Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
2 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
3 Tradewinds   95 Bard 188.00 125.00 0.00 63.00 05/11/12
4 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
5 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
6 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
7 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
8 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
9 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
10 Reyek   105 Bard 11703.00 9633.00 -156.00 1914.00 02/22/18
11 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
12 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
13 Stratt   110 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 02/09/18
14 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
15 Hawrlee   105 Bard 1095.00 1715.00 -132.00 -752.00 01/06/18
16 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
17 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
18 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
19 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
20 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
21 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
22 Kleffnote   109 Bard 49.00 105.00 0.00 -56.00 02/17/18
23 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
24 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
25 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
26 Aegile   105 Bard 1130.00 575.00 -1.00 554.00 06/30/17
27 Yoscorio   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 06/04/11
28 Placedo   77 Bard 31.00 20.00 0.00 11.00 10/10/09
29 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
30 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
31 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
32 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
33 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
34 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
35 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
36 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
37 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
38 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
39 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
40 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
41 Songfin   95 Bard 25.00 25.00 0.00 0.00 06/21/12
42 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
43 Dyanu   100 Bard 89.00 10.00 0.00 79.00 10/03/13
44 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
45 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
46 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
47 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
48 Coronae   105 Bard 2398.00 1869.00 -91.00 438.00 04/09/16
49 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
50 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
51 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
52 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
53 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
54 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
55 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
56 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
57 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
58 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
59 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
60 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
61 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
62 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
63 Zendikar   105 Bard 517.00 990.00 0.00 -473.00 08/19/17
64 Niell   105 Bard 570.00 1135.00 -125.00 -690.00 06/17/17
65 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
66 Kraxus   100 Bard 1294.00 675.00 -569.00 50.00 12/18/14
67 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
68 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
69 Tibb   100 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 02/01/13
70 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
71 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
72 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
73 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
74 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
75 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
76 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
77 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
78 Vesagran   105 Bard 111.00 0.00 -28.00 83.00 01/28/16
79 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
80 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
81 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
82 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
83 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
84 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
85 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
86 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
87 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
88 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
89 Presiss   105 Bard 49.00 0.00 0.00 49.00 09/30/17
90 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
91 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
92 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
93 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
94 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
95 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
96 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
97 Djeggz   105 Bard 199.00 1425.00 -21.00 -1247.00 10/27/17
98 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
99 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
100 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
101 Isabo   106 Bard 58.00 0.00 0.00 58.00 01/13/18
102 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
103 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
104 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
105 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
106 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
107 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
108 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
109 Zested   105 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 11/30/17
110 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
111 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
112 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
113 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
114 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
115 Wenry   105 Bard 115.00 150.00 0.00 -35.00 02/22/18
116 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
117 Devdog   105 Bard 749.00 185.00 -46.00 518.00 06/02/16
118 Fuzzbuster   105 Beastlord 42.00 0.00 -28.00 14.00 03/09/17
119 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
120 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
121 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
122 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
123 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
124 Animist   110 Beastlord 13.00 50.00 0.00 -37.00 02/17/18
125 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
126 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
127 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
128 Exbeast   105 Beastlord 4079.00 3360.00 -26.00 693.00 10/28/16
129 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
130 Darkweber   95 Beastlord 113.00 55.00 0.00 58.00 07/14/12
131 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
132 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
133 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
134 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
135 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
136 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
137 Zokais   105 Beastlord 38.00 50.00 0.00 -12.00 05/18/17
138 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
139 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
140 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
141 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
142 Devlynsyde   105 Beastlord 492.00 325.00 -27.00 140.00 06/03/17
143 Teranis   105 Beastlord 96.00 125.00 0.00 -29.00 07/13/17
144 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
145 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
146 Brehm   90 Beastlord 20.00 10.00 0.00 10.00 09/17/11
147 Krezan   105 Beastlord 154.00 0.00 -46.00 108.00 02/03/18
148 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
149 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
150 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
151 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
152 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
153 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
154 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
155 Poddo   105 Beastlord 16111.00 14994.00 -105.00 1012.00 02/22/18
156 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
157 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
158 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
159 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
160 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
161 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
162 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
163 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
164 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
165 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
166 Clawfin   105 Beastlord 55.00 100.00 0.00 -45.00 06/30/17
167 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
168 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
169 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
170 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
171 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
172 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
