Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
2 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
3 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
4 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
5 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
6 Devdog   105 Bard 749.00 185.00 -46.00 518.00 06/02/16
7 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
8 Dyanu   110 Bard 559.00 560.00 0.00 -1.00 12/01/18
9 Wenry   105 Bard 295.00 150.00 0.00 145.00 03/31/18
10 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
11 Tradewinds   95 Bard 188.00 125.00 0.00 63.00 05/11/12
12 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
13 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
14 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
15 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
16 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
17 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
18 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
19 Coronae   105 Bard 2398.00 1869.00 -91.00 438.00 04/09/16
20 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
21 Stratt   110 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 10/13/18
22 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
23 Reyek   105 Bard 14111.00 12748.00 -156.00 1207.00 01/19/19
24 Chancho   109 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/07/18
25 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
26 Hawrlee   105 Bard 1348.00 1840.00 -132.00 -624.00 01/03/19
27 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
28 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
29 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
30 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
31 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
32 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
33 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
34 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
35 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
36 Kleffnote   109 Bard 53.00 105.00 0.00 -52.00 05/05/18
37 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
38 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
39 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
40 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
41 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
42 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
43 Taurato   110 Bard 36.00 0.00 -25.00 11.00 10/11/18
44 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
45 Aegile   105 Bard 1130.00 575.00 -1.00 554.00 06/30/17
46 Epitheton   110 Bard 41.00 0.00 0.00 41.00 06/02/18
47 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
48 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
49 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
50 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
51 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
52 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
53 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
54 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
55 Songfin   95 Bard 25.00 25.00 0.00 0.00 06/21/12
56 Bumfoot   110 Bard 410.00 575.00 -8.00 -173.00 01/12/19
57 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
58 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
59 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
60 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
61 Scorneternity   110 Bard 74.00 0.00 0.00 74.00 07/28/18
62 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
63 Soylent   110 Bard 481.00 0.00 -11.00 470.00 08/24/18
64 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
65 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
66 Niente   109 Bard 30.00 0.00 0.00 30.00 10/27/18
67 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
68 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
69 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
70 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
71 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
72 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
73 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
74 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
75 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
76 Juukeboxx   110 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 08/16/18
77 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
78 Pulzatrain   107 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/18
79 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
80 Zendikar   105 Bard 554.00 990.00 0.00 -436.00 11/23/18
81 Niell   105 Bard 570.00 1135.00 -125.00 -690.00 06/17/17
82 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
83 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
84 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
85 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
86 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
87 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
88 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
89 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
90 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
91 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
92 Omaggio   110 Bard 148.00 150.00 0.00 -2.00 08/02/18
93 Tibb   110 Bard 129.00 0.00 0.00 129.00 12/06/18
94 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
95 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
96 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
97 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
98 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
99 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
100 Kulitta   105 Bard 518.00 546.00 0.00 -28.00 05/10/18
101 Vesagran   105 Bard 111.00 0.00 -28.00 83.00 01/28/16
102 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
103 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
104 Presiss   105 Bard 49.00 0.00 0.00 49.00 09/30/17
105 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
106 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
107 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
108 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
109 Primax   110 Bard 22.00 50.00 0.00 -28.00 09/01/18
110 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
111 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
112 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
113 Vaniddar   110 Bard 64.00 25.00 0.00 39.00 08/03/18
114 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
115 Djeggz   105 Bard 199.00 1425.00 -21.00 -1247.00 10/27/17
116 Isabo   106 Bard 58.00 0.00 0.00 58.00 01/13/18
117 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
118 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
119 Kraxus   100 Bard 1294.00 675.00 -569.00 50.00 12/18/14
120 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
121 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
122 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
123 Yoscorio   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 06/04/11
124 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
125 Placedo   77 Bard 31.00 20.00 0.00 11.00 10/10/09
126 Fishlicks   110 Bard 36.00 0.00 0.00 36.00 10/19/18
127 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
128 Zested   105 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 07/12/18
129 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
130 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
131 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
132 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
133 Rootdigger   105 Beastlord 848.00 1325.00 -78.00 -555.00 10/26/17
134 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
135 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
136 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
137 Paruaa   105 Beastlord 5370.00 4772.00 -39.00 559.00 01/17/19
138 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
139 Airakka   110 Beastlord 155.00 220.00 -17.00 -82.00 12/06/18
140 Fuzzbuster   105 Beastlord 141.00 110.00 -28.00 3.00 07/06/18
141 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
142 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
143 Animist   110 Beastlord 101.00 50.00 0.00 51.00 11/23/18
144 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
145 Pimax   110 Beastlord 577.00 450.00 -10.00 117.00 12/08/18
146 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
147 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
148 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
149 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
150 Exbeast   105 Beastlord 4147.00 3410.00 -26.00 711.00 10/18/18
151 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
152 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
153 Poddo   105 Beastlord 17731.00 16824.00 -105.00 802.00 01/19/19
154 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
155 Jolsh   110 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/18/18
156 Bumkus   105 Beastlord 9408.00 7545.00 -80.00 1783.00 01/11/19
157 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
158 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
159 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
160 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
161 Roadwarriorr   105 Beastlord 6.00 0.00 -6.00 0.00 06/21/18
162 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
163 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
164 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
165 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
166 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
167 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
168 Tsoquo   110 Beastlord 16.00 75.00 0.00 -59.00 06/01/18
169 Zokais   105 Beastlord 42.00 50.00 0.00 -8.00 05/19/18
170 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
171 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
