Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Stratt   110 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 10/13/18
2 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
3 Reyek   105 Bard 13960.00 12748.00 -156.00 1056.00 12/07/18
4 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
5 Chancho   109 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/07/18
6 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
7 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
8 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
9 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
10 Hawrlee   105 Bard 1340.00 1840.00 -132.00 -632.00 12/06/18
11 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
12 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
13 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
14 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
15 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
16 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
17 Kleffnote   109 Bard 53.00 105.00 0.00 -52.00 05/05/18
18 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
19 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
20 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
21 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
22 Aegile   105 Bard 1130.00 575.00 -1.00 554.00 06/30/17
23 Yoscorio   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 06/04/11
24 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
25 Epitheton   110 Bard 41.00 0.00 0.00 41.00 06/02/18
26 Taurato   110 Bard 36.00 0.00 -25.00 11.00 10/11/18
27 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
28 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
29 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
30 Songfin   95 Bard 25.00 25.00 0.00 0.00 06/21/12
31 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
32 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
33 Bumfoot   110 Bard 390.00 575.00 -8.00 -193.00 12/07/18
34 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
35 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
36 Scorneternity   110 Bard 74.00 0.00 0.00 74.00 07/28/18
37 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
38 Soylent   110 Bard 481.00 0.00 -11.00 470.00 08/24/18
39 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
40 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
41 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
42 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
43 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
44 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
45 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
46 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
47 Niente   109 Bard 30.00 0.00 0.00 30.00 10/27/18
48 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
49 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
50 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
51 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
52 Kraxus   100 Bard 1294.00 675.00 -569.00 50.00 12/18/14
53 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
54 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
55 Juukeboxx   110 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 08/16/18
56 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
57 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
58 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
59 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
60 Pulzatrain   107 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/18
61 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
62 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
63 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
64 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
65 Zendikar   105 Bard 554.00 990.00 0.00 -436.00 11/23/18
66 Niell   105 Bard 570.00 1135.00 -125.00 -690.00 06/17/17
67 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
68 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
69 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
70 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
71 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
72 Omaggio   110 Bard 148.00 150.00 0.00 -2.00 08/02/18
73 Tibb   110 Bard 129.00 0.00 0.00 129.00 12/06/18
74 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
75 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
76 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
77 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
78 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
79 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
80 Kulitta   105 Bard 518.00 546.00 0.00 -28.00 05/10/18
81 Vesagran   105 Bard 111.00 0.00 -28.00 83.00 01/28/16
82 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
83 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
84 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
85 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
86 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
87 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
88 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
89 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
90 Presiss   105 Bard 49.00 0.00 0.00 49.00 09/30/17
91 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
92 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
93 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
94 Primax   110 Bard 22.00 50.00 0.00 -28.00 09/01/18
95 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
96 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
97 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
98 Vaniddar   110 Bard 64.00 25.00 0.00 39.00 08/03/18
99 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
100 Djeggz   105 Bard 199.00 1425.00 -21.00 -1247.00 10/27/17
101 Placedo   77 Bard 31.00 20.00 0.00 11.00 10/10/09
102 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
103 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
104 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
105 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
106 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
107 Isabo   106 Bard 58.00 0.00 0.00 58.00 01/13/18
108 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
109 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
110 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
111 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
112 Dyanu   110 Bard 559.00 560.00 0.00 -1.00 12/01/18
113 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
114 Fishlicks   110 Bard 36.00 0.00 0.00 36.00 10/19/18
115 Zested   105 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 07/12/18
116 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
117 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
118 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
119 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
120 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
121 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
122 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
123 Wenry   105 Bard 295.00 150.00 0.00 145.00 03/31/18
124 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
125 Coronae   105 Bard 2398.00 1869.00 -91.00 438.00 04/09/16
126 Devdog   105 Bard 749.00 185.00 -46.00 518.00 06/02/16
127 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
128 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
129 Tradewinds   95 Bard 188.00 125.00 0.00 63.00 05/11/12
130 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
131 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
132 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
133 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
134 Pimax   110 Beastlord 577.00 450.00 -10.00 117.00 12/08/18
135 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
136 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
137 Exbeast   105 Beastlord 4147.00 3410.00 -26.00 711.00 10/18/18
138 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
139 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
140 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
141 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
142 Jolsh   110 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/18/18
143 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
144 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
145 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
146 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
147 Roadwarriorr   105 Beastlord 6.00 0.00 -6.00 0.00 06/21/18
148 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
149 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
150 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
151 Tsoquo   110 Beastlord 16.00 75.00 0.00 -59.00 06/01/18
152 Zokais   105 Beastlord 42.00 50.00 0.00 -8.00 05/19/18
153 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
154 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
155 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
156 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
157 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
158 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
159 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
160 Devlynsyde   105 Beastlord 492.00 325.00 -27.00 140.00 06/03/17
161 Teranis   105 Beastlord 96.00 125.00 0.00 -29.00 07/13/17
162 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
163 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
164 Dulcy   105 Beastlord 8831.00 6895.00 -1.00 1935.00 12/08/18
165 Brehm   110 Beastlord 30.00 10.00 0.00 20.00 04/06/18
166 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
167 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
168 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
169 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
170 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
171 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
