Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
2 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
3 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
4 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
5 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
6 Kleffnote   109 Bard 53.00 105.00 0.00 -52.00 05/05/18
7 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
8 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
9 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
10 Aegile   105 Bard 1130.00 575.00 -1.00 554.00 06/30/17
11 Yoscorio   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 06/04/11
12 Epitheton   110 Bard 41.00 0.00 0.00 41.00 06/02/18
13 Placedo   77 Bard 31.00 20.00 0.00 11.00 10/10/09
14 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
15 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
16 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
17 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
18 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
19 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
20 Bumfoot   110 Bard 318.00 525.00 0.00 -207.00 09/15/18
21 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
22 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
23 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
24 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
25 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
26 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
27 Songfin   95 Bard 25.00 25.00 0.00 0.00 06/21/12
28 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
29 Scorneternity   110 Bard 74.00 0.00 0.00 74.00 07/28/18
30 Dyanu   110 Bard 404.00 435.00 0.00 -31.00 09/06/18
31 Soylent   110 Bard 481.00 0.00 -11.00 470.00 08/24/18
32 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
33 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
34 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
35 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
36 Coronae   105 Bard 2398.00 1869.00 -91.00 438.00 04/09/16
37 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
38 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
39 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
40 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
41 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
42 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
43 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
44 Juukeboxx   110 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 08/16/18
45 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
46 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
47 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
48 Pulzatrain   107 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/18
49 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
50 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
51 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
52 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
53 Zendikar   105 Bard 528.00 990.00 0.00 -462.00 08/18/18
54 Niell   105 Bard 570.00 1135.00 -125.00 -690.00 06/17/17
55 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
56 Kraxus   100 Bard 1294.00 675.00 -569.00 50.00 12/18/14
57 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
58 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
59 Omaggio   110 Bard 148.00 150.00 0.00 -2.00 08/02/18
60 Tibb   100 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 02/01/13
61 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
62 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
63 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
64 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
65 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
66 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
67 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
68 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
69 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
70 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
71 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
72 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
73 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
74 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
75 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
76 Kulitta   105 Bard 518.00 546.00 0.00 -28.00 05/10/18
77 Vesagran   105 Bard 111.00 0.00 -28.00 83.00 01/28/16
78 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
79 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
80 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
81 Presiss   105 Bard 49.00 0.00 0.00 49.00 09/30/17
82 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
83 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
84 Primax   110 Bard 22.00 50.00 0.00 -28.00 09/01/18
85 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
86 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
87 Vaniddar   110 Bard 64.00 25.00 0.00 39.00 08/03/18
88 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
89 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
90 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
91 Djeggz   105 Bard 199.00 1425.00 -21.00 -1247.00 10/27/17
92 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
93 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
94 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
95 Isabo   106 Bard 58.00 0.00 0.00 58.00 01/13/18
96 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
97 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
98 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
99 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
100 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
101 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
102 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
103 Zested   105 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 07/12/18
104 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
105 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
106 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
107 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
108 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
109 Wenry   105 Bard 295.00 150.00 0.00 145.00 03/31/18
110 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
111 Devdog   105 Bard 749.00 185.00 -46.00 518.00 06/02/16
112 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
113 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
114 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
115 Tradewinds   95 Bard 188.00 125.00 0.00 63.00 05/11/12
116 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
117 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
118 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
119 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
120 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
121 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
122 Reyek   105 Bard 13157.00 11713.00 -156.00 1288.00 09/14/18
123 Chancho   109 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/07/18
124 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
125 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
126 Stratt   110 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 02/09/18
127 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
128 Hawrlee   105 Bard 1156.00 1740.00 -132.00 -716.00 09/15/18
129 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
130 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
131 Darkweber   110 Beastlord 142.00 55.00 0.00 87.00 08/31/18
132 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
133 Roadwarriorr   105 Beastlord 6.00 0.00 -6.00 0.00 06/21/18
134 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
135 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
136 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
137 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
138 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
139 Tsoquo   110 Beastlord 16.00 75.00 0.00 -59.00 06/01/18
140 Zokais   105 Beastlord 42.00 50.00 0.00 -8.00 05/19/18
141 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
142 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
143 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
144 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
145 Devlynsyde   105 Beastlord 492.00 325.00 -27.00 140.00 06/03/17
146 Teranis   105 Beastlord 96.00 125.00 0.00 -29.00 07/13/17
147 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
148 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
149 Brehm   110 Beastlord 30.00 10.00 0.00 20.00 04/06/18
150 Iribabh   110 Beastlord 190.00 350.00 0.00 -160.00 09/14/18
151 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
152 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
153 Krezan   105 Beastlord 191.00 0.00 -46.00 145.00 05/12/18
154 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
155 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
156 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
157 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
158 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
159 Poddo   105 Beastlord 17213.00 15999.00 -105.00 1109.00 09/13/18
160 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
161 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
162 Stingray   110 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 05/31/18
163 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
164 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
165 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
166 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
167 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
168 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
169 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
170 Clawfin   105 Beastlord 55.00 100.00 0.00 -45.00 06/30/17
171 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
