Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Djeggz   105 Bard 199.00 1425.00 -21.00 -1247.00 10/27/17
2 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
3 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
4 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
5 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
6 Isabo   106 Bard 58.00 0.00 0.00 58.00 01/13/18
7 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
8 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
9 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
10 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
11 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
12 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
13 Zested   105 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 11/30/17
14 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
15 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
16 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
17 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
18 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
19 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
20 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
21 Wenry   105 Bard 145.00 150.00 0.00 -5.00 03/16/18
22 Devdog   105 Bard 749.00 185.00 -46.00 518.00 06/02/16
23 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
24 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
25 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
26 Tradewinds   95 Bard 188.00 125.00 0.00 63.00 05/11/12
27 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
28 Stratt   110 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 02/09/18
29 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
30 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
31 Reyek   105 Bard 11845.00 9633.00 -156.00 2056.00 03/16/18
32 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
33 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
34 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
35 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
36 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
37 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
38 Hawrlee   105 Bard 1095.00 1715.00 -132.00 -752.00 01/06/18
39 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
40 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
41 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
42 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
43 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
44 Kleffnote   109 Bard 49.00 105.00 0.00 -56.00 02/17/18
45 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
46 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
47 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
48 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
49 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
50 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
51 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
52 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
53 Aegile   105 Bard 1130.00 575.00 -1.00 554.00 06/30/17
54 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
55 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
56 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
57 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
58 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
59 Songfin   95 Bard 25.00 25.00 0.00 0.00 06/21/12
60 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
61 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
62 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
63 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
64 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
65 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
66 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
67 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
68 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
69 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
70 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
71 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
72 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
73 Placedo   77 Bard 31.00 20.00 0.00 11.00 10/10/09
74 Yoscorio   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 06/04/11
75 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
76 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
77 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
78 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
79 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
80 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
81 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
82 Zendikar   105 Bard 517.00 990.00 0.00 -473.00 08/19/17
83 Niell   105 Bard 570.00 1135.00 -125.00 -690.00 06/17/17
84 Dyanu   100 Bard 89.00 10.00 0.00 79.00 10/03/13
85 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
86 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
87 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
88 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
89 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
90 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
91 Tibb   100 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 02/01/13
92 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
93 Kraxus   100 Bard 1294.00 675.00 -569.00 50.00 12/18/14
94 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
95 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
96 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
97 Coronae   105 Bard 2398.00 1869.00 -91.00 438.00 04/09/16
98 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
99 Vesagran   105 Bard 111.00 0.00 -28.00 83.00 01/28/16
100 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
101 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
102 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
103 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
104 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
105 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
106 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
107 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
108 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
109 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
110 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
111 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
112 Presiss   105 Bard 49.00 0.00 0.00 49.00 09/30/17
113 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
114 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
115 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
116 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
117 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
118 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
119 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
120 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
121 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
122 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
123 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
124 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
125 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
126 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
127 Bumkus   105 Beastlord 7620.00 5219.00 -73.00 2328.00 03/17/18
128 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
129 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
130 Rootdigger   105 Beastlord 848.00 1325.00 -78.00 -555.00 10/26/17
131 Paruaa   105 Beastlord 3596.00 3205.00 -39.00 352.00 03/17/18
132 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
133 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
134 Fuzzbuster   105 Beastlord 42.00 0.00 -28.00 14.00 03/09/17
135 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
136 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
137 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
138 Animist   110 Beastlord 19.00 50.00 0.00 -31.00 03/17/18
139 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
140 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
141 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
142 Dulcy   105 Beastlord 6406.00 5715.00 0.00 691.00 01/27/18
143 Exbeast   105 Beastlord 4079.00 3360.00 -26.00 693.00 10/28/16
144 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
145 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
146 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
147 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
148 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
149 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
150 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
151 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
152 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
153 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
154 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
155 Darkweber   95 Beastlord 113.00 55.00 0.00 58.00 07/14/12
156 Zokais   105 Beastlord 38.00 50.00 0.00 -12.00 05/18/17
157 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
158 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
159 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
160 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
161 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
162 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
163 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
164 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
165 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
166 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
167 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
168 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
169 Devlynsyde   105 Beastlord 492.00 325.00 -27.00 140.00 06/03/17
170 Teranis   105 Beastlord 96.00 125.00 0.00 -29.00 07/13/17
171 Brehm   90 Beastlord 20.00 10.00 0.00 10.00 09/17/11