172 Krezan   105 Beastlord 191.00 0.00 -46.00 145.00 05/12/18
173 Iribabh   110 Beastlord 367.00 500.00 -13.00 -146.00 10/27/18
174 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
175 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
176 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
177 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
178 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
179 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
180 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
181 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
182 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
183 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
184 Stingray   110 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 05/31/18
185 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
186 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
187 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
188 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
189 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
190 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
191 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
192 Clawfin   105 Beastlord 55.00 100.00 0.00 -45.00 06/30/17
193 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
194 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
195 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
196 Alcapwn   110 Beastlord 157.00 0.00 -9.00 148.00 04/06/18
197 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
198 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
199 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
200 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
201 Bumkus   105 Beastlord 9311.00 7545.00 -80.00 1686.00 12/08/18
202 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
203 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
204 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
205 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
206 Palmy   110 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
207 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
208 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
209 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
210 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
211 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
212 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
213 Rootdigger   105 Beastlord 848.00 1325.00 -78.00 -555.00 10/26/17
214 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
215 Paruaa   105 Beastlord 5366.00 4772.00 -39.00 555.00 11/30/18
216 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
217 Airakka   110 Beastlord 155.00 220.00 -17.00 -82.00 12/06/18
218 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
219 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
220 Fuzzbuster   105 Beastlord 141.00 110.00 -28.00 3.00 07/06/18
221 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
222 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
223 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
224 Darkweber   110 Beastlord 404.00 270.00 0.00 134.00 12/08/18
225 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
226 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
227 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
228 Animist   110 Beastlord 101.00 50.00 0.00 51.00 11/23/18
229 Poddo   105 Beastlord 17682.00 16824.00 -105.00 753.00 12/06/18
230 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
231 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
232 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
233 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
234 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
235 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
236 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
237 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
238 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
239 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
240 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
241 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
242 Culoo   110 Berserker 19.00 0.00 0.00 19.00 07/27/18
243 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
244 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
245 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
246 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
247 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
248 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
249 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
250 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
251 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
252 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
253 Krayzee   110 Berserker 105.00 200.00 0.00 -95.00 11/16/18
254 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
255 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
256 Dawgon   110 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
257 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
258 Gnomemasher   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
259 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
260 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
261 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
262 Ungato   105 Berserker 183.00 150.00 -127.00 -94.00 07/15/16
263 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
264 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
265 Panthro   105 Berserker 481.00 340.00 -17.00 124.00 03/25/17
266 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
267 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
268 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
269 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
270 Fyrocious   110 Berserker 61.00 0.00 0.00 61.00 10/06/18
271 Exzerker   110 Berserker 1374.00 1107.00 -28.00 239.00 12/08/18
272 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
273 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
274 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
275 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
276 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
277 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
278 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
279 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
280 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
281 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
282 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
283 Rinamor   105 Berserker 4525.00 3660.00 -88.00 777.00 09/06/18
284 Slasherz   109 Berserker 170.00 325.00 0.00 -155.00 02/03/18
285 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
286 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
287 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
288 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
289 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
290 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
291 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
292 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
293 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
294 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
295 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
296 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
297 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
298 Tantrom   105 Berserker 320.00 350.00 0.00 -30.00 08/18/17
299 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
300 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
301 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
302 Rokgri   110 Berserker 8.00 0.00 -6.00 2.00 09/15/18
303 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
304 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
305 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
306 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
307 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
308 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
309 Jozerk   105 Berserker 73.00 0.00 0.00 73.00 01/20/18
310 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
311 Tinyzerk   105 Berserker 2838.00 2721.00 -7.00 110.00 08/23/18
312 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
313 Psychomantis   105 Berserker 277.00 0.00 -29.00 248.00 06/09/17
314 Healxp   105 Berserker 519.00 475.00 0.00 44.00 03/24/18
315 Basilizk   105 Berserker 991.00 325.00 -25.00 641.00 10/13/18
316 Vorpalx   105 Berserker 6516.00 4015.00 -2504.00 -3.00 12/03/15
317 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
318 Krinni   105 Berserker 4198.00 3407.00 -41.00 750.00 12/07/18
319 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
320 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
321 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
322 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
323 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
324 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
325 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
326 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
327 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
328 Absolutt   110 Berserker 220.00 325.00 0.00 -105.00 06/15/18
329 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
330 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
331 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
332 Kazmin   105 Berserker 5217.00 4781.00 -59.00 377.00 07/06/18
333 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
334 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
335 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
336 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
337 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
338 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
339 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
