician 212.00 85.00 0.00 127.00 11/24/18
810 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
811 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
812 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
813 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
814 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
815 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
816 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
817 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
818 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
819 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
820 Eeline   105 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 08/17/18
821 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
822 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
823 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
824 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
825 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
826 Syco   105 Magician 4109.00 3649.00 -165.00 295.00 10/25/18
827 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
828 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
829 Marquele   110 Magician 49.00 0.00 0.00 49.00 06/22/18
830 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
831 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
832 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
833 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
834 Itybitty   105 Magician 14.00 0.00 -13.00 1.00 02/26/16
835 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
836 Hrothgarr   84 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 08/22/09
837 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
838 Vendess   110 Magician 38.00 0.00 0.00 38.00 06/02/18
839 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
840 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
841 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
842 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
843 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
844 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
845 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
846 Jonasin   110 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 05/31/18
847 Pyritex   105 Magician 100.00 150.00 0.00 -50.00 10/19/18
848 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
849 Marsmage   105 Magician 7356.00 6997.00 -132.00 227.00 07/06/18
850 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
851 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
852 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
853 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
854 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
855 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
856 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
857 Ehlana   105 Magician 7574.00 6965.00 -127.00 482.00 07/28/18
858 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
859 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
860 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
861 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
862 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
863 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
864 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
865 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
866 Remslaren   105 Magician 2169.00 1885.00 -16.00 268.00 01/04/19
867 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
868 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
869 Romen   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
870 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
871 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
872 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
873 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
874 Lanadar   105 Magician 4780.00 3452.00 -39.00 1289.00 01/12/19
875 Yeze   110 Magician 1140.00 627.00 -19.00 494.00 09/22/18
876 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
