Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
2 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
3 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
4 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
5 Kleffnote   109 Bard 53.00 105.00 0.00 -52.00 05/05/18
6 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
7 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
8 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
9 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
10 Taurato   110 Bard 36.00 0.00 -25.00 11.00 10/11/18
11 Placedo   77 Bard 31.00 20.00 0.00 11.00 10/10/09
12 Aegile   105 Bard 1130.00 575.00 -1.00 554.00 06/30/17
13 Yoscorio   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 06/04/11
14 Epitheton   110 Bard 41.00 0.00 0.00 41.00 06/02/18
15 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
16 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
17 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
18 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
19 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
20 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
21 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
22 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
23 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
24 Songfin   95 Bard 25.00 25.00 0.00 0.00 06/21/12
25 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
26 Bumfoot   110 Bard 361.00 525.00 -8.00 -172.00 10/13/18
27 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
28 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
29 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
30 Scorneternity   110 Bard 74.00 0.00 0.00 74.00 07/28/18
31 Dyanu   110 Bard 483.00 535.00 0.00 -52.00 09/22/18
32 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
33 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
34 Soylent   110 Bard 481.00 0.00 -11.00 470.00 08/24/18
35 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
36 Coronae   105 Bard 2398.00 1869.00 -91.00 438.00 04/09/16
37 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
38 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
39 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
40 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
41 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
42 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
43 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
44 Juukeboxx   110 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 08/16/18
45 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
46 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
47 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
48 Pulzatrain   107 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/18
49 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
50 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
51 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
52 Zendikar   105 Bard 528.00 990.00 0.00 -462.00 08/18/18
53 Niell   105 Bard 570.00 1135.00 -125.00 -690.00 06/17/17
54 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
55 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
56 Kraxus   100 Bard 1294.00 675.00 -569.00 50.00 12/18/14
57 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
58 Omaggio   110 Bard 148.00 150.00 0.00 -2.00 08/02/18
59 Tibb   100 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 02/01/13
60 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
61 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
62 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
63 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
64 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
65 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
66 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
67 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
68 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
69 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
70 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
71 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
72 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
73 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
74 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
75 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
76 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
77 Kulitta   105 Bard 518.00 546.00 0.00 -28.00 05/10/18
78 Vesagran   105 Bard 111.00 0.00 -28.00 83.00 01/28/16
79 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
80 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
81 Presiss   105 Bard 49.00 0.00 0.00 49.00 09/30/17
82 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
83 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
84 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
85 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
86 Vaniddar   110 Bard 64.00 25.00 0.00 39.00 08/03/18
87 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
88 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
89 Primax   110 Bard 22.00 50.00 0.00 -28.00 09/01/18
90 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
91 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
92 Djeggz   105 Bard 199.00 1425.00 -21.00 -1247.00 10/27/17
93 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
94 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
95 Isabo   106 Bard 58.00 0.00 0.00 58.00 01/13/18
96 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
97 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
98 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
99 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
100 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
101 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
102 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
103 Zested   105 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 07/12/18
104 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
105 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
106 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
107 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
108 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
109 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
110 Wenry   105 Bard 295.00 150.00 0.00 145.00 03/31/18
111 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
112 Devdog   105 Bard 749.00 185.00 -46.00 518.00 06/02/16
113 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
114 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
115 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
116 Tradewinds   95 Bard 188.00 125.00 0.00 63.00 05/11/12
117 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
118 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
119 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
120 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
121 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
122 Chancho   109 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/07/18
123 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
124 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
125 Stratt   110 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 10/13/18
126 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
127 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
128 Reyek   105 Bard 13448.00 12218.00 -156.00 1074.00 10/13/18
129 Hawrlee   105 Bard 1268.00 1790.00 -132.00 -654.00 10/13/18
130 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
131 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
132 Darkweber   110 Beastlord 192.00 55.00 0.00 137.00 10/13/18
133 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
134 Roadwarriorr   105 Beastlord 6.00 0.00 -6.00 0.00 06/21/18
135 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
136 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
137 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
138 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
139 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
140 Tsoquo   110 Beastlord 16.00 75.00 0.00 -59.00 06/01/18
141 Zokais   105 Beastlord 42.00 50.00 0.00 -8.00 05/19/18
142 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
143 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
144 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
145 Teranis   105 Beastlord 96.00 125.00 0.00 -29.00 07/13/17
146 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
147 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
148 Devlynsyde   105 Beastlord 492.00 325.00 -27.00 140.00 06/03/17
149 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
150 Brehm   110 Beastlord 30.00 10.00 0.00 20.00 04/06/18
151 Iribabh   110 Beastlord 339.00 500.00 -13.00 -174.00 10/12/18
152 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
153 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
154 Krezan   105 Beastlord 191.00 0.00 -46.00 145.00 05/12/18
155 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
156 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
157 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
158 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
159 Poddo   105 Beastlord 17383.00 16724.00 -105.00 554.00 10/13/18
160 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
161 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
162 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
163 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
164 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
165 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
166 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
167 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
168 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
169 Stingray   110 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 05/31/18
170 Clawfin   105 Beastlord 55.00 100.00 0.00 -45.00 06/30/17
171 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