173 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
174 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
175 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
176 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
177 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
178 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
179 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
180 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
181 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
182 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
183 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
184 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
185 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
186 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
187 Dulcy   105 Beastlord 6406.00 5715.00 0.00 691.00 01/27/18
188 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
189 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
190 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
191 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
192 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
193 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
194 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
195 Bumkus   105 Beastlord 7467.00 5169.00 -73.00 2225.00 02/22/18
196 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
197 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
198 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
199 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
200 Rootdigger   105 Beastlord 848.00 1325.00 -78.00 -555.00 10/26/17
201 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
202 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
203 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
204 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
205 Paruaa   105 Beastlord 3438.00 2955.00 -39.00 444.00 02/22/18
206 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
207 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
208 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
209 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
210 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
211 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
212 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
213 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
214 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
215 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
216 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
217 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
218 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
219 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
220 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
221 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
222 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
223 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
224 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
225 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
226 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
227 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
228 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
229 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
230 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
231 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
232 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
233 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
234 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
235 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
236 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
237 Krinni   105 Berserker 4022.00 3407.00 -41.00 574.00 02/15/18
238 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
239 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
240 Ungato   105 Berserker 183.00 150.00 -127.00 -94.00 07/15/16
241 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
242 Panthro   105 Berserker 481.00 340.00 -17.00 124.00 03/25/17
243 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
244 Gnomemasher   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
245 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
246 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
247 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
248 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
249 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
250 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
251 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
252 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
253 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
254 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
255 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
256 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
257 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
258 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
259 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
260 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
261 Rinamor   105 Berserker 3235.00 2405.00 -88.00 742.00 02/22/18
262 Slasherz   109 Berserker 170.00 325.00 0.00 -155.00 02/03/18
263 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
264 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
265 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
266 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
267 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
268 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
269 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
270 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
271 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
272 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
273 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
274 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
275 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
276 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
277 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
278 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
279 Jozerk   105 Berserker 73.00 0.00 0.00 73.00 01/20/18
280 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
281 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
282 Tantrom   105 Berserker 320.00 350.00 0.00 -30.00 08/18/17
283 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
284 Psychomantis   105 Berserker 277.00 0.00 -29.00 248.00 06/09/17
285 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
286 Healxp   105 Berserker 416.00 475.00 0.00 -59.00 02/17/18
287 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
288 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
289 Tinyzerk   105 Berserker 2834.00 2721.00 -7.00 106.00 10/14/17
290 Basilizk   105 Berserker 935.00 325.00 -25.00 585.00 11/30/17
291 Vorpalx   105 Berserker 6516.00 4015.00 -2504.00 -3.00 12/03/15
292 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
293 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
294 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
295 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
296 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
297 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
298 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
299 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
300 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
301 Kazmin   105 Berserker 3455.00 2270.00 -59.00 1126.00 02/22/18
302 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
303 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
304 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
305 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
306 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
307 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
308 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
309 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
310 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
311 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
312 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
313 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
314 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
315 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
316 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
317 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
318 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
319 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
320 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
321 Alorra   105 Cleric 3759.00 3542.00 0.00 217.00 02/22/18
322 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
323 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
324 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
325 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
326 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
327 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
328 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
329 Darkdino   100 Cleric 44.00 0.00 0.00 44.00 08/31/13
330 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
331 Crupp   105 Cleric 903.00 782.00 -85.00 36.00 03/03/17
332 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
333 Kelssie   105 Cleric 929.00 575.00 0.00 354.00 02/10/18
334 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
335 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
336 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
337 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
338 Riccoo   105 Cleric 186.00 0.00 -171.00 15.00 02/17/18
339 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
340 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
341 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
342 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