172 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
173 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
174 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
175 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
176 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
177 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
178 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
179 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
180 Alcapwn   110 Beastlord 157.00 0.00 -9.00 148.00 04/06/18
181 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
182 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
183 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
184 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
185 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
186 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
187 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
188 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
189 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
190 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
191 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
192 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
193 Palmy   110 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
194 Dulcy   105 Beastlord 8013.00 6375.00 -1.00 1637.00 09/15/18
195 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
196 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
197 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
198 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
199 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
200 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
201 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
202 Bumkus   105 Beastlord 8752.00 7245.00 -73.00 1434.00 09/15/18
203 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
204 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
205 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
206 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
207 Rootdigger   105 Beastlord 848.00 1325.00 -78.00 -555.00 10/26/17
208 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
209 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
210 Airakka   110 Beastlord 65.00 0.00 -17.00 48.00 06/21/18
211 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
212 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
213 Paruaa   105 Beastlord 5272.00 4772.00 -39.00 461.00 09/07/18
214 Fuzzbuster   105 Beastlord 141.00 110.00 -28.00 3.00 07/06/18
215 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
216 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
217 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
218 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
219 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
220 Animist   110 Beastlord 19.00 50.00 0.00 -31.00 03/17/18
221 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
222 Pimax   110 Beastlord 14.00 50.00 0.00 -36.00 09/15/18
223 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
224 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
225 Jolsh   110 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/18/18
226 Exbeast   105 Beastlord 4117.00 3410.00 -26.00 681.00 09/07/18
227 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
228 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
229 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
230 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
231 Culoo   110 Berserker 19.00 0.00 0.00 19.00 07/27/18
232 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
233 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
234 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
235 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
236 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
237 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
238 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
239 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
240 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
241 Krayzee   110 Berserker 98.00 50.00 0.00 48.00 08/04/18
242 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
243 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
244 Dawgon   110 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
245 Krinni   105 Berserker 4045.00 3407.00 -41.00 597.00 09/06/18
246 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
247 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
248 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
249 Ungato   105 Berserker 183.00 150.00 -127.00 -94.00 07/15/16
250 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
251 Panthro   105 Berserker 481.00 340.00 -17.00 124.00 03/25/17
252 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
253 Gnomemasher   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
254 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
255 Fyrocious   110 Berserker 24.00 0.00 0.00 24.00 09/14/18
256 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
257 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
258 Exzerker   110 Berserker 1051.00 537.00 -28.00 486.00 09/07/18
259 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
260 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
261 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
262 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
263 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
264 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
265 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
266 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
267 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
268 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
269 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
270 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
271 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
272 Rinamor   105 Berserker 4525.00 3660.00 -88.00 777.00 09/06/18
273 Slasherz   109 Berserker 170.00 325.00 0.00 -155.00 02/03/18
274 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
275 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
276 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
277 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
278 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
279 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
280 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
281 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
282 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
283 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
284 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
285 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
286 Rokgri   110 Berserker 8.00 0.00 -6.00 2.00 09/15/18
287 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
288 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
289 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
290 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
291 Jozerk   105 Berserker 73.00 0.00 0.00 73.00 01/20/18
292 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
293 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
294 Tantrom   105 Berserker 320.00 350.00 0.00 -30.00 08/18/17
295 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
296 Psychomantis   105 Berserker 277.00 0.00 -29.00 248.00 06/09/17
297 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
298 Healxp   105 Berserker 519.00 475.00 0.00 44.00 03/24/18
299 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
300 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
301 Tinyzerk   105 Berserker 2838.00 2721.00 -7.00 110.00 08/23/18
302 Vorpalx   105 Berserker 6516.00 4015.00 -2504.00 -3.00 12/03/15
303 Basilizk   105 Berserker 977.00 325.00 -25.00 627.00 06/16/18
304 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
305 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
306 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
307 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
308 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
309 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
310 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
311 Absolutt   110 Berserker 220.00 325.00 0.00 -105.00 06/15/18
312 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
313 Kazmin   105 Berserker 5217.00 4781.00 -59.00 377.00 07/06/18
314 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
315 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
316 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
317 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
318 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
319 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
320 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
321 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
322 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
323 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
324 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
325 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
326 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
327 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
328 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
329 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
330 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
331 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
332 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
333 Alorra   105 Cleric 3773.00 3542.00 0.00 231.00 03/03/18
334 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
335 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
336 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
337 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
338 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
339 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
340 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