172 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
173 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
174 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
175 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
176 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
177 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
178 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
179 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
180 Alcapwn   110 Beastlord 157.00 0.00 -9.00 148.00 04/06/18
181 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
182 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
183 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
184 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
185 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
186 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
187 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
188 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
189 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
190 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
191 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
192 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
193 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
194 Palmy   110 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
195 Dulcy   105 Beastlord 8343.00 6545.00 -1.00 1797.00 10/12/18
196 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
197 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
198 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
199 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
200 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
201 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
202 Bumkus   105 Beastlord 8857.00 7295.00 -80.00 1482.00 10/13/18
203 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
204 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
205 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
206 Rootdigger   105 Beastlord 848.00 1325.00 -78.00 -555.00 10/26/17
207 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
208 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
209 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
210 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
211 Paruaa   105 Beastlord 5326.00 4772.00 -39.00 515.00 10/04/18
212 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
213 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
214 Airakka   110 Beastlord 93.00 0.00 -17.00 76.00 10/12/18
215 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
216 Fuzzbuster   105 Beastlord 141.00 110.00 -28.00 3.00 07/06/18
217 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
218 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
219 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
220 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
221 Animist   110 Beastlord 19.00 50.00 0.00 -31.00 03/17/18
222 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
223 Pimax   110 Beastlord 84.00 175.00 0.00 -91.00 10/13/18
224 Jolsh   110 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/18/18
225 Exbeast   105 Beastlord 4117.00 3410.00 -26.00 681.00 09/07/18
226 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
227 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
228 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
229 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
230 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
231 Culoo   110 Berserker 19.00 0.00 0.00 19.00 07/27/18
232 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
233 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
234 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
235 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
236 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
237 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
238 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
239 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
240 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
241 Krayzee   110 Berserker 98.00 50.00 0.00 48.00 08/04/18
242 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
243 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
244 Dawgon   110 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
245 Krinni   105 Berserker 4067.00 3407.00 -41.00 619.00 09/28/18
246 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
247 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
248 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
249 Ungato   105 Berserker 183.00 150.00 -127.00 -94.00 07/15/16
250 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
251 Panthro   105 Berserker 481.00 340.00 -17.00 124.00 03/25/17
252 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
253 Gnomemasher   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
254 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
255 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
256 Fyrocious   110 Berserker 61.00 0.00 0.00 61.00 10/06/18
257 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
258 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
259 Exzerker   110 Berserker 1117.00 657.00 -28.00 432.00 10/13/18
260 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
261 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
262 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
263 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
264 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
265 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
266 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
267 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
268 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
269 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
270 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
271 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
272 Slasherz   109 Berserker 170.00 325.00 0.00 -155.00 02/03/18
273 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
274 Rinamor   105 Berserker 4525.00 3660.00 -88.00 777.00 09/06/18
275 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
276 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
277 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
278 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
279 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
280 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
281 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
282 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
283 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
284 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
285 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
286 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
287 Rokgri   110 Berserker 8.00 0.00 -6.00 2.00 09/15/18
288 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
289 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
290 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
291 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
292 Jozerk   105 Berserker 73.00 0.00 0.00 73.00 01/20/18
293 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
294 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
295 Tantrom   105 Berserker 320.00 350.00 0.00 -30.00 08/18/17
296 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
297 Healxp   105 Berserker 519.00 475.00 0.00 44.00 03/24/18
298 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
299 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
300 Tinyzerk   105 Berserker 2838.00 2721.00 -7.00 110.00 08/23/18
301 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
302 Psychomantis   105 Berserker 277.00 0.00 -29.00 248.00 06/09/17
303 Basilizk   105 Berserker 991.00 325.00 -25.00 641.00 10/13/18
304 Vorpalx   105 Berserker 6516.00 4015.00 -2504.00 -3.00 12/03/15
305 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
306 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
307 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
308 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
309 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
310 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
311 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
312 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
313 Absolutt   110 Berserker 220.00 325.00 0.00 -105.00 06/15/18
314 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
315 Kazmin   105 Berserker 5217.00 4781.00 -59.00 377.00 07/06/18
316 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
317 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
318 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
319 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
320 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
321 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
322 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
323 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
324 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
325 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
326 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
327 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
328 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
329 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
330 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
331 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
332 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
333 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
334 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
335 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
336 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
337 Alorra   105 Cleric 3773.00 3542.00 0.00 231.00 03/03/18
338 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
339 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
340 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