343 Buddley   105 Cleric 177.00 0.00 0.00 177.00 02/14/15
344 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
345 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
346 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
347 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
348 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
349 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
350 Exilesbane   105 Cleric 49.00 75.00 0.00 -26.00 07/15/17
351 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
352 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
353 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
354 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
355 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
356 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
357 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
358 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
359 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
360 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
361 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
362 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
363 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
364 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
365 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
366 Jumvapace   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 09/27/14
367 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
368 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
369 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
370 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
371 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
372 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
373 Harmoniey   100 Cleric 37.00 0.00 0.00 37.00 07/27/13
374 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
375 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
376 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
377 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
378 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
379 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
380 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
381 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
382 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
383 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
384 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
385 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
386 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
387 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
388 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
389 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
390 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
391 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
392 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
393 Dokhopper   105 Cleric 1582.00 1490.00 0.00 92.00 02/22/18
394 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
395 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
396 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
397 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
398 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
399 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
400 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
401 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
402 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
403 Scornlife   105 Cleric 150.00 5.00 0.00 145.00 02/17/18
404 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
405 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
406 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
407 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
408 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
409 Higheels   100 Cleric 3861.00 3359.00 -32.00 470.00 12/18/14
410 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
411 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
412 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
413 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
414 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
415 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
416 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
417 Furro   105 Cleric 32810.00 15316.00 0.00 17494.00 02/22/18
418 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
419 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
420 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
421 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
422 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
423 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
424 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
425 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
426 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
427 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
428 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
429 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
430 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
431 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
432 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
433 Dimerall   105 Cleric 13050.00 11611.00 -33.00 1406.00 02/17/18
434 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
435 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
436 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
437 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
438 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
439 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
440 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
441 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
442 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
443 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
444 Scorndeath   95 Cleric 114.00 15.00 0.00 99.00 06/21/12
445 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
446 Mildaria   105 Cleric 11586.00 9233.00 -334.00 2019.00 02/17/18
447 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
448 Windreaper   105 Cleric 16597.00 13009.00 -79.00 3509.00 02/17/18
449 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
450 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
451 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
452 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
453 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
454 Wendere   85 Cleric 29.00 10.00 0.00 19.00 06/26/10
455 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
456 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
457 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
458 Freakster   105 Cleric 103.00 0.00 0.00 103.00 09/01/17
459 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
460 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
461 Drogbless   105 Cleric 2338.00 1352.00 -86.00 900.00 03/17/17
462 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
463 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
464 Sweetni   79 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 08/01/09
465 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
466 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
467 Trolbiterr   105 Cleric 12231.00 5954.00 -5175.00 1102.00 04/27/17
468 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
469 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
470 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
471 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
472 Swen   105 Druid 2844.00 1810.00 -61.00 973.00 02/22/18
473 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
474 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
475 Karric   105 Druid 829.00 550.00 -13.00 266.00 02/16/17
476 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
477 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
478 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
479 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
480 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
481 Gullivaer   105 Druid 1201.00 2236.00 -22.00 -1057.00 11/10/17
482 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
483 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
484 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
485 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
486 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
487 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
488 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
489 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
490 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
491 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
492 Kianara   105 Druid 7260.00 6697.00 -159.00 404.00 02/17/18
493 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
494 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
495 Ladidah   80 Druid 6.00 20.00 0.00 -14.00 05/02/09
496 Ghanda   105 Druid 6014.00 5735.00 -4.00 275.00 11/30/17
497 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
498 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
499 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
500 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
501 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
502 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
503 Goet   105 Druid 2160.00 1826.00 0.00 334.00 04/14/17
504 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
505 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
506 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
507 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
508 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
509 Dimbly   105 Druid 27378.00 21303.00 -61.00 6014.00 02/22/18
510 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
511 Jimech   105 Druid 46.00 150.00 0.00 -104.00 01/06/18
