Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
2 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
3 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
4 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
5 Tradewinds   95 Bard 188.00 125.00 0.00 63.00 05/11/12
6 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
7 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
8 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
9 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
10 Stratt   110 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 02/09/18
11 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
12 Reyek   105 Bard 12496.00 11183.00 -156.00 1157.00 06/15/18
13 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
14 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
15 Hawrlee   105 Bard 1095.00 1715.00 -132.00 -752.00 01/06/18
16 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
17 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
18 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
19 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
20 Kleffnote   109 Bard 53.00 105.00 0.00 -52.00 05/05/18
21 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
22 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
23 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
24 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
25 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
26 Placedo   77 Bard 31.00 20.00 0.00 11.00 10/10/09
27 Aegile   105 Bard 1130.00 575.00 -1.00 554.00 06/30/17
28 Yoscorio   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 06/04/11
29 Epitheton   110 Bard 41.00 0.00 0.00 41.00 06/02/18
30 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
31 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
32 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
33 Kraxus   100 Bard 1294.00 675.00 -569.00 50.00 12/18/14
34 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
35 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
36 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
37 Songfin   95 Bard 25.00 25.00 0.00 0.00 06/21/12
38 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
39 Bumfoot   110 Bard 126.00 275.00 0.00 -149.00 06/15/18
40 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
41 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
42 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
43 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
44 Dyanu   110 Bard 165.00 185.00 0.00 -20.00 06/16/18
45 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
46 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
47 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
48 Soylent   110 Bard 299.00 0.00 -11.00 288.00 06/09/18
49 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
50 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
51 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
52 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
53 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
54 Coronae   105 Bard 2398.00 1869.00 -91.00 438.00 04/09/16
55 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
56 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
57 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
58 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
59 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
60 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
61 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
62 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
63 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
64 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
65 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
66 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
67 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
68 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
69 Zendikar   105 Bard 519.00 990.00 0.00 -471.00 06/09/18
70 Niell   105 Bard 570.00 1135.00 -125.00 -690.00 06/17/17
71 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
72 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
73 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
74 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
75 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
76 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
77 Tibb   100 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 02/01/13
78 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
79 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
80 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
81 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
82 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
83 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
84 Kulitta   105 Bard 518.00 546.00 0.00 -28.00 05/10/18
85 Vesagran   105 Bard 111.00 0.00 -28.00 83.00 01/28/16
86 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
87 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
88 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
89 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
90 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
91 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
92 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
93 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
94 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
95 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
96 Presiss   105 Bard 49.00 0.00 0.00 49.00 09/30/17
97 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
98 Primax   110 Bard 10.00 50.00 0.00 -40.00 04/13/18
99 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
100 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
101 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
102 Djeggz   105 Bard 199.00 1425.00 -21.00 -1247.00 10/27/17
103 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
104 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
105 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
106 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
107 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
108 Isabo   106 Bard 58.00 0.00 0.00 58.00 01/13/18
109 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
110 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
111 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
112 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
113 Zested   105 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 11/30/17
114 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
115 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
116 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
117 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
118 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
119 Devdog   105 Bard 749.00 185.00 -46.00 518.00 06/02/16
120 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
121 Wenry   105 Bard 295.00 150.00 0.00 145.00 03/31/18
122 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
123 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
124 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
125 Fuzzbuster   105 Beastlord 42.00 0.00 -28.00 14.00 03/09/17
126 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
127 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
128 Animist   110 Beastlord 19.00 50.00 0.00 -31.00 03/17/18
129 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
130 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
131 Exbeast   105 Beastlord 4079.00 3360.00 -26.00 693.00 10/28/16
132 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
133 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
134 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
135 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
136 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
137 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
138 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
139 Tsoquo   110 Beastlord 16.00 75.00 0.00 -59.00 06/01/18
140 Zokais   105 Beastlord 42.00 50.00 0.00 -8.00 05/19/18
141 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
142 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
143 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
144 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
145 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
146 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
147 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
148 Devlynsyde   105 Beastlord 492.00 325.00 -27.00 140.00 06/03/17
149 Teranis   105 Beastlord 96.00 125.00 0.00 -29.00 07/13/17
150 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
151 Brehm   110 Beastlord 30.00 10.00 0.00 20.00 04/06/18
152 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
153 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
154 Krezan   105 Beastlord 191.00 0.00 -46.00 145.00 05/12/18
155 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
156 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
157 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
158 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
159 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
160 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
161 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
162 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
163 Poddo   105 Beastlord 16783.00 15474.00 -105.00 1204.00 06/16/18
164 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
165 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
166 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
167 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
168 Stingray   110 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 05/31/18
169 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
170 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
171 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
172 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