172 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
173 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
174 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
175 Zahavi   109 Beastlord 160.00 300.00 0.00 -140.00 01/19/19
176 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
177 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
178 Devlynsyde   105 Beastlord 492.00 325.00 -27.00 140.00 06/03/17
179 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
180 Teranis   105 Beastlord 96.00 125.00 0.00 -29.00 07/13/17
181 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
182 Brehm   110 Beastlord 30.00 10.00 0.00 20.00 04/06/18
183 Darkweber   110 Beastlord 413.00 270.00 0.00 143.00 01/18/19
184 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
185 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
186 Krezan   105 Beastlord 191.00 0.00 -46.00 145.00 05/12/18
187 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
188 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
189 Iribabh   110 Beastlord 367.00 500.00 -13.00 -146.00 10/27/18
190 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
191 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
192 Dulcy   105 Beastlord 8866.00 6895.00 -1.00 1970.00 01/03/19
193 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
194 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
195 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
196 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
197 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
198 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
199 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
200 Stingray   110 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 05/31/18
201 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
202 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
203 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
204 Clawfin   105 Beastlord 55.00 100.00 0.00 -45.00 06/30/17
205 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
206 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
207 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
208 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
209 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
210 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
211 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
212 Alcapwn   110 Beastlord 157.00 0.00 -9.00 148.00 04/06/18
213 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
214 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
215 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
216 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
217 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
218 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
219 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
220 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
221 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
222 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
223 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
224 Palmy   110 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
225 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
226 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
227 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
228 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
229 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
230 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
231 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
232 Gnomemasher   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
233 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
234 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
235 Kazmin   105 Berserker 5217.00 4781.00 -59.00 377.00 07/06/18
236 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
237 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
238 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
239 Tantrom   105 Berserker 320.00 350.00 0.00 -30.00 08/18/17
240 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
241 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
242 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
243 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
244 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
245 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
246 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
247 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
248 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
249 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
250 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
251 Culoo   110 Berserker 19.00 0.00 0.00 19.00 07/27/18
252 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
253 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
254 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
255 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
256 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
257 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
258 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
259 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
260 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
261 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
262 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
263 Krayzee   110 Berserker 105.00 200.00 0.00 -95.00 11/16/18
264 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
265 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
266 Dawgon   110 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
267 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
268 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
269 Panthro   105 Berserker 481.00 340.00 -17.00 124.00 03/25/17
270 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
271 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
272 Ungato   105 Berserker 183.00 150.00 -127.00 -94.00 07/15/16
273 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
274 Fyrocious   110 Berserker 61.00 0.00 0.00 61.00 10/06/18
275 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
276 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
277 Exzerker   110 Berserker 1392.00 1107.00 -28.00 257.00 01/04/19
278 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
279 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
280 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
281 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
282 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
283 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
284 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
285 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
286 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
287 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
288 Slasherz   109 Berserker 170.00 325.00 0.00 -155.00 02/03/18
289 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
290 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
291 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
292 Rinamor   105 Berserker 4525.00 3660.00 -88.00 777.00 09/06/18
293 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
294 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
295 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
296 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
297 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
298 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
299 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
300 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
301 Rokgri   110 Berserker 8.00 0.00 -6.00 2.00 09/15/18
302 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
303 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
304 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
305 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
306 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
307 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
308 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
309 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
310 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
311 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
312 Jozerk   105 Berserker 73.00 0.00 0.00 73.00 01/20/18
313 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
314 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
315 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
316 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
317 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
318 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
319 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
320 Healxp   105 Berserker 519.00 475.00 0.00 44.00 03/24/18
321 Tinyzerk   105 Berserker 2838.00 2721.00 -7.00 110.00 08/23/18
322 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
323 Psychomantis   105 Berserker 277.00 0.00 -29.00 248.00 06/09/17
324 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
325 Basilizk   105 Berserker 991.00 325.00 -25.00 641.00 10/13/18
326 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
327 Vorpalx   105 Berserker 6516.00 4015.00 -2504.00 -3.00 12/03/15
328 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
329 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
330 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
331 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
332 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
333 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
334 Absolutt   110 Berserker 220.00 325.00 0.00 -105.00 06/15/18
335 Krinni   105 Berserker 4213.00 3407.00 -41.00 765.00 01/04/19
336 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
337 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
338 Furro   105 Cleric 36755.00 15341.00 0.00 21414.00 01/19/19
339 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
340 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