341 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
342 Darkdino   100 Cleric 44.00 0.00 0.00 44.00 08/31/13
343 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
344 Crupp   105 Cleric 907.00 782.00 -85.00 40.00 03/01/18
345 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
346 Kelssie   105 Cleric 937.00 575.00 0.00 362.00 03/15/18
347 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
348 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
349 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
350 Riccoo   105 Cleric 199.00 0.00 -171.00 28.00 03/08/18
351 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
352 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
353 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
354 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
355 Azaria   110 Cleric 292.00 25.00 0.00 267.00 07/21/18
356 Buddley   105 Cleric 177.00 0.00 0.00 177.00 02/14/15
357 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
358 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
359 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
360 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
361 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
362 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
363 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
364 Exilesbane   105 Cleric 63.00 75.00 0.00 -12.00 08/11/18
365 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
366 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
367 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
368 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
369 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
370 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
371 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
372 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
373 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
374 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
375 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
376 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
377 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
378 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
379 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
380 Jumvapace   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 09/27/14
381 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
382 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
383 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
384 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
385 Zenniexx   110 Cleric 16.00 50.00 0.00 -34.00 09/08/18
386 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
387 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
388 Harmoniey   110 Cleric 92.00 0.00 0.00 92.00 05/26/18
389 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
390 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
391 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
392 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
393 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
394 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
395 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
396 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
397 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
398 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
399 Farzi   110 Cleric 11.00 0.00 -11.00 0.00 06/08/18
400 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
401 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
402 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
403 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
404 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
405 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
406 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
407 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
408 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
409 Dokhopper   105 Cleric 3803.00 3380.00 -3.00 420.00 09/15/18
410 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
411 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
412 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
413 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
414 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
415 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
416 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
417 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
418 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
419 Faithanna   109 Cleric 36.00 0.00 0.00 36.00 08/31/18
420 Scornlife   105 Cleric 153.00 5.00 0.00 148.00 03/30/18
421 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
422 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
423 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
424 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
425 Higheels   100 Cleric 3861.00 3359.00 -32.00 470.00 12/18/14
426 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
427 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
428 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
429 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
430 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
431 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
432 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
433 Furro   105 Cleric 35414.00 15341.00 0.00 20073.00 09/15/18
434 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
435 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
436 Ladydianna   105 Cleric 458.00 575.00 -8.00 -125.00 09/08/18
437 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
438 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
439 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
440 Winari   110 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 08/30/18
441 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
442 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
443 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
444 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
445 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
446 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
447 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
448 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
449 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
450 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
451 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
452 Dimerall   105 Cleric 14417.00 12942.00 -33.00 1442.00 09/14/18
453 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
454 Dynara   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 09/01/18
455 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
456 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
457 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
458 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
459 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
460 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
461 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
462 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
463 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
464 Scorndeath   105 Cleric 119.00 15.00 0.00 104.00 03/22/18
465 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
466 Mildaria   105 Cleric 12066.00 9233.00 -335.00 2498.00 07/14/18
467 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
468 Windreaper   105 Cleric 18165.00 14669.00 -79.00 3417.00 09/15/18
469 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
470 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
471 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
472 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
473 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
474 Wendere   85 Cleric 29.00 10.00 0.00 19.00 06/26/10
475 Aeudarx   110 Cleric 59.00 50.00 0.00 9.00 06/07/18
476 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
477 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
478 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
479 Freakster   105 Cleric 107.00 0.00 0.00 107.00 03/22/18
480 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
481 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
482 Drogbless   105 Cleric 2864.00 1352.00 -146.00 1366.00 07/27/18
483 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
484 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
485 Sweetni   79 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 08/01/09
486 Boujee   110 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 07/06/18
487 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
488 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
489 Trolbiterr   105 Cleric 12278.00 6054.00 -5175.00 1049.00 09/08/18
490 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
491 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
492 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
493 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
494 Thraxxia   105 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 07/06/18
495 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
496 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
497 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
498 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
499 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
500 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
501 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
502 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
503 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
504 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
505 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
506 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
507 Aiyven   109 Cleric 66.00 100.00 0.00 -34.00 06/14/18
508 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
509 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