172 Krezan   105 Beastlord 154.00 0.00 -46.00 108.00 02/03/18
173 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
174 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
175 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
176 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
177 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
178 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
179 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
180 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
181 Clawfin   105 Beastlord 55.00 100.00 0.00 -45.00 06/30/17
182 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
183 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
184 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
185 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
186 Alcapwn   110 Beastlord 8.00 0.00 0.00 8.00 03/15/18
187 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
188 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
189 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
190 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
191 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
192 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
193 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
194 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
195 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
196 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
197 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
198 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
199 Poddo   105 Beastlord 16168.00 14994.00 -105.00 1069.00 03/16/18
200 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
201 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
202 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
203 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
204 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
205 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
206 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
207 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
208 Basilizk   105 Berserker 935.00 325.00 -25.00 585.00 11/30/17
209 Vorpalx   105 Berserker 6516.00 4015.00 -2504.00 -3.00 12/03/15
210 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
211 Tantrom   105 Berserker 320.00 350.00 0.00 -30.00 08/18/17
212 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
213 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
214 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
215 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
216 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
217 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
218 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
219 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
220 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
221 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
222 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
223 Kazmin   105 Berserker 3624.00 2450.00 -59.00 1115.00 03/17/18
224 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
225 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
226 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
227 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
228 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
229 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
230 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
231 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
232 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
233 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
234 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
235 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
236 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
237 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
238 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
239 Culoo   110 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 03/17/18
240 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
241 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
242 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
243 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
244 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
245 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
246 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
247 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
248 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
249 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
250 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
251 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
252 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
253 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
254 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
255 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
256 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
257 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
258 Ungato   105 Berserker 183.00 150.00 -127.00 -94.00 07/15/16
259 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
260 Panthro   105 Berserker 481.00 340.00 -17.00 124.00 03/25/17
261 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
262 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
263 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
264 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
265 Exzerker   110 Berserker 10.00 0.00 0.00 10.00 03/10/18
266 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
267 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
268 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
269 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
270 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
271 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
272 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
273 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
274 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
275 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
276 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
277 Rinamor   105 Berserker 3367.00 2580.00 -88.00 699.00 03/17/18
278 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
279 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
280 Slasherz   109 Berserker 170.00 325.00 0.00 -155.00 02/03/18
281 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
282 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
283 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
284 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
285 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
286 Krinni   105 Berserker 4022.00 3407.00 -41.00 574.00 02/15/18
287 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
288 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
289 Gnomemasher   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
290 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
291 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
292 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
293 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
294 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
295 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
296 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
297 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
298 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
299 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
300 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
301 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
302 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
303 Jozerk   105 Berserker 73.00 0.00 0.00 73.00 01/20/18
304 Tinyzerk   105 Berserker 2834.00 2721.00 -7.00 106.00 10/14/17
305 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
306 Psychomantis   105 Berserker 277.00 0.00 -29.00 248.00 06/09/17
307 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
308 Healxp   105 Berserker 421.00 475.00 0.00 -54.00 03/10/18
309 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
310 Windreaper   105 Cleric 16619.00 13009.00 -79.00 3531.00 03/17/18
311 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
312 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
313 Scorndeath   95 Cleric 114.00 15.00 0.00 99.00 06/21/12
314 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
315 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
316 Mildaria   105 Cleric 11606.00 9233.00 -334.00 2039.00 03/17/18
317 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
318 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
319 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
320 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
321 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
322 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
323 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
324 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
325 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
326 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
327 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
328 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
329 Freakster   105 Cleric 106.00 0.00 0.00 106.00 03/16/18
330 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
331 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
332 Higheels   100 Cleric 3861.00 3359.00 -32.00 470.00 12/18/14
333 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
334 Drogbless   105 Cleric 2410.00 1352.00 -86.00 972.00 03/15/18
335 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
336 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
337 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
338 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
339 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
340 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
