Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
2 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
3 Yoscorio   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 06/04/11
4 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
5 Placedo   77 Bard 31.00 20.00 0.00 11.00 10/10/09
6 Aegile   105 Bard 1130.00 575.00 -1.00 554.00 06/30/17
7 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
8 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
9 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
10 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
11 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
12 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
13 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
14 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
15 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
16 Kraxus   100 Bard 1294.00 675.00 -569.00 50.00 12/18/14
17 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
18 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
19 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
20 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
21 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
22 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
23 Dyanu   100 Bard 89.00 10.00 0.00 79.00 10/03/13
24 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
25 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
26 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
27 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
28 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
29 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
30 Songfin   95 Bard 25.00 25.00 0.00 0.00 06/21/12
31 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
32 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
33 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
34 Coronae   105 Bard 2398.00 1869.00 -91.00 438.00 04/09/16
35 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
36 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
37 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
38 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
39 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
40 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
41 Zendikar   105 Bard 517.00 990.00 0.00 -473.00 08/19/17
42 Niell   105 Bard 570.00 1135.00 -125.00 -690.00 06/17/17
43 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
44 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
45 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
46 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
47 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
48 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
49 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
50 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
51 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
52 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
53 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
54 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
55 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
56 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
57 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
58 Kulitta   105 Bard 426.00 396.00 0.00 30.00 04/21/18
59 Vesagran   105 Bard 111.00 0.00 -28.00 83.00 01/28/16
60 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
61 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
62 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
63 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
64 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
65 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
66 Presiss   105 Bard 49.00 0.00 0.00 49.00 09/30/17
67 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
68 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
69 Tibb   100 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 02/01/13
70 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
71 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
72 Primax   110 Bard 10.00 50.00 0.00 -40.00 04/13/18
73 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
74 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
75 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
76 Djeggz   105 Bard 199.00 1425.00 -21.00 -1247.00 10/27/17
77 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
78 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
79 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
80 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
81 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
82 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
83 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
84 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
85 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
86 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
87 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
88 Zested   105 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 11/30/17
89 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
90 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
91 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
92 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
93 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
94 Wenry   105 Bard 295.00 150.00 0.00 145.00 03/31/18
95 Isabo   106 Bard 58.00 0.00 0.00 58.00 01/13/18
96 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
97 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
98 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
99 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
100 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
101 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
102 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
103 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
104 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
105 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
106 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
107 Stratt   110 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 02/09/18
108 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
109 Reyek   105 Bard 12082.00 10133.00 -156.00 1793.00 04/21/18
110 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
111 Hawrlee   105 Bard 1095.00 1715.00 -132.00 -752.00 01/06/18
112 Devdog   105 Bard 749.00 185.00 -46.00 518.00 06/02/16
113 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
114 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
115 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
116 Tradewinds   95 Bard 188.00 125.00 0.00 63.00 05/11/12
117 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
118 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
119 Kleffnote   109 Bard 49.00 105.00 0.00 -56.00 02/17/18
120 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
121 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
122 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
123 Zokais   105 Beastlord 38.00 50.00 0.00 -12.00 05/18/17
124 Exbeast   105 Beastlord 4079.00 3360.00 -26.00 693.00 10/28/16
125 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
126 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
127 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
128 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
129 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
130 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
131 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
132 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
133 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
134 Devlynsyde   105 Beastlord 492.00 325.00 -27.00 140.00 06/03/17
135 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
136 Teranis   105 Beastlord 96.00 125.00 0.00 -29.00 07/13/17
137 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
138 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
139 Krezan   105 Beastlord 154.00 0.00 -46.00 108.00 02/03/18
140 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
141 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
142 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
143 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
144 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
145 Poddo   105 Beastlord 16403.00 15394.00 -105.00 904.00 04/21/18
146 Brehm   110 Beastlord 30.00 10.00 0.00 20.00 04/06/18
147 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
148 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
149 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
150 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
151 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
152 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
153 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
154 Clawfin   105 Beastlord 55.00 100.00 0.00 -45.00 06/30/17
155 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
156 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
157 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
158 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
159 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
160 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
161 Bumkus   105 Beastlord 7920.00 5919.00 -73.00 1928.00 04/19/18
162 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
163 Alcapwn   110 Beastlord 157.00 0.00 -9.00 148.00 04/06/18
164 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
165 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
166 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
167 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
168 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
169 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
170 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
171 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
172 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