877 Fizzlekings   105 Magician 298.00 175.00 -35.00 88.00 09/07/18
878 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
879 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
880 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
881 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
882 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
883 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
884 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
885 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
886 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
887 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
888 Telemacus   110 Magician 80.00 275.00 0.00 -195.00 12/06/18
889 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
890 Zisti   105 Magician 331.00 75.00 -99.00 157.00 12/07/18
891 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
892 Ttroubble   110 Magician 61.00 225.00 -1.00 -165.00 01/05/19
893 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
894 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
895 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
896 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
897 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
898 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
899 Gemmedsoul   105 Magician 80.00 0.00 -65.00 15.00 02/04/16
900 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
901 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
902 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
903 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
904 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
905 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
906 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
907 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
908 Hakosem   110 Magician 22.00 0.00 0.00 22.00 08/31/18
909 Idaran   105 Magician 6249.00 5705.00 -210.00 334.00 08/30/18
910 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
911 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
912 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
913 Minisent   110 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 12/01/18
914 Cortina   105 Magician 295.00 0.00 -47.00 248.00 02/24/17
915 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
916 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
917 Valik   105 Monk 1408.00 1255.00 -35.00 118.00 10/15/16
918 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
919 Dragkin   85 Monk 30.00 0.00 0.00 30.00 10/09/10
920 Psymon   90 Monk 38.00 0.00 0.00 38.00 09/22/11
921 Quicktail   105 Monk 541.00 420.00 -10.00 111.00 07/21/18
922 Skunks   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 04/04/09
923 Xotox   105 Monk 167.00 275.00 0.00 -108.00 06/29/17
924 Lanjin   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
925 Kaio   75 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/31/09
926 Rasrn   85 Monk 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
927 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
928 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
929 Froakmaster   105 Monk 87.00 200.00 0.00 -113.00 01/05/17
930 Danain   90 Monk 1749.00 1316.00 0.00 433.00 09/09/11
931 Tokey   105 Monk 244.00 225.00 -19.00 0.00 08/07/15
932 Kikster   86 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/10/11
933 Prolific   95 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 05/05/12
934 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
935 Falling   105 Monk 1296.00 1578.00 -29.00 -311.00 09/01/18
936 Corolee   105 Monk 51.00 25.00 -12.00 14.00 03/24/16
937 Kongfushis   105 Monk 390.00 350.00 0.00 40.00 09/27/18
938 Snakein   105 Monk 15458.00 9670.00 -2886.00 2902.00 01/12/19
939 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
940 Tarpon   90 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 04/05/11
941 Torak   105 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 07/15/17
942 Baider   105 Monk 32.00 0.00 -30.00 2.00 01/16/15