341 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
342 Crupp   105 Cleric 907.00 782.00 -85.00 40.00 03/01/18
343 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
344 Kelssie   105 Cleric 937.00 575.00 0.00 362.00 03/15/18
345 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
346 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
347 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
348 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
349 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
350 Darkdino   100 Cleric 44.00 0.00 0.00 44.00 08/31/13
351 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
352 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
353 Riccoo   105 Cleric 199.00 0.00 -171.00 28.00 03/08/18
354 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
355 Azaria   110 Cleric 292.00 25.00 0.00 267.00 07/21/18
356 Buddley   105 Cleric 177.00 0.00 0.00 177.00 02/14/15
357 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
358 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
359 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
360 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
361 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
362 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
363 Exilesbane   105 Cleric 63.00 75.00 0.00 -12.00 08/11/18
364 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
365 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
366 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
367 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
368 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
369 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
370 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
371 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
372 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
373 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
374 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
375 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
376 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
377 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
378 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
379 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
380 Jumvapace   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 09/27/14
381 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
382 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
383 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
384 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
385 Zenniexx   110 Cleric 183.00 75.00 0.00 108.00 10/11/18
386 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
387 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
388 Harmoniey   110 Cleric 92.00 0.00 0.00 92.00 05/26/18
389 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
390 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
391 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
392 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
393 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
394 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
395 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
396 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
397 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
398 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
399 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
400 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
401 Farzi   110 Cleric 11.00 0.00 -11.00 0.00 06/08/18
402 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
403 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
404 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
405 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
406 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
407 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
408 Dokhopper   105 Cleric 4106.00 3937.00 -3.00 166.00 10/13/18
409 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
410 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
411 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
412 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
413 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
414 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
415 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
416 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
417 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
418 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
419 Faithanna   109 Cleric 88.00 0.00 0.00 88.00 10/12/18
420 Scornlife   105 Cleric 153.00 5.00 0.00 148.00 03/30/18
421 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
422 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
423 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
424 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
425 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
426 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
427 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
428 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
429 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
430 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
431 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
432 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
433 Higheels   100 Cleric 3861.00 3359.00 -32.00 470.00 12/18/14
434 Ladydianna   105 Cleric 774.00 625.00 -8.00 141.00 10/13/18
435 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
436 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
437 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
438 Winari   110 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 08/30/18
439 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
440 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
441 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
442 Furro   105 Cleric 35809.00 15341.00 0.00 20468.00 10/13/18
443 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
444 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
445 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
446 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
447 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
448 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
449 Dimerall   105 Cleric 14623.00 13422.00 -33.00 1168.00 10/12/18
450 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
451 Dynara   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 09/01/18
452 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
453 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
454 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
455 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
456 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
457 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
458 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
459 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
460 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
461 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
462 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
463 Scorndeath   105 Cleric 119.00 15.00 0.00 104.00 03/22/18
464 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
465 Mildaria   105 Cleric 12119.00 9233.00 -335.00 2551.00 09/29/18
466 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
467 Windreaper   105 Cleric 18384.00 14719.00 -79.00 3586.00 10/13/18
468 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
469 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
470 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
471 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
472 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
473 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
474 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
475 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
476 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
477 Wendere   85 Cleric 29.00 10.00 0.00 19.00 06/26/10
478 Aeudarx   110 Cleric 59.00 50.00 0.00 9.00 06/07/18
479 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
480 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
481 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
482 Drogbless   105 Cleric 2864.00 1352.00 -146.00 1366.00 07/27/18
483 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
484 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
485 Sweetni   79 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 08/01/09
486 Freakster   105 Cleric 107.00 0.00 0.00 107.00 03/22/18
487 Boujee   110 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 07/06/18
488 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
489 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
490 Trolbiterr   105 Cleric 12278.00 6054.00 -5175.00 1049.00 09/08/18
491 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
492 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
493 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
494 Thraxxia   105 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 07/06/18
495 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
496 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
497 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
498 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
499 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
500 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
501 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
502 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
503 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
504 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
505 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
506 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
507 Aiyven   109 Cleric 66.00 100.00 0.00 -34.00 06/14/18
508 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
509 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