510 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
511 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
512 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
513 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
514 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
515 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
516 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
517 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
518 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
519 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
520 Kianara   105 Druid 8733.00 8407.00 -177.00 149.00 09/15/18
521 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
522 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
523 Ladidah   80 Druid 6.00 20.00 0.00 -14.00 05/02/09
524 Ghanda   105 Druid 7922.00 7414.00 -9.00 499.00 09/14/18
525 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
526 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
527 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
528 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
529 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
530 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
531 Goet   105 Druid 2160.00 1826.00 0.00 334.00 04/14/17
532 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
533 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
534 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
535 Drugas   110 Druid 763.00 610.00 -1.00 152.00 06/21/18
536 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
537 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
538 Dimbly   105 Druid 29657.00 22393.00 -61.00 7203.00 09/14/18
539 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
540 Jimech   105 Druid 275.00 250.00 0.00 25.00 09/15/18
541 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
542 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
543 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
544 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
545 Nellixx   105 Druid 7343.00 2769.00 -3104.00 1470.00 09/17/16
546 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
547 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
548 Nuttann   105 Druid 17452.00 6559.00 -43.00 10850.00 09/15/18
549 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
550 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
551 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
552 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
553 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
554 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
555 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
556 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
557 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
558 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
559 Zeare   110 Druid 14.00 50.00 0.00 -36.00 09/15/18
560 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
561 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
562 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
563 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
564 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
565 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
566 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
567 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
568 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
569 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
570 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
571 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
572 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
573 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
574 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
575 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
576 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
577 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
578 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
579 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
580 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
581 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
582 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
583 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
584 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
585 Drmeow   105 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 07/28/18
586 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
587 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
588 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
589 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
590 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
591 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
592 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
593 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
594 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
595 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
596 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
597 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
598 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
599 Aeaan   110 Druid 99.00 20.00 0.00 79.00 07/21/18
600 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
601 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
602 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
603 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
604 Swen   105 Druid 3763.00 2545.00 -66.00 1152.00 09/15/18
605 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
606 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
607 Quazzi   108 Druid 159.00 100.00 -9.00 50.00 05/26/18
608 Karric   105 Druid 829.00 550.00 -13.00 266.00 02/16/17
609 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
610 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
611 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
612 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
613 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
614 Gullivaer   105 Druid 1201.00 2236.00 -22.00 -1057.00 11/10/17
615 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
616 Avio   110 Enchanter 8.00 0.00 -2.00 6.00 09/15/18
617 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
618 Yeomsa   110 Enchanter 185.00 50.00 0.00 135.00 04/21/18
619 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
620 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
621 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
622 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
623 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
624 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
625 Alannaa   110 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/18
626 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
627 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
628 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
629 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
630 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
631 Nogshale   110 Enchanter 454.00 275.00 -1.00 178.00 05/24/18
632 Cymrilx   110 Enchanter 252.00 0.00 0.00 252.00 06/15/18
633 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
634 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
635 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
636 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
637 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
638 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
639 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
640 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
641 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
642 Kraniyum   105 Enchanter 34.00 125.00 0.00 -91.00 09/01/18
643 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
644 Gruesula   105 Enchanter 12006.00 8671.00 -380.00 2955.00 09/15/18
645 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
646 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
647 Chamus   105 Enchanter 120.00 435.00 0.00 -315.00 08/13/16
648 Succuba   90 Enchanter 6.00 0.00 0.00 6.00 09/29/11
649 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
650 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
651 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
652 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
653 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
654 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
655 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
656 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
657 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
658 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
659 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
660 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
661 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
662 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
663 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
664 Bundi   105 Enchanter 2950.00 1472.00 -1370.00 108.00 05/06/17
665 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
666 Maym   110 Enchanter 250.00 150.00 0.00 100.00 03/22/18
667 Sylphan   105 Enchanter 5995.00 4128.00 -110.00 1757.00 05/03/18
668 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
669 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
670 Aladenya   85 Enchanter 47.00 10.00 0.00 37.00 05/01/10
671 Eyegora   105 Enchanter 7140.00 4674.00 -2051.00 415.00 02/02/18
672 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
673 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
674 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
675 Lonye   110 Enchanter 16.00 110.00 0.00 -94.00 06/01/18
676 Savack   105 Enchanter 11459.00 10589.00 -410.00 460.00 04/05/18
677 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
678 Jamazing   105 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 08/05/17
679 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