943 Grassee   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
944 Arrigato   85 Monk 27.00 10.00 0.00 17.00 03/19/10
945 Glower   90 Monk 573.00 515.00 0.00 58.00 02/11/11
946 Ascherr   105 Monk 55.00 0.00 0.00 55.00 04/15/17
947 Ccup   90 Monk 17.00 10.00 0.00 7.00 04/02/11
948 Velociraptor   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 03/12/10
949 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
950 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
951 Ghesus   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/11/09
952 Lubstopull   90 Monk 379.00 348.00 0.00 31.00 12/02/10
953 Casansisu   85 Monk 73.00 10.00 0.00 63.00 09/18/10
954 Rydah   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/26/10
955 Szrarzs   100 Monk 1619.00 1448.00 -91.00 80.00 07/11/14
956 Manual   85 Monk 1183.00 915.00 0.00 268.00 08/08/10
957 Zensoril   78 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 04/04/09
958 Chowleeex   105 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/30/16
959 Tanick   100 Monk 263.00 205.00 0.00 58.00 03/01/13
960 Sotosan   85 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 05/08/10
961 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
962 Gotter   95 Monk 60.00 20.00 0.00 40.00 06/27/12
963 Modrieth   76 Monk 6.00 10.00 0.00 -4.00 05/02/09
964 Remiel   82 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 06/26/10
965 Sidmoneyb   85 Monk 239.00 165.00 0.00 74.00 06/18/10
966 Muayx   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 01/29/11
967 Fleeterx   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
968 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
969 Vulvana   105 Monk 9588.00 8598.00 -22.00 968.00 01/12/19
970 Oruatyrim   105 Monk 15774.00 14374.00 -202.00 1198.00 08/31/18
971 Meelad   80 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 07/30/09
972 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
973 Zangoose   93 Monk 29.00 20.00 0.00 9.00 06/13/12
974 Zebthil   108 Monk 44.00 0.00 0.00 44.00 07/28/18
975 Vengax   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 08/14/10
976 Lisard   105 Monk 7704.00 7551.00 -46.00 107.00 06/16/18
977 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
978 Ripnrun   105 Monk 617.00 1090.00 -1.00 -474.00 06/07/18
979 Isengarx   90 Monk 242.00 170.00 0.00 72.00 06/05/11
980 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
981 Ihurt   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
982 Befour   84 Monk 45.00 40.00 0.00 5.00 08/29/09
983 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
984 Shorin   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 04/08/11
985 Carramrodz   110 Monk 40.00 0.00 0.00 40.00 04/26/18
986 Gorereaperx   85 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
987 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
988 Tszu   90 Monk 304.00 15.00 0.00 289.00 09/30/11
989 Sokon   100 Monk 283.00 233.00 0.00 50.00 08/08/13
990 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
991 Rohsham   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/09
992 Sire   100 Monk 1512.00 1534.00 -9.00 -31.00 02/13/14
993 Madpullz   85 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/09/10
994 Sukari   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/25/11
995 Billius   90 Monk 487.00 265.00 0.00 222.00 09/29/11
996 Khorriz   105 Monk 4360.00 3451.00 -157.00 752.00 10/11/18
997 Adobo   105 Monk 502.00 170.00 -14.00 318.00 01/16/15
998 Sibrav   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
999 Daltonn   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
1000 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
1001 Gunz   100 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 10/10/13
1002 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
1003 Moufette   90 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/11
1004 Crighton   110 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 07/28/18
1005 Szarlok   75 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/05/09