341 Boujee   110 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 07/06/18
342 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
343 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
344 Menteiri   110 Cleric 513.00 381.00 -1.00 131.00 12/08/18
345 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
346 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
347 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
348 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
349 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
350 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
351 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
352 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
353 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
354 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
355 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
356 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
357 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
358 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
359 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
360 Thraxxia   105 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 07/06/18
361 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
362 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
363 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
364 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
365 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
366 Aiyven   109 Cleric 66.00 100.00 0.00 -34.00 06/14/18
367 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
368 Alorra   105 Cleric 3773.00 3542.00 0.00 231.00 03/03/18
369 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
370 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
371 Kelssie   105 Cleric 937.00 575.00 0.00 362.00 03/15/18
372 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
373 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
374 Crupp   105 Cleric 907.00 782.00 -85.00 40.00 03/01/18
375 Sweetni   79 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 08/01/09
376 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
377 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
378 Riccoo   105 Cleric 470.00 50.00 -171.00 249.00 01/19/19
379 Trolbiterr   105 Cleric 12278.00 6054.00 -5175.00 1049.00 09/08/18
380 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
381 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
382 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
383 Azaria   110 Cleric 292.00 25.00 0.00 267.00 07/21/18
384 Buddley   105 Cleric 177.00 0.00 0.00 177.00 02/14/15
385 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
386 Exilesbane   105 Cleric 63.00 75.00 0.00 -12.00 08/11/18
387 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
388 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
389 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
390 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
391 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
392 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
393 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
394 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
395 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
396 Higheels   100 Cleric 3861.00 3359.00 -32.00 470.00 12/18/14
397 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
398 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
399 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
400 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
401 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
402 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
403 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
404 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
405 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
406 Jumvapace   110 Cleric 29.00 0.00 0.00 29.00 10/20/18
407 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
408 Zenniexx   110 Cleric 226.00 75.00 0.00 151.00 10/19/18
409 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
410 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
411 Darkdino   100 Cleric 44.00 0.00 0.00 44.00 08/31/13
412 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
413 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
414 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
415 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
416 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
417 Harmoniey   110 Cleric 156.00 0.00 0.00 156.00 11/24/18
418 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
419 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
420 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
421 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
422 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
423 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
424 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
425 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
426 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
427 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
428 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
429 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
430 Wendere   85 Cleric 29.00 10.00 0.00 19.00 06/26/10
431 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
432 Farzi   110 Cleric 11.00 0.00 -11.00 0.00 06/08/18
433 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
434 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
435 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
436 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
437 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
438 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
439 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
440 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
441 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
442 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
443 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
444 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
445 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
446 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
447 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
448 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
449 Dokhopper   105 Cleric 4886.00 4563.00 -3.00 320.00 01/18/19
450 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
451 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
452 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
453 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
454 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
455 Faithanna   109 Cleric 215.00 0.00 0.00 215.00 11/24/18
456 Scornlife   105 Cleric 153.00 5.00 0.00 148.00 03/30/18
457 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
458 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
459 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
460 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
461 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
462 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
463 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
464 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
465 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
466 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
467 Ladydianna   105 Cleric 1292.00 1169.00 -8.00 115.00 01/18/19
468 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
469 Winari   110 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 08/30/18
470 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
471 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
472 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
473 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
474 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
475 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
476 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
477 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
478 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
479 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
480 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
481 Dimerall   105 Cleric 14994.00 14087.00 -33.00 874.00 01/18/19
482 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
483 Dynara   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 09/01/18
484 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
485 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
486 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
487 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
488 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
489 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
490 Scorndeath   105 Cleric 119.00 15.00 0.00 104.00 03/22/18
491 Mildaria   105 Cleric 12119.00 9233.00 -335.00 2551.00 09/29/18
492 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
493 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
494 Windreaper   105 Cleric 18971.00 15019.00 -79.00 3873.00 01/19/19
495 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
496 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
497 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
498 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
499 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
500 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
501 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
502 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
503 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
504 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
505 Aeudarx   110 Cleric 59.00 50.00 0.00 9.00 06/07/18
506 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
507 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
508 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
509 Drogbless   105 Cleric 2864.00 1352.00 -146.00 1366.00 07/27/18
510 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