341 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
342 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
343 Sweetni   79 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 08/01/09
344 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
345 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
346 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
347 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
348 Trolbiterr   105 Cleric 12231.00 5954.00 -5175.00 1102.00 04/27/17
349 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
350 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
351 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
352 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
353 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
354 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
355 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
356 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
357 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
358 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
359 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
360 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
361 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
362 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
363 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
364 Alorra   105 Cleric 3773.00 3542.00 0.00 231.00 03/03/18
365 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
366 Wendere   85 Cleric 29.00 10.00 0.00 19.00 06/26/10
367 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
368 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
369 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
370 Crupp   105 Cleric 907.00 782.00 -85.00 40.00 03/01/18
371 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
372 Kelssie   105 Cleric 937.00 575.00 0.00 362.00 03/15/18
373 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
374 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
375 Riccoo   105 Cleric 199.00 0.00 -171.00 28.00 03/08/18
376 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
377 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
378 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
379 Darkdino   100 Cleric 44.00 0.00 0.00 44.00 08/31/13
380 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
381 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
382 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
383 Buddley   105 Cleric 177.00 0.00 0.00 177.00 02/14/15
384 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
385 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
386 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
387 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
388 Exilesbane   105 Cleric 49.00 75.00 0.00 -26.00 07/15/17
389 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
390 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
391 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
392 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
393 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
394 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
395 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
396 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
397 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
398 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
399 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
400 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
401 Jumvapace   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 09/27/14
402 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
403 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
404 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
405 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
406 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
407 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
408 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
409 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
410 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
411 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
412 Harmoniey   110 Cleric 41.00 0.00 0.00 41.00 03/02/18
413 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
414 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
415 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
416 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
417 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
418 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
419 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
420 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
421 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
422 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
423 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
424 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
425 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
426 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
427 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
428 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
429 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
430 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
431 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
432 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
433 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
434 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
435 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
436 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
437 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
438 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
439 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
440 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
441 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
442 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
443 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
444 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
445 Dokhopper   105 Cleric 1726.00 1540.00 0.00 186.00 03/17/18
446 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
447 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
448 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
449 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
450 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
451 Scornlife   105 Cleric 150.00 5.00 0.00 145.00 02/17/18
452 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
453 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
454 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
455 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
456 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
457 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
458 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
459 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
460 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
461 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
462 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
463 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
464 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
465 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
466 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
467 Dimerall   105 Cleric 13172.00 11611.00 -33.00 1528.00 03/16/18
468 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
469 Furro   105 Cleric 32979.00 15316.00 0.00 17663.00 03/17/18
470 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
471 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
472 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
473 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
474 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
475 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
476 Drmeow   105 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 02/22/18
477 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
478 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
479 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
480 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
481 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
482 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
483 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
484 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
485 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
486 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
487 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
488 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
489 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
490 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
491 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
492 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
493 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
494 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
495 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
496 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
497 Swen   105 Druid 2981.00 2110.00 -61.00 810.00 03/17/18
498 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
499 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
500 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
501 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
502 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
503 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
504 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
505 Karric   105 Druid 829.00 550.00 -13.00 266.00 02/16/17
506 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
507 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
508 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
509 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
510 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