173 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
174 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
175 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
176 Dulcy   105 Beastlord 6726.00 6215.00 0.00 511.00 04/21/18
177 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
178 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
179 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
180 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
181 Darkweber   95 Beastlord 113.00 55.00 0.00 58.00 07/14/12
182 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
183 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
184 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
185 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
186 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
187 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
188 Rootdigger   105 Beastlord 848.00 1325.00 -78.00 -555.00 10/26/17
189 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
190 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
191 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
192 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
193 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
194 Paruaa   105 Beastlord 4114.00 3575.00 -39.00 500.00 04/21/18
195 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
196 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
197 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
198 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
199 Fuzzbuster   105 Beastlord 42.00 0.00 -28.00 14.00 03/09/17
200 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
201 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
202 Animist   110 Beastlord 19.00 50.00 0.00 -31.00 03/17/18
203 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
204 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
205 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
206 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
207 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
208 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
209 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
210 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
211 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
212 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
213 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
214 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
215 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
216 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
217 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
218 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
219 Krinni   105 Berserker 4022.00 3407.00 -41.00 574.00 02/15/18
220 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
221 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
222 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
223 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
224 Panthro   105 Berserker 481.00 340.00 -17.00 124.00 03/25/17
225 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
226 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
227 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
228 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
229 Ungato   105 Berserker 183.00 150.00 -127.00 -94.00 07/15/16
230 Gnomemasher   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
231 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
232 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
233 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
234 Exzerker   110 Berserker 10.00 0.00 0.00 10.00 03/10/18
235 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
236 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
237 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
238 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
239 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
240 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
241 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
242 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
243 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
244 Slasherz   109 Berserker 170.00 325.00 0.00 -155.00 02/03/18
245 Tantrom   105 Berserker 320.00 350.00 0.00 -30.00 08/18/17
246 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
247 Rinamor   105 Berserker 3890.00 2911.00 -88.00 891.00 04/21/18
248 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
249 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
250 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
251 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
252 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
253 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
254 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
255 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
256 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
257 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
258 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
259 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
260 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
261 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
262 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
263 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
264 Jozerk   105 Berserker 73.00 0.00 0.00 73.00 01/20/18
265 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
266 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
267 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
268 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
269 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
270 Healxp   105 Berserker 519.00 475.00 0.00 44.00 03/24/18
271 Tinyzerk   105 Berserker 2834.00 2721.00 -7.00 106.00 10/14/17
272 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
273 Psychomantis   105 Berserker 277.00 0.00 -29.00 248.00 06/09/17
274 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
275 Basilizk   105 Berserker 935.00 325.00 -25.00 585.00 11/30/17
276 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
277 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
278 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
279 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
280 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
281 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
282 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
283 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
284 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
285 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
286 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
287 Vorpalx   105 Berserker 6516.00 4015.00 -2504.00 -3.00 12/03/15
288 Kazmin   105 Berserker 4160.00 3360.00 -59.00 741.00 04/21/18
289 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
290 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
291 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
292 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
293 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
294 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
295 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
296 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
297 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
298 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
299 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
300 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
301 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
302 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
303 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
304 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
305 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
306 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
307 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
308 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
309 Culoo   110 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 03/17/18
310 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
311 Riccoo   105 Cleric 199.00 0.00 -171.00 28.00 03/08/18
312 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
313 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
314 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
315 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
316 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
317 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
318 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
319 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
320 Buddley   105 Cleric 177.00 0.00 0.00 177.00 02/14/15
321 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
322 Exilesbane   105 Cleric 49.00 75.00 0.00 -26.00 07/15/17
323 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
324 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
325 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
326 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
327 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
328 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
329 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
330 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
331 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
332 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
333 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
334 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
335 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
336 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
337 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
338 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
339 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
340 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
341 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