340 Aiyven   109 Cleric 66.00 100.00 0.00 -34.00 06/14/18
341 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
342 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
343 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
344 Alorra   105 Cleric 3773.00 3542.00 0.00 231.00 03/03/18
345 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
346 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
347 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
348 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
349 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
350 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
351 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
352 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
353 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
354 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
355 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
356 Crupp   105 Cleric 907.00 782.00 -85.00 40.00 03/01/18
357 Kelssie   105 Cleric 937.00 575.00 0.00 362.00 03/15/18
358 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
359 Riccoo   105 Cleric 444.00 50.00 -171.00 223.00 12/08/18
360 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
361 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
362 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
363 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
364 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
365 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
366 Azaria   110 Cleric 292.00 25.00 0.00 267.00 07/21/18
367 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
368 Buddley   105 Cleric 177.00 0.00 0.00 177.00 02/14/15
369 Higheels   100 Cleric 3861.00 3359.00 -32.00 470.00 12/18/14
370 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
371 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
372 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
373 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
374 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
375 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
376 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
377 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
378 Exilesbane   105 Cleric 63.00 75.00 0.00 -12.00 08/11/18
379 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
380 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
381 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
382 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
383 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
384 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
385 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
386 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
387 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
388 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
389 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
390 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
391 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
392 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
393 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
394 Jumvapace   110 Cleric 29.00 0.00 0.00 29.00 10/20/18
395 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
396 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
397 Zenniexx   110 Cleric 226.00 75.00 0.00 151.00 10/19/18
398 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
399 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
400 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
401 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
402 Wendere   85 Cleric 29.00 10.00 0.00 19.00 06/26/10
403 Harmoniey   110 Cleric 156.00 0.00 0.00 156.00 11/24/18
404 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
405 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
406 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
407 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
408 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
409 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
410 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
411 Farzi   110 Cleric 11.00 0.00 -11.00 0.00 06/08/18
412 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
413 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
414 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
415 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
416 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
417 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
418 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
419 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
420 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
421 Furro   105 Cleric 36584.00 15341.00 0.00 21243.00 12/08/18
422 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
423 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
424 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
425 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
426 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
427 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
428 Dokhopper   105 Cleric 4757.00 4513.00 -3.00 241.00 12/08/18
429 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
430 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
431 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
432 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
433 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
434 Faithanna   109 Cleric 215.00 0.00 0.00 215.00 11/24/18
435 Scornlife   105 Cleric 153.00 5.00 0.00 148.00 03/30/18
436 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
437 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
438 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
439 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
440 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
441 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
442 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
443 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
444 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
445 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
446 Ladydianna   105 Cleric 1212.00 1089.00 -8.00 115.00 12/08/18
447 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
448 Winari   110 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 08/30/18
449 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
450 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
451 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
452 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
453 Dimerall   105 Cleric 14912.00 14087.00 -33.00 792.00 11/30/18
454 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
455 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
456 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
457 Dynara   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 09/01/18
458 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
459 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
460 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
461 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
462 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
463 Sweetni   79 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 08/01/09
464 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
465 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
466 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
467 Windreaper   105 Cleric 18841.00 15019.00 -79.00 3743.00 12/08/18
468 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
469 Trolbiterr   105 Cleric 12278.00 6054.00 -5175.00 1049.00 09/08/18
470 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
471 Scorndeath   105 Cleric 119.00 15.00 0.00 104.00 03/22/18
472 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
473 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
474 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
475 Mildaria   105 Cleric 12119.00 9233.00 -335.00 2551.00 09/29/18
476 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
477 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
478 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
479 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
480 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
481 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
482 Aeudarx   110 Cleric 59.00 50.00 0.00 9.00 06/07/18
483 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
484 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
485 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
486 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
487 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
488 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
489 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
490 Freakster   105 Cleric 107.00 0.00 0.00 107.00 03/22/18
491 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
492 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
493 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
494 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
495 Drogbless   105 Cleric 2864.00 1352.00 -146.00 1366.00 07/27/18
496 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
497 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
498 Boujee   110 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 07/06/18
499 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
500 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
501 Menteiri   110 Cleric 513.00 381.00 -1.00 131.00 12/08/18
502 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
503 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
504 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
505 Thraxxia   105 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 07/06/18
506 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
507 Darkdino   100 Cleric 44.00 0.00 0.00 44.00 08/31/13
508 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