680 Brellontis   105 Enchanter 231.00 440.00 0.00 -209.00 09/23/17
681 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7863.00 6788.00 -259.00 816.00 09/15/18
682 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
683 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
684 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
685 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
686 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
687 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
688 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
689 Faldyarr   109 Enchanter 362.00 475.00 -1.00 -114.00 09/15/18
690 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
691 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
692 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
693 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
694 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
695 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
696 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
697 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
698 Izaeldore   85 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 10/10/09
699 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
700 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
701 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
702 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
703 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
704 Vandaydar   85 Enchanter 46.00 0.00 0.00 46.00 06/24/10
705 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
706 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
707 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
708 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
709 Larg   105 Enchanter 383.00 0.00 -14.00 369.00 06/01/18
710 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
711 Landaru   105 Enchanter 16142.00 14479.00 -147.00 1516.00 09/15/18
712 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
713 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
714 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
715 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
716 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
717 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
718 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
719 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
720 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
721 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
722 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
723 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
724 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
725 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
726 Canneto   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/18/10
727 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
728 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
729 Wenlain   105 Magician 432.00 430.00 -223.00 -221.00 06/17/17
730 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
731 Fizzlekings   105 Magician 298.00 175.00 -35.00 88.00 09/07/18
732 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
733 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
734 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
735 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
736 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
737 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
738 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
739 Lanadar   105 Magician 3781.00 2645.00 -39.00 1097.00 09/15/18
740 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
741 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
742 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
743 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
744 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
745 Hakosem   110 Magician 22.00 0.00 0.00 22.00 08/31/18
746 Cortina   105 Magician 295.00 0.00 -47.00 248.00 02/24/17
747 Cargagin   95 Magician 123.00 40.00 0.00 83.00 10/04/12
748 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
749 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
750 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
751 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
752 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
753 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
754 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
755 Ttroubble   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
756 Zisti   105 Magician 99.00 0.00 -99.00 0.00 02/06/16
757 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
758 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
759 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
760 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
761 Ryino   110 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 03/24/18
762 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
763 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
764 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
765 Gemmedsoul   105 Magician 80.00 0.00 -65.00 15.00 02/04/16
766 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
767 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
768 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
769 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
770 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
771 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
772 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
773 Goddes   105 Magician 114.00 225.00 0.00 -111.00 02/24/18
774 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
775 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
776 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
777 Eeline   105 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 08/17/18
778 Idaran   105 Magician 6249.00 5705.00 -210.00 334.00 08/30/18
779 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
780 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
781 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
782 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
783 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
784 Finblast   107 Magician 42.00 50.00 0.00 -8.00 04/20/18
785 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
786 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
787 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
788 Tinkz   110 Magician 954.00 321.00 -8.00 625.00 08/03/18
789 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
790 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
791 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
792 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
793 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
794 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
795 Hrothgarr   84 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 08/22/09
796 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
797 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
798 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
799 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
800 Kineely   105 Magician 736.00 1325.00 0.00 -589.00 08/24/18
801 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
802 Drokaten   106 Magician 150.00 600.00 -5.00 -455.00 07/06/18
803 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
804 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
805 Giggi   109 Magician 46.00 275.00 0.00 -229.00 09/14/18
806 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
807 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
808 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
809 Johjoh   105 Magician 914.00 854.00 0.00 60.00 11/04/16
810 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
811 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
812 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
813 Veliz   109 Magician 186.00 85.00 0.00 101.00 04/19/18
814 Squiles   105 Magician 5579.00 3171.00 -2254.00 154.00 06/28/18
815 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
816 Saiadan   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 12/11/10
817 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
818 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
819 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
820 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
821 Sostenes   105 Magician 40.00 0.00 -1.00 39.00 12/10/16
822 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
823 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
824 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
825 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
826 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
827 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
828 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
829 Kraker   90 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/11
830 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
831 Taeryn   105 Magician 224.00 25.00 0.00 199.00 07/23/15
832 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
833 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
834 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
835 Elrodx   100 Magician 346.00 315.00 -50.00 -19.00 01/11/14
836 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
837 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
838 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
839 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
840 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
841 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
842 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
843 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
844 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
845 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
846 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