511 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
512 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
513 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
514 Aeaan   110 Druid 97.00 20.00 0.00 77.00 03/09/18
515 Kianara   105 Druid 7275.00 6697.00 -159.00 419.00 03/17/18
516 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
517 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
518 Ghanda   105 Druid 6022.00 5735.00 -4.00 283.00 03/17/18
519 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
520 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
521 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
522 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
523 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
524 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
525 Ladidah   80 Druid 6.00 20.00 0.00 -14.00 05/02/09
526 Drugas   110 Druid 108.00 100.00 0.00 8.00 03/16/18
527 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
528 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
529 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
530 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
531 Gullivaer   105 Druid 1201.00 2236.00 -22.00 -1057.00 11/10/17
532 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
533 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
534 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
535 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
536 Jimech   105 Druid 46.00 150.00 0.00 -104.00 01/06/18
537 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
538 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
539 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
540 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
541 Dimbly   105 Druid 27547.00 21303.00 -61.00 6183.00 03/17/18
542 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
543 Nellixx   105 Druid 7343.00 2769.00 -3104.00 1470.00 09/17/16
544 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
545 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
546 Nuttann   105 Druid 17176.00 6369.00 -43.00 10764.00 05/14/16
547 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
548 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
549 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
550 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
551 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
552 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
553 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
554 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
555 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
556 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
557 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
558 Goet   105 Druid 2160.00 1826.00 0.00 334.00 04/14/17
559 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
560 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
561 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
562 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
563 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
564 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
565 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
566 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
567 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
568 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
569 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
570 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
571 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
572 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
573 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
574 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
575 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
576 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
577 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
578 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
579 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
580 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
581 Aladenya   85 Enchanter 47.00 10.00 0.00 37.00 05/01/10
582 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
583 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
584 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
585 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
586 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
587 Savack   105 Enchanter 11403.00 10589.00 -410.00 404.00 02/09/18
588 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
589 Izaeldore   85 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 10/10/09
590 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
591 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
592 Larg   105 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 10/13/17
593 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
594 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
595 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
596 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
597 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
598 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
599 Landaru   105 Enchanter 14456.00 12993.00 -143.00 1320.00 03/17/18
600 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
601 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
602 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
603 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
604 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
605 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
606 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
607 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
608 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
609 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
610 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
611 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
612 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
613 Vandaydar   85 Enchanter 46.00 0.00 0.00 46.00 06/24/10
614 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
615 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
616 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
617 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
618 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
619 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
620 Nogshale   110 Enchanter 12.00 25.00 0.00 -13.00 03/02/18
621 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
622 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
623 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
624 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
625 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
626 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
627 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
628 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
629 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
630 Gruesula   105 Enchanter 10283.00 7806.00 -379.00 2098.00 03/17/18
631 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
632 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
633 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
634 Kraniyum   105 Enchanter 33.00 125.00 0.00 -92.00 05/26/17
635 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
636 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
637 Succuba   90 Enchanter 6.00 0.00 0.00 6.00 09/29/11
638 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
639 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
640 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
641 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
642 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
643 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
644 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
645 Sylphan   105 Enchanter 5597.00 4008.00 -106.00 1483.00 03/09/18
646 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
647 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
648 Maym   110 Enchanter 245.00 150.00 0.00 95.00 03/16/18
649 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
650 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
651 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
652 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
653 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
654 Bundi   105 Enchanter 2950.00 1472.00 -1370.00 108.00 05/06/17
655 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
656 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
657 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
658 Chamus   105 Enchanter 120.00 435.00 0.00 -315.00 08/13/16
659 Jamazing   105 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 08/05/17
660 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
661 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
662 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7698.00 6788.00 -251.00 659.00 03/17/18
663 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
664 Eyegora   105 Enchanter 7140.00 4674.00 -2051.00 415.00 02/02/18
665 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
666 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
667 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
668 Brellontis   105 Enchanter 231.00 440.00 0.00 -209.00 09/23/17
669 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
670 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
671 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
672 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
673 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
674 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
675 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
676 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
677 Pyritex   105 Magician 63.00 50.00 0.00 13.00 07/06/17
678 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
679 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