342 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
343 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
344 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
345 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
346 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
347 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
348 Furro   105 Cleric 33515.00 15316.00 0.00 18199.00 04/21/18
349 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
350 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
351 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
352 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
353 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
354 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
355 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
356 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
357 Jumvapace   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 09/27/14
358 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
359 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
360 Harmoniey   110 Cleric 41.00 0.00 0.00 41.00 03/02/18
361 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
362 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
363 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
364 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
365 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
366 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
367 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
368 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
369 Dokhopper   105 Cleric 2235.00 2065.00 0.00 170.00 04/21/18
370 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
371 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
372 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
373 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
374 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
375 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
376 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
377 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
378 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
379 Sweetni   79 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 08/01/09
380 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
381 Higheels   100 Cleric 3861.00 3359.00 -32.00 470.00 12/18/14
382 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
383 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
384 Trolbiterr   105 Cleric 12231.00 5954.00 -5175.00 1102.00 04/27/17
385 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
386 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
387 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
388 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
389 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
390 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
391 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
392 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
393 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
394 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
395 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
396 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
397 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
398 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
399 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
400 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
401 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
402 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
403 Scornlife   105 Cleric 153.00 5.00 0.00 148.00 03/30/18
404 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
405 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
406 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
407 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
408 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
409 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
410 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
411 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
412 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
413 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
414 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
415 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
416 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
417 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
418 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
419 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
420 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
421 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
422 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
423 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
424 Wendere   85 Cleric 29.00 10.00 0.00 19.00 06/26/10
425 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
426 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
427 Dimerall   105 Cleric 13462.00 11751.00 -33.00 1678.00 04/21/18
428 Drogbless   105 Cleric 2583.00 1352.00 -146.00 1085.00 04/21/18
429 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
430 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
431 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
432 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
433 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
434 Freakster   105 Cleric 107.00 0.00 0.00 107.00 03/22/18
435 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
436 Darkdino   100 Cleric 44.00 0.00 0.00 44.00 08/31/13
437 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
438 Scorndeath   105 Cleric 119.00 15.00 0.00 104.00 03/22/18
439 Mildaria   105 Cleric 11759.00 9233.00 -334.00 2192.00 04/21/18
440 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
441 Windreaper   105 Cleric 16914.00 13159.00 -79.00 3676.00 04/21/18
442 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
443 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
444 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
445 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
446 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
447 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
448 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
449 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
450 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
451 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
452 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
453 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
454 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
455 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
456 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
457 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
458 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
459 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
460 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
461 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
462 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
463 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
464 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
465 Alorra   105 Cleric 3773.00 3542.00 0.00 231.00 03/03/18
466 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
467 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
468 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
469 Kelssie   105 Cleric 937.00 575.00 0.00 362.00 03/15/18
470 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
471 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
472 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
473 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
474 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
475 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
476 Crupp   105 Cleric 907.00 782.00 -85.00 40.00 03/01/18
477 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
478 Kianara   105 Druid 7761.00 7447.00 -159.00 155.00 04/21/18
479 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
480 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
481 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
482 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
483 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
484 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
485 Goet   105 Druid 2160.00 1826.00 0.00 334.00 04/14/17
486 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
487 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
488 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
489 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
490 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
491 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
492 Drugas   110 Druid 211.00 100.00 0.00 111.00 04/20/18
493 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
494 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
495 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
496 Jimech   105 Druid 46.00 150.00 0.00 -104.00 01/06/18
497 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
498 Ghanda   105 Druid 6521.00 5735.00 -4.00 782.00 04/21/18
499 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
500 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
501 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
502 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
503 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
504 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
505 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
506 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
507 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
508 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
509 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
510 Nellixx   105 Druid 7343.00 2769.00 -3104.00 1470.00 09/17/16
511 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