847 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
848 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
849 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
850 Marquele   110 Magician 49.00 0.00 0.00 49.00 06/22/18
851 Vendess   110 Magician 38.00 0.00 0.00 38.00 06/02/18
852 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
853 Remslaren   105 Magician 1268.00 811.00 -16.00 441.00 09/14/18
854 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
855 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
856 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
857 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
858 Romen   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
859 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
860 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
861 Jonasin   110 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 05/31/18
862 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
863 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
864 Pyritex   105 Magician 64.00 50.00 0.00 14.00 08/16/18
865 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
866 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
867 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
868 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
869 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
870 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
871 Syco   105 Magician 4063.00 3649.00 -165.00 249.00 09/13/18
872 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
873 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
874 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
875 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
876 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
877 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
878 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
879 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
880 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
881 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
882 Itybitty   105 Magician 14.00 0.00 -13.00 1.00 02/26/16
883 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
884 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
885 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
886 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
887 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
888 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
889 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
890 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
891 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
892 Yeze   110 Magician 1095.00 567.00 -19.00 509.00 09/13/18
893 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
894 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
895 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
896 Marsmage   105 Magician 7356.00 6997.00 -132.00 227.00 07/06/18
897 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
898 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
899 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
900 Ehlana   105 Magician 7574.00 6965.00 -127.00 482.00 07/28/18
901 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
902 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
903 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
904 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
905 Telemacus   110 Magician 43.00 125.00 0.00 -82.00 09/15/18
906 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
907 Rasrn   85 Monk 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
908 Talick   100 Monk 4029.00 3311.00 -45.00 673.00 06/07/14
909 Riazo   105 Monk 497.00 350.00 -12.00 135.00 01/29/16
910 Redraynex   105 Monk 3074.00 2369.00 -122.00 583.00 06/06/15
911 Grimlaken   100 Monk 242.00 400.00 0.00 -158.00 04/12/14
912 Danain   90 Monk 1749.00 1316.00 0.00 433.00 09/09/11
913 Ownlei   110 Monk 159.00 350.00 0.00 -191.00 09/15/18
914 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
915 Viga   105 Monk 184.00 650.00 -21.00 -487.00 01/28/17
916 Tokey   105 Monk 244.00 225.00 -19.00 0.00 08/07/15
917 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
918 Mushuu   105 Monk 60.00 275.00 0.00 -215.00 08/10/17
919 Arrigato   85 Monk 27.00 10.00 0.00 17.00 03/19/10
920 Sareaeg   100 Monk 30.00 25.00 0.00 5.00 04/11/14
921 Snakein   105 Monk 15143.00 9670.00 -2886.00 2587.00 08/26/17
922 Whistlefists   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
923 Khaosclaw   105 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 06/30/16
924 Ghesus   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/11/09
925 Whopu   90 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
926 Velociraptor   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 03/12/10
927 Gutcha   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
928 Monksar   100 Monk 56.00 100.00 -9.00 -53.00 12/05/14
929 Glower   90 Monk 573.00 515.00 0.00 58.00 02/11/11
930 Lubstopull   90 Monk 379.00 348.00 0.00 31.00 12/02/10
931 Lkorsis   100 Monk 274.00 50.00 0.00 224.00 02/28/13
932 Manual   85 Monk 1183.00 915.00 0.00 268.00 08/08/10
933 Jube   95 Monk 568.00 485.00 0.00 83.00 07/26/12
934 Xotox   105 Monk 167.00 275.00 0.00 -108.00 06/29/17
935 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
936 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
937 Casansisu   85 Monk 73.00 10.00 0.00 63.00 09/18/10
938 Rydah   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/26/10
939 Zensoril   78 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 04/04/09
940 Zazzoo   105 Monk 647.00 510.00 -45.00 92.00 11/11/16
941 Froakmaster   105 Monk 87.00 200.00 0.00 -113.00 01/05/17
942 Sotosan   85 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 05/08/10
943 Kikkyu   86 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 04/12/11
944 Falling   105 Monk 1296.00 1578.00 -29.00 -311.00 09/01/18
945 Serakk   100 Monk 221.00 125.00 -10.00 86.00 10/25/14
946 Sidmoneyb   85 Monk 239.00 165.00 0.00 74.00 06/18/10
947 Lanjin   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
948 Modrieth   76 Monk 6.00 10.00 0.00 -4.00 05/02/09
949 Buddamonk   91 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
950 Torak   105 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 07/15/17
951 Remiel   82 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 06/26/10
952 Kongfushis   105 Monk 365.00 300.00 0.00 65.00 09/13/18
953 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
954 Ascherr   105 Monk 55.00 0.00 0.00 55.00 04/15/17
955 Valik   105 Monk 1408.00 1255.00 -35.00 118.00 10/15/16
956 Muayx   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 01/29/11
957 Fleeterx   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
958 Psymon   90 Monk 38.00 0.00 0.00 38.00 09/22/11
959 Isengarx   90 Monk 242.00 170.00 0.00 72.00 06/05/11
960 Meelad   80 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 07/30/09
961 Kikster   86 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/10/11
962 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
963 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
964 Vengax   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 08/14/10
965 Ihurt   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
966 Prolific   95 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 05/05/12
967 Befour   84 Monk 45.00 40.00 0.00 5.00 08/29/09
968 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
969 Lisard   105 Monk 7704.00 7551.00 -46.00 107.00 06/16/18
970 Tarpon   90 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 04/05/11
971 Gorereaperx   85 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
972 Corolee   105 Monk 51.00 25.00 -12.00 14.00 03/24/16
973 Ccup   90 Monk 17.00 10.00 0.00 7.00 04/02/11
974 Rohsham   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/09
975 Grassee   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
976 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
977 Madpullz   85 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/09/10
978 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
979 Adobo   105 Monk 502.00 170.00 -14.00 318.00 01/16/15
980 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
981 Baider   105 Monk 32.00 0.00 -30.00 2.00 01/16/15
982 Daltonn   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
983 Szrarzs   100 Monk 1619.00 1448.00 -91.00 80.00 07/11/14
984 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
985 Moufette   90 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/11
986 Sztiz   79 Monk 46.00 10.00 0.00 36.00 10/01/09
987 Zebthil   108 Monk 44.00 0.00 0.00 44.00 07/28/18
988 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
989 Szarlok   75 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/05/09
990 Ripnrun   105 Monk 617.00 1090.00 -1.00 -474.00 06/07/18
991 Carramrodz   110 Monk 40.00 0.00 0.00 40.00 04/26/18
992 Tanick   100 Monk 263.00 205.00 0.00 58.00 03/01/13
993 Chowleeex   105 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/30/16
994 Charkoraz   82 Monk 44.00 29.00 0.00 15.00 09/03/09
995 Mten   105 Monk 13408.00 12515.00 -717.00 176.00 09/08/18
996 Punches   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 06/26/10
997 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
998 Wongfeihun   85 Monk 12.00 10.00 0.00 2.00 08/15/09
999 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
1000 Gotter   95 Monk 60.00 20.00 0.00 40.00 06/27/12
1001 Klar   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/08/10
1002 Majox   85 Monk 333.00 30.00 0.00 303.00 10/08/10
1003 Omonn   95 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 02/18/12
1004 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
1005 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
1006 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
1007 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
1008 Crighton   110 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 07/28/18