680 Remslaren   105 Magician 507.00 335.00 -10.00 162.00 02/24/18
681 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
682 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
683 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
684 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
685 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
686 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
687 Saiadan   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 12/11/10
688 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
689 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
690 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
691 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
692 Syco   105 Magician 3513.00 3139.00 -164.00 210.00 03/16/18
693 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
694 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
695 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
696 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
697 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
698 Kraker   90 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/11
699 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
700 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
701 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
702 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
703 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
704 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
705 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
706 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
707 Itybitty   105 Magician 14.00 0.00 -13.00 1.00 02/26/16
708 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
709 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
710 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
711 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
712 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
713 Marsmage   105 Magician 6804.00 6351.00 -132.00 321.00 03/02/18
714 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
715 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
716 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
717 Romen   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
718 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
719 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
720 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
721 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
722 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
723 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
724 Telemacus   110 Magician 21.00 50.00 0.00 -29.00 03/15/18
725 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
726 Ehlana   105 Magician 6668.00 6130.00 -127.00 411.00 02/16/18
727 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
728 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
729 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
730 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
731 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
732 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
733 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
734 Lanadar   105 Magician 1972.00 1700.00 -33.00 239.00 03/17/18
735 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
736 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
737 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
738 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
739 Fizzlekings   105 Magician 38.00 0.00 -33.00 5.00 03/17/18
740 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
741 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
742 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
743 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
744 Cortina   105 Magician 295.00 0.00 -47.00 248.00 02/24/17
745 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
746 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
747 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
748 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
749 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
750 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
751 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
752 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
753 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
754 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
755 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
756 Zisti   105 Magician 99.00 0.00 -99.00 0.00 02/06/16
757 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
758 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
759 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
760 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
761 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
762 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
763 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
764 Gemmedsoul   105 Magician 80.00 0.00 -65.00 15.00 02/04/16
765 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
766 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
767 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
768 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
769 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
770 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
771 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
772 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
773 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
774 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
775 Goddes   105 Magician 114.00 225.00 0.00 -111.00 02/24/18
776 Wenlain   105 Magician 432.00 430.00 -223.00 -221.00 06/17/17
777 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
778 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
779 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
780 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
781 Canneto   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/18/10
782 Idaran   105 Magician 4767.00 3772.00 -208.00 787.00 03/15/18
783 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
784 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
785 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
786 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
787 Finblast   107 Magician 16.00 50.00 0.00 -34.00 03/16/18
788 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
789 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
790 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
791 Cargagin   95 Magician 123.00 40.00 0.00 83.00 10/04/12
792 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
793 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
794 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
795 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
796 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
797 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
798 Ttroubble   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
799 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
800 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
801 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
802 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
803 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
804 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
805 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
806 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
807 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
808 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
809 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
810 Kineely   105 Magician 523.00 1075.00 0.00 -552.00 03/15/18
811 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
812 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
813 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
814 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
815 Johjoh   105 Magician 914.00 854.00 0.00 60.00 11/04/16
816 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
817 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
818 Squiles   105 Magician 5132.00 2744.00 -2254.00 134.00 03/17/18
819 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
820 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
821 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
822 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
823 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
824 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
825 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
826 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
827 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
828 Sostenes   105 Magician 40.00 0.00 -1.00 39.00 12/10/16
829 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
830 Eeline   105 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 01/12/18
831 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
832 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
833 Elrodx   100 Magician 346.00 315.00 -50.00 -19.00 01/11/14
834 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
835 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
836 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
837 Taeryn   105 Magician 224.00 25.00 0.00 199.00 07/23/15
838 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
839 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
840 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
841 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
842 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
843 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
844 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
845 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
846 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
847 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
848 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