512 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
513 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
514 Nuttann   105 Druid 17176.00 6369.00 -43.00 10764.00 05/14/16
515 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
516 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
517 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
518 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
519 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
520 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
521 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
522 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
523 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
524 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
525 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
526 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
527 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
528 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
529 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
530 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
531 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
532 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
533 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
534 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
535 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
536 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
537 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
538 Drmeow   105 Druid 23.00 0.00 0.00 23.00 03/29/18
539 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
540 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
541 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
542 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
543 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
544 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
545 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
546 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
547 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
548 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
549 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
550 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
551 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
552 Aeaan   110 Druid 97.00 20.00 0.00 77.00 03/09/18
553 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
554 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
555 Ladidah   80 Druid 6.00 20.00 0.00 -14.00 05/02/09
556 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
557 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
558 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
559 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
560 Swen   105 Druid 3270.00 2545.00 -62.00 663.00 04/21/18
561 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
562 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
563 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
564 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
565 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
566 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
567 Karric   105 Druid 829.00 550.00 -13.00 266.00 02/16/17
568 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
569 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
570 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
571 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
572 Dimbly   105 Druid 28083.00 21378.00 -61.00 6644.00 04/21/18
573 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
574 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
575 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
576 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
577 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
578 Gullivaer   105 Druid 1201.00 2236.00 -22.00 -1057.00 11/10/17
579 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
580 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
581 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
582 Alannaa   110 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/18
583 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
584 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
585 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
586 Nogshale   110 Enchanter 249.00 75.00 -1.00 173.00 04/21/18
587 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
588 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
589 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
590 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
591 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
592 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
593 Bundi   105 Enchanter 2950.00 1472.00 -1370.00 108.00 05/06/17
594 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
595 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
596 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
597 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
598 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
599 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
600 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
601 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
602 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
603 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
604 Eyegora   105 Enchanter 7140.00 4674.00 -2051.00 415.00 02/02/18
605 Kraniyum   105 Enchanter 33.00 125.00 0.00 -92.00 05/26/17
606 Brellontis   105 Enchanter 231.00 440.00 0.00 -209.00 09/23/17
607 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
608 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
609 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
610 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
611 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
612 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
613 Chamus   105 Enchanter 120.00 435.00 0.00 -315.00 08/13/16
614 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
615 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
616 Gruesula   105 Enchanter 10719.00 8120.00 -379.00 2220.00 04/21/18
617 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
618 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
619 Succuba   90 Enchanter 6.00 0.00 0.00 6.00 09/29/11
620 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
621 Maym   110 Enchanter 250.00 150.00 0.00 100.00 03/22/18
622 Sylphan   105 Enchanter 5962.00 4128.00 -110.00 1724.00 04/21/18
623 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
624 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
625 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
626 Aladenya   85 Enchanter 47.00 10.00 0.00 37.00 05/01/10
627 Izaeldore   85 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 10/10/09
628 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
629 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
630 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
631 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
632 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
633 Savack   105 Enchanter 11459.00 10589.00 -410.00 460.00 04/05/18
634 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
635 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
636 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
637 Jamazing   105 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 08/05/17
638 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
639 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
640 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
641 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7832.00 6788.00 -251.00 793.00 04/20/18
642 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
643 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
644 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
645 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
646 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
647 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
648 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
649 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
650 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
651 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
652 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
653 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
654 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
655 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
656 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
657 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
658 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
659 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
660 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
661 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
662 Larg   105 Enchanter 10.00 0.00 -4.00 6.00 04/20/18
663 Vandaydar   85 Enchanter 46.00 0.00 0.00 46.00 06/24/10
664 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
665 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
666 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
667 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
668 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
669 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
670 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
671 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
672 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
673 Landaru   105 Enchanter 14911.00 13648.00 -147.00 1116.00 04/21/18
674 Yeomsa   110 Enchanter 185.00 50.00 0.00 135.00 04/21/18
675 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
676 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
677 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
678 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
679 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
680 Lanadar   105 Magician 2245.00 1725.00 -33.00 487.00 04/21/18