173 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
174 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
175 Bumkus   105 Beastlord 8402.00 6560.00 -73.00 1769.00 06/16/18
176 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
177 Clawfin   105 Beastlord 55.00 100.00 0.00 -45.00 06/30/17
178 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
179 Alcapwn   110 Beastlord 157.00 0.00 -9.00 148.00 04/06/18
180 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
181 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
182 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
183 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
184 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
185 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
186 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
187 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
188 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
189 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
190 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
191 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
192 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
193 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
194 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
195 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
196 Darkweber   95 Beastlord 113.00 55.00 0.00 58.00 07/14/12
197 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
198 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
199 Dulcy   105 Beastlord 7238.00 6290.00 -1.00 947.00 06/16/18
200 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
201 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
202 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
203 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
204 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
205 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
206 Rootdigger   105 Beastlord 848.00 1325.00 -78.00 -555.00 10/26/17
207 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
208 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
209 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
210 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
211 Paruaa   105 Beastlord 4957.00 4662.00 -39.00 256.00 06/16/18
212 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
213 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
214 Airakka   110 Beastlord 59.00 0.00 -11.00 48.00 06/08/18
215 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
216 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
217 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
218 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
219 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
220 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
221 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
222 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
223 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
224 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
225 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
226 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
227 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
228 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
229 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
230 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
231 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
232 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
233 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
234 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
235 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
236 Culoo   110 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 03/17/18
237 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
238 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
239 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
240 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
241 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
242 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
243 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
244 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
245 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
246 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
247 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
248 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
249 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
250 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
251 Krinni   105 Berserker 4022.00 3407.00 -41.00 574.00 02/15/18
252 Panthro   105 Berserker 481.00 340.00 -17.00 124.00 03/25/17
253 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
254 Gnomemasher   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
255 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
256 Ungato   105 Berserker 183.00 150.00 -127.00 -94.00 07/15/16
257 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
258 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
259 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
260 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
261 Exzerker   110 Berserker 592.00 337.00 -23.00 232.00 06/16/18
262 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
263 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
264 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
265 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
266 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
267 Tantrom   105 Berserker 320.00 350.00 0.00 -30.00 08/18/17
268 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
269 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
270 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
271 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
272 Slasherz   109 Berserker 170.00 325.00 0.00 -155.00 02/03/18
273 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
274 Rinamor   105 Berserker 4335.00 3321.00 -88.00 926.00 06/15/18
275 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
276 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
277 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
278 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
279 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
280 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
281 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
282 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
283 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
284 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
285 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
286 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
287 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
288 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
289 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
290 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
291 Jozerk   105 Berserker 73.00 0.00 0.00 73.00 01/20/18
292 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
293 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
294 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
295 Healxp   105 Berserker 519.00 475.00 0.00 44.00 03/24/18
296 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
297 Tinyzerk   105 Berserker 2834.00 2721.00 -7.00 106.00 10/14/17
298 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
299 Psychomantis   105 Berserker 277.00 0.00 -29.00 248.00 06/09/17
300 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
301 Basilizk   105 Berserker 977.00 325.00 -25.00 627.00 06/16/18
302 Vorpalx   105 Berserker 6516.00 4015.00 -2504.00 -3.00 12/03/15
303 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
304 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
305 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
306 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
307 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
308 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
309 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
310 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
311 Absolutt   110 Berserker 220.00 325.00 0.00 -105.00 06/15/18
312 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
313 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
314 Kazmin   105 Berserker 5088.00 4781.00 -59.00 248.00 06/16/18
315 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
316 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
317 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
318 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
319 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
320 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
321 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
322 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
323 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
324 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
325 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
326 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
327 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
328 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
329 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
330 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
331 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
332 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
333 Aiyven   109 Cleric 66.00 100.00 0.00 -34.00 06/14/18
334 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
335 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
336 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
337 Alorra   105 Cleric 3773.00 3542.00 0.00 231.00 03/03/18
338 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
339 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
340 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
341 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