511 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
512 Freakster   105 Cleric 107.00 0.00 0.00 107.00 03/22/18
513 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
514 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
515 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
516 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
517 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
518 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
519 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
520 Swen   105 Druid 4116.00 2858.00 -66.00 1192.00 10/27/18
521 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
522 Quazzi   108 Druid 159.00 100.00 -9.00 50.00 05/26/18
523 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
524 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
525 Karric   105 Druid 829.00 550.00 -13.00 266.00 02/16/17
526 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
527 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
528 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
529 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
530 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
531 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
532 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
533 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
534 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
535 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
536 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
537 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
538 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
539 Kianara   105 Druid 9315.00 8727.00 -177.00 411.00 01/19/19
540 Ghanda   105 Druid 8252.00 7659.00 -9.00 584.00 10/19/18
541 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
542 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
543 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
544 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
545 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
546 Drugas   110 Druid 815.00 610.00 -1.00 204.00 09/29/18
547 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
548 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
549 Jimech   105 Druid 526.00 300.00 0.00 226.00 01/04/19
550 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
551 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
552 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
553 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
554 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
555 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
556 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
557 Nellixx   105 Druid 7343.00 2769.00 -3104.00 1470.00 09/17/16
558 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
559 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
560 Nuttann   105 Druid 17620.00 6714.00 -43.00 10863.00 09/29/18
561 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
562 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
563 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
564 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
565 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
566 Ladidah   80 Druid 6.00 20.00 0.00 -14.00 05/02/09
567 Nulan   108 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 11/16/18
568 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
569 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
570 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
571 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
572 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
573 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
574 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
575 Aeaan   110 Druid 99.00 20.00 0.00 79.00 07/21/18
576 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
577 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
578 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
579 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
580 Zeare   110 Druid 124.00 50.00 0.00 74.00 11/03/18
581 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
582 Dimbly   105 Druid 30918.00 24253.00 -61.00 6604.00 01/19/19
583 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
584 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
585 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
586 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
587 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
588 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
589 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
590 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
591 Gullivaer   105 Druid 1201.00 2236.00 -22.00 -1057.00 11/10/17
592 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
593 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
594 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
595 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
596 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
597 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
598 Neckross   110 Druid 245.00 175.00 -1.00 69.00 01/19/19
599 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
600 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
601 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
602 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
603 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
604 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
605 Drmeow   105 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 07/28/18
606 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
607 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
608 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
609 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
610 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
611 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
612 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
613 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
614 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
615 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
616 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
617 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
618 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
619 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
620 Goet   105 Druid 2160.00 1826.00 0.00 334.00 04/14/17
621 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
622 Larg   105 Enchanter 383.00 0.00 -14.00 369.00 06/01/18
623 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
624 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
625 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
626 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
627 Landaru   105 Enchanter 16667.00 15079.00 -147.00 1441.00 01/19/19
628 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
629 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
630 Chamus   105 Enchanter 120.00 435.00 0.00 -315.00 08/13/16
631 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
632 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
633 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
634 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
635 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
636 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
637 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
638 Izaeldore   85 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 10/10/09
639 Avio   110 Enchanter 8.00 0.00 -2.00 6.00 09/15/18
640 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
641 Meechie   108 Enchanter 1.00 0.00 -1.00 0.00 01/18/19
642 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
643 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
644 Yeomsa   110 Enchanter 226.00 100.00 0.00 126.00 01/19/19
645 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
646 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
647 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
648 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
649 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
650 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
651 Aladenya   85 Enchanter 47.00 10.00 0.00 37.00 05/01/10
652 Alannaa   110 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/18
653 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
654 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
655 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
656 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
657 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
658 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
659 Nogshale   110 Enchanter 454.00 275.00 -1.00 178.00 05/24/18
660 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
661 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
662 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
663 Savack   105 Enchanter 11459.00 10589.00 -410.00 460.00 04/05/18
664 Cymrilx   110 Enchanter 252.00 0.00 0.00 252.00 06/15/18
665 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
666 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
667 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
668 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
669 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
670 Skythefox   109 Enchanter 679.00 585.00 -1.00 93.00 12/08/18
671 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
672 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
673 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
674 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
675 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
676 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
677 Gruesula   105 Enchanter 12955.00 10247.00 -380.00 2328.00 01/19/19
678 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
679 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