681 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
682 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
683 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
684 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
685 Fizzlekings   105 Magician 200.00 0.00 -34.00 166.00 04/21/18
686 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
687 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
688 Wenlain   105 Magician 432.00 430.00 -223.00 -221.00 06/17/17
689 Cortina   105 Magician 295.00 0.00 -47.00 248.00 02/24/17
690 Cargagin   95 Magician 123.00 40.00 0.00 83.00 10/04/12
691 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
692 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
693 Canneto   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/18/10
694 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
695 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
696 Ttroubble   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
697 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
698 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
699 Ryino   110 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 03/24/18
700 Zisti   105 Magician 99.00 0.00 -99.00 0.00 02/06/16
701 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
702 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
703 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
704 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
705 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
706 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
707 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
708 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
709 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
710 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
711 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
712 Gemmedsoul   105 Magician 80.00 0.00 -65.00 15.00 02/04/16
713 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
714 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
715 Goddes   105 Magician 114.00 225.00 0.00 -111.00 02/24/18
716 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
717 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
718 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
719 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
720 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
721 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
722 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
723 Eeline   105 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 01/12/18
724 Idaran   105 Magician 5059.00 4377.00 -210.00 472.00 04/21/18
725 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
726 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
727 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
728 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
729 Finblast   107 Magician 42.00 50.00 0.00 -8.00 04/20/18
730 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
731 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
732 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
733 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
734 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
735 Tinkz   110 Magician 311.00 50.00 -8.00 253.00 04/21/18
736 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
737 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
738 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
739 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
740 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
741 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
742 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
743 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
744 Kineely   105 Magician 559.00 1075.00 0.00 -516.00 04/06/18
745 Remslaren   105 Magician 507.00 335.00 -10.00 162.00 02/24/18
746 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
747 Hrothgarr   84 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 08/22/09
748 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
749 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
750 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
751 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
752 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
753 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
754 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
755 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
756 Veliz   109 Magician 186.00 85.00 0.00 101.00 04/19/18
757 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
758 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
759 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
760 Squiles   105 Magician 5295.00 2970.00 -2254.00 71.00 04/20/18
761 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
762 Saiadan   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 12/11/10
763 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
764 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
765 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
766 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
767 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
768 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
769 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
770 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
771 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
772 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
773 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
774 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
775 Sostenes   105 Magician 40.00 0.00 -1.00 39.00 12/10/16
776 Taeryn   105 Magician 224.00 25.00 0.00 199.00 07/23/15
777 Kraker   90 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/11
778 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
779 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
780 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
781 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
782 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
783 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
784 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
785 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
786 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
787 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
788 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
789 Johjoh   105 Magician 914.00 854.00 0.00 60.00 11/04/16
790 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
791 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
792 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
793 Marquele   110 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 03/24/18
794 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
795 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
796 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
797 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
798 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
799 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
800 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
801 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
802 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
803 Elrodx   100 Magician 346.00 315.00 -50.00 -19.00 01/11/14
804 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
805 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
806 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
807 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
808 Pyritex   105 Magician 63.00 50.00 0.00 13.00 07/06/17
809 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
810 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
811 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
812 Romen   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
813 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
814 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
815 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
816 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
817 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
818 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
819 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
820 Syco   105 Magician 3708.00 3189.00 -165.00 354.00 04/20/18
821 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
822 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
823 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
824 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
825 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
826 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
827 Itybitty   105 Magician 14.00 0.00 -13.00 1.00 02/26/16
828 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
829 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
830 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
831 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
832 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
833 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
834 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
835 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
836 Yeze   110 Magician 328.00 100.00 -8.00 220.00 04/21/18
837 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
838 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
839 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
840 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
841 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
842 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
843 Marsmage   105 Magician 6991.00 6676.00 -132.00 183.00 04/07/18
844 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
845 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
846 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
847 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
848 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