1009 Shorin   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 04/08/11
1010 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
1011 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
1012 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1013 Oruatyrim   105 Monk 15774.00 14374.00 -202.00 1198.00 08/31/18
1014 Vulvana   105 Monk 8491.00 7648.00 -22.00 821.00 09/15/18
1015 Zangoose   93 Monk 29.00 20.00 0.00 9.00 06/13/12
1016 Tszu   90 Monk 304.00 15.00 0.00 289.00 09/30/11
1017 Terri   85 Monk 9.00 10.00 0.00 -1.00 09/11/10
1018 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
1019 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
1020 Gibakor   86 Monk 7.00 10.00 0.00 -3.00 01/27/11
1021 Sibrav   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
1022 Sukari   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/25/11
1023 Billius   90 Monk 487.00 265.00 0.00 222.00 09/29/11
1024 Ssarik   79 Monk 95.00 96.00 0.00 -1.00 12/12/09
1025 Dondogo   82 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
1026 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
1027 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
1028 Sokon   100 Monk 283.00 233.00 0.00 50.00 08/08/13
1029 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
1030 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
1031 Sire   100 Monk 1512.00 1534.00 -9.00 -31.00 02/13/14
1032 Tyranosawr   105 Monk 9207.00 9096.00 -19.00 92.00 09/08/18
1033 Anji   106 Monk 90.00 0.00 -1.00 89.00 04/07/18
1034 Husalah   81 Monk 14.00 10.00 0.00 4.00 09/27/09
1035 Maken   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 03/28/09
1036 Khorriz   105 Monk 4349.00 3451.00 -157.00 741.00 09/13/18
1037 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
1038 Gunz   100 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 10/10/13
1039 Xarlass   105 Monk 1641.00 1150.00 -2.00 489.00 05/14/15
1040 Xamis   85 Monk 66.00 0.00 0.00 66.00 04/22/10
1041 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
1042 Quicktail   105 Monk 541.00 420.00 -10.00 111.00 07/21/18
1043 Gwenni   105 Monk 107.00 175.00 0.00 -68.00 02/16/17
1044 Ggrimm   95 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 09/12/12
1045 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
1046 Dragkin   85 Monk 30.00 0.00 0.00 30.00 10/09/10
1047 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
1048 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
1049 Kaio   75 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/31/09
1050 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
1051 Skunks   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 04/04/09
1052 Wrekka   100 Monk 580.00 250.00 -17.00 313.00 11/15/14
1053 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
1054 Tasli   95 Necromancer 18.00 0.00 0.00 18.00 09/14/12
1055 Guccio   85 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 05/29/10
1056 Quickburn   105 Necromancer 5812.00 5216.00 -405.00 191.00 03/10/17
1057 Draxx   105 Necromancer 242.00 0.00 -19.00 223.00 08/31/18
1058 Cyaafter   87 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 04/07/11
1059 Ormil   78 Necromancer 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/20/09
1060 Bdellium   82 Necromancer 14.00 0.00 0.00 14.00 10/01/09
1061 Causttic   110 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 07/19/18
1062 Inri   105 Necromancer 26.00 125.00 0.00 -99.00 02/22/18
1063 Drist   81 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
1064 Flytrap   76 Necromancer 15.00 30.00 0.00 -15.00 04/25/09
1065 Eumrien   100 Necromancer 1950.00 1948.00 -10.00 -8.00 07/05/14
1066 Gonetosee   105 Necromancer 211.00 35.00 -48.00 128.00 05/27/17
1067 Albitor   105 Necromancer 736.00 625.00 0.00 111.00 08/22/15
1068 Adversary   105 Necromancer 68.00 100.00 0.00 -32.00 11/18/17
1069 Deadwidow   80 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/06/09
1070 Uelno   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/07/11
1071 Baconrider   100 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/12/14
1072 Choked   110 Necromancer 37.00 0.00 0.00 37.00 06/02/18
1073 Ldarkk   86 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 10/29/11
1074 Nosferatuu   85 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1075 Scoville   105 Necromancer 1430.00 605.00 -562.00 263.00 10/08/15
1076 Cattz   90 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 04/21/11
1077 Azorin   90 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1078 Ssilos   85 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 05/02/09
1079 Deastrocdor   105 Necromancer 41.00 275.00 0.00 -234.00 09/08/18
1080 Tate   90 Necromancer 318.00 145.00 0.00 173.00 08/06/11
1081 Whitestripe   110 Necromancer 1099.00 650.00 -5.00 444.00 09/15/18
1082 Taein   105 Necromancer 35.00 0.00 0.00 35.00 03/16/18
1083 Nten   105 Necromancer 2047.00 2125.00 -681.00 -759.00 10/20/16
1084 Flabern   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
1085 Loophur   90 Necromancer 201.00 65.00 0.00 136.00 04/09/11
1086 Jukenn   87 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 04/05/11
1087 Souldrainer   90 Necromancer 37.00 10.00 0.00 27.00 11/12/10
1088 Bohndan   85 Necromancer 11.00 20.00 0.00 -9.00 05/01/10
1089 Axziritha   95 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/29/12
1090 Evilbeauty   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
1091 Ellipsis   85 Necromancer 47.00 20.00 0.00 27.00 07/30/10
1092 Deija   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 08/26/10
1093 Alisster   85 Necromancer 53.00 20.00 0.00 33.00 07/29/10
1094 Twitcher   95 Necromancer 123.00 0.00 0.00 123.00 08/19/12
1095 Axany   105 Necromancer 73.00 350.00 0.00 -277.00 12/30/16
1096 Arikron   85 Necromancer 39.00 0.00 0.00 39.00 07/24/10
1097 Venym   100 Necromancer 191.00 50.00 -4.00 137.00 08/28/14
1098 Veri   95 Necromancer 1052.00 937.00 0.00 115.00 05/26/12
1099 Gaibraik   105 Necromancer 29.00 0.00 0.00 29.00 05/06/17
1100 Rosemarys   107 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 09/13/18
1101 Zeflmax   100 Necromancer 15.00 20.00 0.00 -5.00 10/03/13
1102 Reccoo   105 Necromancer 3172.00 1450.00 -720.00 1002.00 09/14/18
1103 Iten   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1104 Zinum   105 Necromancer 1486.00 790.00 -919.00 -223.00 11/04/17
1105 Afrenzyin   89 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 03/18/11
1106 Dathedi   95 Necromancer 122.00 25.00 0.00 97.00 04/26/12
1107 Ultulus   85 Necromancer 22.00 0.00 0.00 22.00 05/29/09
1108 Manofwarrx   105 Necromancer 709.00 675.00 -33.00 1.00 08/25/17
1109 Lizardboness   84 Necromancer 3.00 10.00 0.00 -7.00 04/12/09
1110 Shabadu   90 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/25/11
1111 Belogru   1 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 02/03/11
1112 Frassz   100 Necromancer 652.00 486.00 0.00 166.00 07/13/13
1113 Aaabnon   75 Necromancer 31.00 0.00 0.00 31.00 08/29/09
1114 Xansdotti   90 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
1115 Bhigba   110 Necromancer 133.00 0.00 0.00 133.00 08/17/18
1116 Tinkkerbel   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1117 Semirage   98 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 12/28/12
1118 Ocsee   95 Necromancer 899.00 675.00 0.00 224.00 07/13/12
1119 Ioncuru   110 Necromancer 68.00 0.00 0.00 68.00 09/15/18
1120 Viggen   105 Necromancer 103.00 0.00 0.00 103.00 08/17/17
1121 Murkwaters   1 Necromancer 43.00 30.00 0.00 13.00 06/19/09
1122 Sorceror   85 Necromancer 28.00 0.00 0.00 28.00 09/05/09
1123 Lilithreborn   78 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
1124 Sarann   105 Necromancer 566.00 590.00 -89.00 -113.00 10/28/17
1125 Evileen   105 Necromancer 1090.00 435.00 -92.00 563.00 06/07/18
1126 Krosar   95 Necromancer 27.00 10.00 0.00 17.00 05/10/12
1127 Elpachuco   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 04/10/09
1128 Plasmoo   108 Necromancer 82.00 100.00 0.00 -18.00 04/06/18
1129 Honnabull   105 Necromancer 63.00 0.00 -4.00 59.00 02/05/16
1130 Vanlor   90 Necromancer 439.00 330.00 0.00 109.00 03/18/11
1131 Glaydfrawg   105 Necromancer 3421.00 2925.00 -274.00 222.00 05/26/17
1132 Taxles   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1133 Datsda   105 Necromancer 465.00 190.00 0.00 275.00 08/14/15
1134 Karkiss   105 Necromancer 35.00 175.00 -5.00 -145.00 11/18/17
1135 Chiron   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/23/10
1136 Deadiam   105 Necromancer 175.00 525.00 -81.00 -431.00 08/18/17
1137 Cruelia   105 Necromancer 121.00 125.00 -6.00 -10.00 04/15/17
1138 Pree   110 Necromancer 750.00 571.00 0.00 179.00 04/19/18
1139 Vapula   105 Necromancer 15.00 0.00 -2.00 13.00 02/14/15
1140 Jonarer   105 Necromancer 228.00 60.00 -58.00 110.00 09/24/16
1141 Mcdeadly   95 Necromancer 298.00 10.00 0.00 288.00 09/27/12
1142 Vindiin   85 Necromancer 37.00 30.00 0.00 7.00 04/10/09
1143 Scornfire   105 Necromancer 3640.00 2925.00 -86.00 629.00 12/29/16
1144 Halleighs   100 Necromancer 3.00 0.00 -3.00 0.00 05/09/14
1145 Toxigenic   90 Necromancer 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/02/11
1146 Shaminex   90 Necromancer 20.00 0.00 0.00 20.00 03/18/11
1147 Sinc   105 Necromancer 4075.00 2911.00 -127.00 1037.00 03/05/16
1148 Chilmane   85 Necromancer 106.00 60.00 0.00 46.00 10/03/10
1149 Kotsukai   100 Necromancer 10037.00 8338.00 -59.00 1640.00 07/05/14
1150 Atelzeni   105 Necromancer 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
1151 Darkenya   80 Necromancer 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1152 Demignome   105 Necromancer 112.00 0.00 -13.00 99.00 11/12/15
1153 Nintap   105 Necromancer 11355.00 10101.00 -153.00 1101.00 06/28/18
1154 Dembonez   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/31/09
1155 Yagu   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/02/11
1156 Alaaraaf   85 Necromancer 77.00 20.00 0.00 57.00 06/25/10
1157 Kabel   95 Necromancer 1037.00 554.00 0.00 483.00 09/28/12