512 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
513 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
514 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
515 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
516 Nellixx   105 Druid 7343.00 2769.00 -3104.00 1470.00 09/17/16
517 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
518 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
519 Nuttann   105 Druid 17176.00 6369.00 -43.00 10764.00 05/14/16
520 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
521 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
522 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
523 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
524 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
525 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
526 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
527 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
528 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
529 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
530 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
531 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
532 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
533 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
534 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
535 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
536 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
537 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
538 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
539 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
540 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
541 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
542 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
543 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
544 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
545 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
546 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
547 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
548 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
549 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
550 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
551 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
552 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
553 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
554 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
555 Drmeow   105 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 02/22/18
556 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
557 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
558 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
559 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
560 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
561 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
562 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
563 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
564 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
565 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
566 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
567 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
568 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
569 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
570 Aeaan   110 Druid 93.00 20.00 0.00 73.00 01/12/18
571 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
572 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
573 Landaru   105 Enchanter 14393.00 12893.00 -143.00 1357.00 02/22/18
574 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
575 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
576 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
577 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
578 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
579 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
580 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
581 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
582 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
583 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
584 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
585 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
586 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
587 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
588 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
589 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
590 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
591 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
592 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
593 Nogshale   110 Enchanter 7.00 25.00 0.00 -18.00 02/22/18
594 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
595 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
596 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
597 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
598 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
599 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
600 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
601 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
602 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
603 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
604 Kraniyum   105 Enchanter 33.00 125.00 0.00 -92.00 05/26/17
605 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
606 Gruesula   105 Enchanter 10146.00 7806.00 -379.00 1961.00 02/22/18
607 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
608 Chamus   105 Enchanter 120.00 435.00 0.00 -315.00 08/13/16
609 Succuba   90 Enchanter 6.00 0.00 0.00 6.00 09/29/11
610 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
611 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
612 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
613 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
614 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
615 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
616 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
617 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
618 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
619 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
620 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
621 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
622 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
623 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
624 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
625 Bundi   105 Enchanter 2950.00 1472.00 -1370.00 108.00 05/06/17
626 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
627 Maym   110 Enchanter 200.00 150.00 0.00 50.00 02/22/18
628 Sylphan   105 Enchanter 5565.00 4008.00 -106.00 1451.00 02/22/18
629 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
630 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
631 Aladenya   85 Enchanter 47.00 10.00 0.00 37.00 05/01/10
632 Eyegora   105 Enchanter 7140.00 4674.00 -2051.00 415.00 02/02/18
633 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
634 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
635 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
636 Savack   105 Enchanter 11403.00 10589.00 -410.00 404.00 02/09/18
637 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
638 Jamazing   105 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 08/05/17
639 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
640 Brellontis   105 Enchanter 231.00 440.00 0.00 -209.00 09/23/17
641 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7529.00 6628.00 -251.00 650.00 02/22/18
642 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
643 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
644 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
645 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
646 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
647 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
648 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
649 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
650 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
651 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
652 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
653 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
654 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
655 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
656 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
657 Izaeldore   85 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 10/10/09
658 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
659 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
660 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
661 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
662 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
663 Vandaydar   85 Enchanter 46.00 0.00 0.00 46.00 06/24/10
664 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
665 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
666 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
667 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
668 Larg   105 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 10/13/17
669 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
670 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
671 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
672 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
673 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
674 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
675 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
676 Marsmage   105 Magician 6792.00 6351.00 -132.00 309.00 02/15/18
677 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
678 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
679 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
680 Ehlana   105 Magician 6668.00 6130.00 -127.00 411.00 02/16/18