342 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
343 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
344 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
345 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
346 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
347 Crupp   105 Cleric 907.00 782.00 -85.00 40.00 03/01/18
348 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
349 Kelssie   105 Cleric 937.00 575.00 0.00 362.00 03/15/18
350 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
351 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
352 Riccoo   105 Cleric 199.00 0.00 -171.00 28.00 03/08/18
353 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
354 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
355 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
356 Buddley   105 Cleric 177.00 0.00 0.00 177.00 02/14/15
357 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
358 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
359 Exilesbane   105 Cleric 55.00 75.00 0.00 -20.00 04/27/18
360 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
361 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
362 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
363 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
364 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
365 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
366 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
367 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
368 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
369 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
370 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
371 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
372 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
373 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
374 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
375 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
376 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
377 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
378 Furro   105 Cleric 34443.00 15316.00 0.00 19127.00 06/16/18
379 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
380 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
381 Jumvapace   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 09/27/14
382 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
383 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
384 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
385 Harmoniey   110 Cleric 92.00 0.00 0.00 92.00 05/26/18
386 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
387 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
388 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
389 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
390 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
391 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
392 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
393 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
394 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
395 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
396 Farzi   110 Cleric 11.00 0.00 -11.00 0.00 06/08/18
397 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
398 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
399 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
400 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
401 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
402 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
403 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
404 Sweetni   79 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 08/01/09
405 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
406 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
407 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
408 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
409 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
410 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
411 Dokhopper   105 Cleric 3025.00 2538.00 0.00 487.00 06/16/18
412 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
413 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
414 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
415 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
416 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
417 Trolbiterr   105 Cleric 12231.00 5954.00 -5175.00 1102.00 04/27/17
418 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
419 Scornlife   105 Cleric 153.00 5.00 0.00 148.00 03/30/18
420 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
421 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
422 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
423 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
424 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
425 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
426 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
427 Higheels   100 Cleric 3861.00 3359.00 -32.00 470.00 12/18/14
428 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
429 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
430 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
431 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
432 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
433 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
434 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
435 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
436 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
437 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
438 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
439 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
440 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
441 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
442 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
443 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
444 Dimerall   105 Cleric 13981.00 11901.00 -33.00 2047.00 06/08/18
445 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
446 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
447 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
448 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
449 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
450 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
451 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
452 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
453 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
454 Mildaria   105 Cleric 11949.00 9233.00 -334.00 2382.00 06/16/18
455 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
456 Windreaper   105 Cleric 17547.00 14144.00 -79.00 3324.00 06/16/18
457 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
458 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
459 Scorndeath   105 Cleric 119.00 15.00 0.00 104.00 03/22/18
460 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
461 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
462 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
463 Darkdino   100 Cleric 44.00 0.00 0.00 44.00 08/31/13
464 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
465 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
466 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
467 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
468 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
469 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
470 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
471 Wendere   85 Cleric 29.00 10.00 0.00 19.00 06/26/10
472 Aeudarx   110 Cleric 59.00 50.00 0.00 9.00 06/07/18
473 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
474 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
475 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
476 Freakster   105 Cleric 107.00 0.00 0.00 107.00 03/22/18
477 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
478 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
479 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
480 Drogbless   105 Cleric 2818.00 1352.00 -146.00 1320.00 06/14/18
481 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
482 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
483 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
484 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
485 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
486 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
487 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
488 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
489 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
490 Swen   105 Druid 3392.00 2545.00 -63.00 784.00 05/31/18
491 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
492 Dimbly   105 Druid 28906.00 21833.00 -61.00 7012.00 06/16/18
493 Quazzi   108 Druid 159.00 100.00 -9.00 50.00 05/26/18
494 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
495 Karric   105 Druid 829.00 550.00 -13.00 266.00 02/16/17
496 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
497 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
498 Gullivaer   105 Druid 1201.00 2236.00 -22.00 -1057.00 11/10/17
499 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
500 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
501 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
502 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
503 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
504 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
505 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
506 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
507 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
508 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
509 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
510 Kianara   105 Druid 8262.00 7982.00 -171.00 109.00 06/16/18
511 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