1006 Xarlass   105 Monk 1641.00 1150.00 -2.00 489.00 05/14/15
1007 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
1008 Ggrimm   95 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 09/12/12
1009 Punches   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 06/26/10
1010 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
1011 Sztiz   79 Monk 46.00 10.00 0.00 36.00 10/01/09
1012 Wrekka   100 Monk 580.00 250.00 -17.00 313.00 11/15/14
1013 Wongfeihun   85 Monk 12.00 10.00 0.00 2.00 08/15/09
1014 Talick   100 Monk 4029.00 3311.00 -45.00 673.00 06/07/14
1015 Riazo   105 Monk 497.00 350.00 -12.00 135.00 01/29/16
1016 Anji   106 Monk 90.00 0.00 -1.00 89.00 04/07/18
1017 Redraynex   105 Monk 3074.00 2369.00 -122.00 583.00 06/06/15
1018 Grimlaken   100 Monk 242.00 400.00 0.00 -158.00 04/12/14
1019 Viga   105 Monk 184.00 650.00 -21.00 -487.00 01/28/17
1020 Mten   105 Monk 13838.00 12936.00 -719.00 183.00 12/06/18
1021 Omonn   95 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 02/18/12
1022 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
1023 Charkoraz   82 Monk 44.00 29.00 0.00 15.00 09/03/09
1024 Klar   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/08/10
1025 Sareaeg   100 Monk 30.00 25.00 0.00 5.00 04/11/14
1026 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
1027 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
1028 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
1029 Khaosclaw   105 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 06/30/16
1030 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1031 Gwenni   105 Monk 107.00 175.00 0.00 -68.00 02/16/17
1032 Majox   85 Monk 333.00 30.00 0.00 303.00 10/08/10
1033 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
1034 Monksar   100 Monk 56.00 100.00 -9.00 -53.00 12/05/14
1035 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
1036 Terri   85 Monk 9.00 10.00 0.00 -1.00 09/11/10
1037 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
1038 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
1039 Whopu   90 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
1040 Jube   95 Monk 568.00 485.00 0.00 83.00 07/26/12
1041 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
1042 Whistlefists   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1043 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
1044 Dondogo   82 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
1045 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
1046 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
1047 Gutcha   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
1048 Tyranosawr   105 Monk 9810.00 9745.00 -19.00 46.00 01/11/19
1049 Ownlei   110 Monk 1056.00 870.00 0.00 186.00 12/01/18
1050 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
1051 Zazzoo   105 Monk 647.00 510.00 -45.00 92.00 11/11/16
1052 Lkorsis   100 Monk 274.00 50.00 0.00 224.00 02/28/13
1053 Gibakor   86 Monk 7.00 10.00 0.00 -3.00 01/27/11
1054 Husalah   81 Monk 14.00 10.00 0.00 4.00 09/27/09
1055 Maken   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 03/28/09
1056 Serakk   100 Monk 221.00 125.00 -10.00 86.00 10/25/14
1057 Ssarik   79 Monk 95.00 96.00 0.00 -1.00 12/12/09
1058 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
1059 Xamis   85 Monk 66.00 0.00 0.00 66.00 04/22/10
1060 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
1061 Mushuu   105 Monk 60.00 275.00 0.00 -215.00 08/10/17
1062 Buddamonk   91 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
1063 Kikkyu   86 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 04/12/11
1064 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
1065 Axziritha   95 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/29/12
1066 Adversary   105 Necromancer 68.00 100.00 0.00 -32.00 11/18/17
1067 Origomali   85 Necromancer 24.00 0.00 0.00 24.00 03/28/10
1068 Jukenn   87 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 04/05/11
1069 Ibiuzen   85 Necromancer 15.00 0.00 0.00 15.00 06/13/09
1070 Forneus   106 Necromancer 46.00 25.00 0.00 21.00 01/05/19