681 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
682 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
683 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
684 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
685 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
686 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
687 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
688 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
689 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
690 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
691 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
692 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
693 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
694 Canneto   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/18/10
695 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
696 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
697 Wenlain   105 Magician 432.00 430.00 -223.00 -221.00 06/17/17
698 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
699 Fizzlekings   105 Magician 35.00 0.00 -33.00 2.00 05/20/16
700 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
701 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
702 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
703 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
704 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
705 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
706 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
707 Lanadar   105 Magician 1881.00 1700.00 -33.00 148.00 02/22/18
708 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
709 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
710 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
711 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
712 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
713 Cortina   105 Magician 295.00 0.00 -47.00 248.00 02/24/17
714 Cargagin   95 Magician 123.00 40.00 0.00 83.00 10/04/12
715 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
716 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
717 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
718 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
719 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
720 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
721 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
722 Ttroubble   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
723 Zisti   105 Magician 99.00 0.00 -99.00 0.00 02/06/16
724 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
725 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
726 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
727 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
728 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
729 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
730 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
731 Gemmedsoul   105 Magician 80.00 0.00 -65.00 15.00 02/04/16
732 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
733 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
734 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
735 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
736 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
737 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
738 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
739 Goddes   105 Magician 109.00 225.00 0.00 -116.00 12/29/17
740 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
741 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
742 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
743 Eeline   105 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 01/12/18
744 Idaran   105 Magician 4660.00 3772.00 -208.00 680.00 02/22/18
745 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
746 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
747 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
748 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
749 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
750 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
751 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
752 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
753 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
754 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
755 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
756 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
757 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
758 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
759 Hrothgarr   84 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 08/22/09
760 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
761 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
762 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
763 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
764 Kineely   105 Magician 467.00 1050.00 0.00 -583.00 02/22/18
765 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
766 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
767 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
768 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
769 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
770 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
771 Johjoh   105 Magician 914.00 854.00 0.00 60.00 11/04/16
772 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
773 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
774 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
775 Saiadan   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 12/11/10
776 Squiles   105 Magician 5112.00 2744.00 -2254.00 114.00 02/22/18
777 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
778 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
779 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
780 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
781 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
782 Sostenes   105 Magician 40.00 0.00 -1.00 39.00 12/10/16
783 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
784 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
785 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
786 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
787 Sigert   110 Magician 33.00 125.00 0.00 -92.00 02/22/18
788 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
789 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
790 Kraker   90 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/11
791 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
792 Taeryn   105 Magician 224.00 25.00 0.00 199.00 07/23/15
793 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
794 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
795 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
796 Elrodx   100 Magician 346.00 315.00 -50.00 -19.00 01/11/14
797 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
798 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
799 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
800 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
801 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
802 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
803 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
804 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
805 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
806 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
807 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
808 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
809 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
810 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
811 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
812 Remslaren   105 Magician 498.00 335.00 -10.00 153.00 02/17/18
813 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
814 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
815 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
816 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
817 Romen   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
818 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
819 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
820 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
821 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
822 Pyritex   105 Magician 63.00 50.00 0.00 13.00 07/06/17
823 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
824 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
825 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
826 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
827 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
828 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
829 Syco   105 Magician 3395.00 2989.00 -164.00 242.00 02/22/18
830 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
831 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
832 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
833 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
834 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
835 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
836 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
837 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
838 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
839 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
840 Itybitty   105 Magician 14.00 0.00 -13.00 1.00 02/26/16
841 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
842 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
843 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
844 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
845 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
846 Gunz   100 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 10/10/13
847 Xarlass   105 Monk 1641.00 1150.00 -2.00 489.00 05/14/15
848 Xamis   85 Monk 66.00 0.00 0.00 66.00 04/22/10