509 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
510 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
511 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
512 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
513 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
514 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
515 Karric   105 Druid 829.00 550.00 -13.00 266.00 02/16/17
516 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
517 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
518 Ladidah   80 Druid 6.00 20.00 0.00 -14.00 05/02/09
519 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
520 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
521 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
522 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
523 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
524 Kianara   105 Druid 9199.00 8652.00 -177.00 370.00 12/08/18
525 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
526 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
527 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
528 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
529 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
530 Ghanda   105 Druid 8252.00 7659.00 -9.00 584.00 10/19/18
531 Dimbly   105 Druid 30747.00 23823.00 -61.00 6863.00 12/08/18
532 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
533 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
534 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
535 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
536 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
537 Goet   105 Druid 2160.00 1826.00 0.00 334.00 04/14/17
538 Drugas   110 Druid 815.00 610.00 -1.00 204.00 09/29/18
539 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
540 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
541 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
542 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
543 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
544 Jimech   105 Druid 523.00 300.00 0.00 223.00 12/08/18
545 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
546 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
547 Nellixx   105 Druid 7343.00 2769.00 -3104.00 1470.00 09/17/16
548 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
549 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
550 Nuttann   105 Druid 17620.00 6714.00 -43.00 10863.00 09/29/18
551 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
552 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
553 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
554 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
555 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
556 Aeaan   110 Druid 99.00 20.00 0.00 79.00 07/21/18
557 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
558 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
559 Nulan   108 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 11/16/18
560 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
561 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
562 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
563 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
564 Zeare   110 Druid 124.00 50.00 0.00 74.00 11/03/18
565 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
566 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
567 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
568 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
569 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
570 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
571 Gullivaer   105 Druid 1201.00 2236.00 -22.00 -1057.00 11/10/17
572 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
573 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
574 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
575 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
576 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
577 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
578 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
579 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
580 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
581 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
582 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
583 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
584 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
585 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
586 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
587 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
588 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
589 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
590 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
591 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
592 Neckross   110 Druid 204.00 175.00 -1.00 28.00 12/08/18
593 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
594 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
595 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
596 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
597 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
598 Drmeow   105 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 07/28/18
599 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
600 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
601 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
602 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
603 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
604 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
605 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
606 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
607 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
608 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
609 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
610 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
611 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
612 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
613 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
614 Swen   105 Druid 4116.00 2858.00 -66.00 1192.00 10/27/18
615 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
616 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
617 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
618 Quazzi   108 Druid 159.00 100.00 -9.00 50.00 05/26/18
619 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
620 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
621 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
622 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
623 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
624 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
625 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
626 Yeomsa   110 Enchanter 185.00 50.00 0.00 135.00 04/21/18
627 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
628 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
629 Avio   110 Enchanter 8.00 0.00 -2.00 6.00 09/15/18
630 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
631 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
632 Aladenya   85 Enchanter 47.00 10.00 0.00 37.00 05/01/10
633 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
634 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
635 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
636 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
637 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
638 Alannaa   110 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/18
639 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
640 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
641 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
642 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
643 Nogshale   110 Enchanter 454.00 275.00 -1.00 178.00 05/24/18
644 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
645 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
646 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
647 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
648 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
649 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
650 Cymrilx   110 Enchanter 252.00 0.00 0.00 252.00 06/15/18
651 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
652 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
653 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
654 Skythefox   109 Enchanter 679.00 585.00 -1.00 93.00 12/08/18
655 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
656 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
657 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
658 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
659 Gruesula   105 Enchanter 12876.00 9877.00 -380.00 2619.00 12/06/18
660 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
661 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
662 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
663 Kraniyum   105 Enchanter 84.00 225.00 0.00 -141.00 10/05/18
664 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
665 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
666 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
667 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
668 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
669 Succuba   90 Enchanter 6.00 0.00 0.00 6.00 09/29/11
670 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
671 Bundi   105 Enchanter 3035.00 1697.00 -1370.00 -32.00 12/06/18
672 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
673 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
674 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
675 Vandaydar   85 Enchanter 46.00 0.00 0.00 46.00 06/24/10
676 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
677 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
678 Eyegora   105 Enchanter 7140.00 4674.00 -2051.00 415.00 02/02/18