1071 Alaaraaf   85 Necromancer 77.00 20.00 0.00 57.00 06/25/10
1072 Sinnayr   105 Necromancer 12166.00 11809.00 -19.00 338.00 05/11/17
1073 Cajunbeans   95 Necromancer 793.00 600.00 0.00 193.00 02/04/12
1074 Twitcher   95 Necromancer 123.00 0.00 0.00 123.00 08/19/12
1075 Dembonez   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/31/09
1076 Kabel   95 Necromancer 1037.00 554.00 0.00 483.00 09/28/12
1077 Choked   110 Necromancer 37.00 0.00 0.00 37.00 06/02/18
1078 Venym   100 Necromancer 191.00 50.00 -4.00 137.00 08/28/14
1079 Deastrocdor   105 Necromancer 41.00 275.00 0.00 -234.00 09/08/18
1080 Zeflmax   100 Necromancer 15.00 20.00 0.00 -5.00 10/03/13
1081 Reccoo   105 Necromancer 3637.00 1560.00 -720.00 1357.00 12/06/18
1082 Dathedi   95 Necromancer 122.00 25.00 0.00 97.00 04/26/12
1083 Guccio   85 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 05/29/10
1084 Drist   81 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
1085 Flytrap   76 Necromancer 15.00 30.00 0.00 -15.00 04/25/09
1086 Deadwidow   80 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/06/09
1087 Frassz   100 Necromancer 652.00 486.00 0.00 166.00 07/13/13
1088 Ormil   78 Necromancer 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/20/09
1089 Bdellium   82 Necromancer 14.00 0.00 0.00 14.00 10/01/09
1090 Iten   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1091 Afrenzyin   89 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 03/18/11
1092 Shabadu   90 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/25/11
1093 Axany   105 Necromancer 73.00 350.00 0.00 -277.00 12/30/16
1094 Semirage   98 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 12/28/12
1095 Nosferatuu   85 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1096 Belogru   1 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 02/03/11
1097 Rosemarys   107 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 10/13/18
1098 Xansdotti   90 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
1099 Ssilos   85 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 05/02/09
1100 Gaibraik   105 Necromancer 29.00 0.00 0.00 29.00 05/06/17
1101 Tate   90 Necromancer 318.00 145.00 0.00 173.00 08/06/11
1102 Whitestripe   110 Necromancer 1542.00 1295.00 -5.00 242.00 01/04/19
1103 Flabern   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
1104 Sarann   105 Necromancer 566.00 590.00 -89.00 -113.00 10/28/17
1105 Tinkkerbel   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1106 Manofwarrx   105 Necromancer 709.00 675.00 -33.00 1.00 08/25/17
1107 Bohndan   85 Necromancer 11.00 20.00 0.00 -9.00 05/01/10
1108 Souldrainer   90 Necromancer 37.00 10.00 0.00 27.00 11/12/10
1109 Evilbeauty   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
1110 Glaydfrawg   105 Necromancer 3421.00 2925.00 -274.00 222.00 05/26/17
1111 Contalgari   105 Necromancer 124.00 150.00 0.00 -26.00 12/08/18
1112 Loophur   90 Necromancer 201.00 65.00 0.00 136.00 04/09/11
1113 Ellipsis   85 Necromancer 47.00 20.00 0.00 27.00 07/30/10
1114 Honnabull   105 Necromancer 63.00 0.00 -4.00 59.00 02/05/16
1115 Nten   105 Necromancer 2047.00 2125.00 -681.00 -759.00 10/20/16
1116 Bhigba   110 Necromancer 160.00 0.00 0.00 160.00 11/17/18
1117 Alisster   85 Necromancer 53.00 20.00 0.00 33.00 07/29/10
1118 Deija   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 08/26/10
1119 Datsda   105 Necromancer 465.00 190.00 0.00 275.00 08/14/15
1120 Arikron   85 Necromancer 39.00 0.00 0.00 39.00 07/24/10
1121 Ioncuru   110 Necromancer 333.00 0.00 0.00 333.00 12/01/18
1122 Viggen   105 Necromancer 103.00 0.00 0.00 103.00 08/17/17
1123 Vapula   105 Necromancer 15.00 0.00 -2.00 13.00 02/14/15
1124 Jonarer   105 Necromancer 228.00 60.00 -58.00 110.00 09/24/16
1125 Zinum   105 Necromancer 1486.00 790.00 -919.00 -223.00 11/04/17
1126 Evileen   105 Necromancer 1090.00 435.00 -92.00 563.00 06/07/18
1127 Mcdeadly   95 Necromancer 298.00 10.00 0.00 288.00 09/27/12
1128 Pree   110 Necromancer 825.00 571.00 0.00 254.00 11/24/18