849 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
850 Quicktail   105 Monk 518.00 420.00 0.00 98.00 06/22/17
851 Gwenni   105 Monk 107.00 175.00 0.00 -68.00 02/16/17
852 Ggrimm   95 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 09/12/12
853 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
854 Dragkin   85 Monk 30.00 0.00 0.00 30.00 10/09/10
855 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
856 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
857 Kaio   75 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/31/09
858 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
859 Skunks   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 04/04/09
860 Wrekka   100 Monk 580.00 250.00 -17.00 313.00 11/15/14
861 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
862 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
863 Rasrn   85 Monk 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
864 Talick   100 Monk 4029.00 3311.00 -45.00 673.00 06/07/14
865 Riazo   105 Monk 497.00 350.00 -12.00 135.00 01/29/16
866 Redraynex   105 Monk 3074.00 2369.00 -122.00 583.00 06/06/15
867 Grimlaken   100 Monk 242.00 400.00 0.00 -158.00 04/12/14
868 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
869 Danain   90 Monk 1749.00 1316.00 0.00 433.00 09/09/11
870 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
871 Viga   105 Monk 184.00 650.00 -21.00 -487.00 01/28/17
872 Tokey   105 Monk 244.00 225.00 -19.00 0.00 08/07/15
873 Mushuu   105 Monk 60.00 275.00 0.00 -215.00 08/10/17
874 Arrigato   85 Monk 27.00 10.00 0.00 17.00 03/19/10
875 Sareaeg   100 Monk 30.00 25.00 0.00 5.00 04/11/14
876 Snakein   105 Monk 15143.00 9670.00 -2886.00 2587.00 08/26/17
877 Whistlefists   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
878 Khaosclaw   105 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 06/30/16
879 Ghesus   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/11/09
880 Whopu   90 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
881 Velociraptor   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 03/12/10
882 Gutcha   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
883 Monksar   100 Monk 56.00 100.00 -9.00 -53.00 12/05/14
884 Glower   90 Monk 573.00 515.00 0.00 58.00 02/11/11
885 Lubstopull   90 Monk 379.00 348.00 0.00 31.00 12/02/10
886 Lkorsis   100 Monk 274.00 50.00 0.00 224.00 02/28/13
887 Manual   85 Monk 1183.00 915.00 0.00 268.00 08/08/10
888 Jube   95 Monk 568.00 485.00 0.00 83.00 07/26/12
889 Xotox   105 Monk 167.00 275.00 0.00 -108.00 06/29/17
890 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
891 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
892 Casansisu   85 Monk 73.00 10.00 0.00 63.00 09/18/10
893 Rydah   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/26/10
894 Kikkyu   86 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 04/12/11
895 Zensoril   78 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 04/04/09
896 Zazzoo   105 Monk 647.00 510.00 -45.00 92.00 11/11/16
897 Froakmaster   105 Monk 87.00 200.00 0.00 -113.00 01/05/17
898 Sotosan   85 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 05/08/10
899 Falling   105 Monk 362.00 525.00 -24.00 -187.00 02/22/18
900 Serakk   100 Monk 221.00 125.00 -10.00 86.00 10/25/14
901 Sidmoneyb   85 Monk 239.00 165.00 0.00 74.00 06/18/10
902 Lanjin   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
903 Modrieth   76 Monk 6.00 10.00 0.00 -4.00 05/02/09
904 Buddamonk   91 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
905 Torak   105 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 07/15/17
906 Remiel   82 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 06/26/10
907 Kongfushis   105 Monk 161.00 250.00 0.00 -89.00 01/26/18
908 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
909 Ascherr   105 Monk 55.00 0.00 0.00 55.00 04/15/17
910 Valik   105 Monk 1408.00 1255.00 -35.00 118.00 10/15/16
911 Muayx   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 01/29/11
912 Fleeterx   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
913 Psymon   90 Monk 38.00 0.00 0.00 38.00 09/22/11
914 Isengarx   90 Monk 242.00 170.00 0.00 72.00 06/05/11
915 Meelad   80 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 07/30/09
916 Kikster   86 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/10/11
917 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
918 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
919 Lisard   105 Monk 7667.00 7551.00 -40.00 76.00 01/16/16
920 Vengax   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 08/14/10
921 Ihurt   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
922 Prolific   95 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 05/05/12
923 Befour   84 Monk 45.00 40.00 0.00 5.00 08/29/09
924 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
925 Tarpon   90 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 04/05/11
926 Gorereaperx   85 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
927 Corolee   105 Monk 51.00 25.00 -12.00 14.00 03/24/16
928 Ccup   90 Monk 17.00 10.00 0.00 7.00 04/02/11
929 Rohsham   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/09
930 Grassee   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
931 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
932 Adobo   105 Monk 502.00 170.00 -14.00 318.00 01/16/15
933 Madpullz   85 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/09/10
934 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
935 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
936 Baider   105 Monk 32.00 0.00 -30.00 2.00 01/16/15
937 Daltonn   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
938 Szrarzs   100 Monk 1619.00 1448.00 -91.00 80.00 07/11/14
939 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
940 Moufette   90 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/11
941 Sztiz   79 Monk 46.00 10.00 0.00 36.00 10/01/09
942 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
943 Szarlok   75 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/05/09
944 Ripnrun   105 Monk 227.00 970.00 0.00 -743.00 02/22/18
945 Tanick   100 Monk 263.00 205.00 0.00 58.00 03/01/13
946 Chowleeex   105 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/30/16
947 Charkoraz   82 Monk 44.00 29.00 0.00 15.00 09/03/09
948 Mten   105 Monk 12407.00 10392.00 -715.00 1300.00 02/17/18
949 Punches   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 06/26/10
950 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
951 Wongfeihun   85 Monk 12.00 10.00 0.00 2.00 08/15/09
952 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
953 Gotter   95 Monk 60.00 20.00 0.00 40.00 06/27/12
954 Klar   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/08/10
955 Majox   85 Monk 333.00 30.00 0.00 303.00 10/08/10
956 Omonn   95 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 02/18/12
957 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
958 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
959 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
960 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
961 Shorin   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 04/08/11
962 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
963 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
964 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
965 Oruatyrim   105 Monk 15018.00 13879.00 -159.00 980.00 06/01/17
966 Vulvana   105 Monk 6546.00 4806.00 -7.00 1733.00 02/22/18
967 Zangoose   93 Monk 29.00 20.00 0.00 9.00 06/13/12
968 Tszu   90 Monk 304.00 15.00 0.00 289.00 09/30/11
969 Terri   85 Monk 9.00 10.00 0.00 -1.00 09/11/10
970 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
971 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
972 Gibakor   86 Monk 7.00 10.00 0.00 -3.00 01/27/11
973 Sibrav   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
974 Sukari   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/25/11
975 Billius   90 Monk 487.00 265.00 0.00 222.00 09/29/11
976 Ssarik   79 Monk 95.00 96.00 0.00 -1.00 12/12/09
977 Dondogo   82 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
978 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
979 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
980 Sokon   100 Monk 283.00 233.00 0.00 50.00 08/08/13
981 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
982 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
983 Sire   100 Monk 1512.00 1534.00 -9.00 -31.00 02/13/14
984 Tyranosawr   105 Monk 7406.00 7310.00 -19.00 77.00 02/22/18
985 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
986 Husalah   81 Monk 14.00 10.00 0.00 4.00 09/27/09
987 Maken   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 03/28/09
988 Khorriz   105 Monk 4144.00 3351.00 -157.00 636.00 02/22/18
989 Toxigenic   90 Necromancer 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/02/11
990 Shaminex   90 Necromancer 20.00 0.00 0.00 20.00 03/18/11
991 Sinc   105 Necromancer 4075.00 2911.00 -127.00 1037.00 03/05/16
992 Chilmane   85 Necromancer 106.00 60.00 0.00 46.00 10/03/10
993 Kotsukai   100 Necromancer 10037.00 8338.00 -59.00 1640.00 07/05/14
994 Atelzeni   105 Necromancer 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
995 Darkenya   80 Necromancer 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
996 Demignome   105 Necromancer 112.00 0.00 -13.00 99.00 11/12/15
997 Nintap   105 Necromancer 10722.00 8777.00 -153.00 1792.00 02/17/18
998 Dembonez   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/31/09
999 Yagu   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/02/11
1000 Alaaraaf   85 Necromancer 77.00 20.00 0.00 57.00 06/25/10
1001 Kabel   95 Necromancer 1037.00 554.00 0.00 483.00 09/28/12
1002 Origomali   85 Necromancer 24.00 0.00 0.00 24.00 03/28/10
1003 Daangger   90 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/13/11
1004 Sinfear   100 Necromancer 49.00 0.00 0.00 49.00 07/26/13
1005 Ibiuzen   85 Necromancer 15.00 0.00 0.00 15.00 06/13/09