680 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
681 Kraniyum   105 Enchanter 84.00 225.00 0.00 -141.00 10/05/18
682 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
683 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
684 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
685 Succuba   90 Enchanter 6.00 0.00 0.00 6.00 09/29/11
686 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
687 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
688 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
689 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
690 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
691 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
692 Vandaydar   85 Enchanter 46.00 0.00 0.00 46.00 06/24/10
693 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
694 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
695 Maym   110 Enchanter 250.00 150.00 0.00 100.00 03/22/18
696 Sylphan   105 Enchanter 5995.00 4128.00 -110.00 1757.00 05/03/18
697 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
698 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
699 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
700 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
701 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
702 Lonye   110 Enchanter 16.00 110.00 0.00 -94.00 06/01/18
703 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
704 Jamazing   105 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 08/05/17
705 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
706 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7913.00 6788.00 -262.00 863.00 12/08/18
707 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
708 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
709 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
710 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
711 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
712 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
713 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
714 Faldyarr   109 Enchanter 1567.00 1493.00 -1.00 73.00 01/19/19
715 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
716 Bundi   105 Enchanter 3035.00 1697.00 -1370.00 -32.00 12/06/18
717 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
718 Dazzell   110 Enchanter 70.00 50.00 0.00 20.00 01/19/19
719 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
720 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
721 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
722 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
723 Eyegora   105 Enchanter 7140.00 4674.00 -2051.00 415.00 02/02/18
724 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
725 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
726 Brellontis   105 Enchanter 231.00 440.00 0.00 -209.00 09/23/17
727 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
728 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
729 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
730 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
731 Itybitty   105 Magician 14.00 0.00 -13.00 1.00 02/26/16
732 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
733 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
734 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
735 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
736 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
737 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
738 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
739 Yeze   110 Magician 1140.00 627.00 -19.00 494.00 09/22/18
740 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
741 Marsmage   105 Magician 7356.00 6997.00 -132.00 227.00 07/06/18
742 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
743 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
744 Remslaren   105 Magician 2169.00 1885.00 -16.00 268.00 01/04/19
745 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
746 Eeline   105 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 08/17/18
747 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
748 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
749 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
750 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
751 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
752 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
753 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
754 Telemacus   110 Magician 80.00 275.00 0.00 -195.00 12/06/18
755 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
756 Ehlana   105 Magician 7574.00 6965.00 -127.00 482.00 07/28/18
757 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
758 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
759 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
760 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
761 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
762 Hrothgarr   84 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 08/22/09
763 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
764 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
765 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
766 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
767 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
768 Lanadar   105 Magician 4814.00 3452.00 -39.00 1323.00 01/19/19
769 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
770 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
771 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
772 Fizzlekings   105 Magician 298.00 175.00 -35.00 88.00 09/07/18
773 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
774 Minisent   110 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 12/01/18
775 Cortina   105 Magician 295.00 0.00 -47.00 248.00 02/24/17
776 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
777 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
778 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
779 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
780 Hakosem   110 Magician 22.00 0.00 0.00 22.00 08/31/18
781 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
782 Saiadan   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 12/11/10
783 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
784 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
785 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
786 Ryino   110 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 03/24/18
787 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
788 Zisti   105 Magician 331.00 75.00 -99.00 157.00 12/07/18
789 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
790 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
791 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
792 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
793 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
794 Kraker   90 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/11
795 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
796 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
797 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
798 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
799 Gemmedsoul   105 Magician 80.00 0.00 -65.00 15.00 02/04/16
800 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
801 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
802 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
803 Eplis   106 Magician 46.00 0.00 0.00 46.00 10/19/18
804 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
805 Goddes   105 Magician 114.00 225.00 0.00 -111.00 02/24/18
806 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
807 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
808 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
809 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
810 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
811 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
812 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
813 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
814 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
815 Romen   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
816 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
817 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
818 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
819 Idaran   105 Magician 6249.00 5705.00 -210.00 334.00 08/30/18
820 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
821 Finblast   107 Magician 42.00 50.00 0.00 -8.00 04/20/18
822 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
823 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
824 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
825 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
826 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
827 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
828 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
829 Tinkz   110 Magician 954.00 321.00 -8.00 625.00 08/03/18
830 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
831 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
832 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
833 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
834 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
835 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
836 Kineely   105 Magician 776.00 1325.00 0.00 -549.00 12/07/18
837 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
838 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
839 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
840 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
841 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
842 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
843 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
844 Drokaten   106 Magician 171.00 600.00 -5.00 -434.00 11/03/18
845 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
846 Giggi   109 Magician 211.00 350.00 0.00 -139.00 10/19/18