1129 Ultulus   85 Necromancer 22.00 0.00 0.00 22.00 05/29/09
1130 Veri   95 Necromancer 1052.00 937.00 0.00 115.00 05/26/12
1131 Scornfire   105 Necromancer 3659.00 2925.00 -91.00 643.00 10/20/18
1132 Plasmoo   108 Necromancer 82.00 100.00 0.00 -18.00 04/06/18
1133 Lizardboness   84 Necromancer 3.00 10.00 0.00 -7.00 04/12/09
1134 Halleighs   100 Necromancer 3.00 0.00 -3.00 0.00 05/09/14
1135 Sinc   105 Necromancer 4075.00 2911.00 -127.00 1037.00 03/05/16
1136 Demignome   105 Necromancer 112.00 0.00 -13.00 99.00 11/12/15
1137 Nintap   105 Necromancer 11355.00 10101.00 -153.00 1101.00 06/28/18
1138 Aaabnon   75 Necromancer 31.00 0.00 0.00 31.00 08/29/09
1139 Karkiss   105 Necromancer 35.00 175.00 -5.00 -145.00 11/18/17
1140 Sinfear   100 Necromancer 49.00 0.00 0.00 49.00 07/26/13
1141 Formal   109 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 01/04/19
1142 Toxigenic   90 Necromancer 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/02/11
1143 Shaminex   90 Necromancer 20.00 0.00 0.00 20.00 03/18/11
1144 Daangger   90 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/13/11
1145 Plaguebone   95 Necromancer 16.00 0.00 0.00 16.00 11/10/12
1146 Yagu   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/02/11
1147 Ocsee   95 Necromancer 899.00 675.00 0.00 224.00 07/13/12
1148 Cruelia   105 Necromancer 121.00 125.00 -6.00 -10.00 04/15/17
1149 Cedium   105 Necromancer 543.00 590.00 -200.00 -247.00 07/30/16
1150 Cambonz   91 Necromancer 23.00 10.00 0.00 13.00 01/07/12
1151 Murkwaters   1 Necromancer 43.00 30.00 0.00 13.00 06/19/09
1152 Deadiam   105 Necromancer 175.00 525.00 -81.00 -431.00 08/18/17
1153 Quickburn   105 Necromancer 5812.00 5216.00 -405.00 191.00 03/10/17
1154 Sorceror   85 Necromancer 28.00 0.00 0.00 28.00 09/05/09
1155 Lilithreborn   78 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
1156 Tasli   95 Necromancer 18.00 0.00 0.00 18.00 09/14/12
1157 Elpachuco   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 04/10/09
1158 Tayker   110 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 01/12/19
1159 Atelzeni   105 Necromancer 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
1160 Eumrien   100 Necromancer 1950.00 1948.00 -10.00 -8.00 07/05/14
1161 Krosar   95 Necromancer 27.00 10.00 0.00 17.00 05/10/12
1162 Taxles   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1163 Albitor   105 Necromancer 736.00 625.00 0.00 111.00 08/22/15
1164 Cyaafter   87 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 04/07/11
1165 Vanlor   90 Necromancer 439.00 330.00 0.00 109.00 03/18/11
1166 Chiron   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/23/10
1167 Gonetosee   105 Necromancer 211.00 35.00 -48.00 128.00 05/27/17
1168 Ldarkk   86 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 10/29/11
1169 Draxx   105 Necromancer 917.00 570.00 -19.00 328.00 01/05/19
1170 Scoville   105 Necromancer 1430.00 605.00 -562.00 263.00 10/08/15
1171 Baconrider   100 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/12/14
1172 Vindiin   85 Necromancer 37.00 30.00 0.00 7.00 04/10/09
1173 Taein   105 Necromancer 35.00 0.00 0.00 35.00 03/16/18
1174 Cattz   90 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 04/21/11
1175 Inri   105 Necromancer 26.00 125.00 0.00 -99.00 02/22/18
1176 Uelno   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/07/11
1177 Chilmane   85 Necromancer 106.00 60.00 0.00 46.00 10/03/10
1178 Kotsukai   100 Necromancer 10037.00 8338.00 -59.00 1640.00 07/05/14
1179 Causttic   110 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 07/19/18
1180 Darkenya   80 Necromancer 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1181 Azorin   90 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1182 Bamaden   108 Paladin 25.00 0.00 0.00 25.00 08/16/18
1183 Dekland   95 Paladin 312.00 240.00 0.00 72.00 02/03/12
1184 Taviion   85 Paladin 21.00 10.00 0.00 11.00 07/29/10
1185 Purexhale   105 Paladin 760.00 613.00 0.00 147.00 11/07/15
1186 Kokl   77 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 06/25/09
1187 Forakora   85 Paladin 46.00 0.00 0.00 46.00 09/26/09