849 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
850 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
851 Telemacus   110 Magician 30.00 50.00 0.00 -20.00 04/06/18
852 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
853 Ehlana   105 Magician 7163.00 6675.00 -127.00 361.00 04/21/18
854 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
855 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
856 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
857 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
858 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
859 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
860 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
861 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
862 Arrigato   85 Monk 27.00 10.00 0.00 17.00 03/19/10
863 Sareaeg   100 Monk 30.00 25.00 0.00 5.00 04/11/14
864 Ggrimm   95 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 09/12/12
865 Mushuu   105 Monk 60.00 275.00 0.00 -215.00 08/10/17
866 Rasrn   85 Monk 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
867 Whistlefists   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
868 Tokey   105 Monk 244.00 225.00 -19.00 0.00 08/07/15
869 Whopu   90 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
870 Meelad   80 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 07/30/09
871 Ghesus   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/11/09
872 Khaosclaw   105 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 06/30/16
873 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
874 Gutcha   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
875 Talick   100 Monk 4029.00 3311.00 -45.00 673.00 06/07/14
876 Ihurt   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
877 Redraynex   105 Monk 3074.00 2369.00 -122.00 583.00 06/06/15
878 Lubstopull   90 Monk 379.00 348.00 0.00 31.00 12/02/10
879 Befour   84 Monk 45.00 40.00 0.00 5.00 08/29/09
880 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
881 Lisard   105 Monk 7667.00 7551.00 -40.00 76.00 01/16/16
882 Monksar   100 Monk 56.00 100.00 -9.00 -53.00 12/05/14
883 Manual   85 Monk 1183.00 915.00 0.00 268.00 08/08/10
884 Xotox   105 Monk 167.00 275.00 0.00 -108.00 06/29/17
885 Lkorsis   100 Monk 274.00 50.00 0.00 224.00 02/28/13
886 Rohsham   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/09
887 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
888 Velociraptor   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 03/12/10
889 Froakmaster   105 Monk 87.00 200.00 0.00 -113.00 01/05/17
890 Zazzoo   105 Monk 647.00 510.00 -45.00 92.00 11/11/16
891 Kikkyu   86 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 04/12/11
892 Casansisu   85 Monk 73.00 10.00 0.00 63.00 09/18/10
893 Rydah   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/26/10
894 Serakk   100 Monk 221.00 125.00 -10.00 86.00 10/25/14
895 Sidmoneyb   85 Monk 239.00 165.00 0.00 74.00 06/18/10
896 Falling   105 Monk 535.00 675.00 -24.00 -164.00 04/20/18
897 Kongfushis   105 Monk 300.00 300.00 0.00 0.00 04/07/18
898 Jube   95 Monk 568.00 485.00 0.00 83.00 07/26/12
899 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
900 Szarlok   75 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/05/09
901 Torak   105 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 07/15/17
902 Lanjin   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
903 Isengarx   90 Monk 242.00 170.00 0.00 72.00 06/05/11
904 Ascherr   105 Monk 55.00 0.00 0.00 55.00 04/15/17
905 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
906 Valik   105 Monk 1408.00 1255.00 -35.00 118.00 10/15/16
907 Remiel   82 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 06/26/10
908 Kikster   86 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/10/11
909 Punches   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 06/26/10
910 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
911 Muayx   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 01/29/11
912 Fleeterx   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
913 Prolific   95 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 05/05/12
914 Wongfeihun   85 Monk 12.00 10.00 0.00 2.00 08/15/09
915 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
916 Buddamonk   91 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
917 Tarpon   90 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 04/05/11
918 Ccup   90 Monk 17.00 10.00 0.00 7.00 04/02/11
919 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
920 Psymon   90 Monk 38.00 0.00 0.00 38.00 09/22/11
921 Corolee   105 Monk 51.00 25.00 -12.00 14.00 03/24/16
922 Grassee   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
923 Vengax   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 08/14/10
924 Gorereaperx   85 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
925 Szrarzs   100 Monk 1619.00 1448.00 -91.00 80.00 07/11/14
926 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
927 Baider   105 Monk 32.00 0.00 -30.00 2.00 01/16/15
928 Adobo   105 Monk 502.00 170.00 -14.00 318.00 01/16/15
929 Sztiz   79 Monk 46.00 10.00 0.00 36.00 10/01/09
930 Madpullz   85 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/09/10
931 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
932 Daltonn   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
933 Ripnrun   105 Monk 576.00 1090.00 -1.00 -515.00 04/20/18
934 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
935 Tyranosawr   105 Monk 7943.00 7850.00 -19.00 74.00 04/21/18
936 Dondogo   82 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
937 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
938 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
939 Husalah   81 Monk 14.00 10.00 0.00 4.00 09/27/09
940 Mten   105 Monk 12571.00 10942.00 -715.00 914.00 04/07/18
941 Maken   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 03/28/09
942 Carramrodz   110 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 04/12/18
943 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
944 Moufette   90 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/11
945 Charkoraz   82 Monk 44.00 29.00 0.00 15.00 09/03/09
946 Chowleeex   105 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/30/16
947 Klar   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/08/10
948 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
949 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
950 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
951 Majox   85 Monk 333.00 30.00 0.00 303.00 10/08/10
952 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
953 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
954 Dragkin   85 Monk 30.00 0.00 0.00 30.00 10/09/10
955 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
956 Vulvana   105 Monk 6972.00 5321.00 -7.00 1644.00 04/21/18
957 Shorin   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 04/08/11
958 Omonn   95 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 02/18/12
959 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
960 Skunks   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 04/04/09
961 Tanick   100 Monk 263.00 205.00 0.00 58.00 03/01/13
962 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
963 Gotter   95 Monk 60.00 20.00 0.00 40.00 06/27/12
964 Tszu   90 Monk 304.00 15.00 0.00 289.00 09/30/11
965 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
966 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
967 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
968 Danain   90 Monk 1749.00 1316.00 0.00 433.00 09/09/11
969 Sibrav   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
970 Gibakor   86 Monk 7.00 10.00 0.00 -3.00 01/27/11
971 Sukari   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/25/11
972 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
973 Billius   90 Monk 487.00 265.00 0.00 222.00 09/29/11
974 Terri   85 Monk 9.00 10.00 0.00 -1.00 09/11/10
975 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
976 Anji   106 Monk 90.00 0.00 -1.00 89.00 04/07/18
977 Ssarik   79 Monk 95.00 96.00 0.00 -1.00 12/12/09
978 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
979 Zangoose   93 Monk 29.00 20.00 0.00 9.00 06/13/12
980 Khorriz   105 Monk 4162.00 3401.00 -157.00 604.00 04/19/18
981 Oruatyrim   105 Monk 15146.00 13929.00 -159.00 1058.00 04/21/18
982 Snakein   105 Monk 15143.00 9670.00 -2886.00 2587.00 08/26/17
983 Glower   90 Monk 573.00 515.00 0.00 58.00 02/11/11
984 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
985 Xarlass   105 Monk 1641.00 1150.00 -2.00 489.00 05/14/15
986 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
987 Gwenni   105 Monk 107.00 175.00 0.00 -68.00 02/16/17
988 Quicktail   105 Monk 518.00 420.00 0.00 98.00 06/22/17
989 Kaio   75 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/31/09
990 Sire   100 Monk 1512.00 1534.00 -9.00 -31.00 02/13/14
991 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
992 Xamis   85 Monk 66.00 0.00 0.00 66.00 04/22/10
993 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
994 Sokon   100 Monk 283.00 233.00 0.00 50.00 08/08/13
995 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
996 Sotosan   85 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 05/08/10
997 Zensoril   78 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 04/04/09
998 Wrekka   100 Monk 580.00 250.00 -17.00 313.00 11/15/14
999 Gunz   100 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 10/10/13
1000 Riazo   105 Monk 497.00 350.00 -12.00 135.00 01/29/16
1001 Grimlaken   100 Monk 242.00 400.00 0.00 -158.00 04/12/14
1002 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
1003 Viga   105 Monk 184.00 650.00 -21.00 -487.00 01/28/17
1004 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
1005 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
1006 Modrieth   76 Monk 6.00 10.00 0.00 -4.00 05/02/09
1007 Cyaafter   87 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 04/07/11