679 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
680 Brellontis   105 Enchanter 231.00 440.00 0.00 -209.00 09/23/17
681 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
682 Maym   110 Enchanter 250.00 150.00 0.00 100.00 03/22/18
683 Sylphan   105 Enchanter 5995.00 4128.00 -110.00 1757.00 05/03/18
684 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
685 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
686 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
687 Lonye   110 Enchanter 16.00 110.00 0.00 -94.00 06/01/18
688 Savack   105 Enchanter 11459.00 10589.00 -410.00 460.00 04/05/18
689 Jamazing   105 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 08/05/17
690 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7913.00 6788.00 -262.00 863.00 12/08/18
691 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
692 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
693 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
694 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
695 Izaeldore   85 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 10/10/09
696 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
697 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
698 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
699 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
700 Faldyarr   109 Enchanter 1406.00 1323.00 -1.00 82.00 12/08/18
701 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
702 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
703 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
704 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
705 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
706 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
707 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
708 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
709 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
710 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
711 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
712 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
713 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
714 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
715 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
716 Larg   105 Enchanter 383.00 0.00 -14.00 369.00 06/01/18
717 Chamus   105 Enchanter 120.00 435.00 0.00 -315.00 08/13/16
718 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
719 Landaru   105 Enchanter 16554.00 15079.00 -147.00 1328.00 12/01/18
720 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
721 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
722 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
723 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
724 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
725 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
726 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
727 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
728 Telemacus   110 Magician 80.00 275.00 0.00 -195.00 12/06/18
729 Ehlana   105 Magician 7574.00 6965.00 -127.00 482.00 07/28/18
730 Hrothgarr   84 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 08/22/09
731 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
732 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
733 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
734 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
735 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
736 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
737 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
738 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
739 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
740 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
741 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
742 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
743 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
744 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
745 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
746 Fizzlekings   105 Magician 298.00 175.00 -35.00 88.00 09/07/18
747 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
748 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
749 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
750 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
751 Lanadar   105 Magician 4708.00 3402.00 -39.00 1267.00 12/06/18
752 Cortina   105 Magician 295.00 0.00 -47.00 248.00 02/24/17
753 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
754 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
755 Hakosem   110 Magician 22.00 0.00 0.00 22.00 08/31/18
756 Minisent   110 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 12/01/18
757 Ttroubble   110 Magician 48.00 50.00 -1.00 -3.00 11/10/18
758 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
759 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
760 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
761 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
762 Ryino   110 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 03/24/18
763 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
764 Zisti   105 Magician 331.00 75.00 -99.00 157.00 12/07/18
765 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
766 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
767 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
768 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
769 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
770 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
771 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
772 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
773 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
774 Gemmedsoul   105 Magician 80.00 0.00 -65.00 15.00 02/04/16
775 Romen   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
776 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
777 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
778 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
779 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
780 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
781 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
782 Eplis   106 Magician 46.00 0.00 0.00 46.00 10/19/18
783 Goddes   105 Magician 114.00 225.00 0.00 -111.00 02/24/18
784 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
785 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
786 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
787 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
788 Idaran   105 Magician 6249.00 5705.00 -210.00 334.00 08/30/18
789 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
790 Finblast   107 Magician 42.00 50.00 0.00 -8.00 04/20/18
791 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
792 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
793 Tinkz   110 Magician 954.00 321.00 -8.00 625.00 08/03/18
794 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
795 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
796 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
797 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
798 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
799 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
800 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
801 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
802 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
803 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
804 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
805 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
806 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
807 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
808 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
809 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
810 Kineely   105 Magician 776.00 1325.00 0.00 -549.00 12/07/18
811 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
812 Drokaten   106 Magician 171.00 600.00 -5.00 -434.00 11/03/18
813 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
814 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
815 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
816 Giggi   109 Magician 211.00 350.00 0.00 -139.00 10/19/18
817 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
818 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
819 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
820 Veliz   109 Magician 212.00 85.00 0.00 127.00 11/24/18
821 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
822 Johjoh   105 Magician 914.00 854.00 0.00 60.00 11/04/16
823 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
824 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
825 Saiadan   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 12/11/10
826 Squiles   105 Magician 5579.00 3171.00 -2254.00 154.00 06/28/18
827 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
828 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
829 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
830 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
831 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
832 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
833 Remslaren   105 Magician 2148.00 1885.00 -16.00 247.00 12/08/18
834 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
835 Sostenes   105 Magician 40.00 0.00 -1.00 39.00 12/10/16
836 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
837 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
838 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
839 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
840 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
841 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
842 Elrodx   100 Magician 346.00 315.00 -50.00 -19.00 01/11/14
843 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
844 Kraker   90 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/11
845 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