510 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
511 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
512 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
513 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
514 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
515 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
516 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
517 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
518 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
519 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
520 Kianara   105 Druid 8822.00 8552.00 -177.00 93.00 10/11/18
521 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
522 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
523 Ladidah   80 Druid 6.00 20.00 0.00 -14.00 05/02/09
524 Ghanda   105 Druid 8194.00 7439.00 -9.00 746.00 10/13/18
525 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
526 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
527 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
528 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
529 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
530 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
531 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
532 Goet   105 Druid 2160.00 1826.00 0.00 334.00 04/14/17
533 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
534 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
535 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
536 Drugas   110 Druid 815.00 610.00 -1.00 204.00 09/29/18
537 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
538 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
539 Jimech   105 Druid 302.00 250.00 0.00 52.00 10/12/18
540 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
541 Dimbly   105 Druid 30042.00 22563.00 -61.00 7418.00 10/13/18
542 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
543 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
544 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
545 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
546 Nellixx   105 Druid 7343.00 2769.00 -3104.00 1470.00 09/17/16
547 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
548 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
549 Nuttann   105 Druid 17620.00 6714.00 -43.00 10863.00 09/29/18
550 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
551 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
552 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
553 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
554 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
555 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
556 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
557 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
558 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
559 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
560 Zeare   110 Druid 59.00 50.00 0.00 9.00 10/04/18
561 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
562 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
563 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
564 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
565 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
566 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
567 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
568 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
569 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
570 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
571 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
572 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
573 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
574 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
575 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
576 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
577 Neckross   110 Druid 33.00 0.00 0.00 33.00 10/13/18
578 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
579 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
580 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
581 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
582 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
583 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
584 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
585 Drmeow   105 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 07/28/18
586 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
587 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
588 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
589 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
590 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
591 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
592 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
593 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
594 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
595 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
596 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
597 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
598 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
599 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
600 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
601 Aeaan   110 Druid 99.00 20.00 0.00 79.00 07/21/18
602 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
603 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
604 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
605 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
606 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
607 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
608 Swen   105 Druid 3998.00 2595.00 -66.00 1337.00 10/12/18
609 Quazzi   108 Druid 159.00 100.00 -9.00 50.00 05/26/18
610 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
611 Karric   105 Druid 829.00 550.00 -13.00 266.00 02/16/17
612 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
613 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
614 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
615 Gullivaer   105 Druid 1201.00 2236.00 -22.00 -1057.00 11/10/17
616 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
617 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
618 Avio   110 Enchanter 8.00 0.00 -2.00 6.00 09/15/18
619 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
620 Yeomsa   110 Enchanter 185.00 50.00 0.00 135.00 04/21/18
621 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
622 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
623 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
624 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
625 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
626 Alannaa   110 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/18
627 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
628 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
629 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
630 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
631 Nogshale   110 Enchanter 454.00 275.00 -1.00 178.00 05/24/18
632 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
633 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
634 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
635 Cymrilx   110 Enchanter 252.00 0.00 0.00 252.00 06/15/18
636 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
637 Skythefox   109 Enchanter 34.00 0.00 0.00 34.00 10/13/18
638 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
639 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
640 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
641 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
642 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
643 Kraniyum   105 Enchanter 84.00 225.00 0.00 -141.00 10/05/18
644 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
645 Gruesula   105 Enchanter 12336.00 8957.00 -380.00 2999.00 10/13/18
646 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
647 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
648 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
649 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
650 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
651 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
652 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
653 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
654 Chamus   105 Enchanter 120.00 435.00 0.00 -315.00 08/13/16
655 Succuba   90 Enchanter 6.00 0.00 0.00 6.00 09/29/11
656 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
657 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
658 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
659 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
660 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
661 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
662 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
663 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
664 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
665 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
666 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
667 Maym   110 Enchanter 250.00 150.00 0.00 100.00 03/22/18
668 Sylphan   105 Enchanter 5995.00 4128.00 -110.00 1757.00 05/03/18
669 Bundi   105 Enchanter 2976.00 1597.00 -1370.00 9.00 10/04/18
670 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
671 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
672 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
673 Aladenya   85 Enchanter 47.00 10.00 0.00 37.00 05/01/10
674 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
675 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
676 Eyegora   105 Enchanter 7140.00 4674.00 -2051.00 415.00 02/02/18
677 Savack   105 Enchanter 11459.00 10589.00 -410.00 460.00 04/05/18
678 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
679 Jamazing   105 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 08/05/17