1008 Sinfear   100 Necromancer 49.00 0.00 0.00 49.00 07/26/13
1009 Inri   105 Necromancer 26.00 125.00 0.00 -99.00 02/22/18
1010 Ormil   78 Necromancer 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/20/09
1011 Daangger   90 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/13/11
1012 Bdellium   82 Necromancer 14.00 0.00 0.00 14.00 10/01/09
1013 Alisster   85 Necromancer 53.00 20.00 0.00 33.00 07/29/10
1014 Cambonz   91 Necromancer 23.00 10.00 0.00 13.00 01/07/12
1015 Plaguebone   95 Necromancer 16.00 0.00 0.00 16.00 11/10/12
1016 Gonetosee   105 Necromancer 211.00 35.00 -48.00 128.00 05/27/17
1017 Adversary   105 Necromancer 68.00 100.00 0.00 -32.00 11/18/17
1018 Tasli   95 Necromancer 18.00 0.00 0.00 18.00 09/14/12
1019 Drist   81 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
1020 Uelno   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/07/11
1021 Scoville   105 Necromancer 1430.00 605.00 -562.00 263.00 10/08/15
1022 Ultulus   85 Necromancer 22.00 0.00 0.00 22.00 05/29/09
1023 Cattz   90 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 04/21/11
1024 Baconrider   100 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/12/14
1025 Azorin   90 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1026 Eumrien   100 Necromancer 1950.00 1948.00 -10.00 -8.00 07/05/14
1027 Deastrocdor   105 Necromancer 26.00 175.00 0.00 -149.00 02/01/18
1028 Lizardboness   84 Necromancer 3.00 10.00 0.00 -7.00 04/12/09
1029 Nosferatuu   85 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1030 Loophur   90 Necromancer 201.00 65.00 0.00 136.00 04/09/11
1031 Nten   105 Necromancer 2047.00 2125.00 -681.00 -759.00 10/20/16
1032 Taein   105 Necromancer 35.00 0.00 0.00 35.00 03/16/18
1033 Jukenn   87 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 04/05/11
1034 Albitor   105 Necromancer 736.00 625.00 0.00 111.00 08/22/15
1035 Flabern   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
1036 Ldarkk   86 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 10/29/11
1037 Tate   90 Necromancer 318.00 145.00 0.00 173.00 08/06/11
1038 Whitestripe   100 Necromancer 601.00 215.00 0.00 386.00 08/17/13
1039 Axany   105 Necromancer 73.00 350.00 0.00 -277.00 12/30/16
1040 Murkwaters   1 Necromancer 43.00 30.00 0.00 13.00 06/19/09
1041 Souldrainer   90 Necromancer 37.00 10.00 0.00 27.00 11/12/10
1042 Lilithreborn   78 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
1043 Ellipsis   85 Necromancer 47.00 20.00 0.00 27.00 07/30/10
1044 Venym   100 Necromancer 191.00 50.00 -4.00 137.00 08/28/14
1045 Evilbeauty   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
1046 Sorceror   85 Necromancer 28.00 0.00 0.00 28.00 09/05/09
1047 Veri   95 Necromancer 1052.00 937.00 0.00 115.00 05/26/12
1048 Reccoo   105 Necromancer 2102.00 800.00 -695.00 607.00 04/21/18
1049 Gaibraik   105 Necromancer 29.00 0.00 0.00 29.00 05/06/17
1050 Deija   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 08/26/10
1051 Elpachuco   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 04/10/09
1052 Iten   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1053 Afrenzyin   89 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 03/18/11
1054 Arikron   85 Necromancer 39.00 0.00 0.00 39.00 07/24/10
1055 Axziritha   95 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/29/12
1056 Taxles   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1057 Twitcher   95 Necromancer 123.00 0.00 0.00 123.00 08/19/12
1058 Manofwarrx   105 Necromancer 709.00 675.00 -33.00 1.00 08/25/17
1059 Shabadu   90 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/25/11
1060 Aaabnon   75 Necromancer 31.00 0.00 0.00 31.00 08/29/09
1061 Zinum   105 Necromancer 1486.00 790.00 -919.00 -223.00 11/04/17
1062 Belogru   1 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 02/03/11
1063 Xansdotti   90 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
1064 Zeflmax   100 Necromancer 15.00 20.00 0.00 -5.00 10/03/13
1065 Bhigba   110 Necromancer 40.00 0.00 0.00 40.00 04/07/18
1066 Tinkkerbel   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1067 Dathedi   95 Necromancer 122.00 25.00 0.00 97.00 04/26/12
1068 Vindiin   85 Necromancer 37.00 30.00 0.00 7.00 04/10/09
1069 Viggen   105 Necromancer 103.00 0.00 0.00 103.00 08/17/17
1070 Sarann   105 Necromancer 566.00 590.00 -89.00 -113.00 10/28/17
1071 Evileen   105 Necromancer 952.00 385.00 -92.00 475.00 04/20/18
1072 Darkenya   80 Necromancer 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1073 Frassz   100 Necromancer 652.00 486.00 0.00 166.00 07/13/13
1074 Plasmoo   108 Necromancer 82.00 100.00 0.00 -18.00 04/06/18
1075 Krosar   95 Necromancer 27.00 10.00 0.00 17.00 05/10/12
1076 Ocsee   95 Necromancer 899.00 675.00 0.00 224.00 07/13/12
1077 Ibiuzen   85 Necromancer 15.00 0.00 0.00 15.00 06/13/09
1078 Honnabull   105 Necromancer 63.00 0.00 -4.00 59.00 02/05/16
1079 Semirage   98 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 12/28/12
1080 Origomali   85 Necromancer 24.00 0.00 0.00 24.00 03/28/10
1081 Vanlor   90 Necromancer 439.00 330.00 0.00 109.00 03/18/11
1082 Glaydfrawg   105 Necromancer 3421.00 2925.00 -274.00 222.00 05/26/17
1083 Sinnayr   105 Necromancer 12166.00 11809.00 -19.00 338.00 05/11/17
1084 Karkiss   105 Necromancer 35.00 175.00 -5.00 -145.00 11/18/17
1085 Cruelia   105 Necromancer 121.00 125.00 -6.00 -10.00 04/15/17
1086 Deadiam   105 Necromancer 175.00 525.00 -81.00 -431.00 08/18/17
1087 Pree   110 Necromancer 750.00 571.00 0.00 179.00 04/19/18
1088 Vapula   105 Necromancer 15.00 0.00 -2.00 13.00 02/14/15
1089 Flytrap   76 Necromancer 15.00 30.00 0.00 -15.00 04/25/09
1090 Halleighs   100 Necromancer 3.00 0.00 -3.00 0.00 05/09/14
1091 Chiron   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/23/10
1092 Toxigenic   90 Necromancer 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/02/11
1093 Shaminex   90 Necromancer 20.00 0.00 0.00 20.00 03/18/11
1094 Atelzeni   105 Necromancer 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
1095 Demignome   105 Necromancer 112.00 0.00 -13.00 99.00 11/12/15
1096 Deadwidow   80 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/06/09
1097 Datsda   105 Necromancer 465.00 190.00 0.00 275.00 08/14/15
1098 Alaaraaf   85 Necromancer 77.00 20.00 0.00 57.00 06/25/10
1099 Yagu   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/02/11
1100 Nintap   105 Necromancer 11052.00 9557.00 -153.00 1342.00 04/19/18
1101 Dembonez   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/31/09
1102 Mcdeadly   95 Necromancer 298.00 10.00 0.00 288.00 09/27/12
1103 Chilmane   85 Necromancer 106.00 60.00 0.00 46.00 10/03/10
1104 Kotsukai   100 Necromancer 10037.00 8338.00 -59.00 1640.00 07/05/14
1105 Kabel   95 Necromancer 1037.00 554.00 0.00 483.00 09/28/12
1106 Jonarer   105 Necromancer 228.00 60.00 -58.00 110.00 09/24/16
1107 Ssilos   85 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 05/02/09
1108 Cedium   105 Necromancer 543.00 590.00 -200.00 -247.00 07/30/16
1109 Scornfire   105 Necromancer 3640.00 2925.00 -86.00 629.00 12/29/16
1110 Quickburn   105 Necromancer 5812.00 5216.00 -405.00 191.00 03/10/17
1111 Draxx   105 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
1112 Guccio   85 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 05/29/10
1113 Sinc   105 Necromancer 4075.00 2911.00 -127.00 1037.00 03/05/16
1114 Cajunbeans   95 Necromancer 793.00 600.00 0.00 193.00 02/04/12
1115 Bohndan   85 Necromancer 11.00 20.00 0.00 -9.00 05/01/10
1116 Patknight   105 Paladin 140.00 500.00 -4.00 -364.00 11/14/15
1117 Othen   105 Paladin 2417.00 1561.00 -297.00 559.00 07/20/17
1118 Denriel   105 Paladin 103.00 120.00 -6.00 -23.00 08/11/16
1119 Sausagefingers   85 Paladin 5.00 0.00 0.00 5.00 06/13/09
1120 Jacops   87 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1121 Guiltyy   100 Paladin 178.00 50.00 0.00 128.00 10/11/14
1122 Treacherous   105 Paladin 65.00 0.00 -65.00 0.00 03/10/16
1123 Hindolmer   95 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 09/19/12
1124 Olthor   105 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 05/28/16
1125 Gawain   87 Paladin 19.00 0.00 0.00 19.00 10/08/11
1126 Kreil   90 Paladin 513.00 397.00 0.00 116.00 11/05/11
1127 Curator   85 Paladin 434.00 369.00 0.00 65.00 08/21/10
1128 Kaifeng   100 Paladin 3161.00 1812.00 -16.00 1333.00 05/23/14
1129 Thornbury   76 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 04/04/09
1130 Ironwind   95 Paladin 836.00 505.00 0.00 331.00 10/13/12
1131 Denodirt   105 Paladin 17.00 175.00 0.00 -158.00 12/01/17
1132 Cahnahan   85 Paladin 27.00 0.00 0.00 27.00 07/07/09
1133 Faldibus   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
1134 Pimm   105 Paladin 397.00 325.00 0.00 72.00 11/03/17
1135 Holix   105 Paladin 18.00 0.00 0.00 18.00 06/11/15
1136 Cylius   95 Paladin 325.00 85.00 0.00 240.00 11/03/12
1137 Tyrinion   95 Paladin 536.00 515.00 0.00 21.00 10/17/12
1138 Geoffeory   82 Paladin 24.00 0.00 0.00 24.00 11/14/09
1139 Doramurx   105 Paladin 18859.00 16907.00 -203.00 1749.00 04/21/18
1140 Steave   85 Paladin 26.00 0.00 0.00 26.00 01/22/10
1141 Cenidlgon   105 Paladin 22.00 25.00 -9.00 -12.00 07/16/16
1142 Coreda   85 Paladin 178.00 95.00 0.00 83.00 01/22/10
1143 Beamian   75 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1144 Golaliel   105 Paladin 134.00 105.00 0.00 29.00 12/07/17
1145 Shilhi   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
1146 Bamaden   93 Paladin 21.00 0.00 0.00 21.00 02/11/12
1147 Purexhale   105 Paladin 760.00 613.00 0.00 147.00 11/07/15
1148 Maheloas   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 03/05/11
1149 Viric   100 Paladin 3190.00 2624.00 -20.00 546.00 02/14/14
1150 Feroxide   105 Paladin 12513.00 11198.00 -448.00 867.00 04/28/17
1151 Splashed   105 Paladin 10.00 0.00 -1.00 9.00 10/07/16
1152 Tempelton   95 Paladin 130.00 65.00 0.00 65.00 11/09/12
1153 Lytebringer   105 Paladin 434.00 500.00 -3.00 -69.00 03/08/18
1154 Chekakoch   90 Paladin 236.00 10.00 0.00 226.00 06/25/11
1155 Ribbitting   105 Paladin 9250.00 8449.00 -41.00 760.00 11/13/15