846 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
847 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
848 Taeryn   105 Magician 224.00 25.00 0.00 199.00 07/23/15
849 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
850 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
851 Wenlain   105 Magician 432.00 430.00 -223.00 -221.00 06/17/17
852 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
853 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
854 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
855 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
856 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
857 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
858 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
859 Canneto   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/18/10
860 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
861 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
862 Marquele   110 Magician 49.00 0.00 0.00 49.00 06/22/18
863 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
864 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
865 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
866 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
867 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
868 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
869 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
870 Vendess   110 Magician 38.00 0.00 0.00 38.00 06/02/18
871 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
872 Cargagin   95 Magician 123.00 40.00 0.00 83.00 10/04/12
873 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
874 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
875 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
876 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
877 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
878 Jonasin   110 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 05/31/18
879 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
880 Pyritex   105 Magician 100.00 150.00 0.00 -50.00 10/19/18
881 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
882 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
883 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
884 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
885 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
886 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
887 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
888 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
889 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
890 Syco   105 Magician 4109.00 3649.00 -165.00 295.00 10/25/18
891 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
892 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
893 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
894 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
895 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
896 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
897 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
898 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
899 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
900 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
901 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
902 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
903 Itybitty   105 Magician 14.00 0.00 -13.00 1.00 02/26/16
904 Eeline   105 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 08/17/18
905 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
906 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
907 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
908 Yeze   110 Magician 1140.00 627.00 -19.00 494.00 09/22/18
909 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
910 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
911 Marsmage   105 Magician 7356.00 6997.00 -132.00 227.00 07/06/18
912 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
913 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
914 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
915 Ggrimm   95 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 09/12/12
916 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
917 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
918 Vengax   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 08/14/10
919 Snakein   105 Monk 15398.00 9670.00 -2886.00 2842.00 12/08/18
920 Wrekka   100 Monk 580.00 250.00 -17.00 313.00 11/15/14
921 Gorereaperx   85 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
922 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
923 Grimlaken   100 Monk 242.00 400.00 0.00 -158.00 04/12/14
924 Glower   90 Monk 573.00 515.00 0.00 58.00 02/11/11
925 Talick   100 Monk 4029.00 3311.00 -45.00 673.00 06/07/14
926 Riazo   105 Monk 497.00 350.00 -12.00 135.00 01/29/16
927 Redraynex   105 Monk 3074.00 2369.00 -122.00 583.00 06/06/15
928 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
929 Adobo   105 Monk 502.00 170.00 -14.00 318.00 01/16/15
930 Madpullz   85 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/09/10
931 Ownlei   110 Monk 1056.00 870.00 0.00 186.00 12/01/18
932 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
933 Viga   105 Monk 184.00 650.00 -21.00 -487.00 01/28/17
934 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
935 Sareaeg   100 Monk 30.00 25.00 0.00 5.00 04/11/14
936 Mushuu   105 Monk 60.00 275.00 0.00 -215.00 08/10/17
937 Daltonn   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
938 Whopu   90 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
939 Whistlefists   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
940 Khaosclaw   105 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 06/30/16
941 Moufette   90 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/11
942 Sotosan   85 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 05/08/10
943 Sztiz   79 Monk 46.00 10.00 0.00 36.00 10/01/09
944 Zensoril   78 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 04/04/09
945 Gutcha   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
946 Monksar   100 Monk 56.00 100.00 -9.00 -53.00 12/05/14
947 Charkoraz   82 Monk 44.00 29.00 0.00 15.00 09/03/09
948 Xotox   105 Monk 167.00 275.00 0.00 -108.00 06/29/17
949 Modrieth   76 Monk 6.00 10.00 0.00 -4.00 05/02/09
950 Lkorsis   100 Monk 274.00 50.00 0.00 224.00 02/28/13
951 Mten   105 Monk 13838.00 12936.00 -719.00 183.00 12/06/18
952 Jube   95 Monk 568.00 485.00 0.00 83.00 07/26/12
953 Klar   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/08/10
954 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
955 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
956 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
957 Meelad   80 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 07/30/09
958 Froakmaster   105 Monk 87.00 200.00 0.00 -113.00 01/05/17
959 Omonn   95 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 02/18/12
960 Kikkyu   86 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 04/12/11
961 Zazzoo   105 Monk 647.00 510.00 -45.00 92.00 11/11/16
962 Majox   85 Monk 333.00 30.00 0.00 303.00 10/08/10
963 Serakk   100 Monk 221.00 125.00 -10.00 86.00 10/25/14
964 Ihurt   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
965 Falling   105 Monk 1296.00 1578.00 -29.00 -311.00 09/01/18
966 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
967 Befour   84 Monk 45.00 40.00 0.00 5.00 08/29/09
968 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
969 Lisard   105 Monk 7704.00 7551.00 -46.00 107.00 06/16/18
970 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
971 Lanjin   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
972 Buddamonk   91 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
973 Torak   105 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 07/15/17
974 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
975 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
976 Kongfushis   105 Monk 390.00 350.00 0.00 40.00 09/27/18
977 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
978 Psymon   90 Monk 38.00 0.00 0.00 38.00 09/22/11
979 Terri   85 Monk 9.00 10.00 0.00 -1.00 09/11/10
980 Rohsham   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/09
981 Ascherr   105 Monk 55.00 0.00 0.00 55.00 04/15/17
982 Valik   105 Monk 1408.00 1255.00 -35.00 118.00 10/15/16
983 Kikster   86 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/10/11
984 Gibakor   86 Monk 7.00 10.00 0.00 -3.00 01/27/11
985 Ssarik   79 Monk 95.00 96.00 0.00 -1.00 12/12/09
986 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
987 Prolific   95 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 05/05/12
988 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
989 Tarpon   90 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 04/05/11
990 Szarlok   75 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/05/09
991 Grassee   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
992 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
993 Corolee   105 Monk 51.00 25.00 -12.00 14.00 03/24/16
994 Xamis   85 Monk 66.00 0.00 0.00 66.00 04/22/10
995 Ccup   90 Monk 17.00 10.00 0.00 7.00 04/02/11
996 Quicktail   105 Monk 541.00 420.00 -10.00 111.00 07/21/18
997 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
998 Punches   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 06/26/10
999 Wongfeihun   85 Monk 12.00 10.00 0.00 2.00 08/15/09
1000 Kaio   75 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/31/09
1001 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
1002 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1003 Baider   105 Monk 32.00 0.00 -30.00 2.00 01/16/15
1004 Szrarzs   100 Monk 1619.00 1448.00 -91.00 80.00 07/11/14
1005 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
1006 Zebthil   108 Monk 44.00 0.00 0.00 44.00 07/28/18
1007 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
1008 Rasrn   85 Monk 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