512 Ghanda   105 Druid 7247.00 6380.00 -9.00 858.00 06/16/18
513 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
514 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
515 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
516 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
517 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
518 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
519 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
520 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
521 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
522 Goet   105 Druid 2160.00 1826.00 0.00 334.00 04/14/17
523 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
524 Drugas   110 Druid 748.00 610.00 -1.00 137.00 06/15/18
525 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
526 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
527 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
528 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
529 Jimech   105 Druid 128.00 250.00 0.00 -122.00 05/05/18
530 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
531 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
532 Nellixx   105 Druid 7343.00 2769.00 -3104.00 1470.00 09/17/16
533 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
534 Nuttann   105 Druid 17176.00 6369.00 -43.00 10764.00 05/14/16
535 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
536 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
537 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
538 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
539 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
540 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
541 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
542 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
543 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
544 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
545 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
546 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
547 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
548 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
549 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
550 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
551 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
552 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
553 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
554 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
555 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
556 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
557 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
558 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
559 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
560 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
561 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
562 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
563 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
564 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
565 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
566 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
567 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
568 Drmeow   105 Druid 23.00 0.00 0.00 23.00 03/29/18
569 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
570 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
571 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
572 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
573 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
574 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
575 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
576 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
577 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
578 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
579 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
580 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
581 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
582 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
583 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
584 Ladidah   80 Druid 6.00 20.00 0.00 -14.00 05/02/09
585 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
586 Aeaan   110 Druid 97.00 20.00 0.00 77.00 03/09/18
587 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
588 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
589 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
590 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
591 Landaru   105 Enchanter 15400.00 13903.00 -147.00 1350.00 06/15/18
592 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
593 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
594 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
595 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
596 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
597 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
598 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
599 Yeomsa   110 Enchanter 185.00 50.00 0.00 135.00 04/21/18
600 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
601 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
602 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
603 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
604 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
605 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
606 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
607 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
608 Alannaa   110 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/18
609 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
610 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
611 Bundi   105 Enchanter 2950.00 1472.00 -1370.00 108.00 05/06/17
612 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
613 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
614 Nogshale   110 Enchanter 454.00 275.00 -1.00 178.00 05/24/18
615 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
616 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
617 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
618 Cymrilx   110 Enchanter 252.00 0.00 0.00 252.00 06/15/18
619 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
620 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
621 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
622 Eyegora   105 Enchanter 7140.00 4674.00 -2051.00 415.00 02/02/18
623 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
624 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
625 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
626 Brellontis   105 Enchanter 231.00 440.00 0.00 -209.00 09/23/17
627 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
628 Gruesula   105 Enchanter 11302.00 8421.00 -379.00 2502.00 06/16/18
629 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
630 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
631 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
632 Kraniyum   105 Enchanter 33.00 125.00 0.00 -92.00 05/26/17
633 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
634 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
635 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
636 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
637 Chamus   105 Enchanter 120.00 435.00 0.00 -315.00 08/13/16
638 Succuba   90 Enchanter 6.00 0.00 0.00 6.00 09/29/11
639 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
640 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
641 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
642 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
643 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
644 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
645 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
646 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
647 Izaeldore   85 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 10/10/09
648 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
649 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
650 Maym   110 Enchanter 250.00 150.00 0.00 100.00 03/22/18
651 Sylphan   105 Enchanter 5995.00 4128.00 -110.00 1757.00 05/03/18
652 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
653 Aladenya   85 Enchanter 47.00 10.00 0.00 37.00 05/01/10
654 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
655 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
656 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
657 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
658 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
659 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
660 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
661 Lonye   110 Enchanter 16.00 110.00 0.00 -94.00 06/01/18
662 Savack   105 Enchanter 11459.00 10589.00 -410.00 460.00 04/05/18
663 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
664 Jamazing   105 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 08/05/17
665 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
666 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7832.00 6788.00 -251.00 793.00 04/20/18
667 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
668 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
669 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
670 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
671 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
672 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
673 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
674 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
675 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
676 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
677 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
678 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
679 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
680 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