1188 Holix   105 Paladin 18.00 0.00 0.00 18.00 06/11/15
1189 Cenidlgon   105 Paladin 22.00 25.00 -9.00 -12.00 07/16/16
1190 Maglor   105 Paladin 16288.00 14902.00 -520.00 866.00 07/09/16
1191 Rumardian   75 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1192 Faldibus   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
1193 Warisgood   90 Paladin 176.00 101.00 0.00 75.00 05/20/11
1194 Crusades   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1195 Yellexin   94 Paladin 93.00 5.00 0.00 88.00 01/28/12
1196 Denodirt   105 Paladin 17.00 175.00 0.00 -158.00 12/01/17
1197 Desmoire   85 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 07/07/11
1198 Shilhi   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
1199 Splashed   105 Paladin 10.00 0.00 -1.00 9.00 10/07/16
1200 Jasson   105 Paladin 2694.00 2489.00 -74.00 131.00 01/12/19
1201 Kreil   90 Paladin 513.00 397.00 0.00 116.00 11/05/11
1202 Maheloas   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 03/05/11
1203 Pimm   105 Paladin 1455.00 1000.00 -27.00 428.00 12/07/18
1204 Thessiuss   90 Paladin 35.00 0.00 0.00 35.00 07/28/11
1205 Tico   100 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 08/16/13
1206 Falkor   84 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 08/29/09
1207 Rolynholy   93 Paladin 3166.00 2932.00 0.00 234.00 05/26/12
1208 Kiloon   85 Paladin 40.00 0.00 0.00 40.00 03/06/10
1209 Sausagefingers   85 Paladin 5.00 0.00 0.00 5.00 06/13/09
1210 Rolyn   95 Paladin 172.00 135.00 0.00 37.00 09/01/12
1211 Olliee   100 Paladin 98.00 310.00 0.00 -212.00 04/18/14
1212 Beedlin   110 Paladin 778.00 552.00 -6.00 220.00 09/22/18
1213 Luthernhamner   105 Paladin 23633.00 22280.00 -458.00 895.00 01/12/19
1214 Drefaen   90 Paladin 626.00 585.00 0.00 41.00 03/23/12
1215 Llaine   90 Paladin 68.00 5.00 0.00 63.00 03/12/11
1216 Lytebringer   105 Paladin 652.00 600.00 -4.00 48.00 11/09/18
1217 Macebus   105 Paladin 6122.00 5646.00 -123.00 353.00 11/17/18
1218 Josetta   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1219 Slayinsin   105 Paladin 3365.00 2929.00 -265.00 171.00 09/06/18
1220 Pandrax   95 Paladin 303.00 248.00 0.00 55.00 08/24/12
1221 Thren   90 Paladin 31.00 10.00 0.00 21.00 10/29/11
1222 Vlendar   110 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 01/20/18
1223 Lalinla   86 Paladin 18.00 5.00 0.00 13.00 02/17/11
1224 Geoffeory   82 Paladin 24.00 0.00 0.00 24.00 11/14/09
1225 Aololron   90 Paladin 20.00 5.00 0.00 15.00 11/05/11
1226 Elcabongue   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
1227 Feroxide   105 Paladin 12513.00 11198.00 -448.00 867.00 04/28/17
1228 Tempelton   95 Paladin 130.00 65.00 0.00 65.00 11/09/12
1229 Darkenvoid   100 Paladin 5890.00 4614.00 -587.00 689.00 05/31/14
1230 Golaliel   105 Paladin 195.00 155.00 0.00 40.00 06/14/18
1231 Ribbitting   105 Paladin 9250.00 8449.00 -41.00 760.00 11/13/15
1232 Curator   85 Paladin 434.00 369.00 0.00 65.00 08/21/10
1233 Thornbury   76 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 04/04/09
1234 Magnesiium   105 Paladin 441.00 795.00 -4.00 -358.00 06/21/18
1235 Steel   105 Paladin 8835.00 8606.00 -29.00 200.00 03/28/15
1236 Maxximo   95 Paladin 252.00 175.00 0.00 77.00 04/27/12
1237 Mahku   90 Paladin 397.00 295.00 0.00 102.00 08/27/11
1238 Aarrg   80 Paladin 6.00 10.00 0.00 -4.00 06/26/10
1239 Cimderella   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1240 Jorez   90 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 04/25/11
1241 Cahnahan   85 Paladin 27.00 0.00 0.00 27.00 07/07/09
1242 Fumyen   105 Paladin 222.00 650.00 0.00 -428.00 10/21/16
1243 Rinvarien   90 Paladin 505.00 350.00 0.00 155.00 04/07/11
1244 Vallanor   85 Paladin 345.00 295.00 0.00 50.00 10/09/10
1245 Steave   85 Paladin 26.00 0.00 0.00 26.00 01/22/10
1246 Brenny   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 12/11/10
1247 Coreda   85 Paladin 178.00 95.00 0.00 83.00 01/22/10
1248 Kindaare   90 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 04/15/11