849 Hrothgarr   84 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 08/22/09
850 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
851 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
852 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
853 Wongfeihun   85 Monk 12.00 10.00 0.00 2.00 08/15/09
854 Grassee   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
855 Ccup   90 Monk 17.00 10.00 0.00 7.00 04/02/11
856 Zangoose   93 Monk 29.00 20.00 0.00 9.00 06/13/12
857 Adobo   105 Monk 502.00 170.00 -14.00 318.00 01/16/15
858 Madpullz   85 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/09/10
859 Oruatyrim   105 Monk 15018.00 13879.00 -159.00 980.00 06/01/17
860 Vulvana   105 Monk 6708.00 4806.00 -7.00 1895.00 03/17/18
861 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
862 Daltonn   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
863 Szrarzs   100 Monk 1619.00 1448.00 -91.00 80.00 07/11/14
864 Moufette   90 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/11
865 Sztiz   79 Monk 46.00 10.00 0.00 36.00 10/01/09
866 Sokon   100 Monk 283.00 233.00 0.00 50.00 08/08/13
867 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
868 Sire   100 Monk 1512.00 1534.00 -9.00 -31.00 02/13/14
869 Mten   105 Monk 12420.00 10392.00 -715.00 1313.00 03/17/18
870 Khorriz   105 Monk 4144.00 3351.00 -157.00 636.00 02/22/18
871 Charkoraz   82 Monk 44.00 29.00 0.00 15.00 09/03/09
872 Gunz   100 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 10/10/13
873 Klar   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/08/10
874 Tyranosawr   105 Monk 7452.00 7310.00 -19.00 123.00 03/17/18
875 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
876 Dondogo   82 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
877 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
878 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
879 Gwenni   105 Monk 107.00 175.00 0.00 -68.00 02/16/17
880 Husalah   81 Monk 14.00 10.00 0.00 4.00 09/27/09
881 Maken   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 03/28/09
882 Majox   85 Monk 333.00 30.00 0.00 303.00 10/08/10
883 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
884 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
885 Omonn   95 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 02/18/12
886 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
887 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
888 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
889 Ggrimm   95 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 09/12/12
890 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
891 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
892 Shorin   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 04/08/11
893 Wrekka   100 Monk 580.00 250.00 -17.00 313.00 11/15/14
894 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
895 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
896 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
897 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
898 Redraynex   105 Monk 3074.00 2369.00 -122.00 583.00 06/06/15
899 Terri   85 Monk 9.00 10.00 0.00 -1.00 09/11/10
900 Dragkin   85 Monk 30.00 0.00 0.00 30.00 10/09/10
901 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
902 Grimlaken   100 Monk 242.00 400.00 0.00 -158.00 04/12/14
903 Talick   100 Monk 4029.00 3311.00 -45.00 673.00 06/07/14
904 Tszu   90 Monk 304.00 15.00 0.00 289.00 09/30/11
905 Riazo   105 Monk 497.00 350.00 -12.00 135.00 01/29/16
906 Sukari   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/25/11
907 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
908 Billius   90 Monk 487.00 265.00 0.00 222.00 09/29/11
909 Gibakor   86 Monk 7.00 10.00 0.00 -3.00 01/27/11
910 Viga   105 Monk 184.00 650.00 -21.00 -487.00 01/28/17
911 Skunks   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 04/04/09
912 Sibrav   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
913 Sareaeg   100 Monk 30.00 25.00 0.00 5.00 04/11/14
914 Ssarik   79 Monk 95.00 96.00 0.00 -1.00 12/12/09
915 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
916 Mushuu   105 Monk 60.00 275.00 0.00 -215.00 08/10/17
917 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
918 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
919 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
920 Danain   90 Monk 1749.00 1316.00 0.00 433.00 09/09/11
921 Khaosclaw   105 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 06/30/16
922 Xarlass   105 Monk 1641.00 1150.00 -2.00 489.00 05/14/15
923 Xamis   85 Monk 66.00 0.00 0.00 66.00 04/22/10
924 Monksar   100 Monk 56.00 100.00 -9.00 -53.00 12/05/14
925 Jube   95 Monk 568.00 485.00 0.00 83.00 07/26/12
926 Xotox   105 Monk 167.00 275.00 0.00 -108.00 06/29/17
927 Snakein   105 Monk 15143.00 9670.00 -2886.00 2587.00 08/26/17
928 Quicktail   105 Monk 518.00 420.00 0.00 98.00 06/22/17
929 Kaio   75 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/31/09
930 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
931 Glower   90 Monk 573.00 515.00 0.00 58.00 02/11/11
932 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
933 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
934 Froakmaster   105 Monk 87.00 200.00 0.00 -113.00 01/05/17
935 Zazzoo   105 Monk 647.00 510.00 -45.00 92.00 11/11/16
936 Serakk   100 Monk 221.00 125.00 -10.00 86.00 10/25/14
937 Falling   105 Monk 403.00 525.00 -24.00 -146.00 03/17/18
938 Rasrn   85 Monk 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
939 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
940 Tokey   105 Monk 244.00 225.00 -19.00 0.00 08/07/15
941 Buddamonk   91 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
942 Torak   105 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 07/15/17
943 Sotosan   85 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 05/08/10
944 Kongfushis   105 Monk 260.00 300.00 0.00 -40.00 03/16/18
945 Zensoril   78 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 04/04/09
946 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
947 Psymon   90 Monk 38.00 0.00 0.00 38.00 09/22/11
948 Arrigato   85 Monk 27.00 10.00 0.00 17.00 03/19/10
949 Ascherr   105 Monk 55.00 0.00 0.00 55.00 04/15/17
950 Valik   105 Monk 1408.00 1255.00 -35.00 118.00 10/15/16
951 Modrieth   76 Monk 6.00 10.00 0.00 -4.00 05/02/09
952 Whopu   90 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
953 Whistlefists   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
954 Ghesus   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/11/09
955 Lubstopull   90 Monk 379.00 348.00 0.00 31.00 12/02/10
956 Velociraptor   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 03/12/10
957 Gutcha   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
958 Lkorsis   100 Monk 274.00 50.00 0.00 224.00 02/28/13
959 Meelad   80 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 07/30/09
960 Manual   85 Monk 1183.00 915.00 0.00 268.00 08/08/10
961 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
962 Ihurt   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
963 Corolee   105 Monk 51.00 25.00 -12.00 14.00 03/24/16
964 Befour   84 Monk 45.00 40.00 0.00 5.00 08/29/09
965 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
966 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
967 Lisard   105 Monk 7667.00 7551.00 -40.00 76.00 01/16/16
968 Casansisu   85 Monk 73.00 10.00 0.00 63.00 09/18/10
969 Rydah   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/26/10
970 Kikkyu   86 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 04/12/11
971 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
972 Rohsham   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/09
973 Sidmoneyb   85 Monk 239.00 165.00 0.00 74.00 06/18/10
974 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
975 Baider   105 Monk 32.00 0.00 -30.00 2.00 01/16/15
976 Lanjin   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
977 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
978 Remiel   82 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 06/26/10
979 Ripnrun   105 Monk 377.00 1030.00 0.00 -653.00 03/17/18
980 Muayx   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 01/29/11
981 Fleeterx   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
982 Isengarx   90 Monk 242.00 170.00 0.00 72.00 06/05/11
983 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
984 Kikster   86 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/10/11
985 Tanick   100 Monk 263.00 205.00 0.00 58.00 03/01/13
986 Szarlok   75 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/05/09
987 Chowleeex   105 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/30/16
988 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
989 Prolific   95 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 05/05/12
990 Vengax   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 08/14/10
991 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
992 Gotter   95 Monk 60.00 20.00 0.00 40.00 06/27/12
993 Gorereaperx   85 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
994 Tarpon   90 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 04/05/11
995 Punches   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 06/26/10
996 Sorceror   85 Necromancer 28.00 0.00 0.00 28.00 09/05/09
997 Honnabull   105 Necromancer 63.00 0.00 -4.00 59.00 02/05/16
998 Lilithreborn   78 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
999 Iten   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1000 Glaydfrawg   105 Necromancer 3421.00 2925.00 -274.00 222.00 05/26/17
1001 Zinum   105 Necromancer 1486.00 790.00 -919.00 -223.00 11/04/17
1002 Afrenzyin   89 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 03/18/11
1003 Elpachuco   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 04/10/09
1004 Shabadu   90 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/25/11
1005 Belogru   1 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 02/03/11