681 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
682 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
683 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
684 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
685 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
686 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
687 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
688 Vandaydar   85 Enchanter 46.00 0.00 0.00 46.00 06/24/10
689 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
690 Larg   105 Enchanter 383.00 0.00 -14.00 369.00 06/01/18
691 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
692 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
693 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
694 Yeze   110 Magician 830.00 125.00 -8.00 697.00 06/15/18
695 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
696 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
697 Marsmage   105 Magician 7300.00 6997.00 -132.00 171.00 06/08/18
698 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
699 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
700 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
701 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
702 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
703 Telemacus   110 Magician 30.00 50.00 0.00 -20.00 04/06/18
704 Ehlana   105 Magician 7553.00 6965.00 -127.00 461.00 05/19/18
705 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
706 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
707 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
708 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
709 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
710 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
711 Wenlain   105 Magician 432.00 430.00 -223.00 -221.00 06/17/17
712 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
713 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
714 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
715 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
716 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
717 Canneto   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/18/10
718 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
719 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
720 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
721 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
722 Lanadar   105 Magician 2989.00 1825.00 -39.00 1125.00 06/15/18
723 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
724 Fizzlekings   105 Magician 262.00 175.00 -35.00 52.00 05/12/18
725 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
726 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
727 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
728 Cortina   105 Magician 295.00 0.00 -47.00 248.00 02/24/17
729 Cargagin   95 Magician 123.00 40.00 0.00 83.00 10/04/12
730 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
731 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
732 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
733 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
734 Ttroubble   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
735 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
736 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
737 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
738 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
739 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
740 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
741 Ryino   110 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 03/24/18
742 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
743 Zisti   105 Magician 99.00 0.00 -99.00 0.00 02/06/16
744 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
745 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
746 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
747 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
748 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
749 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
750 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
751 Gemmedsoul   105 Magician 80.00 0.00 -65.00 15.00 02/04/16
752 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
753 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
754 Goddes   105 Magician 114.00 225.00 0.00 -111.00 02/24/18
755 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
756 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
757 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
758 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
759 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
760 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
761 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
762 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
763 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
764 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
765 Eeline   105 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 01/12/18
766 Idaran   105 Magician 5818.00 5345.00 -210.00 263.00 06/16/18
767 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
768 Finblast   107 Magician 42.00 50.00 0.00 -8.00 04/20/18
769 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
770 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
771 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
772 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
773 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
774 Tinkz   110 Magician 738.00 50.00 -8.00 680.00 06/15/18
775 Remslaren   105 Magician 804.00 385.00 -10.00 409.00 06/16/18
776 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
777 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
778 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
779 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
780 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
781 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
782 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
783 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
784 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
785 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
786 Hrothgarr   84 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 08/22/09
787 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
788 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
789 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
790 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
791 Kineely   105 Magician 720.00 1275.00 0.00 -555.00 06/08/18
792 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
793 Drokaten   106 Magician 115.00 550.00 0.00 -435.00 06/15/18
794 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
795 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
796 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
797 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
798 Veliz   109 Magician 186.00 85.00 0.00 101.00 04/19/18
799 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
800 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
801 Johjoh   105 Magician 914.00 854.00 0.00 60.00 11/04/16
802 Squiles   105 Magician 5558.00 3171.00 -2254.00 133.00 05/31/18
803 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
804 Saiadan   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 12/11/10
805 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
806 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
807 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
808 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
809 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
810 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
811 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
812 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
813 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
814 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
815 Sostenes   105 Magician 40.00 0.00 -1.00 39.00 12/10/16
816 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
817 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
818 Taeryn   105 Magician 224.00 25.00 0.00 199.00 07/23/15
819 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
820 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
821 Elrodx   100 Magician 346.00 315.00 -50.00 -19.00 01/11/14
822 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
823 Kraker   90 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/11
824 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
825 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
826 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
827 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
828 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
829 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
830 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
831 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
832 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
833 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
834 Marquele   110 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 05/12/18
835 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
836 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
837 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
838 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
839 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
840 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
841 Romen   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
842 Vendess   110 Magician 38.00 0.00 0.00 38.00 06/02/18
843 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
844 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
845 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
846 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
847 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
848 Jonasin   110 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 05/31/18