1249 Jacops   87 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1250 Remdayen   95 Paladin 293.00 207.00 0.00 86.00 03/17/12
1251 Beamian   75 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1252 Hindolmer   95 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 09/19/12
1253 Patknight   105 Paladin 140.00 500.00 -4.00 -364.00 11/14/15
1254 Candara   82 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1255 Othen   105 Paladin 2514.00 1636.00 -345.00 533.00 11/16/18
1256 Denriel   105 Paladin 103.00 120.00 -6.00 -23.00 08/11/16
1257 Kaifeng   100 Paladin 3161.00 1812.00 -16.00 1333.00 05/23/14
1258 Ironwind   95 Paladin 836.00 505.00 0.00 331.00 10/13/12
1259 Kracku   90 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 03/18/11
1260 Viric   100 Paladin 3190.00 2624.00 -20.00 546.00 02/14/14
1261 Guiltyy   100 Paladin 178.00 50.00 0.00 128.00 10/11/14
1262 Helicoprion   95 Paladin 11.00 5.00 0.00 6.00 01/27/12
1263 Chekakoch   90 Paladin 236.00 10.00 0.00 226.00 06/25/11
1264 Treacherous   105 Paladin 65.00 0.00 -65.00 0.00 03/10/16
1265 Olthor   105 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 05/28/16
1266 Doramurx   105 Paladin 19191.00 18943.00 -203.00 45.00 05/19/18
1267 Cylius   95 Paladin 325.00 85.00 0.00 240.00 11/03/12
1268 Silvertip   80 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 05/10/09
1269 Tyrinion   95 Paladin 536.00 515.00 0.00 21.00 10/17/12
1270 Dieblo   90 Paladin 100.00 20.00 0.00 80.00 08/12/11
1271 Gawain   87 Paladin 19.00 0.00 0.00 19.00 10/08/11
1272 Daredilly   105 Ranger 1278.00 890.00 0.00 388.00 03/23/18
1273 Mulila   105 Ranger 14218.00 13187.00 -174.00 857.00 01/12/19
1274 Eurleman   100 Ranger 75.00 10.00 0.00 65.00 03/29/13
1275 Loofahh   105 Ranger 76.00 50.00 0.00 26.00 01/19/17
1276 Iamlion   105 Ranger 1897.00 1620.00 -65.00 212.00 04/29/16
1277 Bolsa   78 Ranger 5.00 10.00 0.00 -5.00 03/27/09
1278 Suppo   105 Ranger 822.00 2045.00 -28.00 -1251.00 10/07/16
1279 Relican   90 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
1280 Eomir   105 Ranger 1128.00 925.00 -94.00 109.00 04/07/16
1281 Chitum   105 Ranger 23.00 45.00 0.00 -22.00 07/15/16
1282 Huevos   105 Ranger 22005.00 17090.00 -3529.00 1386.00 01/04/19
1283 Lilpugs   105 Ranger 467.00 100.00 -86.00 281.00 12/27/18
1284 Beline   85 Ranger 26.00 0.00 0.00 26.00 02/20/10
1285 Dunkee   90 Ranger 13.00 0.00 0.00 13.00 04/05/11
1286 Lendaas   82 Ranger 8.00 0.00 0.00 8.00 02/04/10
1287 Jinnus   105 Ranger 30.00 25.00 0.00 5.00 03/31/17
1288 Tinyfamilyguy   100 Ranger 1225.00 1125.00 0.00 100.00 04/04/13
1289 Caramare   88 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1290 Nisen   90 Ranger 85.00 26.00 0.00 59.00 07/02/11
1291 Plastered   88 Ranger 16.00 0.00 0.00 16.00 04/23/11
1292 Dylanc   100 Ranger 130.00 0.00 -11.00 119.00 08/23/14
1293 Rulolin   105 Ranger 24903.00 23413.00 -136.00 1354.00 01/12/19
1294 Williamtellx   105 Ranger 20.00 0.00 0.00 20.00 06/11/16
1295 Shayshay   85 Ranger 167.00 30.00 0.00 137.00 06/19/10
1296 Fyrewulf   85 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 06/26/10
1297 Elrick   95 Ranger 10.00 0.00 0.00 10.00 05/17/12
1298 Gregorious   86 Ranger 8.00 10.00 0.00 -2.00 03/31/11
1299 Zlator   105 Ranger 85.00 0.00 0.00 85.00 12/16/16
1300 Vegajim   85 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 07/07/09
1301 Bitsarrows   110 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 03/31/18
1302 Quickrelease   75 Ranger 17.00 30.00 0.00 -13.00 05/17/09
1303 Robgoaty   90 Ranger 600.00 505.00 0.00 95.00 10/07/11
1304 Wythern   90 Ranger 64.00 25.00 0.00 39.00 09/09/11
1305 Kevsaiyan   105 Ranger 19370.00 18685.00 -288.00 397.00 01/12/19
1306 Teolil   100 Ranger 27.00 0.00 0.00 27.00 08/08/13
1307 Eldoranx   75 Ranger 25.00 20.00 0.00 5.00 04/11/09
1308 Harden   105 Ranger 4153.00 3590.00 -107.00 456.00 03/05/16
1309 Willowflower   83 Ranger 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/09
1310 Loriander   110 Ranger 108.00 150.00 0.00 -42.00 08/24/18
1311 Carramrangez   110 Ranger 28.00 0.00 0.00 28.00 09/13/18