680 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
681 Brellontis   105 Enchanter 231.00 440.00 0.00 -209.00 09/23/17
682 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
683 Lonye   110 Enchanter 16.00 110.00 0.00 -94.00 06/01/18
684 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
685 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
686 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7866.00 6788.00 -262.00 816.00 09/28/18
687 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
688 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
689 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
690 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
691 Faldyarr   109 Enchanter 656.00 500.00 -1.00 155.00 10/13/18
692 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
693 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
694 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
695 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
696 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
697 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
698 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
699 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
700 Izaeldore   85 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 10/10/09
701 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
702 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
703 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
704 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
705 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
706 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
707 Vandaydar   85 Enchanter 46.00 0.00 0.00 46.00 06/24/10
708 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
709 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
710 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
711 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
712 Larg   105 Enchanter 383.00 0.00 -14.00 369.00 06/01/18
713 Landaru   105 Enchanter 16232.00 14479.00 -147.00 1606.00 10/06/18
714 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
715 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
716 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
717 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
718 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
719 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
720 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
721 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
722 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
723 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
724 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
725 Canneto   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/18/10
726 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
727 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
728 Wenlain   105 Magician 432.00 430.00 -223.00 -221.00 06/17/17
729 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
730 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
731 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
732 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
733 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
734 Fizzlekings   105 Magician 298.00 175.00 -35.00 88.00 09/07/18
735 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
736 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
737 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
738 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
739 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
740 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
741 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
742 Lanadar   105 Magician 4126.00 2860.00 -39.00 1227.00 10/12/18
743 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
744 Hakosem   110 Magician 22.00 0.00 0.00 22.00 08/31/18
745 Cortina   105 Magician 295.00 0.00 -47.00 248.00 02/24/17
746 Cargagin   95 Magician 123.00 40.00 0.00 83.00 10/04/12
747 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
748 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
749 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
750 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
751 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
752 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
753 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
754 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
755 Ttroubble   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
756 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
757 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
758 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
759 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
760 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
761 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
762 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
763 Ryino   110 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 03/24/18
764 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
765 Zisti   105 Magician 99.00 0.00 -99.00 0.00 02/06/16
766 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
767 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
768 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
769 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
770 Gemmedsoul   105 Magician 80.00 0.00 -65.00 15.00 02/04/16
771 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
772 Goddes   105 Magician 114.00 225.00 0.00 -111.00 02/24/18
773 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
774 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
775 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
776 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
777 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
778 Eeline   105 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 08/17/18
779 Idaran   105 Magician 6249.00 5705.00 -210.00 334.00 08/30/18
780 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
781 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
782 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
783 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
784 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
785 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
786 Finblast   107 Magician 42.00 50.00 0.00 -8.00 04/20/18
787 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
788 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
789 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
790 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
791 Tinkz   110 Magician 954.00 321.00 -8.00 625.00 08/03/18
792 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
793 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
794 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
795 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
796 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
797 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
798 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
799 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
800 Kineely   105 Magician 736.00 1325.00 0.00 -589.00 08/24/18
801 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
802 Hrothgarr   84 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 08/22/09
803 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
804 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
805 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
806 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
807 Giggi   109 Magician 201.00 350.00 0.00 -149.00 10/12/18
808 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
809 Drokaten   106 Magician 159.00 600.00 -5.00 -446.00 10/04/18
810 Johjoh   105 Magician 914.00 854.00 0.00 60.00 11/04/16
811 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
812 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
813 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
814 Veliz   109 Magician 186.00 85.00 0.00 101.00 04/19/18
815 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
816 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
817 Squiles   105 Magician 5579.00 3171.00 -2254.00 154.00 06/28/18
818 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
819 Saiadan   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 12/11/10
820 Sostenes   105 Magician 40.00 0.00 -1.00 39.00 12/10/16
821 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
822 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
823 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
824 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
825 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
826 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
827 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
828 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
829 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
830 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
831 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
832 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
833 Taeryn   105 Magician 224.00 25.00 0.00 199.00 07/23/15
834 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
835 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
836 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
837 Elrodx   100 Magician 346.00 315.00 -50.00 -19.00 01/11/14
838 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
839 Kraker   90 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/11
840 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
841 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
842 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
843 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
844 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
845 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
846 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