849 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
850 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
851 Pyritex   105 Magician 63.00 50.00 0.00 13.00 07/06/17
852 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
853 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
854 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
855 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
856 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
857 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
858 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
859 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
860 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
861 Syco   105 Magician 3857.00 3589.00 -165.00 103.00 05/18/18
862 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
863 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
864 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
865 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
866 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
867 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
868 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
869 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
870 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
871 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
872 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
873 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
874 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
875 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
876 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
877 Itybitty   105 Magician 14.00 0.00 -13.00 1.00 02/26/16
878 Gunz   100 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 10/10/13
879 Xarlass   105 Monk 1641.00 1150.00 -2.00 489.00 05/14/15
880 Xamis   85 Monk 66.00 0.00 0.00 66.00 04/22/10
881 Zensoril   78 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 04/04/09
882 Gwenni   105 Monk 107.00 175.00 0.00 -68.00 02/16/17
883 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
884 Quicktail   105 Monk 518.00 420.00 0.00 98.00 06/22/17
885 Sotosan   85 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 05/08/10
886 Kaio   75 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/31/09
887 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
888 Ggrimm   95 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 09/12/12
889 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
890 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
891 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
892 Modrieth   76 Monk 6.00 10.00 0.00 -4.00 05/02/09
893 Wrekka   100 Monk 580.00 250.00 -17.00 313.00 11/15/14
894 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
895 Riazo   105 Monk 497.00 350.00 -12.00 135.00 01/29/16
896 Redraynex   105 Monk 3074.00 2369.00 -122.00 583.00 06/06/15
897 Grimlaken   100 Monk 242.00 400.00 0.00 -158.00 04/12/14
898 Rasrn   85 Monk 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
899 Talick   100 Monk 4029.00 3311.00 -45.00 673.00 06/07/14
900 Meelad   80 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 07/30/09
901 Tokey   105 Monk 244.00 225.00 -19.00 0.00 08/07/15
902 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
903 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
904 Viga   105 Monk 184.00 650.00 -21.00 -487.00 01/28/17
905 Lisard   105 Monk 7704.00 7551.00 -46.00 107.00 06/16/18
906 Arrigato   85 Monk 27.00 10.00 0.00 17.00 03/19/10
907 Sareaeg   100 Monk 30.00 25.00 0.00 5.00 04/11/14
908 Ihurt   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
909 Mushuu   105 Monk 60.00 275.00 0.00 -215.00 08/10/17
910 Befour   84 Monk 45.00 40.00 0.00 5.00 08/29/09
911 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
912 Whopu   90 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
913 Whistlefists   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
914 Khaosclaw   105 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 06/30/16
915 Ghesus   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/11/09
916 Lubstopull   90 Monk 379.00 348.00 0.00 31.00 12/02/10
917 Velociraptor   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 03/12/10
918 Rohsham   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/09
919 Gutcha   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
920 Monksar   100 Monk 56.00 100.00 -9.00 -53.00 12/05/14
921 Jube   95 Monk 568.00 485.00 0.00 83.00 07/26/12
922 Xotox   105 Monk 167.00 275.00 0.00 -108.00 06/29/17
923 Lkorsis   100 Monk 274.00 50.00 0.00 224.00 02/28/13
924 Manual   85 Monk 1183.00 915.00 0.00 268.00 08/08/10
925 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
926 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
927 Casansisu   85 Monk 73.00 10.00 0.00 63.00 09/18/10
928 Rydah   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/26/10
929 Froakmaster   105 Monk 87.00 200.00 0.00 -113.00 01/05/17
930 Kikkyu   86 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 04/12/11
931 Zazzoo   105 Monk 647.00 510.00 -45.00 92.00 11/11/16
932 Szarlok   75 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/05/09
933 Serakk   100 Monk 221.00 125.00 -10.00 86.00 10/25/14
934 Sidmoneyb   85 Monk 239.00 165.00 0.00 74.00 06/18/10
935 Falling   105 Monk 1103.00 1028.00 -29.00 46.00 06/16/18
936 Punches   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 06/26/10
937 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
938 Lanjin   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
939 Buddamonk   91 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
940 Torak   105 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 07/15/17
941 Remiel   82 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 06/26/10
942 Kongfushis   105 Monk 317.00 300.00 0.00 17.00 05/03/18
943 Muayx   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 01/29/11
944 Fleeterx   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
945 Psymon   90 Monk 38.00 0.00 0.00 38.00 09/22/11
946 Isengarx   90 Monk 242.00 170.00 0.00 72.00 06/05/11
947 Wongfeihun   85 Monk 12.00 10.00 0.00 2.00 08/15/09
948 Ascherr   105 Monk 55.00 0.00 0.00 55.00 04/15/17
949 Valik   105 Monk 1408.00 1255.00 -35.00 118.00 10/15/16
950 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
951 Kikster   86 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/10/11
952 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
953 Prolific   95 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 05/05/12
954 Vengax   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 08/14/10
955 Gorereaperx   85 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
956 Tarpon   90 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 04/05/11
957 Grassee   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
958 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
959 Corolee   105 Monk 51.00 25.00 -12.00 14.00 03/24/16
960 Ccup   90 Monk 17.00 10.00 0.00 7.00 04/02/11
961 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
962 Adobo   105 Monk 502.00 170.00 -14.00 318.00 01/16/15
963 Madpullz   85 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/09/10
964 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
965 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
966 Dondogo   82 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
967 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
968 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
969 Tyranosawr   105 Monk 8673.00 8534.00 -19.00 120.00 06/16/18
970 Baider   105 Monk 32.00 0.00 -30.00 2.00 01/16/15
971 Daltonn   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
972 Szrarzs   100 Monk 1619.00 1448.00 -91.00 80.00 07/11/14
973 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
974 Moufette   90 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/11
975 Husalah   81 Monk 14.00 10.00 0.00 4.00 09/27/09
976 Sztiz   79 Monk 46.00 10.00 0.00 36.00 10/01/09
977 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
978 Maken   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 03/28/09
979 Ripnrun   105 Monk 617.00 1090.00 -1.00 -474.00 06/07/18
980 Mten   105 Monk 12928.00 11827.00 -717.00 384.00 06/16/18
981 Carramrodz   110 Monk 40.00 0.00 0.00 40.00 04/26/18
982 Tanick   100 Monk 263.00 205.00 0.00 58.00 03/01/13
983 Chowleeex   105 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/30/16
984 Charkoraz   82 Monk 44.00 29.00 0.00 15.00 09/03/09
985 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
986 Gotter   95 Monk 60.00 20.00 0.00 40.00 06/27/12
987 Klar   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/08/10
988 Dragkin   85 Monk 30.00 0.00 0.00 30.00 10/09/10
989 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
990 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
991 Skunks   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 04/04/09
992 Majox   85 Monk 333.00 30.00 0.00 303.00 10/08/10
993 Omonn   95 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 02/18/12
994 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
995 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
996 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
997 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
998 Zangoose   93 Monk 29.00 20.00 0.00 9.00 06/13/12
999 Crighton   110 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/28/18
1000 Shorin   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 04/08/11
1001 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
1002 Danain   90 Monk 1749.00 1316.00 0.00 433.00 09/09/11
1003 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
1004 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1005 Oruatyrim   105 Monk 15505.00 14179.00 -202.00 1124.00 06/15/18
1006 Vulvana   105 Monk 7772.00 6232.00 -22.00 1518.00 06/16/18
1007 Terri   85 Monk 9.00 10.00 0.00 -1.00 09/11/10
1008 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
1009 Tszu   90 Monk 304.00 15.00 0.00 289.00 09/30/11