847 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
848 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
849 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
850 Veliz   109 Magician 212.00 85.00 0.00 127.00 11/24/18
851 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
852 Johjoh   105 Magician 914.00 854.00 0.00 60.00 11/04/16
853 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
854 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
855 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
856 Squiles   105 Magician 5579.00 3171.00 -2254.00 154.00 06/28/18
857 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
858 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
859 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
860 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
861 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
862 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
863 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
864 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
865 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
866 Sostenes   105 Magician 40.00 0.00 -1.00 39.00 12/10/16
867 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
868 Taeryn   105 Magician 224.00 25.00 0.00 199.00 07/23/15
869 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
870 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
871 Elrodx   100 Magician 346.00 315.00 -50.00 -19.00 01/11/14
872 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
873 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
874 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
875 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
876 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
877 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
878 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
879 Marquele   110 Magician 49.00 0.00 0.00 49.00 06/22/18
880 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
881 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
882 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
883 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
884 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
885 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
886 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
887 Canneto   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/18/10
888 Vendess   110 Magician 38.00 0.00 0.00 38.00 06/02/18
889 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
890 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
891 Wenlain   105 Magician 432.00 430.00 -223.00 -221.00 06/17/17
892 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
893 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
894 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
895 Jonasin   110 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 05/31/18
896 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
897 Pyritex   105 Magician 100.00 150.00 0.00 -50.00 10/19/18
898 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
899 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
900 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
901 Cargagin   95 Magician 123.00 40.00 0.00 83.00 10/04/12
902 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
903 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
904 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
905 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
906 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
907 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
908 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
909 Ttroubble   110 Magician 87.00 275.00 -1.00 -189.00 01/19/19
910 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
911 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
912 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
913 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
914 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
915 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
916 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
917 Syco   105 Magician 4109.00 3649.00 -165.00 295.00 10/25/18
918 Sire   100 Monk 1512.00 1534.00 -9.00 -31.00 02/13/14
919 Anji   106 Monk 90.00 0.00 -1.00 89.00 04/07/18
920 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
921 Sokon   100 Monk 283.00 233.00 0.00 50.00 08/08/13
922 Casansisu   85 Monk 73.00 10.00 0.00 63.00 09/18/10
923 Rydah   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/26/10
924 Kikkyu   86 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 04/12/11
925 Khorriz   105 Monk 4360.00 3451.00 -157.00 752.00 10/11/18
926 Punches   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 06/26/10
927 Sidmoneyb   85 Monk 239.00 165.00 0.00 74.00 06/18/10
928 Gunz   100 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 10/10/13
929 Wongfeihun   85 Monk 12.00 10.00 0.00 2.00 08/15/09
930 Lanjin   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
931 Gwenni   105 Monk 107.00 175.00 0.00 -68.00 02/16/17
932 Remiel   82 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 06/26/10
933 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
934 Muayx   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 01/29/11
935 Fleeterx   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
936 Isengarx   90 Monk 242.00 170.00 0.00 72.00 06/05/11
937 Ggrimm   95 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 09/12/12
938 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
939 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
940 Kikster   86 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/10/11
941 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
942 Wrekka   100 Monk 580.00 250.00 -17.00 313.00 11/15/14
943 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
944 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
945 Talick   100 Monk 4029.00 3311.00 -45.00 673.00 06/07/14
946 Riazo   105 Monk 497.00 350.00 -12.00 135.00 01/29/16
947 Redraynex   105 Monk 3074.00 2369.00 -122.00 583.00 06/06/15
948 Grimlaken   100 Monk 242.00 400.00 0.00 -158.00 04/12/14
949 Vengax   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 08/14/10
950 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
951 Prolific   95 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 05/05/12
952 Viga   105 Monk 184.00 650.00 -21.00 -487.00 01/28/17
953 Gorereaperx   85 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
954 Tarpon   90 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 04/05/11
955 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
956 Ownlei   110 Monk 1056.00 870.00 0.00 186.00 12/01/18
957 Grassee   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
958 Dondogo   82 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
959 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
960 Sareaeg   100 Monk 30.00 25.00 0.00 5.00 04/11/14
961 Ccup   90 Monk 17.00 10.00 0.00 7.00 04/02/11
962 Tyranosawr   105 Monk 9810.00 9745.00 -19.00 46.00 01/11/19
963 Mushuu   105 Monk 60.00 275.00 0.00 -215.00 08/10/17
964 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
965 Adobo   105 Monk 502.00 170.00 -14.00 318.00 01/16/15
966 Madpullz   85 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/09/10
967 Husalah   81 Monk 14.00 10.00 0.00 4.00 09/27/09
968 Maken   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 03/28/09
969 Khaosclaw   105 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 06/30/16
970 Daltonn   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
971 Szrarzs   100 Monk 1619.00 1448.00 -91.00 80.00 07/11/14
972 Monksar   100 Monk 56.00 100.00 -9.00 -53.00 12/05/14
973 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
974 Jube   95 Monk 568.00 485.00 0.00 83.00 07/26/12
975 Xotox   105 Monk 167.00 275.00 0.00 -108.00 06/29/17
976 Moufette   90 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/11
977 Sztiz   79 Monk 46.00 10.00 0.00 36.00 10/01/09
978 Dragkin   85 Monk 30.00 0.00 0.00 30.00 10/09/10
979 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
980 Skunks   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 04/04/09
981 Mten   105 Monk 13838.00 12936.00 -719.00 183.00 12/06/18
982 Froakmaster   105 Monk 87.00 200.00 0.00 -113.00 01/05/17
983 Charkoraz   82 Monk 44.00 29.00 0.00 15.00 09/03/09
984 Zazzoo   105 Monk 647.00 510.00 -45.00 92.00 11/11/16
985 Klar   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/08/10
986 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
987 Serakk   100 Monk 221.00 125.00 -10.00 86.00 10/25/14
988 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
989 Falling   105 Monk 1296.00 1578.00 -29.00 -311.00 09/01/18
990 Kongfushis   105 Monk 390.00 350.00 0.00 40.00 09/27/18
991 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
992 Danain   90 Monk 1749.00 1316.00 0.00 433.00 09/09/11
993 Majox   85 Monk 333.00 30.00 0.00 303.00 10/08/10
994 Buddamonk   91 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
995 Torak   105 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 07/15/17
996 Omonn   95 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 02/18/12
997 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
998 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
999 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
1000 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
1001 Psymon   90 Monk 38.00 0.00 0.00 38.00 09/22/11
1002 Ascherr   105 Monk 55.00 0.00 0.00 55.00 04/15/17
1003 Valik   105 Monk 1408.00 1255.00 -35.00 118.00 10/15/16
1004 Snakein   105 Monk 15505.00 9770.00 -2886.00 2849.00 01/19/19
1005 Shorin   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 04/08/11
1006 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
1007 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
1008 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1009 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
1010 Glower   90 Monk 573.00 515.00 0.00 58.00 02/11/11