847 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
848 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
849 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
850 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
851 Marquele   110 Magician 49.00 0.00 0.00 49.00 06/22/18
852 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
853 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
854 Remslaren   105 Magician 1579.00 1443.00 -16.00 120.00 10/12/18
855 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
856 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
857 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
858 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
859 Romen   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
860 Vendess   110 Magician 38.00 0.00 0.00 38.00 06/02/18
861 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
862 Pyritex   105 Magician 90.00 150.00 0.00 -60.00 10/11/18
863 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
864 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
865 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
866 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
867 Jonasin   110 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 05/31/18
868 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
869 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
870 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
871 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
872 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
873 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
874 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
875 Syco   105 Magician 4073.00 3649.00 -165.00 259.00 09/20/18
876 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
877 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
878 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
879 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
880 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
881 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
882 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
883 Itybitty   105 Magician 14.00 0.00 -13.00 1.00 02/26/16
884 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
885 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
886 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
887 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
888 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
889 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
890 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
891 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
892 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
893 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
894 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
895 Yeze   110 Magician 1140.00 627.00 -19.00 494.00 09/22/18
896 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
897 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
898 Marsmage   105 Magician 7356.00 6997.00 -132.00 227.00 07/06/18
899 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
900 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
901 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
902 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
903 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
904 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
905 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
906 Telemacus   110 Magician 43.00 125.00 0.00 -82.00 09/15/18
907 Ehlana   105 Magician 7574.00 6965.00 -127.00 482.00 07/28/18
908 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
909 Rasrn   85 Monk 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
910 Talick   100 Monk 4029.00 3311.00 -45.00 673.00 06/07/14
911 Riazo   105 Monk 497.00 350.00 -12.00 135.00 01/29/16
912 Redraynex   105 Monk 3074.00 2369.00 -122.00 583.00 06/06/15
913 Grimlaken   100 Monk 242.00 400.00 0.00 -158.00 04/12/14
914 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
915 Danain   90 Monk 1749.00 1316.00 0.00 433.00 09/09/11
916 Ownlei   110 Monk 516.00 400.00 0.00 116.00 10/13/18
917 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
918 Viga   105 Monk 184.00 650.00 -21.00 -487.00 01/28/17
919 Tokey   105 Monk 244.00 225.00 -19.00 0.00 08/07/15
920 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
921 Mushuu   105 Monk 60.00 275.00 0.00 -215.00 08/10/17
922 Arrigato   85 Monk 27.00 10.00 0.00 17.00 03/19/10
923 Sareaeg   100 Monk 30.00 25.00 0.00 5.00 04/11/14
924 Snakein   105 Monk 15143.00 9670.00 -2886.00 2587.00 08/26/17
925 Whistlefists   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
926 Khaosclaw   105 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 06/30/16
927 Ghesus   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/11/09
928 Whopu   90 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
929 Monksar   100 Monk 56.00 100.00 -9.00 -53.00 12/05/14
930 Glower   90 Monk 573.00 515.00 0.00 58.00 02/11/11
931 Lubstopull   90 Monk 379.00 348.00 0.00 31.00 12/02/10
932 Velociraptor   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 03/12/10
933 Gutcha   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
934 Manual   85 Monk 1183.00 915.00 0.00 268.00 08/08/10
935 Jube   95 Monk 568.00 485.00 0.00 83.00 07/26/12
936 Xotox   105 Monk 167.00 275.00 0.00 -108.00 06/29/17
937 Lkorsis   100 Monk 274.00 50.00 0.00 224.00 02/28/13
938 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
939 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
940 Casansisu   85 Monk 73.00 10.00 0.00 63.00 09/18/10
941 Rydah   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/26/10
942 Zazzoo   105 Monk 647.00 510.00 -45.00 92.00 11/11/16
943 Froakmaster   105 Monk 87.00 200.00 0.00 -113.00 01/05/17
944 Sotosan   85 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 05/08/10
945 Kikkyu   86 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 04/12/11
946 Zensoril   78 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 04/04/09
947 Serakk   100 Monk 221.00 125.00 -10.00 86.00 10/25/14
948 Sidmoneyb   85 Monk 239.00 165.00 0.00 74.00 06/18/10
949 Falling   105 Monk 1296.00 1578.00 -29.00 -311.00 09/01/18
950 Modrieth   76 Monk 6.00 10.00 0.00 -4.00 05/02/09
951 Buddamonk   91 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
952 Torak   105 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 07/15/17
953 Remiel   82 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 06/26/10
954 Kongfushis   105 Monk 390.00 350.00 0.00 40.00 09/27/18
955 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
956 Lanjin   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
957 Valik   105 Monk 1408.00 1255.00 -35.00 118.00 10/15/16
958 Muayx   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 01/29/11
959 Fleeterx   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
960 Psymon   90 Monk 38.00 0.00 0.00 38.00 09/22/11
961 Isengarx   90 Monk 242.00 170.00 0.00 72.00 06/05/11
962 Ascherr   105 Monk 55.00 0.00 0.00 55.00 04/15/17
963 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
964 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
965 Meelad   80 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 07/30/09
966 Kikster   86 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/10/11
967 Ihurt   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
968 Prolific   95 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 05/05/12
969 Befour   84 Monk 45.00 40.00 0.00 5.00 08/29/09
970 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
971 Lisard   105 Monk 7704.00 7551.00 -46.00 107.00 06/16/18
972 Vengax   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 08/14/10
973 Gorereaperx   85 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
974 Tarpon   90 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 04/05/11
975 Ccup   90 Monk 17.00 10.00 0.00 7.00 04/02/11
976 Rohsham   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/09
977 Grassee   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
978 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
979 Corolee   105 Monk 51.00 25.00 -12.00 14.00 03/24/16
980 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
981 Adobo   105 Monk 502.00 170.00 -14.00 318.00 01/16/15
982 Madpullz   85 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/09/10
983 Baider   105 Monk 32.00 0.00 -30.00 2.00 01/16/15
984 Daltonn   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
985 Szrarzs   100 Monk 1619.00 1448.00 -91.00 80.00 07/11/14
986 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
987 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
988 Sztiz   79 Monk 46.00 10.00 0.00 36.00 10/01/09
989 Zebthil   108 Monk 44.00 0.00 0.00 44.00 07/28/18
990 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
991 Szarlok   75 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/05/09
992 Moufette   90 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/11
993 Ripnrun   105 Monk 617.00 1090.00 -1.00 -474.00 06/07/18
994 Tanick   100 Monk 263.00 205.00 0.00 58.00 03/01/13
995 Chowleeex   105 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/30/16
996 Charkoraz   82 Monk 44.00 29.00 0.00 15.00 09/03/09
997 Mten   105 Monk 13545.00 12661.00 -719.00 165.00 10/06/18
998 Punches   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 06/26/10
999 Carramrodz   110 Monk 40.00 0.00 0.00 40.00 04/26/18
1000 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
1001 Gotter   95 Monk 60.00 20.00 0.00 40.00 06/27/12
1002 Klar   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/08/10
1003 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
1004 Wongfeihun   85 Monk 12.00 10.00 0.00 2.00 08/15/09
1005 Omonn   95 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 02/18/12
1006 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
1007 Majox   85 Monk 333.00 30.00 0.00 303.00 10/08/10
1008 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