1010 Sukari   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/25/11
1011 Snakein   105 Monk 15143.00 9670.00 -2886.00 2587.00 08/26/17
1012 Billius   90 Monk 487.00 265.00 0.00 222.00 09/29/11
1013 Gibakor   86 Monk 7.00 10.00 0.00 -3.00 01/27/11
1014 Sibrav   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
1015 Sire   100 Monk 1512.00 1534.00 -9.00 -31.00 02/13/14
1016 Anji   106 Monk 90.00 0.00 -1.00 89.00 04/07/18
1017 Ssarik   79 Monk 95.00 96.00 0.00 -1.00 12/12/09
1018 Glower   90 Monk 573.00 515.00 0.00 58.00 02/11/11
1019 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
1020 Sokon   100 Monk 283.00 233.00 0.00 50.00 08/08/13
1021 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
1022 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
1023 Khorriz   105 Monk 4246.00 3401.00 -157.00 688.00 06/16/18
1024 Chilmane   85 Necromancer 106.00 60.00 0.00 46.00 10/03/10
1025 Kotsukai   100 Necromancer 10037.00 8338.00 -59.00 1640.00 07/05/14
1026 Atelzeni   105 Necromancer 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
1027 Demignome   105 Necromancer 112.00 0.00 -13.00 99.00 11/12/15
1028 Toxigenic   90 Necromancer 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/02/11
1029 Shaminex   90 Necromancer 20.00 0.00 0.00 20.00 03/18/11
1030 Sinc   105 Necromancer 4075.00 2911.00 -127.00 1037.00 03/05/16
1031 Yagu   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/02/11
1032 Alaaraaf   85 Necromancer 77.00 20.00 0.00 57.00 06/25/10
1033 Ssilos   85 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 05/02/09
1034 Nintap   105 Necromancer 11286.00 9867.00 -153.00 1266.00 06/15/18
1035 Dembonez   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/31/09
1036 Kabel   95 Necromancer 1037.00 554.00 0.00 483.00 09/28/12
1037 Daangger   90 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/13/11
1038 Sinfear   100 Necromancer 49.00 0.00 0.00 49.00 07/26/13
1039 Cajunbeans   95 Necromancer 793.00 600.00 0.00 193.00 02/04/12
1040 Cedium   105 Necromancer 543.00 590.00 -200.00 -247.00 07/30/16
1041 Cambonz   91 Necromancer 23.00 10.00 0.00 13.00 01/07/12
1042 Plaguebone   95 Necromancer 16.00 0.00 0.00 16.00 11/10/12
1043 Bohndan   85 Necromancer 11.00 20.00 0.00 -9.00 05/01/10
1044 Draxx   105 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
1045 Tasli   95 Necromancer 18.00 0.00 0.00 18.00 09/14/12
1046 Guccio   85 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 05/29/10
1047 Quickburn   105 Necromancer 5812.00 5216.00 -405.00 191.00 03/10/17
1048 Alisster   85 Necromancer 53.00 20.00 0.00 33.00 07/29/10
1049 Inri   105 Necromancer 26.00 125.00 0.00 -99.00 02/22/18
1050 Cyaafter   87 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 04/07/11
1051 Ormil   78 Necromancer 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/20/09
1052 Bdellium   82 Necromancer 14.00 0.00 0.00 14.00 10/01/09
1053 Eumrien   100 Necromancer 1950.00 1948.00 -10.00 -8.00 07/05/14
1054 Gonetosee   105 Necromancer 211.00 35.00 -48.00 128.00 05/27/17
1055 Drist   81 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
1056 Adversary   105 Necromancer 68.00 100.00 0.00 -32.00 11/18/17
1057 Albitor   105 Necromancer 736.00 625.00 0.00 111.00 08/22/15
1058 Ultulus   85 Necromancer 22.00 0.00 0.00 22.00 05/29/09
1059 Lizardboness   84 Necromancer 3.00 10.00 0.00 -7.00 04/12/09
1060 Cattz   90 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 04/21/11
1061 Uelno   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/07/11
1062 Baconrider   100 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/12/14
1063 Choked   110 Necromancer 37.00 0.00 0.00 37.00 06/02/18
1064 Ldarkk   86 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 10/29/11
1065 Nosferatuu   85 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1066 Scoville   105 Necromancer 1430.00 605.00 -562.00 263.00 10/08/15
1067 Deastrocdor   105 Necromancer 26.00 175.00 0.00 -149.00 02/01/18
1068 Azorin   90 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1069 Loophur   90 Necromancer 201.00 65.00 0.00 136.00 04/09/11
1070 Jukenn   87 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 04/05/11
1071 Tate   90 Necromancer 318.00 145.00 0.00 173.00 08/06/11
1072 Whitestripe   100 Necromancer 601.00 215.00 0.00 386.00 08/17/13
1073 Taein   105 Necromancer 35.00 0.00 0.00 35.00 03/16/18
1074 Nten   105 Necromancer 2047.00 2125.00 -681.00 -759.00 10/20/16
1075 Flabern   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
1076 Souldrainer   90 Necromancer 37.00 10.00 0.00 27.00 11/12/10
1077 Murkwaters   1 Necromancer 43.00 30.00 0.00 13.00 06/19/09
1078 Ellipsis   85 Necromancer 47.00 20.00 0.00 27.00 07/30/10
1079 Sorceror   85 Necromancer 28.00 0.00 0.00 28.00 09/05/09
1080 Lilithreborn   78 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
1081 Axziritha   95 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/29/12
1082 Evilbeauty   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
1083 Twitcher   95 Necromancer 123.00 0.00 0.00 123.00 08/19/12
1084 Axany   105 Necromancer 73.00 350.00 0.00 -277.00 12/30/16
1085 Elpachuco   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 04/10/09
1086 Deija   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 08/26/10
1087 Arikron   85 Necromancer 39.00 0.00 0.00 39.00 07/24/10
1088 Venym   100 Necromancer 191.00 50.00 -4.00 137.00 08/28/14
1089 Veri   95 Necromancer 1052.00 937.00 0.00 115.00 05/26/12
1090 Zeflmax   100 Necromancer 15.00 20.00 0.00 -5.00 10/03/13
1091 Reccoo   105 Necromancer 2603.00 1375.00 -711.00 517.00 06/15/18
1092 Gaibraik   105 Necromancer 29.00 0.00 0.00 29.00 05/06/17
1093 Taxles   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1094 Dathedi   95 Necromancer 122.00 25.00 0.00 97.00 04/26/12
1095 Iten   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1096 Zinum   105 Necromancer 1486.00 790.00 -919.00 -223.00 11/04/17
1097 Afrenzyin   89 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 03/18/11
1098 Shabadu   90 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/25/11
1099 Manofwarrx   105 Necromancer 709.00 675.00 -33.00 1.00 08/25/17
1100 Belogru   1 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 02/03/11
1101 Frassz   100 Necromancer 652.00 486.00 0.00 166.00 07/13/13
1102 Aaabnon   75 Necromancer 31.00 0.00 0.00 31.00 08/29/09
1103 Bhigba   110 Necromancer 47.00 0.00 0.00 47.00 05/05/18
1104 Vindiin   85 Necromancer 37.00 30.00 0.00 7.00 04/10/09
1105 Xansdotti   90 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
1106 Tinkkerbel   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1107 Semirage   98 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 12/28/12
1108 Darkenya   80 Necromancer 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1109 Ocsee   95 Necromancer 899.00 675.00 0.00 224.00 07/13/12
1110 Viggen   105 Necromancer 103.00 0.00 0.00 103.00 08/17/17
1111 Sarann   105 Necromancer 566.00 590.00 -89.00 -113.00 10/28/17
1112 Origomali   85 Necromancer 24.00 0.00 0.00 24.00 03/28/10
1113 Evileen   105 Necromancer 1090.00 435.00 -92.00 563.00 06/07/18
1114 Ibiuzen   85 Necromancer 15.00 0.00 0.00 15.00 06/13/09
1115 Plasmoo   108 Necromancer 82.00 100.00 0.00 -18.00 04/06/18
1116 Sinnayr   105 Necromancer 12166.00 11809.00 -19.00 338.00 05/11/17
1117 Krosar   95 Necromancer 27.00 10.00 0.00 17.00 05/10/12
1118 Honnabull   105 Necromancer 63.00 0.00 -4.00 59.00 02/05/16
1119 Vanlor   90 Necromancer 439.00 330.00 0.00 109.00 03/18/11
1120 Glaydfrawg   105 Necromancer 3421.00 2925.00 -274.00 222.00 05/26/17
1121 Datsda   105 Necromancer 465.00 190.00 0.00 275.00 08/14/15
1122 Karkiss   105 Necromancer 35.00 175.00 -5.00 -145.00 11/18/17
1123 Cruelia   105 Necromancer 121.00 125.00 -6.00 -10.00 04/15/17
1124 Flytrap   76 Necromancer 15.00 30.00 0.00 -15.00 04/25/09
1125 Chiron   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/23/10
1126 Deadiam   105 Necromancer 175.00 525.00 -81.00 -431.00 08/18/17
1127 Mcdeadly   95 Necromancer 298.00 10.00 0.00 288.00 09/27/12
1128 Pree   110 Necromancer 750.00 571.00 0.00 179.00 04/19/18
1129 Vapula   105 Necromancer 15.00 0.00 -2.00 13.00 02/14/15
1130 Jonarer   105 Necromancer 228.00 60.00 -58.00 110.00 09/24/16
1131 Deadwidow   80 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/06/09
1132 Halleighs   100 Necromancer 3.00 0.00 -3.00 0.00 05/09/14
1133 Scornfire   105 Necromancer 3640.00 2925.00 -86.00 629.00 12/29/16
1134 Thessiuss   90 Paladin 35.00 0.00 0.00 35.00 07/28/11
1135 Jorez   90 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 04/25/11
1136 Falkor   84 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 08/29/09
1137 Rolynholy   93 Paladin 3166.00 2932.00 0.00 234.00 05/26/12
1138 Kiloon   85 Paladin 40.00 0.00 0.00 40.00 03/06/10
1139 Kokl   77 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 06/25/09
1140 Rolyn   95 Paladin 172.00 135.00 0.00 37.00 09/01/12
1141 Steel   105 Paladin 8835.00 8606.00 -29.00 200.00 03/28/15
1142 Maxximo   95 Paladin 252.00 175.00 0.00 77.00 04/27/12
1143 Fumyen   105 Paladin 222.00 650.00 0.00 -428.00 10/21/16
1144 Taviion   85 Paladin 21.00 10.00 0.00 11.00 07/29/10
1145 Dekland   95 Paladin 312.00 240.00 0.00 72.00 02/03/12
1146 Luthernhamner   105 Paladin 21923.00 20705.00 -458.00 760.00 06/16/18
1147 Drefaen   90 Paladin 626.00 585.00 0.00 41.00 03/23/12
1148 Brenny   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 12/11/10
1149 Kindaare   90 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 04/15/11
1150 Warisgood   90 Paladin 176.00 101.00 0.00 75.00 05/20/11
1151 Jacops   87 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1152 Hindolmer   95 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 09/19/12
1153 Patknight   105 Paladin 140.00 500.00 -4.00 -364.00 11/14/15
1154 Othen   105 Paladin 2508.00 1586.00 -345.00 577.00 05/12/18
1155 Kaifeng   100 Paladin 3161.00 1812.00 -16.00 1333.00 05/23/14
1156 Ironwind   95 Paladin 836.00 505.00 0.00 331.00 10/13/12