1009 Ripnrun   105 Monk 617.00 1090.00 -1.00 -474.00 06/07/18
1010 Carramrodz   110 Monk 40.00 0.00 0.00 40.00 04/26/18
1011 Tokey   105 Monk 244.00 225.00 -19.00 0.00 08/07/15
1012 Tanick   100 Monk 263.00 205.00 0.00 58.00 03/01/13
1013 Chowleeex   105 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/30/16
1014 Arrigato   85 Monk 27.00 10.00 0.00 17.00 03/19/10
1015 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
1016 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
1017 Gotter   95 Monk 60.00 20.00 0.00 40.00 06/27/12
1018 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
1019 Ghesus   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/11/09
1020 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
1021 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
1022 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
1023 Lubstopull   90 Monk 379.00 348.00 0.00 31.00 12/02/10
1024 Velociraptor   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 03/12/10
1025 Tyranosawr   105 Monk 9726.00 9670.00 -19.00 37.00 12/07/18
1026 Dondogo   82 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
1027 Zangoose   93 Monk 29.00 20.00 0.00 9.00 06/13/12
1028 Manual   85 Monk 1183.00 915.00 0.00 268.00 08/08/10
1029 Crighton   110 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 07/28/18
1030 Shorin   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 04/08/11
1031 Husalah   81 Monk 14.00 10.00 0.00 4.00 09/27/09
1032 Oruatyrim   105 Monk 15774.00 14374.00 -202.00 1198.00 08/31/18
1033 Maken   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 03/28/09
1034 Vulvana   105 Monk 9464.00 8598.00 -22.00 844.00 12/08/18
1035 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
1036 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
1037 Casansisu   85 Monk 73.00 10.00 0.00 63.00 09/18/10
1038 Rydah   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/26/10
1039 Tszu   90 Monk 304.00 15.00 0.00 289.00 09/30/11
1040 Billius   90 Monk 487.00 265.00 0.00 222.00 09/29/11
1041 Sibrav   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
1042 Sukari   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/25/11
1043 Dragkin   85 Monk 30.00 0.00 0.00 30.00 10/09/10
1044 Anji   106 Monk 90.00 0.00 -1.00 89.00 04/07/18
1045 Sidmoneyb   85 Monk 239.00 165.00 0.00 74.00 06/18/10
1046 Sokon   100 Monk 283.00 233.00 0.00 50.00 08/08/13
1047 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
1048 Sire   100 Monk 1512.00 1534.00 -9.00 -31.00 02/13/14
1049 Remiel   82 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 06/26/10
1050 Khorriz   105 Monk 4360.00 3451.00 -157.00 752.00 10/11/18
1051 Skunks   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 04/04/09
1052 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
1053 Xarlass   105 Monk 1641.00 1150.00 -2.00 489.00 05/14/15
1054 Muayx   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 01/29/11
1055 Fleeterx   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
1056 Isengarx   90 Monk 242.00 170.00 0.00 72.00 06/05/11
1057 Gunz   100 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 10/10/13
1058 Gwenni   105 Monk 107.00 175.00 0.00 -68.00 02/16/17
1059 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
1060 Danain   90 Monk 1749.00 1316.00 0.00 433.00 09/09/11
1061 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
1062 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
1063 Veri   95 Necromancer 1052.00 937.00 0.00 115.00 05/26/12
1064 Daangger   90 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/13/11
1065 Arikron   85 Necromancer 39.00 0.00 0.00 39.00 07/24/10
1066 Sinfear   100 Necromancer 49.00 0.00 0.00 49.00 07/26/13
1067 Cedium   105 Necromancer 543.00 590.00 -200.00 -247.00 07/30/16
1068 Cambonz   91 Necromancer 23.00 10.00 0.00 13.00 01/07/12
1069 Flytrap   76 Necromancer 15.00 30.00 0.00 -15.00 04/25/09
1070 Plaguebone   95 Necromancer 16.00 0.00 0.00 16.00 11/10/12
1071 Zinum   105 Necromancer 1486.00 790.00 -919.00 -223.00 11/04/17
1072 Tasli   95 Necromancer 18.00 0.00 0.00 18.00 09/14/12
1073 Quickburn   105 Necromancer 5812.00 5216.00 -405.00 191.00 03/10/17
1074 Deadwidow   80 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/06/09
1075 Draxx   105 Necromancer 911.00 570.00 -19.00 322.00 12/08/18
1076 Inri   105 Necromancer 26.00 125.00 0.00 -99.00 02/22/18
1077 Aaabnon   75 Necromancer 31.00 0.00 0.00 31.00 08/29/09
1078 Cyaafter   87 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 04/07/11
1079 Causttic   110 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 07/19/18
1080 Gonetosee   105 Necromancer 211.00 35.00 -48.00 128.00 05/27/17
1081 Ssilos   85 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 05/02/09
1082 Eumrien   100 Necromancer 1950.00 1948.00 -10.00 -8.00 07/05/14
1083 Albitor   105 Necromancer 736.00 625.00 0.00 111.00 08/22/15
1084 Adversary   105 Necromancer 68.00 100.00 0.00 -32.00 11/18/17
1085 Bohndan   85 Necromancer 11.00 20.00 0.00 -9.00 05/01/10
1086 Ocsee   95 Necromancer 899.00 675.00 0.00 224.00 07/13/12
1087 Uelno   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/07/11
1088 Baconrider   100 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/12/14
1089 Choked   110 Necromancer 37.00 0.00 0.00 37.00 06/02/18
1090 Ldarkk   86 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 10/29/11
1091 Scoville   105 Necromancer 1430.00 605.00 -562.00 263.00 10/08/15
1092 Cattz   90 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 04/21/11
1093 Deastrocdor   105 Necromancer 41.00 275.00 0.00 -234.00 09/08/18
1094 Alisster   85 Necromancer 53.00 20.00 0.00 33.00 07/29/10
1095 Azorin   90 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1096 Krosar   95 Necromancer 27.00 10.00 0.00 17.00 05/10/12
1097 Jukenn   87 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 04/05/11
1098 Taein   105 Necromancer 35.00 0.00 0.00 35.00 03/16/18
1099 Vanlor   90 Necromancer 439.00 330.00 0.00 109.00 03/18/11
1100 Axziritha   95 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/29/12
1101 Ultulus   85 Necromancer 22.00 0.00 0.00 22.00 05/29/09
1102 Twitcher   95 Necromancer 123.00 0.00 0.00 123.00 08/19/12
1103 Axany   105 Necromancer 73.00 350.00 0.00 -277.00 12/30/16
1104 Lizardboness   84 Necromancer 3.00 10.00 0.00 -7.00 04/12/09
1105 Chiron   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/23/10
1106 Venym   100 Necromancer 191.00 50.00 -4.00 137.00 08/28/14
1107 Reccoo   105 Necromancer 3637.00 1560.00 -720.00 1357.00 12/06/18
1108 Gaibraik   105 Necromancer 29.00 0.00 0.00 29.00 05/06/17
1109 Rosemarys   107 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 10/13/18
1110 Zeflmax   100 Necromancer 15.00 20.00 0.00 -5.00 10/03/13
1111 Chilmane   85 Necromancer 106.00 60.00 0.00 46.00 10/03/10
1112 Kotsukai   100 Necromancer 10037.00 8338.00 -59.00 1640.00 07/05/14
1113 Iten   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1114 Afrenzyin   89 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 03/18/11
1115 Dathedi   95 Necromancer 122.00 25.00 0.00 97.00 04/26/12
1116 Dembonez   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/31/09
1117 Manofwarrx   105 Necromancer 709.00 675.00 -33.00 1.00 08/25/17
1118 Alaaraaf   85 Necromancer 77.00 20.00 0.00 57.00 06/25/10
1119 Murkwaters   1 Necromancer 43.00 30.00 0.00 13.00 06/19/09
1120 Shabadu   90 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/25/11
1121 Sorceror   85 Necromancer 28.00 0.00 0.00 28.00 09/05/09
1122 Lilithreborn   78 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
1123 Belogru   1 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 02/03/11
1124 Kabel   95 Necromancer 1037.00 554.00 0.00 483.00 09/28/12
1125 Frassz   100 Necromancer 652.00 486.00 0.00 166.00 07/13/13
1126 Contalgari   105 Necromancer 124.00 150.00 0.00 -26.00 12/08/18
1127 Elpachuco   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 04/10/09
1128 Cajunbeans   95 Necromancer 793.00 600.00 0.00 193.00 02/04/12
1129 Bhigba   110 Necromancer 160.00 0.00 0.00 160.00 11/17/18
1130 Xansdotti   90 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
1131 Tinkkerbel   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1132 Semirage   98 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 12/28/12
1133 Guccio   85 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 05/29/10
1134 Taxles   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1135 Ioncuru   110 Necromancer 333.00 0.00 0.00 333.00 12/01/18
1136 Viggen   105 Necromancer 103.00 0.00 0.00 103.00 08/17/17
1137 Sarann   105 Necromancer 566.00 590.00 -89.00 -113.00 10/28/17
1138 Evileen   105 Necromancer 1090.00 435.00 -92.00 563.00 06/07/18
1139 Ormil   78 Necromancer 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/20/09
1140 Bdellium   82 Necromancer 14.00 0.00 0.00 14.00 10/01/09
1141 Plasmoo   108 Necromancer 82.00 100.00 0.00 -18.00 04/06/18
1142 Drist   81 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
1143 Honnabull   105 Necromancer 63.00 0.00 -4.00 59.00 02/05/16
1144 Glaydfrawg   105 Necromancer 3421.00 2925.00 -274.00 222.00 05/26/17
1145 Vindiin   85 Necromancer 37.00 30.00 0.00 7.00 04/10/09
1146 Datsda   105 Necromancer 465.00 190.00 0.00 275.00 08/14/15
1147 Darkenya   80 Necromancer 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1148 Karkiss   105 Necromancer 35.00 175.00 -5.00 -145.00 11/18/17
1149 Nosferatuu   85 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1150 Cruelia   105 Necromancer 121.00 125.00 -6.00 -10.00 04/15/17
1151 Deadiam   105 Necromancer 175.00 525.00 -81.00 -431.00 08/18/17
1152 Origomali   85 Necromancer 24.00 0.00 0.00 24.00 03/28/10
1153 Flabern   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
1154 Pree   110 Necromancer 825.00 571.00 0.00 254.00 11/24/18
1155 Loophur   90 Necromancer 201.00 65.00 0.00 136.00 04/09/11
1156 Ibiuzen   85 Necromancer 15.00 0.00 0.00 15.00 06/13/09
1157 Vapula   105 Necromancer 15.00 0.00 -2.00 13.00 02/14/15
1158 Tate   90 Necromancer 318.00 145.00 0.00 173.00 08/06/11