1158 Origomali   85 Necromancer 24.00 0.00 0.00 24.00 03/28/10
1159 Daangger   90 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/13/11
1160 Sinfear   100 Necromancer 49.00 0.00 0.00 49.00 07/26/13
1161 Ibiuzen   85 Necromancer 15.00 0.00 0.00 15.00 06/13/09
1162 Plaguebone   95 Necromancer 16.00 0.00 0.00 16.00 11/10/12
1163 Sinnayr   105 Necromancer 12166.00 11809.00 -19.00 338.00 05/11/17
1164 Cajunbeans   95 Necromancer 793.00 600.00 0.00 193.00 02/04/12
1165 Cedium   105 Necromancer 543.00 590.00 -200.00 -247.00 07/30/16
1166 Cambonz   91 Necromancer 23.00 10.00 0.00 13.00 01/07/12
1167 Warisgood   90 Paladin 176.00 101.00 0.00 75.00 05/20/11
1168 Jacops   87 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1169 Maglor   105 Paladin 16288.00 14902.00 -520.00 866.00 07/09/16
1170 Rumardian   75 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1171 Hindolmer   95 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 09/19/12
1172 Othen   105 Paladin 2508.00 1586.00 -345.00 577.00 05/12/18
1173 Patknight   105 Paladin 140.00 500.00 -4.00 -364.00 11/14/15
1174 Denriel   105 Paladin 103.00 120.00 -6.00 -23.00 08/11/16
1175 Desmoire   85 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 07/07/11
1176 Kaifeng   100 Paladin 3161.00 1812.00 -16.00 1333.00 05/23/14
1177 Ironwind   95 Paladin 836.00 505.00 0.00 331.00 10/13/12
1178 Sausagefingers   85 Paladin 5.00 0.00 0.00 5.00 06/13/09
1179 Guiltyy   100 Paladin 178.00 50.00 0.00 128.00 10/11/14
1180 Jasson   105 Paladin 2011.00 1809.00 -74.00 128.00 09/15/18
1181 Kreil   90 Paladin 513.00 397.00 0.00 116.00 11/05/11
1182 Treacherous   105 Paladin 65.00 0.00 -65.00 0.00 03/10/16
1183 Olthor   105 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 05/28/16
1184 Falkor   84 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 08/29/09
1185 Rolynholy   93 Paladin 3166.00 2932.00 0.00 234.00 05/26/12
1186 Thessiuss   90 Paladin 35.00 0.00 0.00 35.00 07/28/11
1187 Kiloon   85 Paladin 40.00 0.00 0.00 40.00 03/06/10
1188 Rolyn   95 Paladin 172.00 135.00 0.00 37.00 09/01/12
1189 Gawain   87 Paladin 19.00 0.00 0.00 19.00 10/08/11
1190 Tyrinion   95 Paladin 536.00 515.00 0.00 21.00 10/17/12
1191 Doramurx   105 Paladin 19191.00 18943.00 -203.00 45.00 05/19/18
1192 Cylius   95 Paladin 325.00 85.00 0.00 240.00 11/03/12
1193 Luthernhamner   105 Paladin 22738.00 21444.00 -458.00 836.00 09/14/18
1194 Drefaen   90 Paladin 626.00 585.00 0.00 41.00 03/23/12
1195 Bamaden   108 Paladin 25.00 0.00 0.00 25.00 08/16/18
1196 Denodirt   105 Paladin 17.00 175.00 0.00 -158.00 12/01/17
1197 Faldibus   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
1198 Purexhale   105 Paladin 760.00 613.00 0.00 147.00 11/07/15
1199 Geoffeory   82 Paladin 24.00 0.00 0.00 24.00 11/14/09
1200 Pimm   105 Paladin 1436.00 1000.00 -27.00 409.00 09/01/18
1201 Holix   105 Paladin 18.00 0.00 0.00 18.00 06/11/15
1202 Cenidlgon   105 Paladin 22.00 25.00 -9.00 -12.00 07/16/16
1203 Crusades   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1204 Beedlin   110 Paladin 686.00 452.00 -6.00 228.00 09/06/18
1205 Shilhi   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
1206 Golaliel   105 Paladin 195.00 155.00 0.00 40.00 06/14/18
1207 Maheloas   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 03/05/11
1208 Feroxide   105 Paladin 12513.00 11198.00 -448.00 867.00 04/28/17
1209 Tempelton   95 Paladin 130.00 65.00 0.00 65.00 11/09/12
1210 Yellexin   94 Paladin 93.00 5.00 0.00 88.00 01/28/12
1211 Curator   85 Paladin 434.00 369.00 0.00 65.00 08/21/10
1212 Ribbitting   105 Paladin 9250.00 8449.00 -41.00 760.00 11/13/15
1213 Thornbury   76 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 04/04/09
1214 Mahku   90 Paladin 397.00 295.00 0.00 102.00 08/27/11
1215 Aarrg   80 Paladin 6.00 10.00 0.00 -4.00 06/26/10
1216 Splashed   105 Paladin 10.00 0.00 -1.00 9.00 10/07/16
1217 Lytebringer   105 Paladin 437.00 500.00 -3.00 -66.00 08/31/18
1218 Cahnahan   85 Paladin 27.00 0.00 0.00 27.00 07/07/09
1219 Tico   100 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 08/16/13
1220 Rinvarien   90 Paladin 505.00 350.00 0.00 155.00 04/07/11
1221 Llaine   90 Paladin 68.00 5.00 0.00 63.00 03/12/11
1222 Olliee   100 Paladin 98.00 310.00 0.00 -212.00 04/18/14
1223 Vallanor   85 Paladin 345.00 295.00 0.00 50.00 10/09/10
1224 Vlendar   110 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 01/20/18
1225 Remdayen   95 Paladin 293.00 207.00 0.00 86.00 03/17/12
1226 Steave   85 Paladin 26.00 0.00 0.00 26.00 01/22/10
1227 Candara   82 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1228 Coreda   85 Paladin 178.00 95.00 0.00 83.00 01/22/10
1229 Beamian   75 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1230 Josetta   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1231 Thren   90 Paladin 31.00 10.00 0.00 21.00 10/29/11
1232 Magnesiium   105 Paladin 441.00 795.00 -4.00 -358.00 06/21/18
1233 Lalinla   86 Paladin 18.00 5.00 0.00 13.00 02/17/11
1234 Macebus   105 Paladin 5931.00 5321.00 -123.00 487.00 09/14/18
1235 Viric   100 Paladin 3190.00 2624.00 -20.00 546.00 02/14/14
1236 Slayinsin   105 Paladin 3365.00 2929.00 -265.00 171.00 09/06/18
1237 Pandrax   95 Paladin 303.00 248.00 0.00 55.00 08/24/12
1238 Kracku   90 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 03/18/11
1239 Darkenvoid   100 Paladin 5890.00 4614.00 -587.00 689.00 05/31/14
1240 Elcabongue   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
1241 Helicoprion   95 Paladin 11.00 5.00 0.00 6.00 01/27/12
1242 Chekakoch   90 Paladin 236.00 10.00 0.00 226.00 06/25/11
1243 Aololron   90 Paladin 20.00 5.00 0.00 15.00 11/05/11
1244 Cimderella   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1245 Jorez   90 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 04/25/11
1246 Silvertip   80 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 05/10/09
1247 Dieblo   90 Paladin 100.00 20.00 0.00 80.00 08/12/11
1248 Kokl   77 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 06/25/09
1249 Steel   105 Paladin 8835.00 8606.00 -29.00 200.00 03/28/15
1250 Maxximo   95 Paladin 252.00 175.00 0.00 77.00 04/27/12
1251 Dekland   95 Paladin 312.00 240.00 0.00 72.00 02/03/12
1252 Fumyen   105 Paladin 222.00 650.00 0.00 -428.00 10/21/16
1253 Taviion   85 Paladin 21.00 10.00 0.00 11.00 07/29/10
1254 Kindaare   90 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 04/15/11
1255 Forakora   85 Paladin 46.00 0.00 0.00 46.00 09/26/09
1256 Brenny   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 12/11/10
1257 Kamil   90 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 09/17/11
1258 Robyyn   105 Ranger 360.00 1675.00 0.00 -1315.00 09/15/18
1259 Rahldoenn   105 Ranger 155.00 425.00 -19.00 -289.00 12/12/14
1260 Findictive   110 Ranger 12.00 0.00 0.00 12.00 07/12/18
1261 Ratbo   105 Ranger 714.00 575.00 0.00 139.00 03/17/18
1262 Ehladia   105 Ranger 119.00 350.00 -22.00 -253.00 08/06/16
1263 Lendaas   82 Ranger 8.00 0.00 0.00 8.00 02/04/10
1264 Coltyy   105 Ranger 152.00 365.00 0.00 -213.00 09/15/18
1265 Shayshay   85 Ranger 167.00 30.00 0.00 137.00 06/19/10
1266 Sabwen   90 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 07/21/11
1267 Archery   105 Ranger 1924.00 1814.00 -56.00 54.00 08/18/16
1268 Mundaukk   105 Ranger 64.00 50.00 -2.00 12.00 01/20/18
1269 Arkadius   100 Ranger 50.00 0.00 0.00 50.00 08/09/13
1270 Vegajim   85 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 07/07/09
1271 Dionyan   90 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 09/22/11
1272 Toneknows   100 Ranger 81.00 150.00 -13.00 -82.00 06/28/14
1273 Willowflower   83 Ranger 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/09
1274 Fyrewulf   85 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 06/26/10
1275 Gregorious   86 Ranger 8.00 10.00 0.00 -2.00 03/31/11
1276 Ironboww   83 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
1277 Quickrelease   75 Ranger 17.00 30.00 0.00 -13.00 05/17/09
1278 Xtazz   100 Ranger 110.00 20.00 0.00 90.00 05/17/13
1279 Rangerkoa   90 Ranger 12.00 5.00 0.00 7.00 10/28/11
1280 Arigorne   105 Ranger 18.00 0.00 -16.00 2.00 11/17/16
1281 Scill   90 Ranger 20.00 10.00 0.00 10.00 03/05/11
1282 Daredilly   105 Ranger 1278.00 890.00 0.00 388.00 03/23/18
1283 Kevsaiyan   105 Ranger 18162.00 17360.00 -288.00 514.00 09/15/18
1284 Eldoranx   75 Ranger 25.00 20.00 0.00 5.00 04/11/09
1285 Wonnimeliga   90 Ranger 266.00 20.00 0.00 246.00 04/14/11
1286 Deadif   95 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
1287 Minisca   105 Ranger 22436.00 22245.00 -39.00 152.00 03/02/17
1288 Loofahh   105 Ranger 76.00 50.00 0.00 26.00 01/19/17
1289 Robgoaty   90 Ranger 600.00 505.00 0.00 95.00 10/07/11
1290 Ripslice   105 Ranger 103.00 20.00 -24.00 59.00 03/04/16
1291 Liel   85 Ranger 41.00 20.00 0.00 21.00 05/14/10
1292 Glail   90 Ranger 49.00 0.00 0.00 49.00 08/19/11
1293 Porgaern   105 Ranger 32.00 0.00 0.00 32.00 07/04/15
1294 Grogers   110 Ranger 1415.00 400.00 -55.00 960.00 08/17/18
1295 Honoikazuchi   100 Ranger 31.00 0.00 0.00 31.00 01/17/14
1296 Moonshaduw   100 Ranger 319.00 515.00 -28.00 -224.00 11/20/14
1297 Lilpugs   105 Ranger 157.00 50.00 -86.00 21.00 09/07/18
1298 Aecheron   85 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 04/04/09
1299 Jinnus   105 Ranger 30.00 25.00 0.00 5.00 03/31/17
1300 Montreus   85 Ranger 184.00 79.00 0.00 105.00 09/05/10
1301 Zimm   95 Ranger 162.00 65.00 0.00 97.00 03/22/12
1302 Chompy   92 Ranger 0.00 0.00 0.00 0.00 01/07/12
1303 Leafslasher   85 Ranger 17.00 0.00 0.00 17.00 12/18/09
1304 Puluvil   85 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 07/02/10
1305 Vectors   105 Ranger 4604.00 4229.00 -133.00 242.00 12/03/15
1306 Citi   84 Ranger 71.00 20.00 0.00 51.00 04/02/10
1307 Jexx   105 Ranger 96.00 0.00 -1.00 95.00 12/06/14
1308 Cheevaa   90 Ranger 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
1309 Danik   90 Ranger 182.00 50.00 0.00 132.00 08/26/11
1310 Relican   90 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
1311 Tigdar   90 Ranger 96.00 5.00 0.00 91.00 08/12/11
1312