1011 Tszu   90 Monk 304.00 15.00 0.00 289.00 09/30/11
1012 Terri   85 Monk 9.00 10.00 0.00 -1.00 09/11/10
1013 Sukari   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/25/11
1014 Billius   90 Monk 487.00 265.00 0.00 222.00 09/29/11
1015 Gibakor   86 Monk 7.00 10.00 0.00 -3.00 01/27/11
1016 Sibrav   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
1017 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
1018 Ssarik   79 Monk 95.00 96.00 0.00 -1.00 12/12/09
1019 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
1020 Corolee   105 Monk 51.00 25.00 -12.00 14.00 03/24/16
1021 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
1022 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
1023 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
1024 Zensoril   78 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 04/04/09
1025 Sotosan   85 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 05/08/10
1026 Xarlass   105 Monk 1641.00 1150.00 -2.00 489.00 05/14/15
1027 Xamis   85 Monk 66.00 0.00 0.00 66.00 04/22/10
1028 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1029 Baider   105 Monk 32.00 0.00 -30.00 2.00 01/16/15
1030 Modrieth   76 Monk 6.00 10.00 0.00 -4.00 05/02/09
1031 Quicktail   105 Monk 541.00 420.00 -10.00 111.00 07/21/18
1032 Zebthil   108 Monk 44.00 0.00 0.00 44.00 07/28/18
1033 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
1034 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
1035 Ripnrun   105 Monk 617.00 1090.00 -1.00 -474.00 06/07/18
1036 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
1037 Kaio   75 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/31/09
1038 Meelad   80 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 07/30/09
1039 Carramrodz   110 Monk 40.00 0.00 0.00 40.00 04/26/18
1040 Tanick   100 Monk 263.00 205.00 0.00 58.00 03/01/13
1041 Chowleeex   105 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/30/16
1042 Lisard   105 Monk 7704.00 7551.00 -46.00 107.00 06/16/18
1043 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
1044 Gotter   95 Monk 60.00 20.00 0.00 40.00 06/27/12
1045 Ihurt   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
1046 Rasrn   85 Monk 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
1047 Befour   84 Monk 45.00 40.00 0.00 5.00 08/29/09
1048 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
1049 Tokey   105 Monk 244.00 225.00 -19.00 0.00 08/07/15
1050 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
1051 Arrigato   85 Monk 27.00 10.00 0.00 17.00 03/19/10
1052 Rohsham   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/09
1053 Whopu   90 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
1054 Zangoose   93 Monk 29.00 20.00 0.00 9.00 06/13/12
1055 Crighton   110 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 07/28/18
1056 Whistlefists   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1057 Ghesus   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/11/09
1058 Oruatyrim   105 Monk 15774.00 14374.00 -202.00 1198.00 08/31/18
1059 Vulvana   105 Monk 9635.00 8598.00 -22.00 1015.00 01/19/19
1060 Lubstopull   90 Monk 379.00 348.00 0.00 31.00 12/02/10
1061 Velociraptor   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 03/12/10
1062 Gutcha   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
1063 Lkorsis   100 Monk 274.00 50.00 0.00 224.00 02/28/13
1064 Manual   85 Monk 1183.00 915.00 0.00 268.00 08/08/10
1065 Szarlok   75 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/05/09
1066 Mcdeadly   95 Necromancer 298.00 10.00 0.00 288.00 09/27/12
1067 Uelno   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/07/11
1068 Pree   110 Necromancer 825.00 571.00 0.00 254.00 11/24/18
1069 Nosferatuu   85 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1070 Vapula   105 Necromancer 15.00 0.00 -2.00 13.00 02/14/15
1071 Cattz   90 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 04/21/11
1072 Jonarer   105 Necromancer 228.00 60.00 -58.00 110.00 09/24/16
1073 Azorin   90 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1074 Halleighs   100 Necromancer 3.00 0.00 -3.00 0.00 05/09/14
1075 Murkwaters   1 Necromancer 43.00 30.00 0.00 13.00 06/19/09
1076 Scornfire   105 Necromancer 3659.00 2925.00 -91.00 643.00 10/20/18
1077 Loophur   90 Necromancer 201.00 65.00 0.00 136.00 04/09/11
1078 Jukenn   87 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 04/05/11
1079 Tayker   110 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 01/12/19
1080 Atelzeni   105 Necromancer 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
1081 Sorceror   85 Necromancer 28.00 0.00 0.00 28.00 09/05/09
1082 Demignome   105 Necromancer 112.00 0.00 -13.00 99.00 11/12/15
1083 Tate   90 Necromancer 318.00 145.00 0.00 173.00 08/06/11
1084 Whitestripe   110 Necromancer 1542.00 1295.00 -5.00 242.00 01/04/19
1085 Lilithreborn   78 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
1086 Nten   105 Necromancer 2047.00 2125.00 -681.00 -759.00 10/20/16
1087 Flabern   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
1088 Sinc   105 Necromancer 4075.00 2911.00 -127.00 1037.00 03/05/16
1089 Elpachuco   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 04/10/09
1090 Souldrainer   90 Necromancer 37.00 10.00 0.00 27.00 11/12/10
1091 Nintap   105 Necromancer 11355.00 10101.00 -153.00 1101.00 06/28/18
1092 Sinfear   100 Necromancer 49.00 0.00 0.00 49.00 07/26/13
1093 Evilbeauty   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
1094 Daangger   90 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/13/11
1095 Ellipsis   85 Necromancer 47.00 20.00 0.00 27.00 07/30/10
1096 Cedium   105 Necromancer 543.00 590.00 -200.00 -247.00 07/30/16
1097 Deija   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 08/26/10
1098 Cambonz   91 Necromancer 23.00 10.00 0.00 13.00 01/07/12
1099 Taxles   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1100 Plaguebone   95 Necromancer 16.00 0.00 0.00 16.00 11/10/12
1101 Draxx   105 Necromancer 917.00 570.00 -19.00 328.00 01/05/19
1102 Arikron   85 Necromancer 39.00 0.00 0.00 39.00 07/24/10
1103 Tasli   95 Necromancer 18.00 0.00 0.00 18.00 09/14/12
1104 Veri   95 Necromancer 1052.00 937.00 0.00 115.00 05/26/12
1105 Quickburn   105 Necromancer 5812.00 5216.00 -405.00 191.00 03/10/17
1106 Inri   105 Necromancer 26.00 125.00 0.00 -99.00 02/22/18
1107 Iten   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1108 Zinum   105 Necromancer 1486.00 790.00 -919.00 -223.00 11/04/17
1109 Afrenzyin   89 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 03/18/11
1110 Causttic   110 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 07/19/18
1111 Eumrien   100 Necromancer 1950.00 1948.00 -10.00 -8.00 07/05/14
1112 Vindiin   85 Necromancer 37.00 30.00 0.00 7.00 04/10/09
1113 Shabadu   90 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/25/11
1114 Adversary   105 Necromancer 68.00 100.00 0.00 -32.00 11/18/17
1115 Belogru   1 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 02/03/11
1116 Aaabnon   75 Necromancer 31.00 0.00 0.00 31.00 08/29/09
1117 Albitor   105 Necromancer 736.00 625.00 0.00 111.00 08/22/15
1118 Darkenya   80 Necromancer 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1119 Forneus   106 Necromancer 46.00 25.00 0.00 21.00 01/05/19
1120 Xansdotti   90 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
1121 Scoville   105 Necromancer 1430.00 605.00 -562.00 263.00 10/08/15
1122 Origomali   85 Necromancer 24.00 0.00 0.00 24.00 03/28/10
1123 Tinkkerbel   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1124 Baconrider   100 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/12/14
1125 Choked   110 Necromancer 37.00 0.00 0.00 37.00 06/02/18
1126 Ibiuzen   85 Necromancer 15.00 0.00 0.00 15.00 06/13/09
1127 Ldarkk   86 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 10/29/11
1128 Deastrocdor   105 Necromancer 41.00 275.00 0.00 -234.00 09/08/18
1129 Sinnayr   105 Necromancer 12166.00 11809.00 -19.00 338.00 05/11/17
1130 Ocsee   95 Necromancer 899.00 675.00 0.00 224.00 07/13/12
1131 Taein   105 Necromancer 35.00 0.00 0.00 35.00 03/16/18
1132 Krosar   95 Necromancer 27.00 10.00 0.00 17.00 05/10/12
1133 Vanlor   90 Necromancer 439.00 330.00 0.00 109.00 03/18/11
1134 Axziritha   95 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/29/12
1135 Twitcher   95 Necromancer 123.00 0.00 0.00 123.00 08/19/12
1136 Axany   105 Necromancer 73.00 350.00 0.00 -277.00 12/30/16
1137 Flytrap   76 Necromancer 15.00 30.00 0.00 -15.00 04/25/09
1138 Venym   100 Necromancer 191.00 50.00 -4.00 137.00 08/28/14
1139 Deadwidow   80 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/06/09
1140 Rosemarys   107 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 10/13/18
1141 Zeflmax   100 Necromancer 15.00 20.00 0.00 -5.00 10/03/13
1142 Reccoo   105 Necromancer 3652.00 1560.00 -720.00 1372.00 01/18/19
1143 Chiron   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/23/10
1144 Gaibraik   105 Necromancer 29.00 0.00 0.00 29.00 05/06/17
1145 Dathedi   95 Necromancer 122.00 25.00 0.00 97.00 04/26/12
1146 Manofwarrx   105 Necromancer 709.00 675.00 -33.00 1.00 08/25/17
1147 Ssilos   85 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 05/02/09
1148 Kotsukai   100 Necromancer 10037.00 8338.00 -59.00 1640.00 07/05/14
1149 Contalgari   105 Necromancer 124.00 150.00 0.00 -26.00 12/08/18
1150 Toxigenic   90 Necromancer 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/02/11
1151 Shaminex   90 Necromancer 20.00 0.00 0.00 20.00 03/18/11
1152 Frassz   100 Necromancer 652.00 486.00 0.00 166.00 07/13/13
1153 Chilmane   85 Necromancer 106.00 60.00 0.00 46.00 10/03/10
1154 Yagu   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/02/11
1155 Alaaraaf   85 Necromancer 77.00 20.00 0.00 57.00 06/25/10
1156 Apollyoin   110 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 01/19/19
1157 Bhigba   110 Necromancer 160.00 0.00 0.00 160.00 11/17/18
1158 Bohndan   85 Necromancer 11.00 20.00 0.00 -9.00 05/01/10
1159 Dembonez   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/31/09