1159 Jonarer   105 Necromancer 228.00 60.00 -58.00 110.00 09/24/16
1160 Whitestripe   110 Necromancer 1530.00 1295.00 -5.00 230.00 12/08/18
1161 Nten   105 Necromancer 2047.00 2125.00 -681.00 -759.00 10/20/16
1162 Mcdeadly   95 Necromancer 298.00 10.00 0.00 288.00 09/27/12
1163 Halleighs   100 Necromancer 3.00 0.00 -3.00 0.00 05/09/14
1164 Sinnayr   105 Necromancer 12166.00 11809.00 -19.00 338.00 05/11/17
1165 Souldrainer   90 Necromancer 37.00 10.00 0.00 27.00 11/12/10
1166 Scornfire   105 Necromancer 3659.00 2925.00 -91.00 643.00 10/20/18
1167 Atelzeni   105 Necromancer 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
1168 Demignome   105 Necromancer 112.00 0.00 -13.00 99.00 11/12/15
1169 Ellipsis   85 Necromancer 47.00 20.00 0.00 27.00 07/30/10
1170 Toxigenic   90 Necromancer 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/02/11
1171 Shaminex   90 Necromancer 20.00 0.00 0.00 20.00 03/18/11
1172 Sinc   105 Necromancer 4075.00 2911.00 -127.00 1037.00 03/05/16
1173 Evilbeauty   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
1174 Yagu   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/02/11
1175 Nintap   105 Necromancer 11355.00 10101.00 -153.00 1101.00 06/28/18
1176 Deija   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 08/26/10
1177 Geoffeory   82 Paladin 24.00 0.00 0.00 24.00 11/14/09
1178 Fumyen   105 Paladin 222.00 650.00 0.00 -428.00 10/21/16
1179 Brenny   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 12/11/10
1180 Kindaare   90 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 04/15/11
1181 Golaliel   105 Paladin 195.00 155.00 0.00 40.00 06/14/18
1182 Desmoire   85 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 07/07/11
1183 Feroxide   105 Paladin 12513.00 11198.00 -448.00 867.00 04/28/17
1184 Tempelton   95 Paladin 130.00 65.00 0.00 65.00 11/09/12
1185 Jasson   105 Paladin 2627.00 2439.00 -74.00 114.00 12/08/18
1186 Jacops   87 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1187 Ribbitting   105 Paladin 9250.00 8449.00 -41.00 760.00 11/13/15
1188 Hindolmer   95 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 09/19/12
1189 Falkor   84 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 08/29/09
1190 Rolynholy   93 Paladin 3166.00 2932.00 0.00 234.00 05/26/12
1191 Thessiuss   90 Paladin 35.00 0.00 0.00 35.00 07/28/11
1192 Kiloon   85 Paladin 40.00 0.00 0.00 40.00 03/06/10
1193 Patknight   105 Paladin 140.00 500.00 -4.00 -364.00 11/14/15
1194 Mahku   90 Paladin 397.00 295.00 0.00 102.00 08/27/11
1195 Aarrg   80 Paladin 6.00 10.00 0.00 -4.00 06/26/10
1196 Rolyn   95 Paladin 172.00 135.00 0.00 37.00 09/01/12
1197 Othen   105 Paladin 2514.00 1636.00 -345.00 533.00 11/16/18
1198 Kaifeng   100 Paladin 3161.00 1812.00 -16.00 1333.00 05/23/14
1199 Rinvarien   90 Paladin 505.00 350.00 0.00 155.00 04/07/11
1200 Ironwind   95 Paladin 836.00 505.00 0.00 331.00 10/13/12
1201 Denriel   105 Paladin 103.00 120.00 -6.00 -23.00 08/11/16
1202 Luthernhamner   105 Paladin 23513.00 22180.00 -458.00 875.00 12/08/18
1203 Drefaen   90 Paladin 626.00 585.00 0.00 41.00 03/23/12
1204 Guiltyy   100 Paladin 178.00 50.00 0.00 128.00 10/11/14
1205 Vallanor   85 Paladin 345.00 295.00 0.00 50.00 10/09/10
1206 Treacherous   105 Paladin 65.00 0.00 -65.00 0.00 03/10/16
1207 Remdayen   95 Paladin 293.00 207.00 0.00 86.00 03/17/12
1208 Olthor   105 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 05/28/16
1209 Gawain   87 Paladin 19.00 0.00 0.00 19.00 10/08/11
1210 Candara   82 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1211 Tyrinion   95 Paladin 536.00 515.00 0.00 21.00 10/17/12
1212 Doramurx   105 Paladin 19191.00 18943.00 -203.00 45.00 05/19/18
1213 Cylius   95 Paladin 325.00 85.00 0.00 240.00 11/03/12
1214 Kracku   90 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 03/18/11
1215 Bamaden   108 Paladin 25.00 0.00 0.00 25.00 08/16/18
1216 Denodirt   105 Paladin 17.00 175.00 0.00 -158.00 12/01/17
1217 Faldibus   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
1218 Purexhale   105 Paladin 760.00 613.00 0.00 147.00 11/07/15
1219 Curator   85 Paladin 434.00 369.00 0.00 65.00 08/21/10
1220 Thornbury   76 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 04/04/09
1221 Pimm   105 Paladin 1455.00 1000.00 -27.00 428.00 12/07/18
1222 Holix   105 Paladin 18.00 0.00 0.00 18.00 06/11/15
1223 Helicoprion   95 Paladin 11.00 5.00 0.00 6.00 01/27/12
1224 Cenidlgon   105 Paladin 22.00 25.00 -9.00 -12.00 07/16/16
1225 Crusades   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1226 Beedlin   110 Paladin 778.00 552.00 -6.00 220.00 09/22/18
1227 Shilhi   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
1228 Cahnahan   85 Paladin 27.00 0.00 0.00 27.00 07/07/09
1229 Yellexin   94 Paladin 93.00 5.00 0.00 88.00 01/28/12
1230 Kokl   77 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 06/25/09
1231 Maheloas   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 03/05/11
1232 Dekland   95 Paladin 312.00 240.00 0.00 72.00 02/03/12
1233 Taviion   85 Paladin 21.00 10.00 0.00 11.00 07/29/10
1234 Steave   85 Paladin 26.00 0.00 0.00 26.00 01/22/10
1235 Lytebringer   105 Paladin 652.00 600.00 -4.00 48.00 11/09/18
1236 Coreda   85 Paladin 178.00 95.00 0.00 83.00 01/22/10
1237 Splashed   105 Paladin 10.00 0.00 -1.00 9.00 10/07/16
1238 Beamian   75 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1239 Warisgood   90 Paladin 176.00 101.00 0.00 75.00 05/20/11
1240 Tico   100 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 08/16/13
1241 Olliee   100 Paladin 98.00 310.00 0.00 -212.00 04/18/14
1242 Llaine   90 Paladin 68.00 5.00 0.00 63.00 03/12/11
1243 Viric   100 Paladin 3190.00 2624.00 -20.00 546.00 02/14/14
1244 Vlendar   110 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 01/20/18
1245 Josetta   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1246 Chekakoch   90 Paladin 236.00 10.00 0.00 226.00 06/25/11
1247 Thren   90 Paladin 31.00 10.00 0.00 21.00 10/29/11
1248 Kreil   90 Paladin 513.00 397.00 0.00 116.00 11/05/11
1249 Sausagefingers   85 Paladin 5.00 0.00 0.00 5.00 06/13/09
1250 Magnesiium   105 Paladin 441.00 795.00 -4.00 -358.00 06/21/18
1251 Slayinsin   105 Paladin 3365.00 2929.00 -265.00 171.00 09/06/18
1252 Pandrax   95 Paladin 303.00 248.00 0.00 55.00 08/24/12
1253 Lalinla   86 Paladin 18.00 5.00 0.00 13.00 02/17/11
1254 Silvertip   80 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 05/10/09
1255 Macebus   105 Paladin 6122.00 5646.00 -123.00 353.00 11/17/18
1256 Darkenvoid   100 Paladin 5890.00 4614.00 -587.00 689.00 05/31/14
1257 Elcabongue   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
1258 Dieblo   90 Paladin 100.00 20.00 0.00 80.00 08/12/11
1259 Aololron   90 Paladin 20.00 5.00 0.00 15.00 11/05/11
1260 Cimderella   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1261 Forakora   85 Paladin 46.00 0.00 0.00 46.00 09/26/09
1262 Jorez   90 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 04/25/11
1263 Maglor   105 Paladin 16288.00 14902.00 -520.00 866.00 07/09/16
1264 Rumardian   75 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1265 Steel   105 Paladin 8835.00 8606.00 -29.00 200.00 03/28/15
1266 Maxximo   95 Paladin 252.00 175.00 0.00 77.00 04/27/12
1267 Tinyenea   100 Ranger 767.00 345.00 0.00 422.00 04/11/13
1268 Borzak   87 Ranger 1.00 0.00 0.00 1.00 02/11/11
1269 Drizzax   95 Ranger 58.00 0.00 0.00 58.00 10/10/12
1270 Mackeli   95 Ranger 1860.00 1665.00 0.00 195.00 10/12/12
1271 Quickrelease   75 Ranger 17.00 30.00 0.00 -13.00 05/17/09
1272 Tomsawyer   110 Ranger 40.00 0.00 0.00 40.00 05/19/18
1273 Loadingg   85 Ranger 13.00 0.00 0.00 13.00 03/06/10
1274 Tinvaren   95 Ranger 46.00 10.00 0.00 36.00 04/19/12
1275 Gregorious   86 Ranger 8.00 10.00 0.00 -2.00 03/31/11
1276 Coltyy   105 Ranger 248.00 490.00 0.00 -242.00 11/23/18
1277 Dilgarx   85 Ranger 56.00 10.00 0.00 46.00 06/11/10
1278 Sabwen   90 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 07/21/11
1279 Archery   105 Ranger 1924.00 1814.00 -56.00 54.00 08/18/16
1280 Kamil   90 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 09/17/11
1281 Eldoranx   75 Ranger 25.00 20.00 0.00 5.00 04/11/09
1282 Robyyn   105 Ranger 589.00 1995.00 0.00 -1406.00 12/07/18
1283 Rahldoenn   105 Ranger 155.00 425.00 -19.00 -289.00 12/12/14
1284 Findictive   110 Ranger 12.00 0.00 0.00 12.00 07/12/18
1285 Ratbo   105 Ranger 714.00 575.00 0.00 139.00 03/17/18
1286 Ehladia   105 Ranger 119.00 350.00 -22.00 -253.00 08/06/16
1287 Robgoaty   90 Ranger 600.00 505.00 0.00 95.00 10/07/11
1288 Mundaukk   105 Ranger 64.00 50.00 -2.00 12.00 01/20/18
1289 Assassianx   78 Ranger 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/07/09
1290 Arkadius   100 Ranger 50.00 0.00 0.00 50.00 08/09/13
1291 Sanlene   85 Ranger 18.00 0.00 0.00 18.00 02/12/10
1292 Dionyan   90 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 09/22/11
1293 Toneknows   100 Ranger 81.00 150.00 -13.00 -82.00 06/28/14
1294 Aecheron   85 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 04/04/09
1295 Rangerboy   76 Ranger 30.00 21.00 0.00 9.00 07/31/09
1296 Aroidan   88 Ranger 177.00 125.00 0.00 52.00 12/10/10
1297 Leafslasher   85 Ranger 17.00 0.00 0.00 17.00 12/18/09
1298 Xtazz   100 Ranger 110.00 20.00 0.00 90.00 05/17/13
1299 Bulaster   85 Ranger 8.00 10.00 0.00 -2.00 10/16/09
1300 Deadif   95 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
1301 Loofahh   105 Ranger 76.00 50.00 0.00 26.00 01/19/17
1302 Tigdar   90 Ranger 96.00 5.00 0.00 91.00 08/12/11
1303 Rangerkoa   90 Ranger 12.00 5.00 0.00 7.00 10/28/11
1304 Hhhuminda   81 Ranger 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1305 Arigorne   105 Ranger 18.00 0.00 -16.00 2.00 11/17/16
1306 Kaladiann   90 Ranger 36.00 10.00 0.00 26.00 07/15/11
1307 Daredilly   105 Ranger 1278.00 890.00 0.00 388.00 03/23/18
1308 Rizar   105 Ranger 452.00 480.00 -2.00 -30.00 08/09/18
1309 Vanadevi   80 Ranger 23.00 0.00 0.00 23.00 05/16/09
1310 Lazagahal   81 Ranger 188.00 95.00 0.00 93.00 10/09/10
1311 Honoikazuchi   100 Ranger 31.00 0.00 0.00 31.00 01/17/14