1006 Datsda   105 Necromancer 465.00 190.00 0.00 275.00 08/14/15
1007 Karkiss   105 Necromancer 35.00 175.00 -5.00 -145.00 11/18/17
1008 Aaabnon   75 Necromancer 31.00 0.00 0.00 31.00 08/29/09
1009 Cruelia   105 Necromancer 121.00 125.00 -6.00 -10.00 04/15/17
1010 Taxles   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1011 Deadiam   105 Necromancer 175.00 525.00 -81.00 -431.00 08/18/17
1012 Xansdotti   90 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
1013 Mcdeadly   95 Necromancer 298.00 10.00 0.00 288.00 09/27/12
1014 Pree   110 Necromancer 481.00 200.00 0.00 281.00 03/17/18
1015 Tinkkerbel   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1016 Vapula   105 Necromancer 15.00 0.00 -2.00 13.00 02/14/15
1017 Jonarer   105 Necromancer 228.00 60.00 -58.00 110.00 09/24/16
1018 Halleighs   100 Necromancer 3.00 0.00 -3.00 0.00 05/09/14
1019 Ocsee   95 Necromancer 899.00 675.00 0.00 224.00 07/13/12
1020 Scornfire   105 Necromancer 3640.00 2925.00 -86.00 629.00 12/29/16
1021 Atelzeni   105 Necromancer 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
1022 Demignome   105 Necromancer 112.00 0.00 -13.00 99.00 11/12/15
1023 Sinc   105 Necromancer 4075.00 2911.00 -127.00 1037.00 03/05/16
1024 Vindiin   85 Necromancer 37.00 30.00 0.00 7.00 04/10/09
1025 Krosar   95 Necromancer 27.00 10.00 0.00 17.00 05/10/12
1026 Nintap   105 Necromancer 10749.00 8777.00 -153.00 1819.00 03/16/18
1027 Daangger   90 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/13/11
1028 Darkenya   80 Necromancer 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1029 Vanlor   90 Necromancer 439.00 330.00 0.00 109.00 03/18/11
1030 Sinfear   100 Necromancer 49.00 0.00 0.00 49.00 07/26/13
1031 Cedium   105 Necromancer 543.00 590.00 -200.00 -247.00 07/30/16
1032 Cambonz   91 Necromancer 23.00 10.00 0.00 13.00 01/07/12
1033 Plaguebone   95 Necromancer 16.00 0.00 0.00 16.00 11/10/12
1034 Origomali   85 Necromancer 24.00 0.00 0.00 24.00 03/28/10
1035 Tasli   95 Necromancer 18.00 0.00 0.00 18.00 09/14/12
1036 Ibiuzen   85 Necromancer 15.00 0.00 0.00 15.00 06/13/09
1037 Quickburn   105 Necromancer 5812.00 5216.00 -405.00 191.00 03/10/17
1038 Draxx   105 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
1039 Sinnayr   105 Necromancer 12166.00 11809.00 -19.00 338.00 05/11/17
1040 Chiron   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/23/10
1041 Inri   105 Necromancer 26.00 125.00 0.00 -99.00 02/22/18
1042 Eumrien   100 Necromancer 1950.00 1948.00 -10.00 -8.00 07/05/14
1043 Chilmane   85 Necromancer 106.00 60.00 0.00 46.00 10/03/10
1044 Kotsukai   100 Necromancer 10037.00 8338.00 -59.00 1640.00 07/05/14
1045 Toxigenic   90 Necromancer 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/02/11
1046 Shaminex   90 Necromancer 20.00 0.00 0.00 20.00 03/18/11
1047 Albitor   105 Necromancer 736.00 625.00 0.00 111.00 08/22/15
1048 Adversary   105 Necromancer 68.00 100.00 0.00 -32.00 11/18/17
1049 Yagu   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/02/11
1050 Flytrap   76 Necromancer 15.00 30.00 0.00 -15.00 04/25/09
1051 Alaaraaf   85 Necromancer 77.00 20.00 0.00 57.00 06/25/10
1052 Dembonez   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/31/09
1053 Baconrider   100 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/12/14
1054 Kabel   95 Necromancer 1037.00 554.00 0.00 483.00 09/28/12
1055 Ldarkk   86 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 10/29/11
1056 Deadwidow   80 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/06/09
1057 Scoville   105 Necromancer 1430.00 605.00 -562.00 263.00 10/08/15
1058 Deastrocdor   105 Necromancer 26.00 175.00 0.00 -149.00 02/01/18
1059 Cajunbeans   95 Necromancer 793.00 600.00 0.00 193.00 02/04/12
1060 Taein   105 Necromancer 35.00 0.00 0.00 35.00 03/16/18
1061 Guccio   85 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 05/29/10
1062 Ssilos   85 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 05/02/09
1063 Cyaafter   87 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 04/07/11
1064 Ormil   78 Necromancer 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/20/09
1065 Axziritha   95 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/29/12
1066 Bdellium   82 Necromancer 14.00 0.00 0.00 14.00 10/01/09
1067 Twitcher   95 Necromancer 123.00 0.00 0.00 123.00 08/19/12
1068 Axany   105 Necromancer 73.00 350.00 0.00 -277.00 12/30/16
1069 Gonetosee   105 Necromancer 211.00 35.00 -48.00 128.00 05/27/17
1070 Bohndan   85 Necromancer 11.00 20.00 0.00 -9.00 05/01/10
1071 Drist   81 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
1072 Venym   100 Necromancer 191.00 50.00 -4.00 137.00 08/28/14
1073 Zeflmax   100 Necromancer 15.00 20.00 0.00 -5.00 10/03/13
1074 Reccoo   105 Necromancer 1924.00 800.00 -686.00 438.00 03/15/18
1075 Alisster   85 Necromancer 53.00 20.00 0.00 33.00 07/29/10
1076 Gaibraik   105 Necromancer 29.00 0.00 0.00 29.00 05/06/17
1077 Cattz   90 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 04/21/11
1078 Uelno   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/07/11
1079 Nosferatuu   85 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1080 Dathedi   95 Necromancer 122.00 25.00 0.00 97.00 04/26/12
1081 Manofwarrx   105 Necromancer 709.00 675.00 -33.00 1.00 08/25/17
1082 Azorin   90 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1083 Loophur   90 Necromancer 201.00 65.00 0.00 136.00 04/09/11
1084 Jukenn   87 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 04/05/11
1085 Tate   90 Necromancer 318.00 145.00 0.00 173.00 08/06/11
1086 Whitestripe   100 Necromancer 601.00 215.00 0.00 386.00 08/17/13
1087 Ultulus   85 Necromancer 22.00 0.00 0.00 22.00 05/29/09
1088 Nten   105 Necromancer 2047.00 2125.00 -681.00 -759.00 10/20/16
1089 Frassz   100 Necromancer 652.00 486.00 0.00 166.00 07/13/13
1090 Flabern   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
1091 Lizardboness   84 Necromancer 3.00 10.00 0.00 -7.00 04/12/09
1092 Souldrainer   90 Necromancer 37.00 10.00 0.00 27.00 11/12/10
1093 Ellipsis   85 Necromancer 47.00 20.00 0.00 27.00 07/30/10
1094 Semirage   98 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 12/28/12
1095 Evilbeauty   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
1096 Deija   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 08/26/10
1097 Viggen   105 Necromancer 103.00 0.00 0.00 103.00 08/17/17
1098 Sarann   105 Necromancer 566.00 590.00 -89.00 -113.00 10/28/17
1099 Evileen   105 Necromancer 940.00 385.00 -92.00 463.00 02/09/18
1100 Arikron   85 Necromancer 39.00 0.00 0.00 39.00 07/24/10
1101 Veri   95 Necromancer 1052.00 937.00 0.00 115.00 05/26/12
1102 Plasmoo   108 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 02/23/18
1103 Murkwaters   1 Necromancer 43.00 30.00 0.00 13.00 06/19/09
1104 Golaliel   105 Paladin 134.00 105.00 0.00 29.00 12/07/17
1105 Shilhi   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
1106 Steave   85 Paladin 26.00 0.00 0.00 26.00 01/22/10
1107 Coreda   85 Paladin 178.00 95.00 0.00 83.00 01/22/10
1108 Magnesiium   105 Paladin 438.00 795.00 -1.00 -358.00 11/17/17
1109 Maheloas   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 03/05/11
1110 Feroxide   105 Paladin 12513.00 11198.00 -448.00 867.00 04/28/17
1111 Tempelton   95 Paladin 130.00 65.00 0.00 65.00 11/09/12
1112 Ribbitting   105 Paladin 9250.00 8449.00 -41.00 760.00 11/13/15
1113 Slayinsin   105 Paladin 3245.00 2929.00 -265.00 51.00 03/08/18
1114 Pandrax   95 Paladin 303.00 248.00 0.00 55.00 08/24/12
1115 Beamian   75 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1116 Macebus   105 Paladin 4726.00 4120.00 -123.00 483.00 03/09/18
1117 Mahku   90 Paladin 397.00 295.00 0.00 102.00 08/27/11
1118 Aarrg   80 Paladin 6.00 10.00 0.00 -4.00 06/26/10
1119 Rinvarien   90 Paladin 505.00 350.00 0.00 155.00 04/07/11
1120 Viric   100 Paladin 3190.00 2624.00 -20.00 546.00 02/14/14
1121 Vallanor   85 Paladin 345.00 295.00 0.00 50.00 10/09/10
1122 Llaine   90 Paladin 68.00 5.00 0.00 63.00 03/12/11
1123 Aololron   90 Paladin 20.00 5.00 0.00 15.00 11/05/11
1124 Chekakoch   90 Paladin 236.00 10.00 0.00 226.00 06/25/11
1125 Remdayen   95 Paladin 293.00 207.00 0.00 86.00 03/17/12
1126 Candara   82 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1127 Steel   105 Paladin 8835.00 8606.00 -29.00 200.00 03/28/15
1128 Maxximo   95 Paladin 252.00 175.00 0.00 77.00 04/27/12
1129 Josetta   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1130 Silvertip   80 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 05/10/09
1131 Fumyen   105 Paladin 222.00 650.00 0.00 -428.00 10/21/16
1132 Thren   90 Paladin 31.00 10.00 0.00 21.00 10/29/11
1133 Dieblo   90 Paladin 100.00 20.00 0.00 80.00 08/12/11
1134 Kracku   90 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 03/18/11
1135 Lalinla   86 Paladin 18.00 5.00 0.00 13.00 02/17/11
1136 Elcabongue   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
1137 Jacops   87 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1138 Forakora   85 Paladin 46.00 0.00 0.00 46.00 09/26/09
1139 Darkenvoid   100 Paladin 5890.00 4614.00 -587.00 689.00 05/31/14
1140 Hindolmer   95 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 09/19/12
1141 Helicoprion   95 Paladin 11.00 5.00 0.00 6.00 01/27/12
1142 Patknight   105 Paladin 140.00 500.00 -4.00 -364.00 11/14/15
1143 Maglor   105 Paladin 16288.00 14902.00 -520.00 866.00 07/09/16
1144 Othen   105 Paladin 2417.00 1561.00 -297.00 559.00 07/20/17
1145 Rumardian   75 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1146 Cimderella   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1147 Jorez   90 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 04/25/11
1148 Kaifeng   100 Paladin 3161.00 1812.00 -16.00 1333.00 05/23/14
1149 Ironwind   95 Paladin 836.00 505.00 0.00 331.00 10/13/12
1150 Denriel   105 Paladin 103.00 120.00 -6.00 -23.00 08/11/16
1151 Guiltyy   100 Paladin 178.00 50.00 0.00 128.00 10/11/14
1152 Kokl   77 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 06/25/09
1153 Taviion   85 Paladin 21.00 10.00 0.00 11.00 07/29/10