1009 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
1010 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
1011 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1012 Oruatyrim   105 Monk 15774.00 14374.00 -202.00 1198.00 08/31/18
1013 Vulvana   105 Monk 8763.00 8228.00 -22.00 513.00 10/13/18
1014 Zangoose   93 Monk 29.00 20.00 0.00 9.00 06/13/12
1015 Crighton   110 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 07/28/18
1016 Shorin   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 04/08/11
1017 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
1018 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
1019 Tszu   90 Monk 304.00 15.00 0.00 289.00 09/30/11
1020 Terri   85 Monk 9.00 10.00 0.00 -1.00 09/11/10
1021 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
1022 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
1023 Sibrav   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
1024 Sukari   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/25/11
1025 Billius   90 Monk 487.00 265.00 0.00 222.00 09/29/11
1026 Gibakor   86 Monk 7.00 10.00 0.00 -3.00 01/27/11
1027 Sokon   100 Monk 283.00 233.00 0.00 50.00 08/08/13
1028 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
1029 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
1030 Sire   100 Monk 1512.00 1534.00 -9.00 -31.00 02/13/14
1031 Tyranosawr   105 Monk 9268.00 9096.00 -19.00 153.00 10/13/18
1032 Anji   106 Monk 90.00 0.00 -1.00 89.00 04/07/18
1033 Ssarik   79 Monk 95.00 96.00 0.00 -1.00 12/12/09
1034 Dondogo   82 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
1035 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
1036 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
1037 Husalah   81 Monk 14.00 10.00 0.00 4.00 09/27/09
1038 Maken   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 03/28/09
1039 Khorriz   105 Monk 4360.00 3451.00 -157.00 752.00 10/11/18
1040 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
1041 Gunz   100 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 10/10/13
1042 Xarlass   105 Monk 1641.00 1150.00 -2.00 489.00 05/14/15
1043 Xamis   85 Monk 66.00 0.00 0.00 66.00 04/22/10
1044 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
1045 Quicktail   105 Monk 541.00 420.00 -10.00 111.00 07/21/18
1046 Gwenni   105 Monk 107.00 175.00 0.00 -68.00 02/16/17
1047 Dragkin   85 Monk 30.00 0.00 0.00 30.00 10/09/10
1048 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
1049 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
1050 Kaio   75 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/31/09
1051 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
1052 Ggrimm   95 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 09/12/12
1053 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
1054 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
1055 Skunks   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 04/04/09
1056 Wrekka   100 Monk 580.00 250.00 -17.00 313.00 11/15/14
1057 Guccio   85 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 05/29/10
1058 Quickburn   105 Necromancer 5812.00 5216.00 -405.00 191.00 03/10/17
1059 Draxx   105 Necromancer 453.00 360.00 -19.00 74.00 10/12/18
1060 Tasli   95 Necromancer 18.00 0.00 0.00 18.00 09/14/12
1061 Causttic   110 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 07/19/18
1062 Inri   105 Necromancer 26.00 125.00 0.00 -99.00 02/22/18
1063 Cyaafter   87 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 04/07/11
1064 Ormil   78 Necromancer 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/20/09
1065 Bdellium   82 Necromancer 14.00 0.00 0.00 14.00 10/01/09
1066 Flytrap   76 Necromancer 15.00 30.00 0.00 -15.00 04/25/09
1067 Eumrien   100 Necromancer 1950.00 1948.00 -10.00 -8.00 07/05/14
1068 Gonetosee   105 Necromancer 211.00 35.00 -48.00 128.00 05/27/17
1069 Drist   81 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
1070 Albitor   105 Necromancer 736.00 625.00 0.00 111.00 08/22/15
1071 Adversary   105 Necromancer 68.00 100.00 0.00 -32.00 11/18/17
1072 Deadwidow   80 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/06/09
1073 Nosferatuu   85 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1074 Scoville   105 Necromancer 1430.00 605.00 -562.00 263.00 10/08/15
1075 Cattz   90 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 04/21/11
1076 Uelno   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/07/11
1077 Baconrider   100 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/12/14
1078 Choked   110 Necromancer 37.00 0.00 0.00 37.00 06/02/18
1079 Ldarkk   86 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 10/29/11
1080 Ssilos   85 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 05/02/09
1081 Deastrocdor   105 Necromancer 41.00 275.00 0.00 -234.00 09/08/18
1082 Azorin   90 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1083 Taein   105 Necromancer 35.00 0.00 0.00 35.00 03/16/18
1084 Nten   105 Necromancer 2047.00 2125.00 -681.00 -759.00 10/20/16
1085 Flabern   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
1086 Loophur   90 Necromancer 201.00 65.00 0.00 136.00 04/09/11
1087 Jukenn   87 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 04/05/11
1088 Tate   90 Necromancer 318.00 145.00 0.00 173.00 08/06/11
1089 Whitestripe   110 Necromancer 1189.00 650.00 -5.00 534.00 10/06/18
1090 Bohndan   85 Necromancer 11.00 20.00 0.00 -9.00 05/01/10
1091 Souldrainer   90 Necromancer 37.00 10.00 0.00 27.00 11/12/10
1092 Ellipsis   85 Necromancer 47.00 20.00 0.00 27.00 07/30/10
1093 Axziritha   95 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/29/12
1094 Evilbeauty   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
1095 Alisster   85 Necromancer 53.00 20.00 0.00 33.00 07/29/10
1096 Twitcher   95 Necromancer 123.00 0.00 0.00 123.00 08/19/12
1097 Axany   105 Necromancer 73.00 350.00 0.00 -277.00 12/30/16
1098 Deija   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 08/26/10
1099 Veri   95 Necromancer 1052.00 937.00 0.00 115.00 05/26/12
1100 Arikron   85 Necromancer 39.00 0.00 0.00 39.00 07/24/10
1101 Venym   100 Necromancer 191.00 50.00 -4.00 137.00 08/28/14
1102 Rosemarys   107 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 10/13/18
1103 Zeflmax   100 Necromancer 15.00 20.00 0.00 -5.00 10/03/13
1104 Reccoo   105 Necromancer 3383.00 1560.00 -720.00 1103.00 10/12/18
1105 Gaibraik   105 Necromancer 29.00 0.00 0.00 29.00 05/06/17
1106 Iten   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1107 Zinum   105 Necromancer 1486.00 790.00 -919.00 -223.00 11/04/17
1108 Afrenzyin   89 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 03/18/11
1109 Dathedi   95 Necromancer 122.00 25.00 0.00 97.00 04/26/12
1110 Ultulus   85 Necromancer 22.00 0.00 0.00 22.00 05/29/09
1111 Lizardboness   84 Necromancer 3.00 10.00 0.00 -7.00 04/12/09
1112 Shabadu   90 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/25/11
1113 Manofwarrx   105 Necromancer 709.00 675.00 -33.00 1.00 08/25/17
1114 Frassz   100 Necromancer 652.00 486.00 0.00 166.00 07/13/13
1115 Aaabnon   75 Necromancer 31.00 0.00 0.00 31.00 08/29/09
1116 Belogru   1 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 02/03/11
1117 Bhigba   110 Necromancer 133.00 0.00 0.00 133.00 08/17/18
1118 Xansdotti   90 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
1119 Tinkkerbel   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1120 Semirage   98 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 12/28/12
1121 Ocsee   95 Necromancer 899.00 675.00 0.00 224.00 07/13/12
1122 Ioncuru   110 Necromancer 71.00 0.00 0.00 71.00 09/29/18
1123 Viggen   105 Necromancer 103.00 0.00 0.00 103.00 08/17/17
1124 Murkwaters   1 Necromancer 43.00 30.00 0.00 13.00 06/19/09
1125 Sorceror   85 Necromancer 28.00 0.00 0.00 28.00 09/05/09
1126 Lilithreborn   78 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
1127 Sarann   105 Necromancer 566.00 590.00 -89.00 -113.00 10/28/17
1128 Evileen   105 Necromancer 1090.00 435.00 -92.00 563.00 06/07/18
1129 Plasmoo   108 Necromancer 82.00 100.00 0.00 -18.00 04/06/18
1130 Krosar   95 Necromancer 27.00 10.00 0.00 17.00 05/10/12
1131 Elpachuco   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 04/10/09
1132 Vanlor   90 Necromancer 439.00 330.00 0.00 109.00 03/18/11
1133 Glaydfrawg   105 Necromancer 3421.00 2925.00 -274.00 222.00 05/26/17
1134 Honnabull   105 Necromancer 63.00 0.00 -4.00 59.00 02/05/16
1135 Taxles   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1136 Datsda   105 Necromancer 465.00 190.00 0.00 275.00 08/14/15
1137 Karkiss   105 Necromancer 35.00 175.00 -5.00 -145.00 11/18/17
1138 Deadiam   105 Necromancer 175.00 525.00 -81.00 -431.00 08/18/17
1139 Cruelia   105 Necromancer 121.00 125.00 -6.00 -10.00 04/15/17
1140 Chiron   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/23/10
1141 Vapula   105 Necromancer 15.00 0.00 -2.00 13.00 02/14/15
1142 Jonarer   105 Necromancer 228.00 60.00 -58.00 110.00 09/24/16
1143 Mcdeadly   95 Necromancer 298.00 10.00 0.00 288.00 09/27/12
1144 Pree   110 Necromancer 764.00 571.00 0.00 193.00 10/13/18
1145 Vindiin   85 Necromancer 37.00 30.00 0.00 7.00 04/10/09
1146 Scornfire   105 Necromancer 3645.00 2925.00 -91.00 629.00 09/28/18
1147 Halleighs   100 Necromancer 3.00 0.00 -3.00 0.00 05/09/14
1148 Sinc   105 Necromancer 4075.00 2911.00 -127.00 1037.00 03/05/16
1149 Chilmane   85 Necromancer 106.00 60.00 0.00 46.00 10/03/10
1150 Kotsukai   100 Necromancer 10037.00 8338.00 -59.00 1640.00 07/05/14
1151 Atelzeni   105 Necromancer 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
1152 Darkenya   80 Necromancer 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1153 Demignome   105 Necromancer 112.00 0.00 -13.00 99.00 11/12/15
1154 Toxigenic   90 Necromancer 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/02/11
1155 Shaminex   90 Necromancer 20.00 0.00 0.00 20.00 03/18/11
1156 Nintap   105 Necromancer 11355.00 10101.00 -153.00 1101.00 06/28/18
1157 Dembonez   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/31/09