1160 Kabel   95 Necromancer 1037.00 554.00 0.00 483.00 09/28/12
1161 Semirage   98 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 12/28/12
1162 Alisster   85 Necromancer 53.00 20.00 0.00 33.00 07/29/10
1163 Ioncuru   110 Necromancer 333.00 0.00 0.00 333.00 12/01/18
1164 Viggen   105 Necromancer 103.00 0.00 0.00 103.00 08/17/17
1165 Cajunbeans   95 Necromancer 793.00 600.00 0.00 193.00 02/04/12
1166 Sarann   105 Necromancer 566.00 590.00 -89.00 -113.00 10/28/17
1167 Evileen   105 Necromancer 1090.00 435.00 -92.00 563.00 06/07/18
1168 Guccio   85 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 05/29/10
1169 Plasmoo   108 Necromancer 82.00 100.00 0.00 -18.00 04/06/18
1170 Cyaafter   87 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 04/07/11
1171 Ormil   78 Necromancer 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/20/09
1172 Honnabull   105 Necromancer 63.00 0.00 -4.00 59.00 02/05/16
1173 Bdellium   82 Necromancer 14.00 0.00 0.00 14.00 10/01/09
1174 Ultulus   85 Necromancer 22.00 0.00 0.00 22.00 05/29/09
1175 Glaydfrawg   105 Necromancer 3421.00 2925.00 -274.00 222.00 05/26/17
1176 Gonetosee   105 Necromancer 211.00 35.00 -48.00 128.00 05/27/17
1177 Lizardboness   84 Necromancer 3.00 10.00 0.00 -7.00 04/12/09
1178 Drist   81 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
1179 Karkiss   105 Necromancer 35.00 175.00 -5.00 -145.00 11/18/17
1180 Formal   109 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 01/04/19
1181 Datsda   105 Necromancer 465.00 190.00 0.00 275.00 08/14/15
1182 Cruelia   105 Necromancer 121.00 125.00 -6.00 -10.00 04/15/17
1183 Deadiam   105 Necromancer 175.00 525.00 -81.00 -431.00 08/18/17
1184 Cahnahan   85 Paladin 27.00 0.00 0.00 27.00 07/07/09
1185 Aololron   90 Paladin 20.00 5.00 0.00 15.00 11/05/11
1186 Gawain   87 Paladin 19.00 0.00 0.00 19.00 10/08/11
1187 Steave   85 Paladin 26.00 0.00 0.00 26.00 01/22/10
1188 Coreda   85 Paladin 178.00 95.00 0.00 83.00 01/22/10
1189 Steel   105 Paladin 8835.00 8606.00 -29.00 200.00 03/28/15
1190 Maxximo   95 Paladin 252.00 175.00 0.00 77.00 04/27/12
1191 Fumyen   105 Paladin 222.00 650.00 0.00 -428.00 10/21/16
1192 Beamian   75 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1193 Faldibus   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
1194 Geoffeory   82 Paladin 24.00 0.00 0.00 24.00 11/14/09
1195 Viric   100 Paladin 3190.00 2624.00 -20.00 546.00 02/14/14
1196 Jacops   87 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1197 Chekakoch   90 Paladin 236.00 10.00 0.00 226.00 06/25/11
1198 Hindolmer   95 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 09/19/12
1199 Shilhi   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
1200 Golaliel   105 Paladin 195.00 155.00 0.00 40.00 06/14/18
1201 Patknight   105 Paladin 140.00 500.00 -4.00 -364.00 11/14/15
1202 Othen   105 Paladin 2514.00 1636.00 -345.00 533.00 11/16/18
1203 Maheloas   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 03/05/11
1204 Feroxide   105 Paladin 12513.00 11198.00 -448.00 867.00 04/28/17
1205 Tempelton   95 Paladin 130.00 65.00 0.00 65.00 11/09/12
1206 Kaifeng   100 Paladin 3161.00 1812.00 -16.00 1333.00 05/23/14
1207 Ironwind   95 Paladin 836.00 505.00 0.00 331.00 10/13/12
1208 Silvertip   80 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 05/10/09
1209 Ribbitting   105 Paladin 9250.00 8449.00 -41.00 760.00 11/13/15
1210 Denriel   105 Paladin 119.00 120.00 -6.00 -7.00 01/18/19
1211 Dieblo   90 Paladin 100.00 20.00 0.00 80.00 08/12/11
1212 Guiltyy   100 Paladin 178.00 50.00 0.00 128.00 10/11/14
1213 Mahku   90 Paladin 397.00 295.00 0.00 102.00 08/27/11
1214 Aarrg   80 Paladin 6.00 10.00 0.00 -4.00 06/26/10
1215 Treacherous   105 Paladin 65.00 0.00 -65.00 0.00 03/10/16
1216 Olthor   105 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 05/28/16
1217 Rinvarien   90 Paladin 505.00 350.00 0.00 155.00 04/07/11
1218 Vallanor   85 Paladin 345.00 295.00 0.00 50.00 10/09/10
1219 Llaine   90 Paladin 68.00 5.00 0.00 63.00 03/12/11
1220 Forakora   85 Paladin 46.00 0.00 0.00 46.00 09/26/09
1221 Cylius   95 Paladin 325.00 85.00 0.00 240.00 11/03/12
1222 Remdayen   95 Paladin 293.00 207.00 0.00 86.00 03/17/12
1223 Tyrinion   95 Paladin 536.00 515.00 0.00 21.00 10/17/12
1224 Doramurx   105 Paladin 19191.00 18943.00 -203.00 45.00 05/19/18
1225 Maglor   105 Paladin 16288.00 14902.00 -520.00 866.00 07/09/16
1226 Candara   82 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1227 Rumardian   75 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1228 Denodirt   105 Paladin 17.00 175.00 0.00 -158.00 12/01/17
1229 Josetta   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1230 Bamaden   108 Paladin 25.00 0.00 0.00 25.00 08/16/18
1231 Purexhale   105 Paladin 760.00 613.00 0.00 147.00 11/07/15
1232 Thren   90 Paladin 31.00 10.00 0.00 21.00 10/29/11
1233 Holix   105 Paladin 18.00 0.00 0.00 18.00 06/11/15
1234 Kracku   90 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 03/18/11
1235 Lalinla   86 Paladin 18.00 5.00 0.00 13.00 02/17/11
1236 Desmoire   85 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 07/07/11
1237 Pimm   105 Paladin 1455.00 1000.00 -27.00 428.00 12/07/18
1238 Jasson   105 Paladin 2736.00 2564.00 -74.00 98.00 01/19/19
1239 Darkenvoid   100 Paladin 5890.00 4614.00 -587.00 689.00 05/31/14
1240 Cenidlgon   105 Paladin 22.00 25.00 -9.00 -12.00 07/16/16
1241 Elcabongue   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
1242 Crusades   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1243 Helicoprion   95 Paladin 11.00 5.00 0.00 6.00 01/27/12
1244 Falkor   84 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 08/29/09
1245 Beedlin   110 Paladin 778.00 552.00 -6.00 220.00 09/22/18
1246 Rolynholy   93 Paladin 3166.00 2932.00 0.00 234.00 05/26/12
1247 Thessiuss   90 Paladin 35.00 0.00 0.00 35.00 07/28/11
1248 Kiloon   85 Paladin 40.00 0.00 0.00 40.00 03/06/10
1249 Yellexin   94 Paladin 93.00 5.00 0.00 88.00 01/28/12
1250 Rolyn   95 Paladin 172.00 135.00 0.00 37.00 09/01/12
1251 Cimderella   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1252 Jorez   90 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 04/25/11
1253 Splashed   105 Paladin 10.00 0.00 -1.00 9.00 10/07/16
1254 Luthernhamner   105 Paladin 23680.00 22280.00 -458.00 942.00 01/19/19
1255 Lytebringer   105 Paladin 652.00 600.00 -4.00 48.00 11/09/18
1256 Drefaen   90 Paladin 626.00 585.00 0.00 41.00 03/23/12
1257 Kokl   77 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 06/25/09
1258 Tico   100 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 08/16/13
1259 Taviion   85 Paladin 21.00 10.00 0.00 11.00 07/29/10
1260 Dekland   95 Paladin 312.00 240.00 0.00 72.00 02/03/12
1261 Brenny   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 12/11/10
1262 Olliee   100 Paladin 98.00 310.00 0.00 -212.00 04/18/14
1263 Kindaare   90 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 04/15/11
1264 Vlendar   110 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 01/20/18
1265 Warisgood   90 Paladin 176.00 101.00 0.00 75.00 05/20/11
1266 Magnesiium   105 Paladin 441.00 795.00 -4.00 -358.00 06/21/18
1267 Slayinsin   105 Paladin 3365.00 2929.00 -265.00 171.00 09/06/18
1268 Pandrax   95 Paladin 303.00 248.00 0.00 55.00 08/24/12
1269 Curator   85 Paladin 434.00 369.00 0.00 65.00 08/21/10
1270 Thornbury   76 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 04/04/09
1271 Macebus   105 Paladin 6122.00 5646.00 -123.00 353.00 11/17/18
1272 Kreil   90 Paladin 513.00 397.00 0.00 116.00 11/05/11
1273 Sausagefingers   85 Paladin 5.00 0.00 0.00 5.00 06/13/09
1274 Montreus   85 Ranger 184.00 79.00 0.00 105.00 09/05/10
1275 Nellis   82 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/09
1276 Timeport   95 Ranger 409.00 265.00 0.00 144.00 10/04/12
1277 Aluanu   90 Ranger 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
1278 Kiruko   105 Ranger 551.00 580.00 -36.00 -65.00 03/25/16
1279 Eldiablo   105 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 12/08/17
1280 Citi   84 Ranger 71.00 20.00 0.00 51.00 04/02/10
1281 Spriggenx   105 Ranger 3137.00 2520.00 -66.00 551.00 12/08/18
1282 Zimm   95 Ranger 162.00 65.00 0.00 97.00 03/22/12
1283 Carryion   110 Ranger 8.00 0.00 -4.00 4.00 05/10/18
1284 Araden   90 Ranger 8.00 0.00 0.00 8.00 09/23/11
1285 Meeina   105 Ranger 111.00 125.00 -5.00 -19.00 09/23/17
1286 Wwein   105 Ranger 94.00 175.00 -22.00 -103.00 06/09/16
1287 Puluvil   85 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 07/02/10
1288 Cheevaa   90 Ranger 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
1289 Taelor   85 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1290 Danik   90 Ranger 182.00 50.00 0.00 132.00 08/26/11
1291 Relican   90 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
1292 Mulila   105 Ranger 14261.00 13237.00 -174.00 850.00 01/19/19
1293 Nenile   90 Ranger 28.00 0.00 0.00 28.00 03/18/11
1294 Blackbird   100 Ranger 6041.00 5544.00 0.00 497.00 12/19/13
1295 Joryn   95 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 10/06/12
1296 Eomir   105 Ranger 1128.00 925.00 -94.00 109.00 04/07/16
1297 Drizzax   95 Ranger 58.00 0.00 0.00 58.00 10/10/12
1298 Keyz   105 Ranger 920.00 705.00 -33.00 182.00 03/23/17
1299 Dunkee   90 Ranger 13.00 0.00 0.00 13.00 04/05/11
1300 Tinyenea   100 Ranger 767.00 345.00 0.00 422.00 04/11/13
1301 Nikolos   82 Ranger 54.00 20.00 0.00 34.00 07/11/09
1302 Caramare   88 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1303 Nisen   90 Ranger 85.00 26.00 0.00 59.00 07/02/11
1304 Shortey   89 Ranger 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
1305 Nenyene   81 Ranger 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
1306 Plastered   88 Ranger 16.00 0.00 0.00 16.00 04/23/11
1307 Darkiller   85 Ranger 40.00 0.00 0.00 40.00 02/06/10
1308 Tomsawyer   110 Ranger 40.00 0.00 0.00 40.00 05/19/18
1309 Hoppety   79 Ranger 19.00 10.00 0.00 9.00 04/04/09
1310 Arrowmail   80 Ranger 12.00 0.00 0.00 12.00 08/01/09
1311 Coltyy   105 Ranger 248.00 490.00 0.00 -242.00 11/23/18
1312