1157 Denriel   105 Paladin 103.00 120.00 -6.00 -23.00 08/11/16
1158 Kreil   90 Paladin 513.00 397.00 0.00 116.00 11/05/11
1159 Sausagefingers   85 Paladin 5.00 0.00 0.00 5.00 06/13/09
1160 Guiltyy   100 Paladin 178.00 50.00 0.00 128.00 10/11/14
1161 Treacherous   105 Paladin 65.00 0.00 -65.00 0.00 03/10/16
1162 Curator   85 Paladin 434.00 369.00 0.00 65.00 08/21/10
1163 Olthor   105 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 05/28/16
1164 Thornbury   76 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 04/04/09
1165 Gawain   87 Paladin 19.00 0.00 0.00 19.00 10/08/11
1166 Cylius   95 Paladin 325.00 85.00 0.00 240.00 11/03/12
1167 Cahnahan   85 Paladin 27.00 0.00 0.00 27.00 07/07/09
1168 Tyrinion   95 Paladin 536.00 515.00 0.00 21.00 10/17/12
1169 Doramurx   105 Paladin 19191.00 18943.00 -203.00 45.00 05/19/18
1170 Denodirt   105 Paladin 17.00 175.00 0.00 -158.00 12/01/17
1171 Bamaden   93 Paladin 21.00 0.00 0.00 21.00 02/11/12
1172 Purexhale   105 Paladin 760.00 613.00 0.00 147.00 11/07/15
1173 Steave   85 Paladin 26.00 0.00 0.00 26.00 01/22/10
1174 Coreda   85 Paladin 178.00 95.00 0.00 83.00 01/22/10
1175 Faldibus   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
1176 Geoffeory   82 Paladin 24.00 0.00 0.00 24.00 11/14/09
1177 Beamian   75 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1178 Pimm   105 Paladin 1283.00 940.00 0.00 343.00 06/16/18
1179 Holix   105 Paladin 18.00 0.00 0.00 18.00 06/11/15
1180 Cenidlgon   105 Paladin 22.00 25.00 -9.00 -12.00 07/16/16
1181 Golaliel   105 Paladin 195.00 155.00 0.00 40.00 06/14/18
1182 Crusades   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1183 Beedlin   110 Paladin 143.00 100.00 -6.00 37.00 06/16/18
1184 Viric   100 Paladin 3190.00 2624.00 -20.00 546.00 02/14/14
1185 Shilhi   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
1186 Yellexin   94 Paladin 93.00 5.00 0.00 88.00 01/28/12
1187 Maheloas   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 03/05/11
1188 Feroxide   105 Paladin 12513.00 11198.00 -448.00 867.00 04/28/17
1189 Tempelton   95 Paladin 130.00 65.00 0.00 65.00 11/09/12
1190 Ribbitting   105 Paladin 9250.00 8449.00 -41.00 760.00 11/13/15
1191 Chekakoch   90 Paladin 236.00 10.00 0.00 226.00 06/25/11
1192 Splashed   105 Paladin 10.00 0.00 -1.00 9.00 10/07/16
1193 Lytebringer   105 Paladin 434.00 500.00 -3.00 -69.00 03/08/18
1194 Mahku   90 Paladin 397.00 295.00 0.00 102.00 08/27/11
1195 Aarrg   80 Paladin 6.00 10.00 0.00 -4.00 06/26/10
1196 Tico   100 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 08/16/13
1197 Rinvarien   90 Paladin 505.00 350.00 0.00 155.00 04/07/11
1198 Silvertip   80 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 05/10/09
1199 Dieblo   90 Paladin 100.00 20.00 0.00 80.00 08/12/11
1200 Olliee   100 Paladin 98.00 310.00 0.00 -212.00 04/18/14
1201 Vallanor   85 Paladin 345.00 295.00 0.00 50.00 10/09/10
1202 Llaine   90 Paladin 68.00 5.00 0.00 63.00 03/12/11
1203 Vlendar   110 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 01/20/18
1204 Remdayen   95 Paladin 293.00 207.00 0.00 86.00 03/17/12
1205 Candara   82 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1206 Forakora   85 Paladin 46.00 0.00 0.00 46.00 09/26/09
1207 Josetta   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1208 Maglor   105 Paladin 16288.00 14902.00 -520.00 866.00 07/09/16
1209 Thren   90 Paladin 31.00 10.00 0.00 21.00 10/29/11
1210 Rumardian   75 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1211 Magnesiium   105 Paladin 438.00 795.00 -1.00 -358.00 11/17/17
1212 Slayinsin   105 Paladin 3249.00 2929.00 -265.00 55.00 03/22/18
1213 Pandrax   95 Paladin 303.00 248.00 0.00 55.00 08/24/12
1214 Kracku   90 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 03/18/11
1215 Lalinla   86 Paladin 18.00 5.00 0.00 13.00 02/17/11
1216 Macebus   105 Paladin 5510.00 5241.00 -123.00 146.00 06/14/18
1217 Elcabongue   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
1218 Darkenvoid   100 Paladin 5890.00 4614.00 -587.00 689.00 05/31/14
1219 Helicoprion   95 Paladin 11.00 5.00 0.00 6.00 01/27/12
1220 Desmoire   85 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 07/07/11
1221 Jasson   105 Paladin 1253.00 725.00 -74.00 454.00 06/16/18
1222 Aololron   90 Paladin 20.00 5.00 0.00 15.00 11/05/11
1223 Cimderella   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1224 Aecheron   85 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 04/04/09
1225 Thulack   95 Ranger 604.00 415.00 0.00 189.00 09/01/12
1226 Joryn   95 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 10/06/12
1227 Leafslasher   85 Ranger 17.00 0.00 0.00 17.00 12/18/09
1228 Vanadevi   80 Ranger 23.00 0.00 0.00 23.00 05/16/09
1229 Mackeli   95 Ranger 1860.00 1665.00 0.00 195.00 10/12/12
1230 Tinyenea   100 Ranger 767.00 345.00 0.00 422.00 04/11/13
1231 Tinyfamilyguy   100 Ranger 1225.00 1125.00 0.00 100.00 04/04/13
1232 Tigdar   90 Ranger 96.00 5.00 0.00 91.00 08/12/11
1233 Hhhuminda   81 Ranger 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1234 Borzak   87 Ranger 1.00 0.00 0.00 1.00 02/11/11
1235 Kaladiann   90 Ranger 36.00 10.00 0.00 26.00 07/15/11
1236 Drizzax   95 Ranger 58.00 0.00 0.00 58.00 10/10/12
1237 Tomsawyer   110 Ranger 40.00 0.00 0.00 40.00 05/19/18
1238 Drogg   82 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1239 Coltyy   105 Ranger 138.00 265.00 0.00 -127.00 01/13/18
1240 Shayshay   85 Ranger 167.00 30.00 0.00 137.00 06/19/10
1241 Sabwen   90 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 07/21/11
1242 Archery   105 Ranger 1924.00 1814.00 -56.00 54.00 08/18/16
1243 Kamil   90 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 09/17/11
1244 Mallorian   85 Ranger 10.00 10.00 0.00 0.00 05/09/09
1245 Robyyn   105 Ranger 278.00 1425.00 0.00 -1147.00 11/04/17
1246 Rahldoenn   105 Ranger 155.00 425.00 -19.00 -289.00 12/12/14
1247 Ratbo   105 Ranger 714.00 575.00 0.00 139.00 03/17/18
1248 Amigalander   105 Ranger 279.00 75.00 -124.00 80.00 03/02/18
1249 Ehladia   105 Ranger 119.00 350.00 -22.00 -253.00 08/06/16
1250 Arkadius   100 Ranger 50.00 0.00 0.00 50.00 08/09/13
1251 Vegajim   85 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 07/07/09
1252 Mundaukk   105 Ranger 64.00 50.00 -2.00 12.00 01/20/18
1253 Braccaus   80 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 06/05/09
1254 Dionyan   90 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 09/22/11
1255 Toneknows   100 Ranger 81.00 150.00 -13.00 -82.00 06/28/14
1256 Willowflower   83 Ranger 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/09
1257 Fyrewulf   85 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 06/26/10
1258 Galgean   82 Ranger 4.00 10.00 0.00 -6.00 04/11/09
1259 Ironboww   83 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
1260 Xtazz   100 Ranger 110.00 20.00 0.00 90.00 05/17/13
1261 Sheetaker   85 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 05/27/10
1262 Wonnimeliga   90 Ranger 266.00 20.00 0.00 246.00 04/14/11
1263 Deadif   95 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
1264 Minisca   105 Ranger 22436.00 22245.00 -39.00 152.00 03/02/17
1265 Loofahh   105 Ranger 76.00 50.00 0.00 26.00 01/19/17
1266 Rangerkoa   90 Ranger 12.00 5.00 0.00 7.00 10/28/11
1267 Arigorne   105 Ranger 18.00 0.00 -16.00 2.00 11/17/16
1268 Scill   90 Ranger 20.00 10.00 0.00 10.00 03/05/11
1269 Daredilly   105 Ranger 1278.00 890.00 0.00 388.00 03/23/18
1270 Kevsaiyan   105 Ranger 17411.00 16646.00 -288.00 477.00 06/16/18
1271 Porgaern   105 Ranger 32.00 0.00 0.00 32.00 07/04/15
1272 Grogers   110 Ranger 813.00 350.00 -49.00 414.00 06/16/18
1273 Rainja   1 Ranger 14.00 0.00 0.00 14.00 03/28/09
1274 Honoikazuchi   100 Ranger 31.00 0.00 0.00 31.00 01/17/14
1275 Moonshaduw   100 Ranger 319.00 515.00 -28.00 -224.00 11/20/14
1276 Lilpugs   105 Ranger 111.00 0.00 -86.00 25.00 02/24/17
1277 Ripslice   105 Ranger 103.00 20.00 -24.00 59.00 03/04/16
1278 Liel   85 Ranger 41.00 20.00 0.00 21.00 05/14/10
1279 Glail   90 Ranger 49.00 0.00 0.00 49.00 08/19/11
1280 Montreus   85 Ranger 184.00 79.00 0.00 105.00 09/05/10
1281 Jinnus   105 Ranger 30.00 25.00 0.00 5.00 03/31/17
1282 Puluvil   85 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 07/02/10
1283 Vectors   105 Ranger 4604.00 4229.00 -133.00 242.00 12/03/15
1284 Citi   84 Ranger 71.00 20.00 0.00 51.00 04/02/10
1285 Zimm   95 Ranger 162.00 65.00 0.00 97.00 03/22/12
1286 Neveahi   100 Ranger 510.00 200.00 -400.00 -90.00 09/05/14
1287 Chompy   92 Ranger 0.00 0.00 0.00 0.00 01/07/12
1288 Aliese   90 Ranger 137.00 55.00 0.00 82.00 10/29/11
1289 Mulila   105 Ranger 12639.00 12039.00 -174.00 426.00 06/16/18
1290 Nellis   82 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/09
1291 Jexx   105 Ranger 96.00 0.00 -1.00 95.00 12/06/14
1292 Cheevaa   90 Ranger 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
1293 Danik   90 Ranger 182.00 50.00 0.00 132.00 08/26/11
1294 Relican   90 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
1295 Zlator   105 Ranger 85.00 0.00 0.00 85.00 12/16/16
1296 Kejeras   105 Ranger 1133.00 905.00 -20.00 208.00 07/17/15
1297 Nenile   90 Ranger 28.00 0.00 0.00 28.00 03/18/11
1298 Bitsarrows   110 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 03/31/18
1299 Wray   90 Ranger 178.00 77.00 0.00 101.00 11/05/11
1300 Blackbird   100 Ranger 6041.00 5544.00 0.00 497.00 12/19/13
1301 Eomir   105 Ranger 1128.00 925.00 -94.00 109.00 04/07/16
1302 Iamlion   105 Ranger 1897.00 1620.00 -65.00 212.00 04/29/16
1303 Dunkee   90 Ranger 13.00 0.00 0.00 13.00 04/05/11
1304 Suppo   105 Ranger 822.00 2045.00 -28.00 -1251.00 10/07/16
1305 Taelor   85 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1306 Caramare   88 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1307 Nisen   90 Ranger 85.00 26.00 0.00 59.00 07/02/11
1308 Eurleman   100 Ranger 75.00 10.00 0.00 65.00 03/29/13
1309 Shortey   89 Ranger 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
1310 Arrowmail   80 Ranger 12.00 0.00 0.00 12.00 08/01/09
1311 Plastered   88 Ranger 16.00 0.00 0.00 16.00 04/23/11
1312 Darkiller<