1158 Yagu   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/02/11
1159 Alaaraaf   85 Necromancer 77.00 20.00 0.00 57.00 06/25/10
1160 Sinfear   100 Necromancer 49.00 0.00 0.00 49.00 07/26/13
1161 Ibiuzen   85 Necromancer 15.00 0.00 0.00 15.00 06/13/09
1162 Kabel   95 Necromancer 1037.00 554.00 0.00 483.00 09/28/12
1163 Origomali   85 Necromancer 24.00 0.00 0.00 24.00 03/28/10
1164 Daangger   90 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/13/11
1165 Sinnayr   105 Necromancer 12166.00 11809.00 -19.00 338.00 05/11/17
1166 Cajunbeans   95 Necromancer 793.00 600.00 0.00 193.00 02/04/12
1167 Cedium   105 Necromancer 543.00 590.00 -200.00 -247.00 07/30/16
1168 Cambonz   91 Necromancer 23.00 10.00 0.00 13.00 01/07/12
1169 Plaguebone   95 Necromancer 16.00 0.00 0.00 16.00 11/10/12
1170 Warisgood   90 Paladin 176.00 101.00 0.00 75.00 05/20/11
1171 Rumardian   75 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1172 Jacops   87 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1173 Maglor   105 Paladin 16288.00 14902.00 -520.00 866.00 07/09/16
1174 Hindolmer   95 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 09/19/12
1175 Patknight   105 Paladin 140.00 500.00 -4.00 -364.00 11/14/15
1176 Othen   105 Paladin 2508.00 1586.00 -345.00 577.00 05/12/18
1177 Denriel   105 Paladin 103.00 120.00 -6.00 -23.00 08/11/16
1178 Desmoire   85 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 07/07/11
1179 Kaifeng   100 Paladin 3161.00 1812.00 -16.00 1333.00 05/23/14
1180 Ironwind   95 Paladin 836.00 505.00 0.00 331.00 10/13/12
1181 Jasson   105 Paladin 2325.00 2069.00 -74.00 182.00 10/13/18
1182 Kreil   90 Paladin 513.00 397.00 0.00 116.00 11/05/11
1183 Sausagefingers   85 Paladin 5.00 0.00 0.00 5.00 06/13/09
1184 Guiltyy   100 Paladin 178.00 50.00 0.00 128.00 10/11/14
1185 Olthor   105 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 05/28/16
1186 Falkor   84 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 08/29/09
1187 Rolynholy   93 Paladin 3166.00 2932.00 0.00 234.00 05/26/12
1188 Thessiuss   90 Paladin 35.00 0.00 0.00 35.00 07/28/11
1189 Treacherous   105 Paladin 65.00 0.00 -65.00 0.00 03/10/16
1190 Rolyn   95 Paladin 172.00 135.00 0.00 37.00 09/01/12
1191 Gawain   87 Paladin 19.00 0.00 0.00 19.00 10/08/11
1192 Kiloon   85 Paladin 40.00 0.00 0.00 40.00 03/06/10
1193 Doramurx   105 Paladin 19191.00 18943.00 -203.00 45.00 05/19/18
1194 Cylius   95 Paladin 325.00 85.00 0.00 240.00 11/03/12
1195 Tyrinion   95 Paladin 536.00 515.00 0.00 21.00 10/17/12
1196 Drefaen   90 Paladin 626.00 585.00 0.00 41.00 03/23/12
1197 Luthernhamner   105 Paladin 22960.00 21640.00 -458.00 862.00 10/12/18
1198 Bamaden   108 Paladin 25.00 0.00 0.00 25.00 08/16/18
1199 Denodirt   105 Paladin 17.00 175.00 0.00 -158.00 12/01/17
1200 Faldibus   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
1201 Purexhale   105 Paladin 760.00 613.00 0.00 147.00 11/07/15
1202 Pimm   105 Paladin 1436.00 1000.00 -27.00 409.00 09/01/18
1203 Holix   105 Paladin 18.00 0.00 0.00 18.00 06/11/15
1204 Geoffeory   82 Paladin 24.00 0.00 0.00 24.00 11/14/09
1205 Cenidlgon   105 Paladin 22.00 25.00 -9.00 -12.00 07/16/16
1206 Beedlin   110 Paladin 778.00 552.00 -6.00 220.00 09/22/18
1207 Shilhi   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
1208 Golaliel   105 Paladin 195.00 155.00 0.00 40.00 06/14/18
1209 Crusades   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1210 Maheloas   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 03/05/11
1211 Feroxide   105 Paladin 12513.00 11198.00 -448.00 867.00 04/28/17
1212 Tempelton   95 Paladin 130.00 65.00 0.00 65.00 11/09/12
1213 Yellexin   94 Paladin 93.00 5.00 0.00 88.00 01/28/12
1214 Curator   85 Paladin 434.00 369.00 0.00 65.00 08/21/10
1215 Ribbitting   105 Paladin 9250.00 8449.00 -41.00 760.00 11/13/15
1216 Thornbury   76 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 04/04/09
1217 Mahku   90 Paladin 397.00 295.00 0.00 102.00 08/27/11
1218 Aarrg   80 Paladin 6.00 10.00 0.00 -4.00 06/26/10
1219 Splashed   105 Paladin 10.00 0.00 -1.00 9.00 10/07/16
1220 Lytebringer   105 Paladin 474.00 500.00 -3.00 -29.00 10/06/18
1221 Tico   100 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 08/16/13
1222 Rinvarien   90 Paladin 505.00 350.00 0.00 155.00 04/07/11
1223 Cahnahan   85 Paladin 27.00 0.00 0.00 27.00 07/07/09
1224 Olliee   100 Paladin 98.00 310.00 0.00 -212.00 04/18/14
1225 Vallanor   85 Paladin 345.00 295.00 0.00 50.00 10/09/10
1226 Llaine   90 Paladin 68.00 5.00 0.00 63.00 03/12/11
1227 Vlendar   110 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 01/20/18
1228 Remdayen   95 Paladin 293.00 207.00 0.00 86.00 03/17/12
1229 Candara   82 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1230 Coreda   85 Paladin 178.00 95.00 0.00 83.00 01/22/10
1231 Steave   85 Paladin 26.00 0.00 0.00 26.00 01/22/10
1232 Beamian   75 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1233 Josetta   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1234 Magnesiium   105 Paladin 441.00 795.00 -4.00 -358.00 06/21/18
1235 Thren   90 Paladin 31.00 10.00 0.00 21.00 10/29/11
1236 Macebus   105 Paladin 6003.00 5621.00 -123.00 259.00 09/29/18
1237 Viric   100 Paladin 3190.00 2624.00 -20.00 546.00 02/14/14
1238 Slayinsin   105 Paladin 3365.00 2929.00 -265.00 171.00 09/06/18
1239 Pandrax   95 Paladin 303.00 248.00 0.00 55.00 08/24/12
1240 Kracku   90 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 03/18/11
1241 Lalinla   86 Paladin 18.00 5.00 0.00 13.00 02/17/11
1242 Darkenvoid   100 Paladin 5890.00 4614.00 -587.00 689.00 05/31/14
1243 Elcabongue   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
1244 Helicoprion   95 Paladin 11.00 5.00 0.00 6.00 01/27/12
1245 Chekakoch   90 Paladin 236.00 10.00 0.00 226.00 06/25/11
1246 Cimderella   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1247 Aololron   90 Paladin 20.00 5.00 0.00 15.00 11/05/11
1248 Jorez   90 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 04/25/11
1249 Silvertip   80 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 05/10/09
1250 Steel   105 Paladin 8835.00 8606.00 -29.00 200.00 03/28/15
1251 Maxximo   95 Paladin 252.00 175.00 0.00 77.00 04/27/12
1252 Dieblo   90 Paladin 100.00 20.00 0.00 80.00 08/12/11
1253 Kokl   77 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 06/25/09
1254 Dekland   95 Paladin 312.00 240.00 0.00 72.00 02/03/12
1255 Fumyen   105 Paladin 222.00 650.00 0.00 -428.00 10/21/16
1256 Taviion   85 Paladin 21.00 10.00 0.00 11.00 07/29/10
1257 Kindaare   90 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 04/15/11
1258 Forakora   85 Paladin 46.00 0.00 0.00 46.00 09/26/09
1259 Brenny   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 12/11/10
1260 Rahldoenn   105 Ranger 155.00 425.00 -19.00 -289.00 12/12/14
1261 Findictive   110 Ranger 12.00 0.00 0.00 12.00 07/12/18
1262 Ratbo   105 Ranger 714.00 575.00 0.00 139.00 03/17/18
1263 Ehladia   105 Ranger 119.00 350.00 -22.00 -253.00 08/06/16
1264 Lendaas   82 Ranger 8.00 0.00 0.00 8.00 02/04/10
1265 Coltyy   105 Ranger 192.00 390.00 0.00 -198.00 09/29/18
1266 Shayshay   85 Ranger 167.00 30.00 0.00 137.00 06/19/10
1267 Sabwen   90 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 07/21/11
1268 Archery   105 Ranger 1924.00 1814.00 -56.00 54.00 08/18/16
1269 Kamil   90 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 09/17/11
1270 Robyyn   105 Ranger 437.00 1725.00 0.00 -1288.00 10/13/18
1271 Mundaukk   105 Ranger 64.00 50.00 -2.00 12.00 01/20/18
1272 Arkadius   100 Ranger 50.00 0.00 0.00 50.00 08/09/13
1273 Vegajim   85 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 07/07/09
1274 Willowflower   83 Ranger 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/09
1275 Fyrewulf   85 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 06/26/10
1276 Dionyan   90 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 09/22/11
1277 Toneknows   100 Ranger 81.00 150.00 -13.00 -82.00 06/28/14
1278 Quickrelease   75 Ranger 17.00 30.00 0.00 -13.00 05/17/09
1279 Xtazz   100 Ranger 110.00 20.00 0.00 90.00 05/17/13
1280 Gregorious   86 Ranger 8.00 10.00 0.00 -2.00 03/31/11
1281 Ironboww   83 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
1282 Arigorne   105 Ranger 18.00 0.00 -16.00 2.00 11/17/16
1283 Scill   90 Ranger 20.00 10.00 0.00 10.00 03/05/11
1284 Daredilly   105 Ranger 1278.00 890.00 0.00 388.00 03/23/18
1285 Kevsaiyan   105 Ranger 18472.00 18045.00 -288.00 139.00 10/06/18
1286 Eldoranx   75 Ranger 25.00 20.00 0.00 5.00 04/11/09
1287 Wonnimeliga   90 Ranger 266.00 20.00 0.00 246.00 04/14/11
1288 Deadif   95 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
1289 Minisca   105 Ranger 22436.00 22245.00 -39.00 152.00 03/02/17
1290 Loofahh   105 Ranger 76.00 50.00 0.00 26.00 01/19/17
1291 Robgoaty   90 Ranger 600.00 505.00 0.00 95.00 10/07/11
1292 Rangerkoa   90 Ranger 12.00 5.00 0.00 7.00 10/28/11
1293 Liel   85 Ranger 41.00 20.00 0.00 21.00 05/14/10
1294 Glail   90 Ranger 49.00 0.00 0.00 49.00 08/19/11
1295 Porgaern   105 Ranger 32.00 0.00 0.00 32.00 07/04/15
1296 Grogers   110 Ranger 1415.00 400.00 -55.00 960.00 08/17/18
1297 Honoikazuchi   100 Ranger 31.00 0.00 0.00 31.00 01/17/14
1298 Moonshaduw   100 Ranger 319.00 515.00 -28.00 -224.00 11/20/14
1299 Lilpugs   105 Ranger 308.00 50.00 -86.00 172.00 10/13/18
1300 Ripslice   105 Ranger 103.00 20.00 -24.00 59.00 03/04/16
1301 Montreus   85 Ranger 184.00 79.00 0.00 105.00 09/05/10
1302 Aecheron   85 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 04/04/09
1303 Jinnus   105 Ranger 30.00 25.00 0.00 5.00 03/31/17
1304 Chompy   92 Ranger 0.00 0.00 0.00 0.00 01/07/12
1305 Leafslasher   85 Ranger 17.00 0.00 0.00 17.00 12/18/09
1306 Puluvil   85 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 07/02/10
1307 Vectors   105 Ranger 4604.00 4229.00 -133.00 242.00 12/03/15
1308 Citi   84 Ranger 71.00 20.00 0.00 51.00 04/02/10
1309 Zimm   95 Ranger 162.00 65.00 0.00 97.00 03/22/12
1310 Jexx   105 Ranger 96.00 0.00 -1.00 95.00 12/06/14
1311 Cheevaa   90 Ranger 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
1312