1006 Plaguebone   95 Necromancer 16.00 0.00 0.00 16.00 11/10/12
1007 Sinnayr   105 Necromancer 12166.00 11809.00 -19.00 338.00 05/11/17
1008 Cajunbeans   95 Necromancer 793.00 600.00 0.00 193.00 02/04/12
1009 Cedium   105 Necromancer 543.00 590.00 -200.00 -247.00 07/30/16
1010 Cambonz   91 Necromancer 23.00 10.00 0.00 13.00 01/07/12
1011 Tasli   95 Necromancer 18.00 0.00 0.00 18.00 09/14/12
1012 Guccio   85 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 05/29/10
1013 Quickburn   105 Necromancer 5812.00 5216.00 -405.00 191.00 03/10/17
1014 Draxx   105 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
1015 Cyaafter   87 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 04/07/11
1016 Ormil   78 Necromancer 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/20/09
1017 Bdellium   82 Necromancer 14.00 0.00 0.00 14.00 10/01/09
1018 Inri   105 Necromancer 26.00 125.00 0.00 -99.00 02/22/18
1019 Gonetosee   105 Necromancer 211.00 35.00 -48.00 128.00 05/27/17
1020 Drist   81 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
1021 Flytrap   76 Necromancer 15.00 30.00 0.00 -15.00 04/25/09
1022 Eumrien   100 Necromancer 1950.00 1948.00 -10.00 -8.00 07/05/14
1023 Albitor   105 Necromancer 736.00 625.00 0.00 111.00 08/22/15
1024 Adversary   105 Necromancer 68.00 100.00 0.00 -32.00 11/18/17
1025 Deadwidow   80 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/06/09
1026 Uelno   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/07/11
1027 Baconrider   100 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/12/14
1028 Ldarkk   86 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 10/29/11
1029 Nosferatuu   85 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1030 Scoville   105 Necromancer 1430.00 605.00 -562.00 263.00 10/08/15
1031 Cattz   90 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 04/21/11
1032 Azorin   90 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1033 Ssilos   85 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 05/02/09
1034 Deastrocdor   105 Necromancer 26.00 175.00 0.00 -149.00 02/01/18
1035 Tate   90 Necromancer 318.00 145.00 0.00 173.00 08/06/11
1036 Whitestripe   100 Necromancer 601.00 215.00 0.00 386.00 08/17/13
1037 Taein   105 Necromancer 10.00 0.00 0.00 10.00 05/28/16
1038 Nten   105 Necromancer 2047.00 2125.00 -681.00 -759.00 10/20/16
1039 Flabern   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
1040 Loophur   90 Necromancer 201.00 65.00 0.00 136.00 04/09/11
1041 Jukenn   87 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 04/05/11
1042 Souldrainer   90 Necromancer 37.00 10.00 0.00 27.00 11/12/10
1043 Bohndan   85 Necromancer 11.00 20.00 0.00 -9.00 05/01/10
1044 Axziritha   95 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/29/12
1045 Evilbeauty   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
1046 Ellipsis   85 Necromancer 47.00 20.00 0.00 27.00 07/30/10
1047 Deija   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 08/26/10
1048 Alisster   85 Necromancer 53.00 20.00 0.00 33.00 07/29/10
1049 Twitcher   95 Necromancer 123.00 0.00 0.00 123.00 08/19/12
1050 Axany   105 Necromancer 73.00 350.00 0.00 -277.00 12/30/16
1051 Arikron   85 Necromancer 39.00 0.00 0.00 39.00 07/24/10
1052 Venym   100 Necromancer 191.00 50.00 -4.00 137.00 08/28/14
1053 Veri   95 Necromancer 1052.00 937.00 0.00 115.00 05/26/12
1054 Gaibraik   105 Necromancer 29.00 0.00 0.00 29.00 05/06/17
1055 Zeflmax   100 Necromancer 15.00 20.00 0.00 -5.00 10/03/13
1056 Reccoo   105 Necromancer 1842.00 800.00 -686.00 356.00 09/23/17
1057 Iten   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1058 Zinum   105 Necromancer 1486.00 790.00 -919.00 -223.00 11/04/17
1059 Afrenzyin   89 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 03/18/11
1060 Dathedi   95 Necromancer 122.00 25.00 0.00 97.00 04/26/12
1061 Ultulus   85 Necromancer 22.00 0.00 0.00 22.00 05/29/09
1062 Manofwarrx   105 Necromancer 709.00 675.00 -33.00 1.00 08/25/17
1063 Lizardboness   84 Necromancer 3.00 10.00 0.00 -7.00 04/12/09
1064 Shabadu   90 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/25/11
1065 Belogru   1 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 02/03/11
1066 Frassz   100 Necromancer 652.00 486.00 0.00 166.00 07/13/13
1067 Aaabnon   75 Necromancer 31.00 0.00 0.00 31.00 08/29/09
1068 Xansdotti   90 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
1069 Tinkkerbel   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1070 Semirage   98 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 12/28/12
1071 Ocsee   95 Necromancer 899.00 675.00 0.00 224.00 07/13/12
1072 Viggen   105 Necromancer 103.00 0.00 0.00 103.00 08/17/17
1073 Murkwaters   1 Necromancer 43.00 30.00 0.00 13.00 06/19/09
1074 Sorceror   85 Necromancer 28.00 0.00 0.00 28.00 09/05/09
1075 Lilithreborn   78 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
1076 Sarann   105 Necromancer 566.00 590.00 -89.00 -113.00 10/28/17
1077 Evileen   105 Necromancer 940.00 385.00 -92.00 463.00 02/09/18
1078 Krosar   95 Necromancer 27.00 10.00 0.00 17.00 05/10/12
1079 Elpachuco   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 04/10/09
1080 Honnabull   105 Necromancer 63.00 0.00 -4.00 59.00 02/05/16
1081 Vanlor   90 Necromancer 439.00 330.00 0.00 109.00 03/18/11
1082 Glaydfrawg   105 Necromancer 3421.00 2925.00 -274.00 222.00 05/26/17
1083 Taxles   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1084 Datsda   105 Necromancer 465.00 190.00 0.00 275.00 08/14/15
1085 Karkiss   105 Necromancer 35.00 175.00 -5.00 -145.00 11/18/17
1086 Chiron   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/23/10
1087 Deadiam   105 Necromancer 175.00 525.00 -81.00 -431.00 08/18/17
1088 Cruelia   105 Necromancer 121.00 125.00 -6.00 -10.00 04/15/17
1089 Pree   110 Necromancer 343.00 175.00 0.00 168.00 02/17/18
1090 Vapula   105 Necromancer 15.00 0.00 -2.00 13.00 02/14/15
1091 Jonarer   105 Necromancer 228.00 60.00 -58.00 110.00 09/24/16
1092 Mcdeadly   95 Necromancer 298.00 10.00 0.00 288.00 09/27/12
1093 Halleighs   100 Necromancer 3.00 0.00 -3.00 0.00 05/09/14
1094 Vindiin   85 Necromancer 37.00 30.00 0.00 7.00 04/10/09
1095 Scornfire   105 Necromancer 3640.00 2925.00 -86.00 629.00 12/29/16
1096 Jorez   90 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 04/25/11
1097 Silvertip   80 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 05/10/09
1098 Dieblo   90 Paladin 100.00 20.00 0.00 80.00 08/12/11
1099 Kokl   77 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 06/25/09
1100 Steel   105 Paladin 8835.00 8606.00 -29.00 200.00 03/28/15
1101 Maxximo   95 Paladin 252.00 175.00 0.00 77.00 04/27/12
1102 Dekland   95 Paladin 312.00 240.00 0.00 72.00 02/03/12
1103 Fumyen   105 Paladin 222.00 650.00 0.00 -428.00 10/21/16
1104 Taviion   85 Paladin 21.00 10.00 0.00 11.00 07/29/10
1105 Brenny   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 12/11/10
1106 Kindaare   90 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 04/15/11
1107 Forakora   85 Paladin 46.00 0.00 0.00 46.00 09/26/09
1108 Warisgood   90 Paladin 176.00 101.00 0.00 75.00 05/20/11
1109 Jacops   87 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1110 Maglor   105 Paladin 16288.00 14902.00 -520.00 866.00 07/09/16
1111 Rumardian   75 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1112 Hindolmer   95 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 09/19/12
1113 Othen   105 Paladin 2417.00 1561.00 -297.00 559.00 07/20/17
1114 Patknight   105 Paladin 140.00 500.00 -4.00 -364.00 11/14/15
1115 Ironwind   95 Paladin 836.00 505.00 0.00 331.00 10/13/12
1116 Denriel   105 Paladin 103.00 120.00 -6.00 -23.00 08/11/16
1117 Desmoire   85 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 07/07/11
1118 Kaifeng   100 Paladin 3161.00 1812.00 -16.00 1333.00 05/23/14
1119 Sausagefingers   85 Paladin 5.00 0.00 0.00 5.00 06/13/09
1120 Guiltyy   100 Paladin 178.00 50.00 0.00 128.00 10/11/14
1121 Jasson   105 Paladin 455.00 365.00 0.00 90.00 02/17/18
1122 Kreil   90 Paladin 513.00 397.00 0.00 116.00 11/05/11
1123 Treacherous   105 Paladin 65.00 0.00 -65.00 0.00 03/10/16
1124 Olthor   105 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 05/28/16
1125 Falkor   84 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 08/29/09
1126 Rolynholy   93 Paladin 3166.00 2932.00 0.00 234.00 05/26/12
1127 Thessiuss   90 Paladin 35.00 0.00 0.00 35.00 07/28/11
1128 Kiloon   85 Paladin 40.00 0.00 0.00 40.00 03/06/10
1129 Rolyn   95 Paladin 172.00 135.00 0.00 37.00 09/01/12
1130 Gawain   87 Paladin 19.00 0.00 0.00 19.00 10/08/11
1131 Tyrinion   95 Paladin 536.00 515.00 0.00 21.00 10/17/12
1132 Doramurx   105 Paladin 18661.00 16907.00 -203.00 1551.00 01/19/18
1133 Cylius   95 Paladin 325.00 85.00 0.00 240.00 11/03/12
1134 Luthernhamner   105 Paladin 20835.00 19395.00 -458.00 982.00 02/22/18
1135 Drefaen   90 Paladin 626.00 585.00 0.00 41.00 03/23/12
1136 Bamaden   93 Paladin 21.00 0.00 0.00 21.00 02/11/12
1137 Denodirt   105 Paladin 17.00 175.00 0.00 -158.00 12/01/17
1138 Faldibus   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
1139 Purexhale   105 Paladin 760.00 613.00 0.00 147.00 11/07/15
1140 Geoffeory   82 Paladin 24.00 0.00 0.00 24.00 11/14/09
1141 Pimm   105 Paladin 397.00 325.00 0.00 72.00 11/03/17
1142 Holix   105 Paladin 18.00 0.00 0.00 18.00 06/11/15
1143 Cenidlgon   105 Paladin 22.00 25.00 -9.00 -12.00 07/16/16
1144 Crusades   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1145 Shilhi   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
1146 Golaliel   105 Paladin 134.00 105.00 0.00 29.00 12/07/17
1147 Yellexin   94 Paladin 93.00 5.00 0.00 88.00 01/28/12
1148 Maheloas   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 03/05/11
1149 Feroxide   105 Paladin 12513.00 11198.00 -448.00 867.00 04/28/17
1150 Tempelton   95 Paladin 130.00 65.00 0.00 65.00 11/09/12
1151 Curator   85 Paladin 434.00 369.00 0.00 65.00 08/21/10
1152 Ribbitting   105 Paladin 9250.00 8449.00 -41.00 760.00 11/13/15
1153 Thornbury   76 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 04/04/09