1156 Crusades   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1157 Llaine   90 Paladin 68.00 5.00 0.00 63.00 03/12/11
1158 Mahku   90 Paladin 397.00 295.00 0.00 102.00 08/27/11
1159 Aarrg   80 Paladin 6.00 10.00 0.00 -4.00 06/26/10
1160 Olliee   100 Paladin 98.00 310.00 0.00 -212.00 04/18/14
1161 Yellexin   94 Paladin 93.00 5.00 0.00 88.00 01/28/12
1162 Vlendar   110 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 01/20/18
1163 Rinvarien   90 Paladin 505.00 350.00 0.00 155.00 04/07/11
1164 Silvertip   80 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 05/10/09
1165 Remdayen   95 Paladin 293.00 207.00 0.00 86.00 03/17/12
1166 Vallanor   85 Paladin 345.00 295.00 0.00 50.00 10/09/10
1167 Dieblo   90 Paladin 100.00 20.00 0.00 80.00 08/12/11
1168 Candara   82 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1169 Tico   100 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 08/16/13
1170 Josetta   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1171 Thren   90 Paladin 31.00 10.00 0.00 21.00 10/29/11
1172 Forakora   85 Paladin 46.00 0.00 0.00 46.00 09/26/09
1173 Magnesiium   105 Paladin 438.00 795.00 -1.00 -358.00 11/17/17
1174 Slayinsin   105 Paladin 3249.00 2929.00 -265.00 55.00 03/22/18
1175 Macebus   105 Paladin 5082.00 4575.00 -123.00 384.00 04/21/18
1176 Lalinla   86 Paladin 18.00 5.00 0.00 13.00 02/17/11
1177 Rumardian   75 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1178 Darkenvoid   100 Paladin 5890.00 4614.00 -587.00 689.00 05/31/14
1179 Elcabongue   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
1180 Maglor   105 Paladin 16288.00 14902.00 -520.00 866.00 07/09/16
1181 Kracku   90 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 03/18/11
1182 Cimderella   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1183 Desmoire   85 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 07/07/11
1184 Pandrax   95 Paladin 303.00 248.00 0.00 55.00 08/24/12
1185 Jorez   90 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 04/25/11
1186 Helicoprion   95 Paladin 11.00 5.00 0.00 6.00 01/27/12
1187 Kokl   77 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 06/25/09
1188 Jasson   105 Paladin 637.00 475.00 -38.00 124.00 04/20/18
1189 Fumyen   105 Paladin 222.00 650.00 0.00 -428.00 10/21/16
1190 Falkor   84 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 08/29/09
1191 Rolynholy   93 Paladin 3166.00 2932.00 0.00 234.00 05/26/12
1192 Thessiuss   90 Paladin 35.00 0.00 0.00 35.00 07/28/11
1193 Rolyn   95 Paladin 172.00 135.00 0.00 37.00 09/01/12
1194 Kindaare   90 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 04/15/11
1195 Kiloon   85 Paladin 40.00 0.00 0.00 40.00 03/06/10
1196 Aololron   90 Paladin 20.00 5.00 0.00 15.00 11/05/11
1197 Brenny   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 12/11/10
1198 Dekland   95 Paladin 312.00 240.00 0.00 72.00 02/03/12
1199 Warisgood   90 Paladin 176.00 101.00 0.00 75.00 05/20/11
1200 Taviion   85 Paladin 21.00 10.00 0.00 11.00 07/29/10
1201 Luthernhamner   105 Paladin 21285.00 19695.00 -458.00 1132.00 04/21/18
1202 Steel   105 Paladin 8835.00 8606.00 -29.00 200.00 03/28/15
1203 Drefaen   90 Paladin 626.00 585.00 0.00 41.00 03/23/12
1204 Maxximo   95 Paladin 252.00 175.00 0.00 77.00 04/27/12
1205 Mallorian   85 Ranger 10.00 10.00 0.00 0.00 05/09/09
1206 Drizzax   95 Ranger 58.00 0.00 0.00 58.00 10/10/12
1207 Amigalander   105 Ranger 279.00 75.00 -124.00 80.00 03/02/18
1208 Tinyenea   100 Ranger 767.00 345.00 0.00 422.00 04/11/13
1209 Toneknows   100 Ranger 81.00 150.00 -13.00 -82.00 06/28/14
1210 Willowflower   83 Ranger 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/09
1211 Braccaus   80 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 06/05/09
1212 Ironboww   83 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
1213 Wonnimeliga   90 Ranger 266.00 20.00 0.00 246.00 04/14/11
1214 Fyrewulf   85 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 06/26/10
1215 Coltyy   105 Ranger 138.00 265.00 0.00 -127.00 01/13/18
1216 Sabwen   90 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 07/21/11
1217 Minisca   105 Ranger 22436.00 22245.00 -39.00 152.00 03/02/17
1218 Loofahh   105 Ranger 76.00 50.00 0.00 26.00 01/19/17
1219 Kamil   90 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 09/17/11
1220 Arigorne   105 Ranger 18.00 0.00 -16.00 2.00 11/17/16
1221 Scill   90 Ranger 20.00 10.00 0.00 10.00 03/05/11
1222 Daredilly   105 Ranger 1278.00 890.00 0.00 388.00 03/23/18
1223 Arkadius   100 Ranger 50.00 0.00 0.00 50.00 08/09/13
1224 Porgaern   105 Ranger 32.00 0.00 0.00 32.00 07/04/15
1225 Honoikazuchi   100 Ranger 31.00 0.00 0.00 31.00 01/17/14
1226 Lilpugs   105 Ranger 111.00 0.00 -86.00 25.00 02/24/17
1227 Sheetaker   85 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 05/27/10
1228 Galgean   82 Ranger 4.00 10.00 0.00 -6.00 04/11/09
1229 Kevsaiyan   105 Ranger 16654.00 16086.00 -288.00 280.00 04/20/18
1230 Montreus   85 Ranger 184.00 79.00 0.00 105.00 09/05/10
1231 Dionyan   90 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 09/22/11
1232 Jinnus   105 Ranger 30.00 25.00 0.00 5.00 03/31/17
1233 Glail   90 Ranger 49.00 0.00 0.00 49.00 08/19/11
1234 Grogers   110 Ranger 90.00 110.00 0.00 -20.00 04/07/18
1235 Vectors   105 Ranger 4604.00 4229.00 -133.00 242.00 12/03/15
1236 Rainja   1 Ranger 14.00 0.00 0.00 14.00 03/28/09
1237 Liel   85 Ranger 41.00 20.00 0.00 21.00 05/14/10
1238 Xtazz   100 Ranger 110.00 20.00 0.00 90.00 05/17/13
1239 Deadif   95 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
1240 Relican   90 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
1241 Mulila   105 Ranger 12050.00 11361.00 -174.00 515.00 04/21/18
1242 Rangerkoa   90 Ranger 12.00 5.00 0.00 7.00 10/28/11
1243 Jexx   105 Ranger 96.00 0.00 -1.00 95.00 12/06/14
1244 Neveahi   100 Ranger 510.00 200.00 -400.00 -90.00 09/05/14
1245 Zlator   105 Ranger 85.00 0.00 0.00 85.00 12/16/16
1246 Puluvil   85 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 07/02/10
1247 Aliese   90 Ranger 137.00 55.00 0.00 82.00 10/29/11
1248 Moonshaduw   100 Ranger 319.00 515.00 -28.00 -224.00 11/20/14
1249 Kejeras   105 Ranger 1133.00 905.00 -20.00 208.00 07/17/15
1250 Bitsarrows   110 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 03/31/18
1251 Blackbird   100 Ranger 6041.00 5544.00 0.00 497.00 12/19/13
1252 Eomir   105 Ranger 1128.00 925.00 -94.00 109.00 04/07/16
1253 Citi   84 Ranger 71.00 20.00 0.00 51.00 04/02/10
1254 Ripslice   105 Ranger 103.00 20.00 -24.00 59.00 03/04/16
1255 Zimm   95 Ranger 162.00 65.00 0.00 97.00 03/22/12
1256 Cheevaa   90 Ranger 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
1257 Danik   90 Ranger 182.00 50.00 0.00 132.00 08/26/11
1258 Caramare   88 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1259 Iamlion   105 Ranger 1897.00 1620.00 -65.00 212.00 04/29/16
1260 Nisen   90 Ranger 85.00 26.00 0.00 59.00 07/02/11
1261 Dunkee   90 Ranger 13.00 0.00 0.00 13.00 04/05/11
1262 Nellis   82 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/09
1263 Shortey   89 Ranger 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
1264 Arrowmail   80 Ranger 12.00 0.00 0.00 12.00 08/01/09
1265 Nenile   90 Ranger 28.00 0.00 0.00 28.00 03/18/11
1266 Darkiller   85 Ranger 40.00 0.00 0.00 40.00 02/06/10
1267 Chompy   92 Ranger 0.00 0.00 0.00 0.00 01/07/12
1268 Chitum   105 Ranger 23.00 45.00 0.00 -22.00 07/15/16
1269 Plastered   88 Ranger 16.00 0.00 0.00 16.00 04/23/11
1270 Taelor   85 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1271 Wray   90 Ranger 178.00 77.00 0.00 101.00 11/05/11
1272 Tinvaren   95 Ranger 46.00 10.00 0.00 36.00 04/19/12
1273 Killshot   109 Ranger 152.00 225.00 0.00 -73.00 04/21/18
1274 Dylanc   100 Ranger 130.00 0.00 -11.00 119.00 08/23/14
1275 Plainswalker   105 Ranger 123.00 300.00 0.00 -177.00 08/04/17
1276 Nikolos   82 Ranger 54.00 20.00 0.00 34.00 07/11/09
1277 Suppo   105 Ranger 822.00 2045.00 -28.00 -1251.00 10/07/16
1278 Wythern   90 Ranger 64.00 25.00 0.00 39.00 09/09/11
1279 Keyz   105 Ranger 920.00 705.00 -33.00 182.00 03/23/17
1280 Williamtellx   105 Ranger 20.00 0.00 0.00 20.00 06/11/16
1281 Eurleman   100 Ranger 75.00 10.00 0.00 65.00 03/29/13
1282 Dilgarx   85 Ranger 56.00 10.00 0.00 46.00 06/11/10
1283 Klovis   105 Ranger 43.00 0.00 0.00 43.00 02/09/18
1284 Typo   105 Ranger 29.00 0.00 0.00 29.00 01/05/17
1285 Hoppety   79 Ranger 19.00 10.00 0.00 9.00 04/04/09
1286 Loadingg   85 Ranger 13.00 0.00 0.00 13.00 03/06/10
1287 Assassianx   78 Ranger 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/07/09
1288 Nenyene   81 Ranger 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
1289 Kkurt   90 Ranger 13.00 0.00 0.00 13.00 12/04/10
1290 Sanlene   85 Ranger 18.00 0.00 0.00 18.00 02/12/10
1291 Verce   110 Ranger 18.00 0.00 0.00 18.00 01/13/18
1292 Harden   105 Ranger 4153.00 3590.00 -107.00 456.00 03/05/16
1293 Rangerboy   76 Ranger 30.00 21.00 0.00 9.00 07/31/09
1294 Aroidan   88 Ranger 177.00 125.00 0.00 52.00 12/10/10
1295 Rulolin   105 Ranger 22406.00 20062.00 -136.00 2208.00 04/21/18
1296 Jalibran   105 Ranger 1385.00 1300.00 -33.00 52.00 08/07/15
1297 Garern   85 Ranger 5.00 0.00 0.00 5.00 12/03/10
1298 Bulaster   85 Ranger 8.00 10.00 0.00 -2.00 10/16/09
1299 Eldrian   85 Ranger 2.00 5.00 0.00 -3.00 04/24/09
1300 Elrick   95 Ranger 10.00 0.00 0.00 10.00 05/17/12
1301 Kenween   100 Ranger 87.00 125.00 -3.00 -41.00 09/05/14
1302 Nebuchadnezzarr   105 Ranger 73.00 0.00 -19.00 54.00 05/04/17
1303 Kyeniel   80 Ranger 20.00 0.00 0.00 20.00 03/29/09
1304 Landail   105 Ranger 39.00 50.00 -23.00 -34.00 11/28/14
1305 Teolil   100 Ranger 27.00 0.00 0.00 27.00 08/08/13
1306 Pamidhobie   105 Ranger 848.00 625.00 -326.00 -103.00 02/16/17
1307 Rizar   105 Ranger 442.00 480.00 -1.00 -39.00 04/21/17
1308 Shadowofarrow   90 Ranger 37.00 10.00 0.00 27.00 03/18/11
1309 Lothario   90 Ranger 60.00 0.00 0.00 60.00 04/23/11
1310 Hikken   95 Ranger 765.00 680.00 0.00 85.00 03/03/12
1311 Steeleblade   85 Ranger 219.00 167.00 0.00 52.00 05/23/10
1312 Lazagahal &nb