1154 Treacherous   105 Paladin 65.00 0.00 -65.00 0.00 03/10/16
1155 Olthor   105 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 05/28/16
1156 Desmoire   85 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 07/07/11
1157 Dekland   95 Paladin 312.00 240.00 0.00 72.00 02/03/12
1158 Jasson   105 Paladin 473.00 365.00 0.00 108.00 03/10/18
1159 Brenny   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 12/11/10
1160 Kindaare   90 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 04/15/11
1161 Tyrinion   95 Paladin 536.00 515.00 0.00 21.00 10/17/12
1162 Falkor   84 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 08/29/09
1163 Warisgood   90 Paladin 176.00 101.00 0.00 75.00 05/20/11
1164 Rolynholy   93 Paladin 3166.00 2932.00 0.00 234.00 05/26/12
1165 Doramurx   105 Paladin 18661.00 16907.00 -203.00 1551.00 01/19/18
1166 Thessiuss   90 Paladin 35.00 0.00 0.00 35.00 07/28/11
1167 Cylius   95 Paladin 325.00 85.00 0.00 240.00 11/03/12
1168 Rolyn   95 Paladin 172.00 135.00 0.00 37.00 09/01/12
1169 Kiloon   85 Paladin 40.00 0.00 0.00 40.00 03/06/10
1170 Bamaden   93 Paladin 21.00 0.00 0.00 21.00 02/11/12
1171 Denodirt   105 Paladin 17.00 175.00 0.00 -158.00 12/01/17
1172 Drefaen   90 Paladin 626.00 585.00 0.00 41.00 03/23/12
1173 Luthernhamner   105 Paladin 21004.00 19695.00 -458.00 851.00 03/17/18
1174 Purexhale   105 Paladin 760.00 613.00 0.00 147.00 11/07/15
1175 Pimm   105 Paladin 397.00 325.00 0.00 72.00 11/03/17
1176 Holix   105 Paladin 18.00 0.00 0.00 18.00 06/11/15
1177 Kreil   90 Paladin 513.00 397.00 0.00 116.00 11/05/11
1178 Sausagefingers   85 Paladin 5.00 0.00 0.00 5.00 06/13/09
1179 Cenidlgon   105 Paladin 22.00 25.00 -9.00 -12.00 07/16/16
1180 Crusades   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1181 Yellexin   94 Paladin 93.00 5.00 0.00 88.00 01/28/12
1182 Gawain   87 Paladin 19.00 0.00 0.00 19.00 10/08/11
1183 Lytebringer   105 Paladin 434.00 500.00 -3.00 -69.00 03/08/18
1184 Splashed   105 Paladin 10.00 0.00 -1.00 9.00 10/07/16
1185 Curator   85 Paladin 434.00 369.00 0.00 65.00 08/21/10
1186 Thornbury   76 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 04/04/09
1187 Tico   100 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 08/16/13
1188 Olliee   100 Paladin 98.00 310.00 0.00 -212.00 04/18/14
1189 Faldibus   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
1190 Vlendar   110 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 01/20/18
1191 Geoffeory   82 Paladin 24.00 0.00 0.00 24.00 11/14/09
1192 Cahnahan   85 Paladin 27.00 0.00 0.00 27.00 07/07/09
1193 Wythern   90 Ranger 64.00 25.00 0.00 39.00 09/09/11
1194 Ryaes   105 Ranger 22.00 0.00 0.00 22.00 05/18/17
1195 Taelor   85 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1196 Justinbieber   100 Ranger 594.00 410.00 0.00 184.00 05/02/13
1197 Maerten   105 Ranger 48.00 10.00 0.00 38.00 07/09/16
1198 Dilgarx   85 Ranger 56.00 10.00 0.00 46.00 06/11/10
1199 Kkurt   90 Ranger 13.00 0.00 0.00 13.00 12/04/10
1200 Trackn   105 Ranger 30.00 25.00 0.00 5.00 03/31/17
1201 Zelorne   105 Ranger 2171.00 2005.00 -24.00 142.00 07/08/16
1202 Assassianx   78 Ranger 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/07/09
1203 Shortmanoncampu   105 Ranger 103.00 550.00 -4.00 -451.00 01/11/18
1204 Sanlene   85 Ranger 18.00 0.00 0.00 18.00 02/12/10
1205 Vastly   105 Ranger 596.00 410.00 -18.00 168.00 03/17/18
1206 Nikolos   82 Ranger 54.00 20.00 0.00 34.00 07/11/09
1207 Rangerboy   76 Ranger 30.00 21.00 0.00 9.00 07/31/09
1208 Keyz   105 Ranger 920.00 705.00 -33.00 182.00 03/23/17
1209 Nenyene   81 Ranger 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
1210 Aroidan   88 Ranger 177.00 125.00 0.00 52.00 12/10/10
1211 Kaloha   105 Ranger 15220.00 14050.00 -459.00 711.00 03/17/18
1212 Garern   85 Ranger 5.00 0.00 0.00 5.00 12/03/10
1213 Binadwen   105 Ranger 421.00 810.00 -34.00 -423.00 01/14/17
1214 Hoppety   79 Ranger 19.00 10.00 0.00 9.00 04/04/09
1215 Bulaster   85 Ranger 8.00 10.00 0.00 -2.00 10/16/09
1216 Kujjo   100 Ranger 48.00 0.00 0.00 48.00 07/27/13
1217 Timeport   95 Ranger 409.00 265.00 0.00 144.00 10/04/12
1218 Aluanu   90 Ranger 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
1219 Kiruko   105 Ranger 551.00 580.00 -36.00 -65.00 03/25/16
1220 Rizar   105 Ranger 442.00 480.00 -1.00 -39.00 04/21/17
1221 Spriggenx   105 Ranger 1990.00 1865.00 -56.00 69.00 12/09/17
1222 Blazetip   80 Ranger 4.00 0.00 0.00 4.00 07/03/10
1223 Araden   90 Ranger 8.00 0.00 0.00 8.00 09/23/11
1224 Meeina   105 Ranger 111.00 125.00 -5.00 -19.00 09/23/17
1225 Wwein   105 Ranger 94.00 175.00 -22.00 -103.00 06/09/16
1226 Lazagahal   81 Ranger 188.00 95.00 0.00 93.00 10/09/10
1227 Eldiablo   105 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 12/08/17
1228 Eldrian   85 Ranger 2.00 5.00 0.00 -3.00 04/24/09
1229 Lothario   90 Ranger 60.00 0.00 0.00 60.00 04/23/11
1230 Ashleaf   89 Ranger 4.00 0.00 0.00 4.00 12/03/10
1231 Kyeniel   80 Ranger 20.00 0.00 0.00 20.00 03/29/09
1232 Hikken   95 Ranger 765.00 680.00 0.00 85.00 03/03/12
1233 Joryn   95 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 10/06/12
1234 Subbati   90 Ranger 522.00 301.00 0.00 221.00 12/02/10
1235 Shadowofarrow   90 Ranger 37.00 10.00 0.00 27.00 03/18/11
1236 Rabgoaty   85 Ranger 162.00 167.00 0.00 -5.00 06/24/10
1237 Tinyenea   100 Ranger 767.00 345.00 0.00 422.00 04/11/13
1238 Kondero   85 Ranger 1.00 0.00 0.00 1.00 04/03/10
1239 Drizzax   95 Ranger 58.00 0.00 0.00 58.00 10/10/12
1240 Steeleblade   85 Ranger 219.00 167.00 0.00 52.00 05/23/10
1241 Coltyy   105 Ranger 138.00 265.00 0.00 -127.00 01/13/18
1242 Borean   105 Ranger 15922.00 15254.00 -342.00 326.00 03/15/18
1243 Sabwen   90 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 07/21/11
1244 Archery   105 Ranger 1924.00 1814.00 -56.00 54.00 08/18/16
1245 Kamil   90 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 09/17/11
1246 Bolsa   78 Ranger 5.00 10.00 0.00 -5.00 03/27/09
1247 Robyyn   105 Ranger 278.00 1425.00 0.00 -1147.00 11/04/17
1248 Rahldoenn   105 Ranger 155.00 425.00 -19.00 -289.00 12/12/14
1249 Rredd   90 Ranger 61.00 15.00 0.00 46.00 07/20/11
1250 Ratbo   105 Ranger 714.00 575.00 0.00 139.00 03/17/18
1251 Ehladia   105 Ranger 119.00 350.00 -22.00 -253.00 08/06/16
1252 Wandidarx   85 Ranger 14.00 0.00 0.00 14.00 08/27/09
1253 Puyen   100 Ranger 1544.00 1461.00 0.00 83.00 06/15/13
1254 Huevos   105 Ranger 20352.00 16467.00 -3500.00 385.00 03/17/18
1255 Beline   85 Ranger 26.00 0.00 0.00 26.00 02/20/10
1256 Mundaukk   105 Ranger 64.00 50.00 -2.00 12.00 01/20/18
1257 Valazdin   85 Ranger 121.00 47.00 0.00 74.00 10/07/10
1258 Arkadius   100 Ranger 50.00 0.00 0.00 50.00 08/09/13
1259 Ceinnon   85 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
1260 Dionyan   90 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 09/22/11
1261 Lendaas   82 Ranger 8.00 0.00 0.00 8.00 02/04/10
1262 Toneknows   100 Ranger 81.00 150.00 -13.00 -82.00 06/28/14
1263 Feeta   85 Ranger 4.00 0.00 0.00 4.00 04/18/10
1264 Aranon   93 Ranger 509.00 411.00 0.00 98.00 12/10/11
1265 Xtazz   100 Ranger 110.00 20.00 0.00 90.00 05/17/13
1266 Kemvaryen   84 Ranger 6.00 0.00 0.00 6.00 08/13/10
1267 Toueachame   81 Ranger 48.00 10.00 0.00 38.00 02/06/10
1268 Bokafin   81 Ranger 20.00 20.00 0.00 0.00 08/07/09
1269 Deadif   95 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
1270 Loofahh   105 Ranger 76.00 50.00 0.00 26.00 01/19/17
1271 Thulack   95 Ranger 604.00 415.00 0.00 189.00 09/01/12
1272 Rangerkoa   90 Ranger 12.00 5.00 0.00 7.00 10/28/11
1273 Arigorne   105 Ranger 18.00 0.00 -16.00 2.00 11/17/16
1274 Daredilly   105 Ranger 1185.00 890.00 0.00 295.00 03/17/18
1275 Honoikazuchi   100 Ranger 31.00 0.00 0.00 31.00 01/17/14
1276 Moonshaduw   100 Ranger 319.00 515.00 -28.00 -224.00 11/20/14
1277 Lilpugs   105 Ranger 111.00 0.00 -86.00 25.00 02/24/17
1278 Quickrelease   75 Ranger 17.00 30.00 0.00 -13.00 05/17/09
1279 Ripslice   105 Ranger 103.00 20.00 -24.00 59.00 03/04/16
1280 Porgaern   105 Ranger 32.00 0.00 0.00 32.00 07/04/15
1281 Gregorious   86 Ranger 8.00 10.00 0.00 -2.00 03/31/11
1282 Mackeli   95 Ranger 1860.00 1665.00 0.00 195.00 10/12/12
1283 Jinnus   105 Ranger 30.00 25.00 0.00 5.00 03/31/17
1284 Eldoranx   75 Ranger 25.00 20.00 0.00 5.00 04/11/09
1285 Tinyfamilyguy   100 Ranger 1225.00 1125.00 0.00 100.00 04/04/13
1286 Borzak   87 Ranger 1.00 0.00 0.00 1.00 02/11/11
1287 Robgoaty   90 Ranger 600.00 505.00 0.00 95.00 10/07/11
1288 Vectors   105 Ranger 4604.00 4229.00 -133.00 242.00 12/03/15
1289 Chompy   92 Ranger 0.00 0.00 0.00 0.00 01/07/12
1290 Shayshay   85 Ranger 167.00 30.00 0.00 137.00 06/19/10
1291 Jexx   105 Ranger 96.00 0.00 -1.00 95.00 12/06/14
1292 Aecheron   85 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 04/04/09
1293 Zlator   105 Ranger 85.00 0.00 0.00 85.00 12/16/16
1294 Kejeras   105 Ranger 1133.00 905.00 -20.00 208.00 07/17/15
1295 Wray   90 Ranger 178.00 77.00 0.00 101.00 11/05/11
1296 Vegajim   85 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 07/07/09
1297 Leafslasher   85 Ranger 17.00 0.00 0.00 17.00 12/18/09
1298 Iamlion   105 Ranger 1897.00 1620.00 -65.00 212.00 04/29/16
1299 Suppo   105 Ranger 822.00 2045.00 -28.00 -1251.00 10/07/16
1300 Tigdar   90 Ranger 96.00 5.00 0.00 91.00 08/12/11
1301 Hhhuminda   81 Ranger 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1302 Kaladiann   90 Ranger 36.00 10.00 0.00 26.00 07/15/11
1303 Willowflower   83 Ranger 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/09
1304 Eurleman   100 Ranger 75.00 10.00 0.00 65.00 03/29/13
1305 Vanadevi   80 Ranger 23.00 0.00 0.00 23.00 05/16/09
1306 Fyrewulf   85 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 06/26/10
1307 Drogg   82 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1308 Ironboww   83 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
1309 Chitum   105 Ranger 23.00 45.00 0.00 -22.00 07/15/16
1310 Wonnimeliga   90 Ranger 266.00 20.00 0.00 246.00 04/14/11
1311 Mallorian   85 Ranger 10.00 10.00 0.00 0.00 05/09/09
1312 Minisca