1154 Mahku   90 Paladin 397.00 295.00 0.00 102.00 08/27/11
1155 Aarrg   80 Paladin 6.00 10.00 0.00 -4.00 06/26/10
1156 Splashed   105 Paladin 10.00 0.00 -1.00 9.00 10/07/16
1157 Lytebringer   105 Paladin 421.00 350.00 -3.00 68.00 02/02/18
1158 Cahnahan   85 Paladin 27.00 0.00 0.00 27.00 07/07/09
1159 Tico   100 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 08/16/13
1160 Rinvarien   90 Paladin 505.00 350.00 0.00 155.00 04/07/11
1161 Vallanor   85 Paladin 345.00 295.00 0.00 50.00 10/09/10
1162 Llaine   90 Paladin 68.00 5.00 0.00 63.00 03/12/11
1163 Olliee   100 Paladin 98.00 310.00 0.00 -212.00 04/18/14
1164 Vlendar   110 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 01/20/18
1165 Remdayen   95 Paladin 293.00 207.00 0.00 86.00 03/17/12
1166 Steave   85 Paladin 26.00 0.00 0.00 26.00 01/22/10
1167 Candara   82 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1168 Coreda   85 Paladin 178.00 95.00 0.00 83.00 01/22/10
1169 Josetta   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1170 Beamian   75 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1171 Thren   90 Paladin 31.00 10.00 0.00 21.00 10/29/11
1172 Magnesiium   105 Paladin 438.00 795.00 -1.00 -358.00 11/17/17
1173 Lalinla   86 Paladin 18.00 5.00 0.00 13.00 02/17/11
1174 Macebus   105 Paladin 4703.00 4120.00 -123.00 460.00 02/22/18
1175 Viric   100 Paladin 3190.00 2624.00 -20.00 546.00 02/14/14
1176 Slayinsin   105 Paladin 3242.00 2929.00 -265.00 48.00 12/28/17
1177 Pandrax   95 Paladin 303.00 248.00 0.00 55.00 08/24/12
1178 Kracku   90 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 03/18/11
1179 Darkenvoid   100 Paladin 5890.00 4614.00 -587.00 689.00 05/31/14
1180 Elcabongue   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
1181 Helicoprion   95 Paladin 11.00 5.00 0.00 6.00 01/27/12
1182 Chekakoch   90 Paladin 236.00 10.00 0.00 226.00 06/25/11
1183 Aololron   90 Paladin 20.00 5.00 0.00 15.00 11/05/11
1184 Cimderella   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1185 Shadowofarrow   90 Ranger 37.00 10.00 0.00 27.00 03/18/11
1186 Thulack   95 Ranger 604.00 415.00 0.00 189.00 09/01/12
1187 Joryn   95 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 10/06/12
1188 Steeleblade   85 Ranger 219.00 167.00 0.00 52.00 05/23/10
1189 Tinyfamilyguy   100 Ranger 1225.00 1125.00 0.00 100.00 04/04/13
1190 Borzak   87 Ranger 1.00 0.00 0.00 1.00 02/11/11
1191 Bolsa   78 Ranger 5.00 10.00 0.00 -5.00 03/27/09
1192 Drizzax   95 Ranger 58.00 0.00 0.00 58.00 10/10/12
1193 Mackeli   95 Ranger 1860.00 1665.00 0.00 195.00 10/12/12
1194 Tinyenea   100 Ranger 767.00 345.00 0.00 422.00 04/11/13
1195 Huevos   105 Ranger 20253.00 16467.00 -3500.00 286.00 02/15/18
1196 Beline   85 Ranger 26.00 0.00 0.00 26.00 02/20/10
1197 Kamil   90 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 09/17/11
1198 Robyyn   105 Ranger 278.00 1425.00 0.00 -1147.00 11/04/17
1199 Rahldoenn   105 Ranger 155.00 425.00 -19.00 -289.00 12/12/14
1200 Ratbo   105 Ranger 700.00 575.00 0.00 125.00 02/17/18
1201 Ehladia   105 Ranger 119.00 350.00 -22.00 -253.00 08/06/16
1202 Lendaas   82 Ranger 8.00 0.00 0.00 8.00 02/04/10
1203 Coltyy   105 Ranger 138.00 265.00 0.00 -127.00 01/13/18
1204 Shayshay   85 Ranger 167.00 30.00 0.00 137.00 06/19/10
1205 Sabwen   90 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 07/21/11
1206 Archery   105 Ranger 1924.00 1814.00 -56.00 54.00 08/18/16
1207 Vegajim   85 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 07/07/09
1208 Mundaukk   105 Ranger 64.00 50.00 -2.00 12.00 01/20/18
1209 Arkadius   100 Ranger 50.00 0.00 0.00 50.00 08/09/13
1210 Dionyan   90 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 09/22/11
1211 Toneknows   100 Ranger 81.00 150.00 -13.00 -82.00 06/28/14
1212 Willowflower   83 Ranger 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/09
1213 Fyrewulf   85 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 06/26/10
1214 Gregorious   86 Ranger 8.00 10.00 0.00 -2.00 03/31/11
1215 Ironboww   83 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
1216 Quickrelease   75 Ranger 17.00 30.00 0.00 -13.00 05/17/09
1217 Xtazz   100 Ranger 110.00 20.00 0.00 90.00 05/17/13
1218 Rangerkoa   90 Ranger 12.00 5.00 0.00 7.00 10/28/11
1219 Arigorne   105 Ranger 18.00 0.00 -16.00 2.00 11/17/16
1220 Scill   90 Ranger 20.00 10.00 0.00 10.00 03/05/11
1221 Daredilly   105 Ranger 1053.00 890.00 0.00 163.00 02/22/18
1222 Kevsaiyan   105 Ranger 16081.00 15016.00 -288.00 777.00 02/22/18
1223 Eldoranx   75 Ranger 25.00 20.00 0.00 5.00 04/11/09
1224 Wonnimeliga   90 Ranger 266.00 20.00 0.00 246.00 04/14/11
1225 Deadif   95 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
1226 Minisca   105 Ranger 22436.00 22245.00 -39.00 152.00 03/02/17
1227 Loofahh   105 Ranger 76.00 50.00 0.00 26.00 01/19/17
1228 Robgoaty   90 Ranger 600.00 505.00 0.00 95.00 10/07/11
1229 Lilpugs   105 Ranger 111.00 0.00 -86.00 25.00 02/24/17
1230 Ripslice   105 Ranger 103.00 20.00 -24.00 59.00 03/04/16
1231 Liel   85 Ranger 41.00 20.00 0.00 21.00 05/14/10
1232 Glail   90 Ranger 49.00 0.00 0.00 49.00 08/19/11
1233 Porgaern   105 Ranger 32.00 0.00 0.00 32.00 07/04/15
1234 Grogers   110 Ranger 50.00 110.00 0.00 -60.00 02/16/18
1235 Honoikazuchi   100 Ranger 31.00 0.00 0.00 31.00 01/17/14
1236 Moonshaduw   100 Ranger 319.00 515.00 -28.00 -224.00 11/20/14
1237 Aecheron   85 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 04/04/09
1238 Jinnus   105 Ranger 30.00 25.00 0.00 5.00 03/31/17
1239 Montreus   85 Ranger 184.00 79.00 0.00 105.00 09/05/10
1240 Zimm   95 Ranger 162.00 65.00 0.00 97.00 03/22/12
1241 Chompy   92 Ranger 0.00 0.00 0.00 0.00 01/07/12
1242 Leafslasher   85 Ranger 17.00 0.00 0.00 17.00 12/18/09
1243 Puluvil   85 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 07/02/10
1244 Vectors   105 Ranger 4604.00 4229.00 -133.00 242.00 12/03/15
1245 Citi   84 Ranger 71.00 20.00 0.00 51.00 04/02/10
1246 Vanadevi   80 Ranger 23.00 0.00 0.00 23.00 05/16/09
1247 Jexx   105 Ranger 96.00 0.00 -1.00 95.00 12/06/14
1248 Cheevaa   90 Ranger 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
1249 Danik   90 Ranger 182.00 50.00 0.00 132.00 08/26/11
1250 Relican   90 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
1251 Tigdar   90 Ranger 96.00 5.00 0.00 91.00 08/12/11
1252 Hhhuminda   81 Ranger 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1253 Mulila   105 Ranger 11703.00 10577.00 -173.00 953.00 02/22/18
1254 Kaladiann   90 Ranger 36.00 10.00 0.00 26.00 07/15/11
1255 Blackbird   100 Ranger 6041.00 5544.00 0.00 497.00 12/19/13
1256 Drogg   82 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1257 Eomir   105 Ranger 1128.00 925.00 -94.00 109.00 04/07/16
1258 Zlator   105 Ranger 85.00 0.00 0.00 85.00 12/16/16
1259 Kejeras   105 Ranger 1133.00 905.00 -20.00 208.00 07/17/15
1260 Nenile   90 Ranger 28.00 0.00 0.00 28.00 03/18/11
1261 Wray   90 Ranger 178.00 77.00 0.00 101.00 11/05/11
1262 Suppo   105 Ranger 822.00 2045.00 -28.00 -1251.00 10/07/16
1263 Caramare   88 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1264 Nisen   90 Ranger 85.00 26.00 0.00 59.00 07/02/11
1265 Mallorian   85 Ranger 10.00 10.00 0.00 0.00 05/09/09
1266 Eurleman   100 Ranger 75.00 10.00 0.00 65.00 03/29/13
1267 Shortey   89 Ranger 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
1268 Amigalander   105 Ranger 274.00 75.00 -124.00 75.00 07/08/17
1269 Iamlion   105 Ranger 1897.00 1620.00 -65.00 212.00 04/29/16
1270 Dunkee   90 Ranger 13.00 0.00 0.00 13.00 04/05/11
1271 Plastered   88 Ranger 16.00 0.00 0.00 16.00 04/23/11
1272 Darkiller   85 Ranger 40.00 0.00 0.00 40.00 02/06/10
1273 Chitum   105 Ranger 23.00 45.00 0.00 -22.00 07/15/16
1274 Arrowmail   80 Ranger 12.00 0.00 0.00 12.00 08/01/09
1275 Braccaus   80 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 06/05/09
1276 Rulolin   105 Ranger 21778.00 18767.00 -136.00 2875.00 02/22/18
1277 Tinvaren   95 Ranger 46.00 10.00 0.00 36.00 04/19/12
1278 Galgean   82 Ranger 4.00 10.00 0.00 -6.00 04/11/09
1279 Dylanc   100 Ranger 130.00 0.00 -11.00 119.00 08/23/14
1280 Plainswalker   105 Ranger 123.00 300.00 0.00 -177.00 08/04/17
1281 Sheetaker   85 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 05/27/10
1282 Loadingg   85 Ranger 13.00 0.00 0.00 13.00 03/06/10
1283 Williamtellx   105 Ranger 20.00 0.00 0.00 20.00 06/11/16
1284 Dilgarx   85 Ranger 56.00 10.00 0.00 46.00 06/11/10
1285 Wythern   90 Ranger 64.00 25.00 0.00 39.00 09/09/11
1286 Elrick   95 Ranger 10.00 0.00 0.00 10.00 05/17/12
1287 Rainja   1 Ranger 14.00 0.00 0.00 14.00 03/28/09
1288 Assassianx   78 Ranger 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/07/09
1289 Klovis   105 Ranger 43.00 0.00 0.00 43.00 02/09/18
1290 Typo   105 Ranger 29.00 0.00 0.00 29.00 01/05/17
1291 Kkurt   90 Ranger 13.00 0.00 0.00 13.00 12/04/10
1292 Harden   105 Ranger 4153.00 3590.00 -107.00 456.00 03/05/16
1293 Rangerboy   76 Ranger 30.00 21.00 0.00 9.00 07/31/09
1294 Teolil   100 Ranger 27.00 0.00 0.00 27.00 08/08/13
1295 Sanlene   85 Ranger 18.00 0.00 0.00 18.00 02/12/10
1296 Verce   110 Ranger 18.00 0.00 0.00 18.00 01/13/18
1297 Jalibran   105 Ranger 1385.00 1300.00 -33.00 52.00 08/07/15
1298 Bulaster   85 Ranger 8.00 10.00 0.00 -2.00 10/16/09
1299 Neveahi   100 Ranger 510.00 200.00 -400.00 -90.00 09/05/14
1300 Aroidan   88 Ranger 177.00 125.00 0.00 52.00 12/10/10
1301 Aliese   90 Ranger 137.00 55.00 0.00 82.00 10/29/11
1302 Garern   85 Ranger 5.00 0.00 0.00 5.00 12/03/10
1303 Kenween   100 Ranger 87.00 125.00 -3.00 -41.00 09/05/14
1304 Nebuchadnezzarr   105 Ranger 73.00 0.00 -19.00 54.00 05/04/17
1305 Nellis   82 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/09
1306 Rizar   105 Ranger 442.00 480.00 -1.00 -39.00 04/21/17
1307 Daevik   105 Ranger 149.00 0.00 -66.00 83.00 08/31/17
1308 Landail   105 Ranger 39.00 50.00 -23.00 -34.00 11/28/14
1309 Lazagahal   81 Ranger 188.00 95.00 0.00 93.00 10/09/10
1310 Blazetip   80 Ranger 4.00 0.00 0.00 4.00 07/03/10
1311 Pamidhobie   105 Ranger 848.00 625.00 -326.00 -103.00 02/16/17
1312 Conos &nbs